Warunki promocji

Promocja na zwiększony cashback w planie Ultra 2024

Czego dotyczy ta Promocja?

Revolut oferuje wybranym obecnym klientom indywidualnym, korzystającym z planów Standard, Plus, Premium lub Metal i zamieszkałym na terenie Anglii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Szkocji, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Walii, Węgier lub Włoch (razem „Uprawnione Rynki”) możliwość przejścia na plan płatny Ultra* i otrzymania do 5% wartości każdej transakcji dokonanej kartą Revolut („Cashback”) przez okres jednego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem całkowitego limitu równego miesięcznej opłacie za plan Ultra („Limit Cashback”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji; musisz przestrzegać jego warunków, a także Regulaminu kont osobistych i Regulaminu planów płatnych, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut i planu Ultra, przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz spełnić wymagane kryteria i wykonać wymagane czynności określone w niniejszym Regulaminie Promocji od godziny 1:00 czasu UTC 10 maja 2024 roku do godziny 23.59 czasu UTC 13 maja 2024 roku. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.


*Za subskrypcję planu płatnego Ultra obowiązuje miesięczna lub roczna opłata, w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu rozliczania; opłaty za plan Ultra możesz znaleźć tutaj.


Kto może wziąć udział w Promocji?

Aby zostać uznanym za „Uprawnionego Uczestnika”, musisz otrzymać od Revolut wiadomość e-mail, powiadomienie push, wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji i/lub zobaczyć baner dotyczący promocji w aplikacji, który będzie zawierał zaproszenie do udziału w niniejszej Promocji.


Dodatkowo musisz wykonać następujące wymagane czynności:

  • kliknąć unikatowe łącze, które otrzymasz, i postępować zgodnie z instrukcjami przejścia na plan Ultra z rozliczeniem rocznym lub miesięcznym; oraz
  • zrealizować autentyczne transakcje kartą („Uprawnione Transakcje”), aby otrzymać Cashback. Np. transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, na inne konta bankowe i do portfeli elektronicznych nie są uznawane za autentyczne. Płatności kartą możesz dokonywać przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut połączonej z Twoim kontem osobistym Revolut.


Jak mogę otrzymać Cashback?

Będziesz otrzymywać Cashback w wysokości 5% od wszystkich Uprawnionych Transakcji przez jeden miesiąc od momentu przejścia na plan Ultra. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w formie cashbacku, to równowartość miesięcznej opłaty za plan Ultra.


Revolut przekaże kwotę cashbacku na Twoje konto osobiste Revolut w ciągu 1 dnia roboczego od sfinalizowania każdej Uprawnionej Transakcji i tylko w odniesieniu do płatności dokonanych w Okresie Promocji.


Prawo do anulowania


Masz prawo anulować subskrypcję planu Ultra w ciągu 14 dni od jej aktywacji („okres możliwości bezpłatnego odstąpienia od umowy”). Po upływie tego okresu obowiązują zwykłe zasady anulowania subskrypcji. Oznacza to, że:

  • zastosowanie będą miały zwykłe opłaty za zmianę planu płatnego na niższy (więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za zmianę wersji z planu płatnego na niższą wersję" w Regulaminie planów płatnych).

Pamiętaj, że w przypadku anulowania subskrypcji planu Ultra w okresie możliwości bezpłatnego odstąpienia od umowy zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia wszelkiego cashbacku otrzymanego przez Ciebie w związku z niniejszą Promocją. Uznamy, że cofnięcie jakiegokolwiek Cashbacku zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

  1. Możemy zmienić, zawiesić, rozszerzyć lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej Promocji.
  2. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, ogłosimy to w taki sam sposób, w jaki Promocja została ogłoszona i, jeśli to możliwe, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomienia push, wiadomości w skrzynce odbiorczej aplikacji. Żadne zmiany Regulaminu Promocji nie będą miały wpływu na Twoje prawa, jeśli weźmiesz udział w Promocji przed ich dokonaniem.
  3. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem. Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do określonej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Cashbacku przyznanego Ci w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą Cashback został przyznany, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz Cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Cashbacku lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiegokolwiek Cashbacku zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
  5. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut, anulujesz subskrypcję planu Ultra lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy zobowiązani zasilić Twoje konto Cashbackiem lub między zakwalifikowaniem się do Cashbacku a jego otrzymaniem, utracisz prawo do Cashbacku.
  6. Revolut musi przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji. Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi, możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności klienta.
  7. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą uzyskiwać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem powinien być stosowany język lokalny, wówczas język lokalny ma pierwszeństwo.

Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na prawo i zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.

Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz)

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Właściwe sądy we Francji

Pamiętaj, że jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF).

Możesz wycofać się z promocji bezpłatnie i bez podawania przyczyny w ciągu pierwszych 14 dni od wzięcia w niej udziału, informując nas o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] (formularz odstąpienia), pod warunkiem, że promocja nie została jeszcze w pełni zrealizowana lub nie dobiegła końca.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Właściwe sądy holenderskie

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii