MiFID dokumentai

Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politika

Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politika

Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikos santrauka

Šioje Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos santraukoje (toliau – „santrauka“) sutrumpintai nurodoma, kaip UAB „Revolut Securities Europe“ (toliau – „mes“, „mums“, „mūsų“, “mus”, „RSEUAB“) tvarko kliento (toliau – „jūs“, „jums“, „jūsų“) pavedimus laikydamasi pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis reikalavimų, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų direktyvoje 2014/65/ES (toliau – „MiFID II“).

1. Tikslas ir apimtis


1.1. Šioje santraukoje pateikiama bendra informacija kaip mes tvarkome pavedimus, kad nuolat pasiektumėme geriausius įmanomus rezultatus, kai teikiame investicinę paslaugą „pavedimų vykdymas klientų sąskaita“. Šią santrauką turėtumėte atidžiai perskaityti kartu su Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politika (toliau – „Politika“) ir tolesniuose skyriuose pateiktais konkrečiai turto klasei būdingais aprašymais.


1.2. Turėtumėte žinoti, kad atsižvelgdami į geriausius mūsų klientų interesus kiekvieną klientą laikome „neprofesionaliu klientu“, kaip tai apibrėžta MiFID II. Todėl nėra jokių išimčių, kaip mes taikome savo pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis standartus, kaip jie apibrėžti šiame dokumente, kurie priklauso nuo kliento priskyrimo atitinkamai kategorijai.


1.3. MiFID II neprofesionaliųjų klientų apibrėžimas apima tiek fizinius asmenis – „Fizinius asmenis“, tiek juridinius asmenis – „Verslas“. Šioje Santraukoje ir pilnoje Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikoje (įskaitant jos priedus) pateikta informacija taikoma tiek Fiziniams asmenims, tiek Verslui, išskyrus Nuosavybės vertybinių popierių vykdymo politikos priedą, kuris yra aktualus tik Fiziniams asmenims.


1.4. Daugiau informacijos apie jūsų priskyrimą neprofesionaliuoju klientu žr. mūsų Paslaugų, finansinių priemonių ir susijusių rizikų aprašo dokumente, kurį rasite čia.

2. Pavedimų vykdymas geriausiomis sąlygomis


2.1. Visus pavedimus perduodame trečiosios šalies tarpininkui (toliau – „makleris“), kuris pats vykdo pavedimus arba perduoda juos vykdyti kitam makleriui. Visus gautus pavedimus perduodame greitai ir sąžiningai, o kiekviename perdavime nurodoma, kad yra perduodamas iš mūsų klientų gautas pavedimas.


2.2. Makleris yra atsakingas už gautų pavedimų vykdymą ir privalo juos vykdyti geriausiomis sąlygomis bei vadovaudamasis savo pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politika. Tais atvejais, kai makleris neturi Pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos arba jo geriausio vykdymo standartai neatitiktų MiFID II nustatytų reikalavimų, mes sutartinių įsipareigojimų pagalba užtikriname, jog makleris laikysis mūsų pavedimų vykdymo geriausiomis klientų sąlygomis standartų, atsižvelgdami į geriausius jūsų interesus.


2.3. Nors nesame galutinai atsakingi už pavedimų vykdymą, imamės visų reikiamų priemonių, kad pasiektume geriausius įmanomus rezultatus klientui. Su makleriais esame sudarę daugybę susitarimus, kurie leidžia stebėti ir peržiūrėti mūsų pasirinktų maklerių vykdymo paslaugų kokybę.

3. Pavedimų vykdymo veiksniai


3.1. Pagal su makleriais sudarytas sutartis, vykdydami pavedimus makleriai atsižvelgia į šiuos veiksnius:

 • Kaina – sąžininga kaina, kuria yra įvykdomos finansinės priemonės operacijos.
 • Išlaidos – visos išlaidos, susijusios su pavedimu ar operacija, įskaitant netiesiogines išlaidas, pavyzdžiui, galimą poveikį rinkai, aiškias išorines išlaidas, įskaitant biržos ar tarpuskaitos mokesčius, ir aiškias vidines išlaidas.
 • Vykdymo greitis – laikas, per kurį įvykdomas pavedimas arba operacija.
 • Įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybė – tikimybė, kad makleris galės įvykdyti pavedimą ar operaciją.
 • Pavedimo dydis – įvykdyto pavedimo ar operacijos dydis, atsižvelgiant į tai, kaip tai veikia vykdymo kainą (paprastai tai aktualu tik didelėms operacijoms).
 • Visos kitos su pavedimo ar operacijos vykdymu susijusios aplinkybės (pvz., poveikis rinkai) – kaip konkrečios pavedimo ar operacijos ypatybės gali daryti poveikį geriausiam vykdymui.


