Regulaminy

Oświadczenie o ochronie prywatności kandydatów

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2024 r.


1. Wprowadzenie

1.1. Podmioty Revolut wymienione w Załączniku 1 (Pracodawcy Revolut) („Revolut”, „my”, „nasz”, „nas”) przekazują Ci niniejsze oświadczenie, ponieważ ubiegasz się o zatrudnienie w naszej firmie w charakterze pracownika lub wykonawcy.


1.2. Niniejsze oświadczenie określa podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim w celu zrozumienia naszych praktyk dotyczących danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania.


2. O Revolut

2.1. Revolut jest administratorem danych osobowych potencjalnych pracowników i wykonawców i podlega obowiązującym przepisom o ochronie danych.


2.2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia lub danych osobowych, a także w celu skorzystania z praw opisanych w niniejszym oświadczeniu lub wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Revolut pod adresem [email protected].


3. Jakie rodzaje danych osobowych są chronione?


Dane osobowe

3.1. Niniejsze oświadczenie dotyczy Twoich „danych osobowych”. Są to wszelkie informacje dotyczące Ciebie jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.


"Szczególne kategorie danych osobowych” [Wielka Brytania i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)] lub „wrażliwe dane osobowe” w innych krajach.

3.2. W ramach szerokiego zakresu informacji, które mogą być danymi osobowymi, informacje ujawniające następujące cechy uważa się za należące do „szczególnych kategorii danych osobowych” w Wielkiej Brytanii i EOG, a zatem podlegają one większemu stopniowi ochrony:

 • zdrowie fizyczne lub psychiczne;
 • pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • opinie polityczne;
 • przynależność do związków zawodowych;
 • przekonania religijne lub filozoficzne;
 • seksualność lub życie seksualne; oraz
 • dane genetyczne i biometryczne.


3.3. Poza Wielką Brytanią i EOG inne rodzaje wrażliwych danych osobowych, oprócz tych należących do „szczególnych kategorii danych” wymienionych powyżej, mogą obejmować:

 • status społeczny;
 • kartotekę karną;
 • przynależność do stowarzyszenia lub związku zawodowego;
 • numery ubezpieczenia społecznego;
 • informacje o koncie bankowym; oraz
 • dane finansowe.


4. Jakie dane osobowe gromadzimy?


Dane osobowe przekazane przez Ciebie

4.1. Możesz przekazywać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze internetowe, kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub w inny sposób lub za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innej strony trzeciej.


Dane osobowe gromadzone od Ciebie

4.2. Twoje dane osobowe, które gromadzimy, obejmują między innymi:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i adres e-mail);
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • stan cywilny;
 • wizerunek lub nagranie;
 • kopie paszportu, prawa jazdy i podobnych dokumentów;
 • historię wykształcenia (w tym kopie odpowiednich stopni naukowych, dyplomów lub świadectw, jeśli są wymagane), szkolenia i doświadczenie zawodowe;
 • szczegóły dotyczące obecnego i poprzedniego zatrudnienia;
 • status imigracyjny i pozwolenia na pracę;
 • używane języki i poziom biegłości;
 • wyniki testów i liczby punktów (w tym wyniki wszelkich testów umiejętności lub testów psychometrycznych, o których wykonanie poprosimy);
 • informacje z rejestru karnego (jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez lokalne przepisy);
 • informacje wymagane do przygotowania umowy o pracę;
 • inne informacje podane w CV;
 • notatki i nagrania z rozmów kwalifikacyjnych;
 • informacje dotyczące różnorodności (takie jak informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym); oraz
 • informacje o stanie zdrowia, takie jak informacje o ewentualnej niepełnosprawności.


