Regulaminy

Regulamin Strony Internetowej

Regulamin Strony Internetowej


ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJInformacje podstawowe


1. Czym jest ten regulamin?

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszej stronu internetowej www.revolut.com (nasza strona).2. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Naszą stronę obsługuje Revolut Ltd (my lub nam). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem spółki 08804411, a nasza siedziba mieści się pod adresem 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londyn, Anglia, E14 4HD.


Naszą działalność, jako Instytucji Pieniądza Elektronicznego, reguluje Urząd Nadzoru Ostrożnościowego (FCA) zgodnie z Rozporządzeniem o pieniądzu elektronicznym z 2011 r. w zakresie emisji pieniądza elektronicznego. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji pieniądza elektronicznego FCA (numer rejestracyjny firmy 900562), który można znaleźć na stronie internetowej FCA.


By skontaktować się z nami, skontaktuj się proszę z biurem obsługi klienta przy pomocy funkcji czatu dostępnej na naszej stronie.


Korzystanie ze strony internetowej


3. Korzystając z naszej strony akceptujesz niniejszy regulamin

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że akceptujesz niniejszy regulamin i zgadzasz się przestrzegać jego postanowień.


Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, nie możesz korzystać z naszej strony.


Zalecamy wydrukowanie niniejszego regulaminu, by móc odnieść się do niego w przyszłości.4. Istnieją inne regulaminy, które mogą Cię obowiązywać

Regulamin użytkowania zawiera odniesienia do następujących regulaminów dodatkowych, które mają również zastosowanie do naszej strony:


 • Nasza Polityka Prywatności, w której określono warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, jakie zgromadzimy na Twój temat lub jakie nam dostarczysz. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i zapewniasz, iż wszelkie dane dostarczone przez Ciebie są prawidłowe.
 • Nasza Polityka Plików Cookies, w której przedstawiono informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę.5. Możemy zmieniać niniejszy regulamin

Od czasu do czasu wprowadzamy zmiany w niniejszym regulaminie. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej strony sprawdź proszę regulamin, żeby upewnić się, że rozumiesz warunki obowiązujące w danym czasie.6. Możemy wprowadzić zmiany na naszej stronie

Od czasu do czasu możemy aktualizować lub wprowadzać zmiany na naszej stronie celem odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i w naszych priorytetach biznesowych. Będziemy starać się informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem przed jakimikolwiek istotnymi zmianami.


Możemy zawiesić lub usunąć naszą stronę. Nasza strona udostępniana jest nieodpłatnie.

Nie gwarantujemy dostępności czy braku zakłóceń w dostępności naszej strony lub jakichkolwiek treści na niej. Możemy zawiesić, wyłączyć lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej strony z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Będziemy starać się informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem przed jakimkolwiek zawieszeniem czy wyłączeniem.


Odpowiadasz również za zapewnienie, by wszelkie osoby mające miejsce do naszej strony za pośrednictwem Twojego łącza internetowego znały niniejszy regulamin użytkowania oraz wszelkie inne mające zastosowanie regulaminy oraz by ich przestrzegały.


Twoje obowiązki


7. Musisz dbać o bezpieczeństwo danych swojego rachunku

Jeśli wybierzesz lub dostarczony zostanie Ci kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inna informacja w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ujawniać ich żadnej osobie trzeciej.


Możemy dezaktywować jakikolwiek kod identyfikacyjny użytkownika czy hasło, zarówno te wybrane przez Ciebie, jak i przydzielone przez nas, w dowolnym czasie, jeśli wedle własnej zasadnej opinii uznamy, że nie przestrzegasz warunków niniejszego regulaminu użytkowania.


Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że jakakolwiek inna osoba poza Tobą zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz nas niezwłocznie powiadomić przy mocy funkcji czatu klienta na naszej stronie.


8. W jaki sposób możesz korzystać z materiałów na naszej stronie

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony i materiałów na niej publikowanych. Utwory te chronione są przepisami prawa i traktatami dotyczącymi praw autorskich na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.


Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać wyciągi każdej podstrony naszej strony na użytek własny i możesz pokazywać innym osobom w swej organizacji treści opublikowane na naszej stronie.


Nie możesz wprowadzać żadnych zmian w papierowych lub cyfrowych kopiach jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś w jakikolwiek inny sposób i nie możesz wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji video lub audio, ani jakichkolwiek grafik oddzielnie bez towarzyszącego im tekstu.


Musisz zawsze wskazywać na nasz status (oraz status wszelkich zidentyfikowanych współautorów) jako autorów treści na stronie.


