Flexibilné peňažné fondy

Kde sa vaše peniaze skutočne zhodnocujú

Investujte firemné peňažné prostriedky do fondov, ktoré prinášajú denne vyplácané výnosy so skvelými úrokovými sadzbami. Jednoduchý prístup z akéhokoľvek plateného programu. S investíciou je spojené riziko, hodnota investícií môže klesať rovnako ako stúpať. Platia zmluvné podmienky.

Zhodnoťte úspory v 3 rôznych menách

Výnosy z investícií vyplácané každý deň priamo na váš firemný účet – vďaka tomu budú vaše nevyužité firemné peniaze stále makať. Dokonca aj vtedy, keď vy nie.

 • 4,78%

  APY¹ v GBP

 • 5,1%

  APY¹ v USD

 • 3,61%

  APY¹ v EUR

¹Ročný percentuálny výnos (APY) uvedený vo všetkých zobrazených menách je po zohľadnení poplatkov k 20.6.24 a je založený na informáciách poskytnutých správcom fondu. Môže sa meniť každý deň. Uvedený APY je najvyšší výnos ponúkaný zákazníkom s programom Enterprise. APY môže byť v závislosti od programu a platných poplatkov nižší. Kolísanie menových kurzov môžu nepriaznivo ovplyvniť celkové výnosy z vašej pôvodnej investície. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Čo sú flexibilné peňažné fondy?

Flexibilné peňažné fondy predstavujú spôsob, ako zvyšovať kapitál investovaním do fondov peňažného trhu. Hoci všetky investície sú spojené s istým stupňom neistoty, tieto fondy sú málo rizikové. Banky a veľké spoločnosti ich už roky používajú na ochranu pred infláciou a zvyčajne dosahujú vyššie výnosy ako sporiacie účty (za trhových podmienok s vysokými úrokovými sadzbami centrálnej banky).Obrázky vrátane APY, investovaných súm a vyplatených výnosov sú uvedené len na ilustračné a informačné účely.Začať
Čo sú flexibilné peňažné fondy?
Čo sú flexibilné peňažné fondy?
Investície s nízkym rizikom...
... so svetovým partnerom

Jednoduchý prístup k peniazom

Pridávajte alebo vyberajte peniaze bez poplatkov alebo obmedzení – prístup k prostriedkom budete mať do 2 pracovných dní (platia zmluvné podmienky). Pomocou oprávnení môžete tiež kontrolovať prístup a správu finančných prostriedkov členmi tímu.Začať

Investície bez obmedzení

Neurčujeme minimálnu ani maximálnu výšku investícií. Môžete si otvoriť až 100 flexibilných peňažných fondov pre svoju firmu v akejkoľvek dostupnej mene – bez limitov na výšku investície.Začať

Vytvorte si finančnú rezervu

Pripravte svoje peniaze na budúcnosť – od platenia daní a nečakaných výdavkov až po akvizície alebo reinvestície do firmy.Zhodnotiť peniaze

Začnite zhodnocovať svoje peniaze

Máte otázku?

