Warunki promocji

Revolut x NBA Paris Game 2024 on-site promotion

Promocja lokalna Revolut x NBA Paris Game 2024


Czego dotyczy ta promocja?

Revolut oferuje potencjalnym nowym klientom indywidualnym możliwość wzięcia udziału w promocji lokalnej Revolut x NBA Paris Game 2024 („Promocja”).

Promocja umożliwia potencjalnym klientom, którzy zarejestrują się w Revolut po raz pierwszy, otrzymanie 20 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) na nowo otwarte konto osobiste Revolut („Oferta dla Nowych Klientów”).

Promocja jest dostępna dla nowych klientów z Anglii, Szkocji lub Walii, Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Danii, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Litwy, Holandii, Polski, Rumunii, Szwecji, Słowenii („Uprawnione Kraje”).

Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz spełnić kryteria kwalifikacyjne i wykonać czynności określone w Regulaminie Promocji między 8 stycznia 2024 roku (00:00 czasu CET) a 31 stycznia 2024 roku (23:59 czasu CET). Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.

Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady, które mają zastosowanie do niniejszej Promocji. Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji oraz warunków, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut, przez cały czas uczestnictwa w niniejszej Promocji.


Kto może wziąć udział w tej promocji?

Aby zostać uznanym za „Uprawnionego Uczestnika” niniejszej Promocji, musisz spełnić następujące „Kryteria Kwalifikacyjne”:

 • posiadać adres zamieszkania w jednym z Uprawnionych Krajów;
 • nie posiadać obecnie ani w przeszłości konta osobistego Revolut w żadnym podmiocie z grupy Revolut oraz
 • mieć ukończone co najmniej 18 lat.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Musisz wykonać „Wymagane Czynności” przed końcem Okresu Promocji:

 • użyć iPhone'a lub urządzenia z systemem Android, aby zeskanować kod QR dostarczony przez Revolut;
 • pomyślnie otworzyć konto osobiste Revolut po raz pierwszy za pośrednictwem unikatowego linku promocyjnego dostępnego na stronie docelowej, do której prowadzi odnośnik z kodu QR, oraz
 • dokonać pierwszej rzeczywistej transakcji kartą na kwotę co najmniej 1 EUR (lub jej równowartość w innej walucie).

Aby założyć konto osobiste Revolut, musisz użyć unikatowego linku promocyjnego dostarczonego za pośrednictwem kodu QR w ramach niniejszej Promocji. Jeśli zarejestrujesz się z użyciem standardowego procesu otwierania konta w naszej aplikacji, nie będziesz w stanie wziąć udziału w tej Promocji.

Pierwszej płatności kartą możesz dokonać przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut połączonej z Twoim kontem osobistym Revolut. Musi to być autentyczny zakup (np. transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, na inne konta bankowe i do portfeli elektronicznych nie są uznawane za autentyczne).

Równowartość 1 EUR w innych walutach:

 • 1 GBP (funty brytyjskie)
 • 2 BGN (lewy bułgarskie)
 • 25 CZK (korony czeskie)
 • 4 PLN (złoty polski)
 • 5 RON (leje rumuńskie)
 • 7 DKK (korony duńskie)
 • 11 SEK (korony szwedzkie)
 • 379 HUF (forinty węgierskie).


Jak uzyskać Ofertę dla Nowych Klientów?

Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”, Oferta dla Nowych Klientów zostanie przekazana na Twoje konto osobiste Revolut w ciągu 10 dni roboczych od dokonania pierwszej pomyślnej transakcji wirtualną lub fizyczną kartą Revolut. Poniżej przedstawiamy kwotę, którą zasilimy Twoje konto osobiste Revolut, jeśli nie jest ono denominowane w euro.

Równowartość 20 EUR w innych walutach:

 • 20 GBP (funty brytyjskie)
 • 40 BGN (lewy bułgarskie)
 • 490 CZK (korony czeskie)
 • 87 PLN (złoty polski)
 • 100 RON (leje rumuńskie)
 • 150 DKK (korony duńskie)
 • 230 SEK (korony szwedzkie)
 • 7600 HUF (forinty węgierskie).


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą wskazaną powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpłynąć na dobre imię lub reputację Revolut lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które mogą uniemożliwić nam dalsze oferowanie Oferty dla Nowych Klientów. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję całkowicie lub w odniesieniu do poszczególnych osób.
 2. Jeśli będziemy zmuszeni zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji i/lub wiadomości e-mail lub strony docelowej. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, w związku z którym nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić Promocji zgodnie z planem. Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do określonej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Jeśli zarejestrujesz konto osobiste Revolut w ramach niniejszej Promocji, możemy nie przyznać Ci lub cofnąć Ofertę dla Nowych Klientów (uznamy, że cofnięcie nastąpiło za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana), jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji: (i) płatność kartą nie powiedzie się i/lub zostanie anulowana lub cofnięta; (ii) Twoje konto osobiste Revolut zostanie zawieszone lub ograniczone; (iii) dopuścisz się oszustwa lub istotnego nadużycia niniejszej Promocji (np. próbujesz uzyskać nieuczciwą przewagę poprzez wprowadzenie w błąd) i/lub (iv) naruszysz niniejszy Regulamin Promocji lub warunki, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut.
 4. Biorąc udział w niniejszej Promocji, potwierdzasz, że rozumiesz, iż wszelkie korzyści otrzymane w ramach niniejszej Promocji mogą podlegać miejscowemu podatkowi dochodowemu w kraju Twojego zamieszkania i/lub na lokalnym terytorium, na którym jesteś rezydentem podatkowym. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej Promocji.
 5. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim. Jeżeli został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska Regulaminu Promocji. Wersja angielska niniejszego Regulaminu Promocji będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem ma być stosowany język lokalny, wówczas taki język lokalny ma pierwszeństwo.
 6. Jeśli założysz konto osobiste Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta.

Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci Twoje konto osobiste w Uprawnionych Krajach. Jeśli masz skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się adresy siedzib wszystkich podmiotów lub oddziałów grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii