Ako pomáhame našej planéte 🌎

Udržateľnosť v Revolute

V Revolute meníme spôsob, akým ľudia používajú technológie a komunikujú s nimi. Rovnako meníme budúcnosť finančných a životných skúseností. Ako spoločnosť, ktorá myslí na budúcnosť, sa musíme komplexne prispôsobiť potrebám nášho okolia, a to nielen ekonomickým, ale aj environmentálnym a spoločenským potrebám. Preto je našim cieľom stavať globálnu udržateľnosť do centra všetkého, čo v spoločnosti Revolut robíme.

Riešenie klimatických zmien

Klimatické zmeny sú realitou, ktorej musíme všetci čeliť, a všetci sme zodpovední za blaho našich komunít a obnovu našej planéty. Keďže budujeme prvú skutočne globálnu finančnú superaplikáciu, chceme sa uistiť, že to robíme udržateľným spôsobom a že naši zákazníci majú kontrolu nad svojím vplyvom na životné prostredie. Môžeme to dosiahnuť maximálnym znížením nášho vlastného vplyvu. Sme odhodlaní presadzovať tieto zmeny a sme hrdí na to, že sme sa v roku 2021 pripojili k iniciatíve Tech Zero, ktorá združuje britské a globálne technologické spoločnosti pripravené bojovať proti klimatickej kríze prostredníctvom technológií, dát a vedeckých poznatkov.

Meranie našej uhlíkovej stopy

Všetky naše služby ponúkame digitálnym spôsobom a nemáme fyzické pobočky, čo nám umožňuje obmedziť emisie z využívania našich zariadení. Napriek tomu naše pravidelné obchodné aktivity stále vplývajú na zmenu klímy, a preto sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Watershed. Pomáha nám merať našu uhlíkovú stopu v reálnom čase, stanoviť jasné stratégie na zníženie nášho vplyvu v každom aspekte nášho podnikania a podávať správy o emisiách. Našu uhlíkovú stopu meriame v súlade s priemyselnými štandardmi, pričom sa riadime Protokolom o skleníkových plynoch a do našich výpočtov zahŕňame všetky emisie rozsahu 1, 2 a 3.

Uhlíková stopa

Naše emisie

 1. 1
  Rozsah 1

  Priame emisie - menej ako 1 % našej emisnej stopy.

 2. 2
  Rozsah 2

  Nepriame emisie, napríklad emisie spojené s výrobou elektriny, ktorú nakupujeme - menej ako 5 % našej emisnej stopy.

 3. 3
  Rozsah 3

  Emisie našich dodávateľov, ktoré Revolut priamo neprodukuje - 95 % našej emisnej stopy.

Prehľad uhlíkovej stopy

Nižšie je uvedený rozpis našej uhlíkovej stopy za rok 2020 podľa hlavných kategórií. Keďže naša spoločnosť neustále narastá, chceme všetkým poskytnúť prehľad o tom, ako sa výkonnosť našich činností vyvíja v priebehu času. Našu uhlíkovú stopu budeme uvádzať v tCO2 (celková koncentrácia oxidu uhličitého) na 1 milión USD tržieb. Naším cieľom je snaha o zníženie našej uhlíkovej stopy aj uhlíkovej stopy na tržby. Naša uhlíková stopa v roku 2020 bola 60 tCO2 na 1 milión USD tržieb. V porovnaní s rokom 2019 sa znížila o 34 %.

Uhlíková stopa podľa kategórií (2020)

Naša uhlíková stopa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 klesla o 34 %

• Tovary a služby predstavujú emisie súvisiace s tovarmi a službami, ktoré nakupujeme od našich dodávateľov. • Produkty sú služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom. • Kancelárie predstavujú naše kancelárske priestory po celom svete. • Zamestnanci znázorňujú emisnú stopu vytvorenú zamestnancami pracujúcimi z domu, dochádzajúcimi do práce a pod. • Cloud súvisí s naším využívaním platforiem cloud computingu.

Zníženie nášho vplyvu

Pandémia ovplyvnila našu činnosť v roku 2020. Z tohto dôvodu budeme brať do úvahy údaje za rok 2019 aj 2020, aby sme si vybrali správnu referenčnú hodnotu a pomocou spoločnosti Watershed vytvorili rozumnú stratégiu znižovania. - Prepracovali sme dizajn našich obalov tak, aby sa na ne používalo menej materiálu, neobsahovali plast a mohli sa plne recyklovať. - V našich kanceláriách triedime a recyklujeme odpad vo všetkých prevádzkach. - Ako pre technologickú spoločnosť je pre nás veľmi dôležité, ako zaobchádzame s našimi informačno-technickými zariadeniami. Preto vždy, keď je to možné, darujeme alebo renovujeme všetky nadbytočné elektronické zariadenia, keď sa blíži koniec ich životnosti. Ak sa nedajú opraviť alebo opätovne použiť, dbáme na to, aby žiadne z našich elektronických zariadení neskončilo na skládke a aby bolo správne zlikvidované. - Zmenšujeme veľkosť našich kancelárií, pretože naši zamestnanci teraz využívajú výhody flexibilnej pracovnej politiky. - Všetci naši zamestnanci v Spojenom kráľovstve majú prístup k programu Cycle to Work, ktorý podporuje používanie ekologickej dopravy.

Partnerstvá a dary

Našim zákazníkom uľahčujeme podieľať sa na zmene. Neustále podporujeme a realizujeme darcovské kampane pre mimovládne organizácie a skupiny, ktoré sa angažujú v podpore zastavenia klimatických zmien, pomoci vojnovým utečencom a presadzujú rovnaké práva pre všetkých. Spolupracujeme s globálnymi a lokálnymi partnermi charitatívnych organizácií zameraných na udržateľnosť, ako sú WWF, Rainforest Alliance alebo Open Cages, a pomáhame im získavať finančné prostriedky prostredníctvom Príspevkov Revolut. Vedeli ste, že zákazníci Revolutu darovali viac ako 1 milión libier na ekologické, udržateľné a klimatické charitatívne organizácie? A ešte zďaleka neskončili.