Nie możesz wykorzystywać żadnej części treści zawartej na naszej stronie w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji w tym celu od nas lub naszych licencjodawców.


Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej strony z naruszeniem niniejszego regulaminu użytkowania, utracisz prawo do korzystania z naszej strony ze skutkiem natychmiastowym i będziesz zobowiązany, według naszego wyboru, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich posiadanych przez Ciebie kopii materiałów.9. Nie polegaj na informacjach zawartych na tej stronie

Treści na naszej stronie zamieszczane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Naszym zamiarem nie jest, by były one traktowane jako porady, na których można polegać. Przed podjęciem lub zaniechaniem podjęcia jakiejkolwiek czynności w oparciu o treść zawartą na naszej stronie, musisz wpierw uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.


Choć dokładamy wszelkich zasadnych starań, by zapewnić aktualność informacji na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień czy gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, iż treść naszej strony jest rzetelna, kompletna czy aktualna.


10. Nie odpowiadamy za strony internetowe, do których prowadzą linki z naszej strony

Jeśli nasza strona zawiera linki do innych stron lub zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, takie linki opublikowano wyłącznie w celach informacyjnych. Linków takich nie można intepretować jako zatwierdzenia przez nas stron internetowych, do których linki prowadzą czy informacji, jakie możesz na nich znaleźć.


Nie posiadamy żadnej kontroli nad treścią takich stron czy zasobów.


11. Treści stworzone przez użytkowników nie są przez nas zatwierdzane

Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje i materiały załadowane przez innych użytkowników strony, w tym na tablicach biuletynów czy w pokojach czatów. Takie informacje i materiały nie są przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej stronie nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.


Jeśli chcesz złożyć skargę na informacje i materiały załadowane przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami przy pomocy funkcji czatu klienta.


Nasze obowiązki


12. Nasza odpowiedzialność za poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę

Niezależnie od tego czy jesteś konsumentem czy użytkownikiem biznesowym:

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności względem Ciebie w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane naszym niedbalstwem lub niedbalstwem naszych pracowników, pełnomocników, podwykonawców, a także oszustwem czy niezgodnym z prawdą oświadczeniem.


W zakresie odpowiedzialności wynikającej ze sprzedaży pieniędzy elektronicznych i innych usług, jakie świadczymy na Twoją rzecz obowiązują różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które opisano w Regulaminie Rachunku Osobistego i Rachunku Biznesowego (zależnie od przypadku).


Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym:

 • wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, zapewnienia, oświadczenia i inne warunki, jakie mogą mieć zastosowanie do naszej strony lub treści na niej zawartej;
 • nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to z tytułu umowy, deliktu (w tym rażącego niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego, czy z jakiegokolwiek innego tytułu, nawet jeśli takowe można było przewidzieć, wynikające lub związane z:
 1. korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z naszej strony; lub
 2. korzystaniem lub poleganiem na treściach wyświetlanych na naszej stronie.
 • w szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za:
 1. utratę zysków, obrotów, klientów lub przychodów;
 2. zakłócenia w działalności;
 3. utratę oczekiwanych oszczędności;
 4. utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
 5. jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie lub konsekwencyjne.

Jeśli jesteś użytkownikiem będącym konsumentem:

 • miej proszę na względzie, iż naszą stronę dostarczamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Nie możesz wykorzystywać naszej strony w jakichkolwiek celach komercyjnych czy biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności względem Ciebie za jakąkolwiek utratę zysków, utratę klientów, zakłócenia w działalności czy utratę możliwości biznesowych; oraz
 • jeśli wadliwa treść cyfrowa dostarczona przez nas spowoduje uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowej należącej do Ciebie, a wynikać to będzie z niedołożenia przez nas należytej staranności i niewykorzystania przez nas odpowiednich umiejętności, naprawimy taką szkodę lub wypłacimy odszkodowanie. Tym niemniej nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, których mogłeś uniknąć postępując zgodnie z naszą poradą dotyczącą zastosowania aktualizacji oferowanej Ci przez nas nieodpłatnie ani za szkody, które powstały w wyniku nieprawidłowego wykonania przez Ciebie instrukcji dotyczących instalacji czy niespełnienia wskazanych przez nas minimalnych wymogów systemowych.13. Ładowanie treści na naszej stronie

Zawsze, gdy korzystasz z funkcji umożliwiającej Ci załadowanie treści na naszej stronie lub gdy kontaktujesz się z innymi użytkownikami na naszej stronie, musisz przestrzegać standardów dotyczących treści zawartych w niniejszym regulaminie.