3.2. Darome prielaidą, kad jūsų pagrindinis tikslas yra pasiekti geriausią įmanomą operacijos kainą (finansinės priemonės kaina ir visos susijusios įvykdymo išlaidos), todėl kainos ir išlaidų veiksniams teikiame santykinę pirmenybę kitų veiksnių atžvilgiu. Nepaisant to, kadangi finansinėms priemonėms paprastai būdingi kainų svyravimai, pasirinkome tik tuos maklerius, kurie gali greitai įvykdyti jūsų pavedimus.


3.3. Jei pateiksite konkrečius nurodymus dėl savo pavedimų, pavyzdžiui, dėl kainos, jiems bus teikiama pirmenybė prieš mūsų Politiką ir jiems nebus taikoma čia išdėstyta pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politika bei santrauka.

4. Pavedimų vykdymo vietos pasirinkimas


4.1. Makleris savo nuožiūra pasirenka jam perduotų pavedimų vykdymo vietą, jei rezultatas atitinka šioje santraukoje ir politikoje nustatytus standartus ir reikalavimus. Atsižvelgdamas į geriausią įmanomą rezultatą, makleris gali vykdyti sandorius prekybos vietose (vertybinių popierių biržose, daugiašalėse prekybos sistemose arba organizuotose prekybos sistemose) ir su kitais likvidumo teikėjais.


4.2. Gali būti, kad kai kuriais atvejais makleris bus pateiktų pavedimų vykdymo vieta.


4.3. Esame įsipareigoję reguliariai stebėti ir peržiūrėti mūsų pasirinktų maklerių pasiektus vykdymo kokybės rezultatus, lygindami vykdymo duomenis su rinkos sąlygomis, atsižvelgiant į anksčiau paminėtus vykdymo veiksnius. Pasiliekame teisę atsisakyti maklerių, kurie neatitinka mūsų geriausio vykdymo reikalavimų, ir reikalauti, kad atrinkti makleriai nutrauktų prekybą vykdymo vietose, kurios nuolatos, mūsų nuomone, nepasiekia reikiamo rezultato.


4.4. Jei pavedimas susijęs su specifinius reikalavimus atitinkančia (angl. bespoke) finansine priemone, makleris perduotą pavedimą įvykdys ne prekybos vietose, kas vadinama ne biržine prekyba (angl. over-the-counter, OTC) arba per tarpininką. Sutikdami su Revolut Securities Europe UAB Sąlygomis duosite aiškų sutikimą vykdyti tokius jūsų sandorius OTC.


4.5. Visi dalinių akcijų, dalinių biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetų ir dalinių Amerikos depozitoriumo pakvitavimų pavedimai bus vykdomi iš maklerio nuosava sąskaitos ir jo nuosavomis lėšomis arba kapitalu.

5. Pasirinkti makleriai ir pasirinktos vykdymo vietos


5.1. Maklerių ir vykdymo vietų pasirinkimą pagal turto klases rasite mūsų svetainėje. Pasiliekame teisę įtraukti arba pašalinti maklerius ir vykdymo vietas, jei manome, kad tai yra tinkama, kad pasiektume jums geriausią įmanomą rezultatą. Renkamės tik tuos maklerius, kurie veiksmingai suderina aukštos kokybės paslaugų standartus su veiksminga geriausio vykdymo tvarka, kad užtikrintų nuolatinį geriausią vykdymą. Pasirinktų maklerių geriausio vykdymo standartai gali lemti, kad sandoriai bus vykdomi ne biržoje (OTC).


5.2. Daugiau informacijos galima rasti tolesniame Politikos skyriuje. Penkias geriausias vykdymo vietas ir maklerius (pagal praėjusių metų apyvartą ir vertę kiekvienai turto klasei) pateikiame čia.