Najčastejšie otázky o flexibilných peňažných fondoch

 • Flexibilné peňažné fondy sú k dispozícii pre všetky firmy s programom Grow, Scale a Enterprise. Momentálne nie sú dostupné pre zákazníkov s programom Basic. Z konkrétnych dôvodov, ako je napríklad viacero daňových rezidencií, môžeme obmedziť prístup k flexibilným peňažným fondom. Viac informácií nájdete v našichnajčastejších otázkach o flexibilných peňažných fondoch.
 • Keď pridávate alebo vyberáte peniaze prostredníctvom flexibilných peňažných fondov, nakupujete alebo predávate podiely vo fonde peňažného trhu v tej istej mene – buď v EUR, USD alebo GBP. V rámci každého fondu môžu existovať rôzne triedy akcií. K dispozícii máte akcie triedy R Flex Distributing týchto krátkodobých a aktívne spravovaných fondov peňažného trhu:
  • Dolárový fond štátnej pokladnice (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • Eurový fond (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Librový fond (ISIN IE0002RUHW32)
  Dolárový štátny fond je fond peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou aktív (CNAV), ktorý investuje prevažne do amerických štátnych dlhopisov garantovaných vládou USA. Eurový fond a librový fond sú fondy peňažného trhu s nízkou volatilitou čistej hodnoty aktív (LVNAV), ktoré investujú do:
  • kvalitných a likvidných nástrojov peňažného trhu, ako sú štátne cenné papiere, bankové záväzky a komerčné zmenky,
  • vysokokvalitných sekuritizácií a komerčných cenných papierov krytých aktívami, vkladov v úverových inštitúciách, zmlúv o repo transakciách a reverzných repo transakcií,
  • podielov v iných fondoch peňažného trhu.
  Fondy peňažného trhu, do ktorých investujete prostredníctvom našich flexibilných peňažných fondov, sú podfondmi fondu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, otvoreného zastrešujúceho fondu UCITS, ktorý má povolenie od Írskej centrálnej banky (registračné číslo: 235175). Správcom fondu je spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., írska pobočka, ktorá má povolenie od Komisie pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) (registračné číslo CCSF: S00000593; CBI: C137514). Správca fondu vymenoval investičného manažéra a každodennou správou portfólia fondu poveril spoločnosť FIL Investments International. Všetky tri subjekty sú súčasťou skupiny Fidelity International, jedného z najväčších správcov aktív. Ďalšie informácie o fondoch peňažného trhu v rámci našich flexibilných peňažných fondov nájdete v prospekte fondu a príslušných dokumentoch s kľúčovými informáciami (KID), ktoré sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Fidelity a v aplikácii Revolut. Viac sa dozviete vnajčastejších otázkach o flexibilných peňažných fondoch.
 • Fondy peňažného trhu s nízkou volatilitou čistej hodnoty aktív (LVNAV) sú krátkodobé fondy peňažného trhu. Peniaze sú investované predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, vkladov a iných krátkodobých aktív. Podielové listy fondu sa nakupujú alebo vyplácajú za konštantnú cenu, pokiaľ sa hodnota podkladových aktív neodchyľuje o viac ako 0,2 % (20 bázických bodov). Výnos sa tak stáva hlavným faktorom hodnoty fondu. Fondy peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou aktív (CNAV) sú krátkodobé fondy peňažného trhu. Tieto fondy musia investovať prevažne do štátnych aktív. Podielové listy fondu sa nakupujú alebo vyplácajú za konštantnú cenu zaokrúhlenú na najbližší percentuálny bod. Ďalšie informácie nájdete vnajčastejších otázkach o flexibilných peňažných fondoch.
 • Áno, môžete si otvoriť až 100 flexibilných peňažných fondov v ktoromkoľvek z troch dostupných mien bez minimálnej alebo maximálnej investičnej sumy. Každá mena (EUR, USD a GBP) predstavuje iný fond peňažného trhu. Každý fond má inú výkonnosť a poplatky sa môžu líšiť v závislosti od programu a regiónu. Ďalšie informácie nájdete vnajčastejších otázkach o flexibilných peňažných fondoch.
 • Za otvorenie a zatvorenie účtu sa neplatia žiadne poplatky. Na pokrytie nákladov na služby si však účtujeme malý servisný poplatok, ktorý sa automaticky odpočíta od každodenných úrokov. Správu o nákladoch a poplatkoch ex ante nájdete v záložke Úspory v časti Regulačné dokumenty. Je vašou zodpovednosťou zistiť, či je potrebné zaplatiť daň z výnosov z flexibilných peňažných fondov. Vaše daňové platby nebudeme vybavovať automaticky ani ich posielať príslušným daňovým úradom. Dane vám budeme zadržiavať alebo vám ich budeme účtovať len v prípade, ak nám to ukladajú príslušné predpisy v konkrétnych jurisdikciách. Ak máte akékoľvek otázky, mali by ste sa obrátiť na nezávislého finančného poradcu. My neposkytujeme daňové poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete vnajčastejších otázkach o flexibilných peňažných fondoch.
 • APY je skratka pre ročný percentuálny výnos (Annual Percentage Yield) a predstavuje výnos z investícií bez poplatkov, t. j. výnos, ktorý by ste získali z peňažnej sumy investovanej do fondu peňažného trhu (prostredníctvom flexibilných peňažných fondov) za predpokladu držby počas 12 mesiacov, ak by sadzba zostala konštantná (v praxi sa však mení každý deň). APY sa líši podľa jednotlivých fondov v závislosti od výkonnosti, ako aj podľa programu a regiónov v závislosti od poplatkov. Viac informácií o APY a poplatkoch podľa jednotlivých predplatených programov je k dispozícii vSpráve o nákladoch a poplatkoch ex ante.

Investičné služby poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB. Informácie obsiahnuté v tomto texte nie sú osobným odporúčaním, investičným poradenstvom ani ponukou na prijatie akéhokoľvek investičného rozhodnutia, preto musíte pred vykonaním finančných transakcií alebo predplatením nových investičných služieb dôkladne zvážiť svoju finančnú situáciu, preštudovať príslušné informácie a dokumenty alebo požiadať o profesionálne nezávislé poradenstvo. Revolut Securities Europe UAB (kód spoločnosti: 305799582; adresa sídla: 21B, Vilnius, Litva, LT-08130) je litovská investičná spoločnosť, ktorá je autorizovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy a poskytuje služby v iných krajinách EHP v rámci režimu slobodného poskytovania služieb bez pobočiek alebo viazaných zástupcov.