5. Dane osobowe dostarczone przez strony trzecie


5.1. Większość danych opisanych w rozdziale 4 gromadzimy bezpośrednio od Ciebie.


5.2. Możemy jednak również gromadzić Twoje dane osobowe od stron trzecich, takich jak:

 • agencje rekrutacyjne;
 • obecni pracownicy Revolut, którzy polecają lub nominują Cię na stanowiska w naszej firmie;
 • organy rządowe (takie jak lokalne organy podatkowe);
 • wskazane przez Ciebie osoby polecające, poproszone o udzielenie referencji;
 • dowolni zewnętrzni partnerzy zajmujący się testowaniem w ramach e-rekrutacji, z którymi współpracujemy;
 • jeżeli jest to dozwolone przez prawo, zewnętrzni dostawcy usług sprawdzania przeszłości, agencje informacji kredytowej, agencje zapobiegania oszustwom, agencje sprawdzające sankcje i wyroki skazujące; oraz
 • jeżeli jest to dozwolone przez prawo, inne publicznie dostępne źródła, takie jak portale społecznościowe (np. LinkedIn, Instagram i Twitter).


6. Dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw


6.1. Jeżeli jest to wymagane i dozwolone przez prawo, gromadzimy i przechowujemy również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw. W przypadkach, w których musimy określić podstawę prawną takiego przetwarzania, w zależności od lokalnych przepisów, takie przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich kandydatów). Dane te są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów:

 • przestrzegania lub pomagania innym osobom w przestrzeganiu wymogów regulacyjnych, co wiąże się z podjęciem przez Revolut kroków w celu ustalenia, czy popełniłeś(-aś) czyn niezgodny z prawem lub byłeś(-aś) zaangażowany(-a) w nieuczciwe działanie, nadużycie lub inne poważne niewłaściwe postępowanie;
 • zapobiegania lub wykrywania działań niezgodnych z prawem (w tym oszustw);
 • wszelkich postępowań sądowych (w tym przyszłych);
 • uzyskiwania porady prawnej; lub
 • ustanawiania, wykonywania lub obrony praw.


7. Do czego wykorzystujemy twoje i jaka jest nasza podstawa prawna?


7.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe z powodów wymienionych poniżej. W niektórych krajach do przetwarzania Twoich danych osobowych wymagana jest podstawa prawna, którą wskazaliśmy poniżej.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ocena umiejętności, kwalifikacji i przydatności kandydata na dane stanowisko, w tym uzyskanie referencji i przeprowadzenie odpowiednich kontroli przeszłości

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich kandydatów)


Realizacja umowy

Procesy rekrutacyjne (w tym negocjacje i komunikacja z kandydatem w związku z jego podaniem)

Uzasadnione interesy (prowadzenie uczciwego i skutecznego procesu rekrutacji).

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym do celów:

 • zapobiegania nielegalnej pracy;
 • przestrzegania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • odpowiedzi na rządowy monitoring statystyczny;
 • oceny przydatności i adekwatności osób fizycznych na potrzeby odpowiednich systemów regulacyjnych, których musimy przestrzegać;
 • rozważenia, czy konieczne może być wprowadzenie dostosowań w celu uwzględnienia potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • współpracy z odpowiednimi organami podatkowymi i innymi podmiotami lub agencjami rządowymi w odniesieniu do załączników dotyczących zarobków i podobnych odliczeń; orazkomunikacji z organami publicznymi lub regulacyjnymi.

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi.

Nagrywanie rozmów kwalifikacyjnych do celów kontroli jakości i szkolenia naszych rekruterów.

W zależności od lokalnych przepisów, uzasadnione interesy (w celu monitorowania jakości naszych rekruterów) lub zgoda użytkownika.

Prowadzenie monitoringu równych szans.

Zgoda.

Przeprowadzanie analiz związanych z praktykami rekrutacyjnymi Revolut.

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia, że w razie potrzeby możemy ulepszyć nasze praktyki rekrutacyjne).

Rozwiązywanie wszelkich sporów prawnych z udziałem użytkownika lub innych potencjalnych, obecnych lub byłych pracowników, pracowników lub wykonawców.

