Pravidla chování

Naším posláním je přijít s novým způsobem, jakým svět nakládá s penězi. Umožnit, aby byl jednodušší, užitečnější a prospěšnější pro všechny. Společně se podílíme na vytváření první finanční superaplikace na světě. Tato pravidla chování jsou vypracována tak, aby zajistila, že zvítězíme správným způsobem.

Zpráva od Nika Storonskyho, CEO

Věříme, že klíčem k poskytování vynikajících produktů a služeb, které si naši zákazníci oblíbili, jsou skvělí lidé, kteří spolu pracují v poctivé a vysoce výkonné kultuře. A víme, že pro tento úspěch je rozhodující naše chování jeden k druhému. Naše pravidla chování stanoví zásady, kterým musíme podřizovat své chování a rozhodování. Ano, je to trochu formální, ale to je nezbytnost, abychom zajistili, že všichni budeme vždy jednat čestně a v nejlepším zájmu našich zákazníků, lidí, komunit a zúčastněných stran.

Vize, hodnoty a chování

Naší vizí je vytvořit první finanční superaplikaci na světě a k tomu potřebujeme sestavit a udržet si skvělý tým snů, ve kterém pracují šťastní a spokojení lidé. Naše kultura je věrná našim hodnotám; každý zodpovídá za své činy, je povzbuzován, aby vyjadřoval svůj názor, usiloval o dokonalost a vždy jednal správně.

Od všech svých zaměstnanců očekáváme, že budou dodržovat pravidla chování stanovená regulačními orgány:

 • Jednat čestně
 • Jednat se zákazníky férově
 • Jednat s náležitými dovednostmi, opatrností a pečlivostí
 • Být otevřený a spolupracovat s regulačními orgány
 • Dodržovat normy řádného chování na trhu

Náš přístup k jednání

Naše pověst je založena na důvěře a bezúhonnosti našich lidí a lidí, se kterými obchodujeme. V Revolutu očekáváme, že všichni naši zaměstnanci budou dodržovat nejvyšší etické a právní normy, jak jsou definovány v našich globálních a místních zásadách a postupech. Pověst si udržujeme tím, že vždy jednáme správně.

Hlavní pokyny pro zaměstnance společnosti Revolut

 • Zásady a postupy
 • Příručka pro zaměstnance
 • Portál Speak Up
 • Váš přímý nadřízený
 • Centrum podpory pro řízení rizik a dodržování předpisů
 • Centrum právních služeb

Naši zákazníci

Na prvním místě jsou vždy zákazníci. Utváření každého našeho produktu a služby začíná u jejich potřeb, ne u našich. Protože když svým zákazníkům skutečně rozumíme, můžeme jim dodávat vynikající produkty, se kterými lépe využijí své peníze.

Jak vypadá dobro:

 • Těžištěm veškeré naší činnosti jsou vždy zákazníci.
 • Nasloucháme jejich potřebám a přizpůsobujeme se jim.
 • Produkty navrhujeme tak, aby byly snadno použitelné.
 • Zákazníkům pomáháme vytěžit z našich produktů a služeb maximum.
 • Mluvíme s nimi jako lidé, ne jako roboti.
 • Nezapomínáme, že zákazníci jsou skuteční lidé a každý z nich se nachází v jiné situaci.
 • Jejich stížnosti a dotazy řešíme rychle a férově.
 • Respektujeme a chráníme jejich osobní údaje a právo na soukromí.
 • Vyhýbáme se jakýmkoli konfliktům našich osobních zájmů a zájmů Revolut a jeho zákazníků.

Naši lidé

Filozofie našeho týmu snů je jednoduchá: zaujmout, získat a udržet si ty nejlepší lidi a vytvořit pro ně podmínky, které jim umožní dělat skvělé věci pro naše zákazníky.

Jak vypadá dobro:

 • Jednáme čestně a dodržujeme zákony.
 • Důvěřujeme svým lidem, protože zaměstnáváme ty nejlepší.
 • Ke každému se chováme zdvořile a s respektem.
 • Podporujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
 • Jednáme s lidmi vstřícně.
 • Podporujeme kariérní růst.
 • Sdílíme naše znalosti.
 • Vyzýváme lidi, aby vyjádřili svůj názor.
 • Stížnosti týkající se zaměstnání bereme vážně.

Naše komunity a společníci

Jsme odhodláni něco změnit. Zanechat svět lepší, než jaký byl před námi – ať už maximálním omezením naší ekologické stopy, podporou spravedlivé hospodářské soutěže nebo rozvíjením komunit, ve kterých žijeme a pracujeme. V Revolutu si uvědomujeme, že hrajeme důležitou roli v podpoře dlouhodobého blahobytu komunit, kterým poskytujeme služby.

Jak vypadá dobro:

 • Spolupracujeme s vládami a regulačními orgány, abychom pomohli vytvořit politiky, které chrání naše zákazníky.
 • Podporujeme hospodářskou soutěž tím, že zákazníkům nabízíme větší výběr, hodnotu a více služeb.
 • Bojujeme proti finanční trestné činnosti a podvodům.
 • Záleží nám na tom, jak naše rozhodnutí ovlivní společnost a životní prostředí.
 • Zákazníkům umožňujeme snadno přispívat charitativním organizacím přímo v aplikaci.
 • Jsme transparentní ve všech našich obchodních vztazích.
 • Víme, jak fungují naše dodavatelské řetězce.

Řízení rizik

Rámec řízení podnikových rizik společnosti Revolut stanoví náš přístup k identifikaci, měření, sledování, zmírňování a hlášení rizik. Vymezuje role a povinnosti všech zúčastněných a požaduje, abychom všichni přijali odpovědnost za své činy.

Jak vypadá dobro:

 • Máme dovednosti a znalosti, abychom mohli kompetentně vykonávat své role.
 • Rozumíme pravidlům a zákonům, které se na nás vztahují.
 • Podporujeme odpovědný a udržitelný růst.
 • Neupřednostňujeme rychlost na úkor kvality.
 • Dbáme na to, aby všichni zaměstnanci absolvovali povinná školení.

Náš přístup k rozhodování

Zvažujeme etické důsledky našich rozhodnutí a jednáme pouze tehdy, je-li to vhodné. Položte si tyto otázky. Pokud odpovíte ano, jeví se rozhodnutí o dalším postupu jako vhodné. Pokud odpovíte ne nebo si nejste jisti, nejprve vyhledejte pomoc. Požádejte o radu.

Položte si tyto otázky

 1. 1
  Výsledek pro zákazníka

  Je mé rozhodnutí v nejlepším zájmu našich zákazníků?

 2. 2
  Čestnost a poctivost

  Budu pociťovat hrdost za své rozhodnutí, kdyby o něm informovali ve zprávách?

 3. 3
  Dodržování zákonů, předpisů a zásad

  Je mé jednání v souladu se všemi regulačními a právními požadavky?

 4. 4
  Dlouhodobá vize

  Bude se toto rozhodnutí jevit jako dobrý nápad i za pět let?

Myšlenky na závěr

Martin Gilbert Předseda Revolutu

Naše základní hodnoty stojí ve středu všeho, co děláme. Vedou nás v těžkých i dobrých časech a slouží jako měřítko, podle kterého se jako vedoucí pracovníci posuzujeme. Vedoucí pracovníci udávají shora tón a musí ukázat, že žijeme a dýcháme hodnotami Revolutu. Tato pravidla chování schválilo představenstvo společnosti Revolut a stanoví zásady správného chování, které dodržujeme.