Čo robíme pre dobro planéty

Udržateľnosť v Revolute

V Revolute meníme spôsob, akým ľudia používajú a interagujú s technológiami, a formujeme budúcnosť financií a životného štýlu. Spoločnosť zameraná na budúcnosť však musí byť v súlade s potrebami budúcnosti – a to nielen s ekonomickými, ale aj s environmentálnymi a spoločenskými potrebami okolitého sveta. Preto sme sa v Revolute rozhodli, že udržateľnosť na globálnej úrovni bude bez ohľadu na to, čo robíme, vždy na prvom mieste.

Riešenie klimatických zmien

Klimatické zmeny sú realitou, ktorej musíme všetci čeliť, a zároveň sme všetci zodpovední za blaho našich komunít a obnovu planéty. Keďže budujeme globálnu aplikáciu pre všetko, čo sa týka používania peňazí, chceme sa uistiť, že to robíme udržateľne a že naši zákazníci majú kontrolu nad svojím vplyvom na životné prostredie čo najväčším znížením nášho vlastného vplyvu.

Meranie našej uhlíkovej stopy

Všetky naše služby ponúkame digitálne a nemáme fyzické pobočky, čo nám umožňuje obmedziť emisie z našich kancelárií. Napriek tomu naše bežné obchodné aktivity stále prispievajú k zmene klímy, a preto sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Watershed, ktorá nám pomáha merať našu uhlíkovú stopu v reálnom čase, stanoviť jasné stratégie na zníženie nášho vplyvu v každom aspekte podnikania a podávať správy o týchto emisiách. Našu uhlíkovú stopu meriame v súlade s priemyselnými štandardmi, pričom sa riadime Protokolom o skleníkových plynoch a do našich výpočtov zahŕňame všetky emisie rozsahu 1, 2 a 3.

Viac o Watershed

Uhlíková stopa

Naše emisie

 1. 1

  Rozsah 1

  Priame emisie – menej ako 1 % našej uhlíkovej stopy.

 2. 2

  Rozsah 2

  Nepriame emisie, napríklad emisie súvisiace s výrobou zakúpenej elektrickej energie – menej ako 2 % našej uhlíkovej stopy.

 3. 3

  Rozsah 3

  Emisie našich dodávateľov, ktoré Revolut priamo neprodukuje – približne 98 % našej uhlíkovej stopy.

Prehľad uhlíkovej stopy

Čisté emisie našej firmy za rok 2022 predstavovali 37 170 metrických ton CO2e.

Nižšie uvádzame zloženie našej uhlíkovej stopy za rok 2022 podľa hlavných kategórií. Keďže naša spoločnosť neustále rastie, chceme poskytovať prehľad o tom, ako sa vyvíja efektívnosť našej prevádzky. Uhlíkovú stopu uvádzame v tCO2e (ekvivalent celkovej koncentrácie oxidu uhličitého) na 1 milión £ tržieb. Naším cieľom je snaha o zníženie celkovej uhlíkovej stopy aj uhlíkovej stopy v pomere k tržbám. Naša uhlíková stopa za rok 2022 bola 40 tCO2e na 1 milión £ tržieb.

Uhlíková stopa (CO2e) podľa kategórií (2022)

KATEGÓRIE GRAFOV • Tovary a služby predstavujú emisie súvisiace s tovarmi a službami, ktoré nakupujeme od našich dodávateľov. • Produkty sú služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom. • Kancelárie predstavujú naše kancelárske priestory po celom svete. • Zamestnanci znázorňujú emisnú stopu vytvorenú zamestnancami pracujúcimi z domu, dochádzajúcimi do práce a pod. • Cloud súvisí s naším využívaním platforiem cloud computingu.

Zníženie nášho vplyvu

Na zníženie našej uhlíkovej stopy sme podnikli viacero krokov: • Zatvorili sme jedno z troch poschodí kancelárií v Krakove. • Elektrická energia využívaná v kanceláriách v Londýne a Vilniuse pochádza na 100 % z obnoviteľných zdrojov. • Všetci naši zamestnanci majú plnú flexibilitu a môžu pracovať z domu. • Zamestnanci, ktorý dochádzajú do kancelárie v Londýne, majú prístup k programu Cycle to Work. • Proaktívne pokračujeme v udržateľnom nakladaní s odpadom vrátane triedenia a recyklácie odpadu v kanceláriách, opätovného využitia elektrospotrebičov a darovania alebo renovácie použitého zariadenia.

Zistiť viac o programe Cycle to Work

Partneri a príspevky

Našim zákazníkom uľahčujeme podieľať sa na zmene. Neustále podporujeme a realizujeme darcovské kampane pre mimovládne organizácie (MVO) a skupiny, ktoré sa angažujú v podpore zastavenia klimatických zmien, pomoci vojnovým utečencom a presadzujú rovnaké práva pre všetkých. Spolupracujeme s globálnymi a miestnymi charitatívnymi partnermi v oblasti udržateľnosti, ako sú WWF, Rainforest Alliance alebo Open Cages, a pomáhame im získavať prostriedky prostredníctvom Príspevkov cez Revolut. Chcete sa zapojiť? Pozrite si našu stránku s pracovnými ponukami.

Pozrieť pracovné ponuky v Revolute