Warunki promocji

Oferta cashbacku Revolut x Sziget Festival 2024

Czego dotyczy ta promocja?

Revolut oferuje potencjalnym nowym klientom indywidualnym mieszkającym w Anglii, Szkocji, Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Litwie, Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Słowacji (łącznie „Krajach objętych promocją”) możliwość skorzystania z oferty cashbacku Revolut x Sziget Festival 2024 („Promocji”).

W ramach promocji kwalifikujący się klienci, którzy założą pierwsze konto osobiste Revolut:

 • otrzymają kwotę 20 EUR (lub jej równowartość w innej walucie) na nowo otwarte konto osobiste Revolut („Oferta dla nowych klientów”).


Aby wziąć udział w tej Promocji, musisz spełnić kryteria kwalifikacyjne i wykonać czynności określone w Regulaminie Promocji między 2 Styczeń 2024 roku (00:00 czasu CET) a 31 sierpnia 2024 roku (23:59 czasu CET). Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady, które mają zastosowanie do niniejszej Promocji. Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także regulaminu, który ma zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut, przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby zostać „Uprawnionym uczestnikiem” tej Promocji, należy:

 • Mieszkać pod adresem zamieszkania w jednym z uprawnionych krajów oraz
 • Nie posiadać obecnie ani w przeszłości konta osobistego Revolut w żadnym podmiocie z grupy Revolut oraz
 • Mieć ukończone co najmniej 18 lat.


Musisz również wykonać „Wymagane Czynności” przed końcem Okresu promocji:


 • Kliknij unikalny link Promocji – zostanie opublikowany na witrynie internetowej lub w mediach społecznościowych festiwalu Sziget. Link zostanie również przesłany w materiałach przesłanych partnerom i influencerom współpracującym z festiwalem Sziget.
 • Pomyślnie otwórz swoje pierwsze konto osobiste Revolut, korzystając z unikatowego linku polecającego oraz
 • Dokonaj pierwszej rzeczywistej transakcji kartą na kwotę co najmniej 1 EUR (lub jej równowartość w innej walucie).


Aby założyć konto osobiste Revolut, musisz użyć unikatowego linku promocyjnego dostarczonego w ramach niniejszej Promocji. Jeśli zarejestrujesz się z użyciem standardowego procesu otwierania konta w naszej aplikacji, nie będziesz w stanie wziąć udziału w tej Promocji.


Pierwszej płatności kartą możesz dokonać przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut połączonej z Twoim kontem osobistym Revolut. Musi to być autentyczny zakup (np. transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, na inne konta bankowe i do portfeli elektronicznych nie są uznawane za autentyczne).

Jak skorzystać z Oferty dla nowych klientów?


Uprawnieni uczestnicy uzyskają dostęp do Oferty dla nowych klientów. Podmiot prawny z grupy Revolut, który dostarcza użytkownikowi usługę konta osobistego Revolut przekaże kwotę 20 EUR (lub jej równowartość w innej walucie) na rachunek głównego konta osobistego Revolut w ciągu 10 dni roboczych od przeprowadzenia Wymaganych czynności.

Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, które muszę znać?


1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą wskazaną powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpłynąć na dobre imię lub reputację Revolut lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które mogą uniemożliwić nam dalsze oferowanie Oferty dla nowych klientów we współpracy z festiwalem Sziget lub jego partnerami. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję w odniesieniu do poszczególnych osób lub całą Promocję.

2. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji i/lub wiadomości e-mail. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem. Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do określonej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.

3. Jeśli zarejestrujesz konto osobiste Revolut w ramach niniejszej Promocji, możemy nie przyznać Ci lub cofnąć Ofertę dla Nowych Klientów (uznamy, że cofnięcie nastąpiło za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana), jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • płatność kartą nie powiedzie się i/lub zostanie anulowana lub cofnięta;
 • Twoje konto osobiste Revolut zostanie zawieszone lub ograniczone;
 • dopuścisz się oszustwa lub istotnego nadużycia niniejszej Promocji (np. próbujesz uzyskać nieuczciwą przewagę poprzez wprowadzenie w błąd) i/lub
 • naruszysz niniejszy Regulamin Promocji lub warunki, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut.

4. Pracownicy podmiotów organizatora festiwalu Sziget, w tym partnerzy, przedstawiciele oraz członkowie rodziny i/lub osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z takimi pracownikami nie są uprawnieni do promocji i nie mogą brać udziału w Promocji.

5. Pracownicy, dyrektorzy, agenci, kontrahenci i wszelkie podmioty stowarzyszone jakiejkolwiek grupy podmiotów Revolut nie kwalifikują się do tej Promocji.

6. Biorąc udział w niniejszej Promocji, potwierdzasz, że rozumiesz, iż wszelkie korzyści otrzymane w ramach niniejszej Promocji mogą podlegać miejscowemu podatkowi dochodowemu w kraju Twojego zamieszkania i/lub na lokalnym terytorium, na którym jesteś rezydentem podatkowym. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej Promocji.

7. Oficjalną wersją niniejszego Regulaminu jest wersja angielska. Możemy udostępniać jego przekłady w celach informacyjnych, ale angielska wersja językowa jest wiążąca w przypadku sporu, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej.

8. Jeśli otworzysz konto osobiste Revolut w ramach tej promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe potrzebne do obsługi Twojego konta zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.


Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci Twoje konto osobiste w Uprawnionych Krajach. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego. Poniżej znajdują się adresy siedzib wszystkich podmiotów lub oddziałów grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii