Etický kódex

Naším cieľom je zmeniť spôsob, akým svet používa peniaze. Chceme, aby to šlo jednoduchšie, užitočnejšie a príjemnejšie pre všetkých. Všetci máme svoju úlohu v budovaní prvej finančnej superaplikácie na svete. Tento etický kódex nám umožní uspieť tým správnym spôsobom.

Správa od Nika Storonskeho, CEO

Veríme, že vo vytváraní skvelých produktov a služieb, ktoré sa našim zákazníkom tak páčia, hrajú kľúčovú úlohu úžasní ľudia spolupracujúci v otvorenom a ambicióznom prostredí. Vieme, že náš úspech závisí od toho, ako sa k sebe správame. Náš etický kódex preto stanovuje pravidlá, ktoré musia riadiť naše správanie a rozhodnutia. Možno to znie trochu formálne, no iba tak zabezpečíme, že všetci budeme vždy konať čestne a v záujme našich zákazníkov, ľudí, komunít a zúčastnených strán.

Vízia, hodnoty a správanie

Našou víziou je vybudovať prvú finančnú superaplikáciu na svete. Na to potrebujeme zostaviť a udržať si úžasný Dream Team, členov ktorého práca teší a napĺňa. Naša kultúra je verná našim hodnotám. Každý nesie zodpovednosť za svoje činy a je motivovaný prehoroviť. Usilujeme sa dosiahnuť špičkové výsledky a konať vždy správne.

Od všetkých našich ľudí očakávame, že budú dodržiavať pravidlá stanovené regulačnými orgánmi:

 • Konajte čestne.
 • Správajte sa k zákazníkom spravodlivo.
 • Konajte s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou.
 • Buďte otvorení a spolupracujte s regulačnými orgánmi.
 • Dodržiavajte zásady správneho trhového správania.

Náš prístup k správaniu

Naša reputácia je založená na dôvere a čestnosti našich ľudí a ľudí, s ktorými obchodujeme. V Revolute od všetkých našich ľudí očakávame, že budú dodržiavať najvyššie etické a právne normy, ako sú uvedené v našich globálnych a miestnych pravidlách a postupoch. Dobrú reputáciu si udržiavame tým, že vždy robíme, čo je správne.

Kľúčové usmernenia pre zamestnancov Revolutu

 • Pravidlá a postupy
 • Príručka pre zamestnanca
 • Portál, kde sa môžete vyjadriť
 • Vedúci oddelenia
 • Asistenčná služba pre dodržiavanie súladu a riadenie rizík
 • Asistenčná služba pre právne záležitosti

Naši zákazníci

Naši zákazníci sú u nás vždy na prvom mieste. Každý produkt a služba odráža ich potreby, nie naše. Pretože vynikajúce produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a umožňujú im vyťažiť z peňazí maximum, dokážeme priniesť len vtedy, keď im skutočne rozumieme.

Takto to robíme dobre:

 • Zákazníci sú u nás vždy na prvom mieste.
 • Načúvame im a berieme do úvahy ich potreby.
 • Navrhujeme svoje produkty tak, aby sa ľahko používali.
 • Pomáhame svojim zákazníkom vyťažiť z našich produktov a služieb maximum.
 • Komunikujeme s nimi ako ľudia, nie stroje.
 • Nezabúdame, že zákazníci sú skutoční ľudia a každého situácia je jedinečná.
 • Riešime ich sťažnosti a odpovedáme na ich otázky rýchlo a spravodlivo.
 • Rešpektujeme a chránime ich osobné údaje a právo na súkromie.
 • Vyhýbame sa konfliktom medzi svojimi osobnými záujmami a záujmami Revolutu a jeho zákazníkov.

Naši ľudia

Filozofia nášho Dream Teamu je jednoduchá: Osloviť, zamestnať a udržať si tých najlepších ľudí a vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia robiť pre našich zákazníkov skvelé veci.