6. Stebėjimas, peržiūra ir atnaujinimas


6.1 Santrauką, politiką ir turto klasių priedus peržiūrime kasmet, nebent įvyktų esminių pokyčių, turinčių įtakos geriausio vykdymo standartams.


6.2. TOP 5 geriausių maklerių ir vykdymo vietų sąrašo ataskaita taip pat peržiūrima kasmet arba kai įvyksta esminių pokyčių.


6.3. Visas santraukos, politikos, turto klasių priedų ir TOP 5 geriausių vykdymo vietų bei maklerių ataskaitos versijas galima rasti čia.

7. Pavedimų grupavimas ir dalinis vykdymas


7.1. Perduodami jūsų pavedimus vykdyti makleriams, mes jų nejungiame (angl. aggregate) su kitų klientų pavedimais.


7.2. Tam tikrais atvejais, įskaitant situacijas, kai turto rinkos likvidumas yra per mažas, jūsų pavedimas gali būti įvykdytas tik iš dalies. Tai reiškia, kad tik dalis jūsų pradinio pavedimo bus pateikta vykdyti. Proporcingai mažesnės bus ir bendros operacijos sąnaudos.

Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politika

Šioje pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikoje (toliau – „Politika) nurodoma, kaip UAB „Revolut Securities Europe“ (toliau – „mes“, „mums“, „mūsų“, “mus”, „RSEUAB“) tvarko kliento (toliau – „jūs“, „jums“, „jūsų“) pavedimus laikydamasi pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis reikalavimų, kaip jie apibrėžta Finansinių priemonių rinkų direktyvoje 2014/65/ES (toliau – „MiFID II“).

1. Tikslas ir apimtis


1.1. Šioje politikoje pateikiama išsami informacija, kaip mes tvarkome pavedimus, kad nuolat pasiektumėme geriausius įmanomus rezultatus jums, kai teikiame investicinę paslaugą „pavedimų vykdymas klientų sąskaita“. Šią politiką turėtumėte atidžiai perskaityti kartu su tolesniuose skyriuose pateiktais turto klasei būdingais priedais.


1.2. Finansinės priemonės, kurioms taikoma ši politika:

 • Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir jų dalys;
 • Amerikos depozitoriumo pakvitavimai ir jų dalys;
 • Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir jų dalys.


1.3. Turėtumėte žinoti, kad atsižvelgdami į geriausius mūsų klientų interesus kiekvieną klientą laikome „neprofesionaliu klientu“, kaip tai apibrėžta MiFID II. Todėl nėra jokių išimčių, kaip mes taikome savo pavedimų vykdymo geriausiomis klientų sąlygomis standartus, kurie priklauso nuo kliento priskyrimo atitinkamai kategorijai.


1.4. MiFID II neprofesionaliųjų klientų apibrėžimas apima tiek fizinius asmenis – „Fizinius asmenis“, tiek juridinius asmenis – „Verslas“. Šioje Santraukoje ir pilnoje Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikoje (įskaitant jos priedus) pateikta informacija taikoma tiek Fiziniams asmenims, tiek Verslui, išskyrus Nuosavybės vertybinių popierių vykdymo politikos priedą, kuris yra aktualus tik Fiziniams asmenims.


1.5. Daugiau informacijos apie jūsų priskyrimą neprofesionaliuoju klientu žr. mūsų Paslaugų, finansinių priemonių ir susijusių rizikų aprašo dokumente, kurį rasite šioje svetainėje.

2. Pavedimų vykdymas geriausiomis sąlygomis


2.1. Visus pavedimus perduodame trečiosios šalies tarpininkui (toliau – „makleris“), kuris pats vykdo pavedimus arba perduoda juos vykdyti kitam makleriui. Visus gautus pavedimus perduodame greitai ir sąžiningai, o kiekviename perdavime nurodoma, kad yra perduodamas iš mūsų klientų gautas pavedimas. Išsamią ir galutinę informaciją apie bet kokias operacijas pagal perduotą pavedimą sužinosime tik tada, kai makleris mums tai patvirtins.