Uzasadnione interesy (w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi) lub, w przypadku osób, których dane dotyczą, na terenie Brazylii, regularne wykonywanie praw.

Zapewnienie jakości, monitorowanie i szkolenie personelu.

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia naszych praktyk rekrutacyjnych).

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony naszego personelu (w tym poprzez wykrywanie i powstrzymywanie zagrożeń dla naszego personelu i mienia).

Uzasadnione interesy (zapewnienie dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa naszych pracowników).

Przechowywanie danych podania w aktach, abyśmy mogli rozważać zatrudnienie Cię na przyszłych stanowiskach i przyszłe możliwości w Revolut, które naszym zdaniem byłyby dla Ciebie odpowiednie.

W zależności od lokalnych przepisów uzasadnione interesy (w celu zapewnienia, że nasz proces rekrutacji jest tak wydajny, jak to możliwe) lub Twoja zgoda.

W zależności od lokalizacji kandydata możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości podczas procesu rekrutacji, aby wykrywać oszustwa związane z rozmowami kwalifikacyjnymi i zapobiegać im.

W zależności od lokalnych przepisów uzasadnione interesy (w celu zapobiegania oszustwom) lub Twoja zgoda.


„Szczególne kategorie danych osobowych” lub „wrażliwe dane osobowe”

7.2. Przetwarzamy dane należące do „szczególnych kategorii danych osobowych” lub „wrażliwe dane osobowe” w celu:

 • wywiązywania się z obowiązków związanych z realizacją zarówno określonych praw Revolut, jak i Twoich praw wynikających z przepisów prawa pracy;
 • ustalania, wnoszenia lub obrony roszczeń prawnych; oraz
 • w przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, aby umożliwić Revolut ocenę Twojej zdolności do pracy i podejmowanie decyzji do celów medycyny pracy.


7.3. W przypadku „monitoringu równych szans” prosimy pamiętać, że udział jest dobrowolny, a podanie tych informacji jest opcjonalne. Żadne podane informacje nie będą dostępne ani wykorzystywane w procesie rekrutacji i nie będą miały wpływu na Twoją możliwość zatrudnienia.


8. Ujawnianie twoich danych osobowych stronom trzecim


8.1. W celach określonych w rozdziale 7 powyżej możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • spółkom należącym do naszej grupy, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia Twojego podania;
 • profesjonalnym doradcom (w tym prawnikom, księgowym i audytorom), jeśli jest to konieczne do korzystania z ich usług;
 • organom prawnym i regulacyjnym (takim jak organy podatkowe), jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • naszym zewnętrznym dostawcom usług, w tym naszemu dostawcy usług hostingu danych, dostawcy usług sprawdzania przeszłości i dostawcom usług testowania w ramach rekrutacji online.


8.2. Ujawniamy również Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie, w tym z następujących powodów:

 • w przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas jakiejkolwiek działalności lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;
 • jeśli wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe przechowywane na temat naszych kandydatów będą jednym z przekazywanych aktywów; oraz
 • jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego.


8.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym oświadczeniu lub wymaganych przez prawo nie sprzedajemy Twoich danych osobowych ani nie ujawniamy ich stronom trzecim bez Twojej zgody.


9. Bezpieczeństwo danych osobowych


9.1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby dane te były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszym oświadczeniem.


9.2. Niestety, przesyłanie danych osobowych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszego systemu informatycznego lub w nim przechowywanych, a wszelkie transmisje odbywają się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych będziemy stosować rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.


9.3. Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe jakiejkolwiek stronie trzeciej, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i bezpiecznie przez taką stronę trzecią.


10. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?


10.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu lub warunków jakiejkolwiek zawartej przez nas umowy lub przez taki dłuższy okres, jaki może być wymagany przez prawo.


10.2. Następnie, o ile zezwalają na to przepisy prawa i niniejsze oświadczenie, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].