Takto to robíme dobre:

 • Konáme čestne a neporušujeme zákon.
 • Dôverujeme svojim ľuďom, pretože zamestnávame len tých najlepších.
 • Ku všetkým sa správame s úctou a rešpektom.
 • Propagujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie.
 • Sme k ľuďom milí.
 • Podporujeme kariérny rast.
 • Delíme sa o vedomosti.
 • Nabádame ľudí, aby prehovorili.
 • Sťažnosti týkajúce sa zamestnania berieme vážne.

Naše komunity a zúčastnené strany

Sme odhodlaní priniesť zmenu. Chceme zanechať svet lepším, než sme ho našli, a to buď minimalizovaním našej environmentálnej stopy, podporou spravodlivej konkurencie alebo zveľadením komunít, v ktorých žijeme a pracujeme. V Revolute si uvedomujeme našu dôležitú úlohu v podporovaní dlhodobej pohody komunít, ktorým slúžime.

Takto to robíme dobre:

 • Spolupracujeme so štátnymi a regulačnými orgánmi s cieľom priniesť pravidlá, ktoré ochránia našich zákazníkov.
 • Podporujeme konkurenciu tým, že našim zákazníkom ponúkame väčší výber, väčšiu hodnotu a viac služieb.
 • Bojujeme s finančnou kriminalitou a podvodmi.
 • Záleží nám na vplyve našich rozhodnutí na spoločnosť a životné prostredie.
 • Umožňujeme zákazníkom prispieť charitám jednoducho cez aplikáciu.
 • Netajíme svoje firemné vzťahy.
 • Rozumieme svojim dodávateľským reťazcom.

Riadenie rizík

Rámec na riadenie podnikových rizík Revolutu objasňuje náš prístup k identifikácii, meraniu, monitorovaniu, zmierňovaniu a nahlasovaniu rizík. Vytyčuje roly a záväzky všetkých zúčastnených osôb a požaduje od nás všetkých, aby sme niesli zodpovednosť za svoje činy.

Takto to robíme dobre:

 • Máme zručnosti a znalosti potrebné na kompetentné vykonávanie svojich rolí.
 • Rozumieme pravidlám a zákonom týkajúcim sa dodržiavania súladu, ktoré sa na nás vzťahujú.
 • Podporujeme zodpovedný a udržateľný rast.
 • Nepodceňujeme kvalitu na úkor rýchlosti.
 • Staráme sa o to, aby všetci zamestnanci dokončili povinné školiace moduly.

Náš prístup k rozhodovaniu

Berieme do úvahy etické dôsledky vyplývajúce z našich rozhodnutí a konáme iba vtedy, ak je to vhodné. Spýtajte sa seba tieto otázky. Ak na ne odpoviete áno, vaše rozhodnutie pokračovať sa zdá byť správne. Ak odpoviete nie alebo si nie ste istí, najskôr sa poraďte. Požiadajte o pomoc.

Položte si tieto otázky

 1. 1
  Výsledky s ohľadom na zákazníkov

  Je moje rozhodnutie v najlepšom záujme našich zákazníkov?

 2. 2
  Úprimnosť a čestnosť

  Bol by som hrdý na svoje rozhodnutie, keby sa spomenulo v správach?

 3. 3
  Dodržiavanie súladu so zákonmi, nariadeniami a pravidlami

  Sú moje činy v súlade so všetkými regulačnými a právnymi požiadavkami?

 4. 4
  Dlhodobá vízia

  Bude toto rozhodnutie správne aj o päť rokov?

Záverečná myšlienka

Martin Gilbert, predseda Revolutu

Naše základné hodnoty sú jadrom všetkého, čo robíme. Vedú nás v ťažkých aj dobrých časoch a mali by predstavovať štandardy, na základe ktorých sa ako lídri hodnotíme. Manažéri udávajú tón zhora a mali by ukázať, že hodnoty Revolutu predstavujú neoddeliteľnú súčasť nášho života. Tento etický kódex je podporovaný predstavenstvom Revolutu a uvádza princípy správneho správania, ktoré dodržiavame.