2.2. Nesudarysime jokių sutarčių su jokiomis šalimis dėl jums priklausančių finansinių priemonių pirkimo, pardavimo ar skolinimosi.


2.3. Makleris yra atsakingas už jam perduotų pavedimų vykdymą ir privalo juos vykdyti geriausiomis sąlygomis bei vadovaudamasis savo pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politika. Tais atvejais, kai makleris neturi Pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos arba jo geriausio vykdymo standartai neatitiktų MiFID II nustatytų reikalavimų, mes sutartinių įsipareigojimų pagalba užtikriname, jog makleris laikytųsi mūsų pavedimų vykdymo geriausiomis klientų sąlygomis standartų, atsižvelgdami į geriausius jūsų interesus.


2.4. Nors nesame galutinai atsakingi už pavedimų vykdymą, imamės visų reikiamų priemonių, kad pasiektume geriausius įmanomus rezultatus klientui. Su makleriais esame sudarę daugybę susitarimų, kurie leidžia stebėti ir peržiūrėti mūsų pasirinktų maklerių vykdymo paslaugų kokybę.

2.4.1. Paslaugų teikėjų išsamus patikrinimas ir priežiūra – pagal mūsų Veiklos funkcijų perdavimo politiką atliekame pirminę išsamią maklerių patikrą, kurios dalys apima paslaugų teikėjo Pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos, procedūrų ir procesų peržiūrą, siekiant įsitikinti, jog jie yra nustatę priemones, leidžiančias nuosekliai gauti geriausius klientų sandorių vykdymo rezultatus. Be to, sudaromos paslaugų lygio sutartys (toliau – „SLA“), kuriose nustatomi minimalus paslaugų lygiai, kurie yra sutarti pagal įvairius pavedimų vykdymo paslaugų kokybės kriterijus. Šios SLA yra nuolat stebimos.

2.4.2. Reguliarios ataskaitos – kiekvienas pasirinktas makleris turi atlikti savo atitinkamo pavedimų srauto patikrinimą. Šią peržiūrą reguliariai atlieka atitinkamas to maklerio geriausio kliento sąlygų vykdymo komitetas (angl. Best execution committee), o peržiūros rezultatais dalijamasi su mumis, įskaitant visus vėliau siūlomus esamos politikos ir procedūrų pakeitimus.

2.4.3. Audito teisės – pagal mūsų susitarimus pasiliekame teisę atlikti atrinktų vidinį maklerių auditą (jei reikia, laikantis informavimo reikalavimų).

2.4.4. Geriausio pavedimų vykdymo priežiūra – kas mėnesį mūsų vyresnioji vadovybė renkasi aptarti geriausio vykdymo analizės, atliekamos naudojant mūsų vykdymo ir operacijų stebėjimo įrankį, rezultatų. Be to, ši priežiūros grupė peržiūri atrinktų maklerių geriausio vykdymo ataskaitas ir aptaria naujas vykdymo kokybės tendencijas bei rezultatus. Ši priežiūros grupė taip pat yra atsakinga už bet kokių klausimų, susijusių su vykdymo kokybe, kylančių dėl SLA peržiūrų ir stebėjimo rezultatų, eskalavimo ir incidentų valdymo aptarimą.

3. Pavedimų vykdymo veiksniai


3.1. Pagal su makleriais sudarytas sutartis, vykdydami pavedimus makleriai atsižvelgia į šiuos veiksnius:

 • Kaina – sąžininga kaina, kuria yra įvykdomos finansinės priemonės operacijos.
 • Išlaidos – visos išlaidos, susijusios su pavedimu ar operacija, įskaitant netiesiogines išlaidas, pavyzdžiui, galimą poveikį rinkai, aiškias išorines išlaidas, įskaitant biržos ar tarpuskaitos mokesčius, ir aiškias vidines išlaidas.
 • Vykdymo greitis – laikas, per kurį įvykdomas pavedimas arba operacija.
 • Įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybė – tikimybė, kad makleris galės įvykdyti pavedimą ar operaciją.
 • Pavedimo dydis – įvykdyto pavedimo ar operacijos dydis, atsižvelgiant į tai, kaip tai veikia vykdymo kainą (paprastai tai aktualu tik didelėms operacijoms).
 • Visos kitos su pavedimo ar operacijos vykdymu susijusios aplinkybės (pvz., poveikis rinkai) – kaip konkrečios pavedimo ar operacijos ypatybės gali daryti poveikį geriausiam pavedimų vykdymui.