11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


11.1. Możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w formie ocen online, aby usprawnić nasze procesy rekrutacyjne. Te oceny online mają na celu głównie ocenę Twoich kompetencji związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz, Twojego stylu pracy i/lub tego, czy będziesz nadawać się na dane stanowisko w Revolut. Te oceny online będą generować wynik na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, które następnie wykorzystamy do ustalenia, czy kontynuować rozpatrywanie Twojego podania.


11.2. W przypadku niezadowolenia z wyniku podjętej przez nas zautomatyzowanej decyzji masz prawo ją zakwestionować. Więcej informacji o tym, jak możesz to zrobić, znajduje się w rozdziale „Korzystanie z praw” poniżej.


12. Twoje prawa


12.1. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w Twojej lokalizacji mogą przysługiwać Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do:

 • uzyskania dostępu do kopii Twoich danych osobowych, które przechowujemy;
 • zwrócenia się do nas o skorygowanie Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe;
 • zwrócenia się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub innej podstawy prawnej w określonych okolicznościach;
 • zwrócenia się do nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w określonych okolicznościach;
 • zwrócenia się do nas o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub innej firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • wycofania zgody (jeśli została wcześniej przez Ciebie udzielona); oraz
 • zwrócenia się do nas o to, aby prawdziwa osoba przeprowadziła kontrolę podjętej przez nas zautomatyzowanej decyzji, która Cię dotyczy.


12.2. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych praw mają charakter bezwzględny i możemy nie być zobowiązani do spełnienia Twojej prośby, jeśli obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przewidują wyłączenia.


13. Korzystanie z praw


13.1. Możesz skorzystać ze swoich praw opisanych w niniejszym oświadczeniu i wynikających z przepisów o ochronie danych, kontaktując się z inspektorem ochrony danych Revolut pod adresem [email protected].


13.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby przesyłającej prośbę możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.


13.3. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo. Na terenie Wielkiej Brytanii i EOG oznacza to, że dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w ciągu jednego miesiąca. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach okres ten może przedłużyć się o kolejne dwa miesiące.


14. Transfer międzynarodowe


14.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub EOG.


14.2. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, uzyskamy Twoją zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych poza Twój kraj ojczysty w ramach Twojego podania.


14.3. Jesteśmy organizacją międzynarodową, dlatego upoważniony personel może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność (patrz Załącznik1). W związku z tym może być konieczne przekazanie Twoich danych członkom naszej grupy znajdującym się w krajach, w których mogą nie obowiązywać przepisy o ochronie danych lub prywatności równoważne przepisom obowiązującym w Twoim kraju. Może również zaistnieć potrzeba przekazania Twoich danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług zlokalizowanym w innych krajach.


14.4. Niezależnie od tego, gdzie Twoje dane osobowe są przekazywane, wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby Twoje dane osobowe były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. W przypadku osób fizycznych na terenie EOG i Wielkiej Brytanii oznacza to zazwyczaj zawarcie standardowych klauzul umownych z odbiorcami danych znajdującymi się w krajach, które nie są uznawane za dysponujące adekwatnymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat tych zabezpieczeń możesz uzyskać od inspektora ochrony danych, którego dane podano powyżej.


15. Skargi


15.1. Wszelkie skargi dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Revolut prosimy kierować do naszego inspektora ochrony danych.


15.2. Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych:

 • lista organów ochrony danych na terenie Unii Europejskiej znajduje się tutaj;
 • dane kontaktowe brytyjskiego organu ochrony danych można znaleźć tutaj;
 • dane kontaktowe brazylijskiego organu ochrony danych można znaleźć tutaj.
 • dane kontaktowe meksykańskiego organu ochrony danych można znaleźć pod adresem tutaj.


16. Zmiany


16.1. Revolut może zmieniać niniejsze oświadczenie w dowolnym momencie. Najnowszą wersję niniejszego oświadczenia możesz zawsze znaleźć w naszej witrynie internetowej.