Zapewniasz, iż wszelkie takie aktywności będą zgodne z niniejszymi standardami, będziesz ponosić odpowiedzialność względem nas oraz zabezpieczysz nas przed odpowiedzialnością poprzez zapewnienie odszkodowania w razie naruszenia tego zapewnienia. Oznacza to, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia zapewnienia.


Wszelkie treści, jakie załadujesz na naszą stronę będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszelkie prawa własności do swej treści, jednak jesteś zobowiązany udzielić nam i innym użytkownikom naszej strony ograniczonej licencji na użytkowanie, przechowywanie i kopiowanie tej treści oraz na jej dystrybuowanie i udostępnianie osobom trzecim.


Jesteśmy również upoważnieni do ujawnienia Twojej tożsamości każdej osobie trzeciej, która twierdzi, iż treść opublikowana lub załadowana przez Ciebie na naszą stronę stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.


Jesteśmy uprawnieni do usunięcia jakiegokolwiek Twojego postu z naszej strony, jeśli w naszej opinii uznamy, iż nie spełnia on standardów treści określonych w niniejszym regulaminie.


Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swych treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy, a Tobie zabrania się ich wprowadzania.

Nie gwarantujemy, iż nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od robaków lub wirusów.


Odpowiadasz za konfigurację swoich systemów informatycznych, programów komputerowych i platformy wykorzystywanych celem uzyskania dostępu do naszej strony. Powinieneś korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.


Nie wolno Ci wykorzystywać naszej strony w nieodpowiednich celach poprzez celowe wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych materiałów złośliwych czy technologicznie szkodliwych. Nie wolno Ci podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana, ani też jakiegokolwiek serwera, komputera czy bazy danych połączonych z naszą stroną. Nie wolni Ci atakować naszej strony przy pomocy ataków w postaci blokady usług DoS lub DDoS. Naruszenie niniejszego postanowienia stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą o nieprawidłowym użytkowaniu komputera z 1990 r. Wszelkie naruszenia powyższych zasad będziemy zgłaszać właściwym organom ścigania, a w ramach współpracy z nimi ujawnimy im Twoją tożsamość. W razie takiego naruszenia utracisz ze skutkiem natychmiastowym prawo do korzystania z naszej strony.14. Zasady dotyczące umieszczania linków prowadzących do naszej strony

Możesz utworzyć link prowadzący do naszej strony głównej, o ile zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie naruszając naszej reputacji i nie wykorzystując jej.


Nie wolni Ci opublikować takiego linku w sposób, który sugerowałby jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia czy współpracy z naszej strony, jeśli takowe nie istnieją.


Nie możesz zamieszczać linków prowadzących do naszej strony na żadnej stronie internetowej, której nie jesteś właścicielem.


Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnych innych stronach, a wszelkie tworzone przez Ciebie linki do naszej strony nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek podstrony innej niż strona główna.


Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na tworzenie linków bez uprzedniego powiadomienia.

Strona internetowa, na której zamieszczasz link musi być we wszelkich aspektach zgodna ze standardami treści zawartymi w niniejszym regulaminie.


Jeśli chcesz zamieścić link prowadzący do naszej strony lub wykorzystać treść zawartą na naszej stronie w jakikolwiek sposób inny niż wskazano powyżej, skontaktuj się z nami przy pomocy funkcji czatu klienta dostępnej na stronie internetowej.


Informacje prawne


15. Prawo którego kraju ma zastosowanie do sporów?

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejszy regulamin użytkowania, jego przedmiot i konstrukcja podlegają przepisom prawa angielskiego. Zarówno my, jak i Ty zgadzamy się na wyłączną właściwość sądów Anglii i Walii, chyba że mieszkasz w Irlandii Północnej - wtedy możesz wnieść wniosek o wszczęcie postępowania również w Irlandii Północnej, bądź mieszkasz w Szkocji - w takim przypadku możesz wnieść wniosek o wszczęcie postępowania również w Szkocji.


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, niniejszy regulamin użytkowania, jego przedmiot i konstrukcja (a także wszelkie

spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa angielskiego. Zarówno my, jak i Ty zgadzamy się na wyłączną właściwość sądów Anglii i Walii.16. Nasze znaki towarowe są zarejestrowane

REVOLUT stanowi zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie znak towarowy Revolut Ltd. Nie jesteś upoważniony do jego wykorzystywania bez naszej zgody, chyba że stanowi on część materiału, z którego korzystasz w sposób dozwolony zgodnie z sekcją W jaki sposób możesz korzystać z materiałów na naszej stronie.