3.2. Darome prielaidą, kad jūsų pagrindinis tikslas yra pasiekti geriausią įmanomą operacijos kainą (finansinės priemonės kaina ir visos susijusios įvykdymo išlaidos), todėl kainos ir išlaidų veiksniams teikiame santykinę pirmenybę kitų veiksnių atžvilgiu. Nepaisant to, kadangi finansinėms priemonėms paprastai būdingi kainų svyravimai, pasirinkome tik tuos maklerius, kurie gali greitai įvykdyti jūsų pavedimus.


3.3. Jei pateiksite konkrečius nurodymus dėl savo pavedimų, pavyzdžiui, dėl kainos, jiems bus teikiama pirmenybė prieš mūsų Politiką ir jiems nebus taikoma čia išdėstyta Politika bei santrauka.

4. Pavedimo gyvavimo ciklas


4.1. Pavedimai pateikiami per „Revolut“ programėlę ir „Revolut“ svetainę www.revolut.com (toliau kartu vadinama – „programėlė“). Pavedimai pateikiami naudojant mygtukus „+Pirkti / -Parduoti“.

4.2. Registruojame visus gautus pavedimus. Per programėlę pateikti pavedimai automatiškai registruojami mūsų pavedimų žurnaluose ir įrašuose, kurie atitinka patvariosios laikmenos teisinius reikalavimus. Sistema iš karto chronologine tvarka fiksuoja šiuos duomenis apie per programėlę pateiktus pavedimus:

 • pavedimo datą ir tikslų laiką;
 • kliento identifikavimo duomenis;
 • finansinių priemonių identifikavimo duomenis, susijusius su pateiktu pavedimu;
 • pavedimo nurodymus (pirkti, parduoti ir t. t.);
 • pavedimo tipą.


4.3. Programėlėje galėsite atšaukti pavedimus paspausdami mygtuką „Atšaukti“ prie pavedimo, kurį norite atšaukti. Tačiau mygtuką „Atšaukti“ bus galima naudoti tik tol, kol pavedimas bus perduotas vykdyti. Paprastai visi pavedimai bus perduodami vykdyti iš karto po pateikimo, todėl pavedimo atšaukimo galimybė bus labai ribota. Nėra jokio kito pavedimų atšaukimo būdo, išskyrus per programėlę. Paspaudę mygtuką „Atšaukti“, gausite įspėjimą, kuriame bus aprašytos tokio atšaukimo pasekmės, ir galėsite jį atmesti arba priimti. Jums priėmus atšaukimo prašymą, pavedimas bus laikomas nepateiktu ir nebus perduotas vykdyti. Informacija apie pavedimo atšaukimą bus pateikta programėlėje ir išsiųsta el. paštu.


Pateikti pavedimai, kurie nebuvo įvykdyti, negali būti koreguojami kitaip, kaip tik anuliuojant pateiktą pavedimą ir pateikiant naują.


4.4. Pavedimai bus perduoti makleriams vykdyti, išskyrus pavedimus, kuriems taikomas atsisakymas perduoti pavedimus vykdymui (kaip aprašyta 5.1 punkte). Pavedimai bus perduodami jų gavimo eilės tvarka ir būtent tokie, kokius pateikėte.


4.5. Kai pasirinktas makleris atsiųs mums patvirtinimą apie pavedimo įvykdymą, mes nedelsdami perduosime jums informaciją programėlėje. Visus patvirtinimus galėsite matyti specialiame programėlės puslapyje.


4.6. Taip pat prisiimame atsakomybę prižiūrėti ir palengvinti atsiskaitymą už visus per mūsų programėlę pateiktus pavedimus, kuriuos vykdo makleriai. Taigi užtikriname, kad lėšos ir (arba) finansinės priemonės, kurioms taikomas pavedimas, būtų greitai ir teisingai pervestos į atitinkamą sąskaitą. Tai užtikrinama įgyvendinant teisinius ir veiklos susitarimus, sudarytus tarp mūsų ir pasirinktų maklerių.