Załącznik 1

Pracodawcy Revolut

Lokalizacja

Podmiot Revolut

Dane rejestracyjne

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA)

Wielka Brytania

Revolut Ltd [również jako pracodawca zagraniczny w Belgii, Bułgarii, Francji, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i na Ukrainie (tylko w przypadku wykonawców)]

08804411

Revolut Newco UK Ltd

12871051

Revolut Trading Ltd

11567840

Revolut Travel Ltd

10618740

Litwa

Revolut Bank UAB (również jako pracodawca zagraniczny w Niemczech, Francji, Irlandii, Holandii, Polsce, na Łotwie i w Wielkiej Brytanii)

304580906

Revolut Ltd filialas

305229066

Revolut Securities Europe UAB

305799582

Revolut Insurance Europe UAB

305910164

Revolut Holdings Europe UAB

305820090

Polska

Revolut Ltd (Branch) (Sp z o.o.) Oddzial w Polsce

0000626014

Revolut Bank UAB (Sp z o.o.) Oddział w Polsce (Polish Branch)

0000879751

Irlandia

Revolut Securities Europe Limited

669293

Revolut Holdings Europe Limited

678388

Revolut Ltd (Branch)

909724

Revolut Bank UAB (Branch)

909790

Francja

Revolut Bank UAB Succersale Revolut France

894 031 244

Revolut Ltd succursale de France (oddział francuski)

832 601 074

Włochy

Revolut Italia, Branch di Revolut Bank UAB

12372510961

Luksemburg

Revolut Technologies S.A.

B235100

Węgry

Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe

01-17-001372

Portugalia

Revolut Ltd Sucursal em Portugal

980646855

Revolut Bank UAB Sucursal em Portugal

980752019

Rumunia

Revolut Ltd Londra Sucursala Bucuresti

J40/6093/2022

Niemcy

Revolut Ltd Zweigniederlassung Deutschland

93264485 (Betriebsnummer / numer pracodawcy), HRB 211556 B (Handelsregister / numer w rejestrze handlowym)

Holandia

Revolut Bank UAB (oddział holenderski)

Numer w rejestrze handlowym: 87231832; numer placówki: 000053153170

Belgia

Revolut Bank UAB (oddział belgijski)

Numero BCE/ KBO nummer: 0784.549.658

Cypr

RT Digital Securities Cyprus Ltd

HE 430310 / LEI: 549300ET4IUR6RCZOL84

Hiszpania

Revolut Bank UAB Sucursal En España

Numer rejestracyjny: W0250845E

Ukraina

Revolut Technologies Ukraine LLC

44441834

Azja i Pacyfik

Australia

Revolut Payments Australia Pty Ltd

634 823 180

Revolut Payments New Zealand Pty Ltd (również jako pracodawca zagraniczny w Nowej Zelandii)

645 171 651

Japonia

Revolut Technologies Japan, Inc.

0100-01-188396

Revolut Securities Japan, Inc.

10110-01-128976

Singapur

Revolut Technologies Singapore Pte. Ltd.

201721013G

Revolut Securities Singapore Pte. Ltd.

202102782K

Indie

Revolut Payments India Private Limited

CIN: U74999MH2021FTC358965, numer rejestracyjny: 358965

Revolut Operations India Private Limited

U74999MH2022FTC379421

Arvog Forex Private Limited

CIN: U05999MH1996PTC098004, numer rejestracyjny: 098004

Ameryka Północna i Południowa

Stany Zjednoczone

Revolut Technologies Inc.

6451254, EIN: 37-1863742

Revolut Securities Inc.

7419207; EIN: 84-1973433

Brazylia

Revolut Tecnologia do Brasil Ltda.

44.626.880/0001-81

Meksyk

Revolut de Mexico S.A de C.V.

(Contacto: [email protected])

N-2022002319


Revolut Servicios a la Tecnología

(Contacto: [email protected])

N-2022077662