4.7. Pavedimai, pateikti pasibaigus rinkos valandoms, bus perduoti makleriams kitą dieną ir juos bus siekiama įvykdyti, kai tik atsidarys rinka, o tuo metu atitinkamos priemonės kaina jau gali būti pakitusi. Pavedimai, pateikti ne rinkos valandomis, gali būti atšaukti bet kuriuo metu iki atitinkamos biržos atidarymo.

5. Pavedimų (perdavimo) atmetimas


5.1. Esame sudarę nebaigtinį sąrašą atvejų, kai atsisakome perduoti vykdyti pavedimus. Šis sąrašas taip pat yra dalis Revolut Securities Europe UAB Sąlygų, su kuriomis turėsite sutikti, kad taptumėte mūsų klientu.


5.2. Šis nebaigtinis sąrašas yra pateiktas Revolut Securities Europe UAB Sąlygų 26 skyriuje.

6. Pavedimų vykdymo rizika


6.1. Turėtumėte žinoti apie toliau nurodytą riziką, susijusią su finansinių priemonių vykdymu:

6.1.1. Nuokrypis (angl. slippage) – tai rizika, kad gali atsirasti skirtumas tarp tikėtinos sandorio kainos, kuomet pavedimas yra pateiktas, ir kainos, kuria sandoris įvykdytas. Naudodamiesi automatinėmis stebėjimo priemonėmis stebime sandorių sudarymo laiką ir kainą, peržiūrime trečiųjų šalių vykdymo ataskaitas, kad nustatytume tendencijas, taip pat kitus vykdymo veiksnius ir imamės reikiamų veiksmų, kad pašalintume kontrolės trūkumus, tačiau negalime užtikrinti geriausio įmanomo rezultato klientams kiekvieno sandorio atveju (nepaisant to, kad imamės visų pakankamų veiksmų, kad to pasiektume), ypač esant padidėjusiam likvidumui, rinkos pokyčiams ir kitiems nuo mūsų nepriklausantiems nepalankiems scenarijams.

6.1.2. Kainų šuolis (angl. gapping) – tai rizika, kad vertybinių popierių kaina rinkų atsidarymo metu bus didesnė arba mažesnė negu ankstesnės dienos rinkos uždarymo kainos, o tuo metu nebus jokios prekybos veiklos. Pavyzdžiui gali pasitaikyti atvejų, kai tarp rinkos uždarymo ir atidarymo, paskelbus naujieną ar ekonomikai reikšmingą įvykį, rinka smarkiai pasikeičia, o tai gali turėti didelę įtaką laukiančio pavedimo įvykdymo kainai Turėtumėte žinoti apie riziką, susijusią su nepastovumu, ypač standartinės prekybos sesijos uždarymo / atidarymo metu.

6.1.3. Prekybos sutrikimai – tai rizika, kuri gali atsirasti dėl techninių gedimų, sutrikimų, ryšio problemų ar kitų panašaus pobūdžio įvykių. Esame sudarę SLA, kad užtikrintume ir stebėtume sistemos veikimo trukmę, ir taikome eskalavimo procesus, kai SLA nesilaikoma.

7. Pavedimų vykdymo vietos pasirinkimas


7.1. Makleris savo nuožiūra pasirenka jam perduotų pavedimų vykdymo vietą, jei rezultatas atitinka šioje Politikoje nustatytus standartus ir reikalavimus. Atsižvelgdamas į geriausią įmanomą rezultatą, makleris gali vykdyti sandorius prekybos vietose (vertybinių popierių biržose, daugiašalėse prekybos sistemose arba organizuotose prekybos sistemose) ir su kitais likvidumo teikėjais.


7.2. Gali būti, kad kai kuriais atvejais makleris bus pateiktų pavedimų vykdymo vieta.


7.3. Esame įsipareigoję reguliariai stebėti ir peržiūrėti mūsų pasirinktų maklerių pasiektus vykdymo kokybės rezultatus, lygindami vykdymo duomenis su rinkos sąlygomis, atsižvelgiant į anskčiau paminėtus vykdymo veiksnius. Pasiliekame teisę atsisakyti maklerių, kurie neatitinka mūsų geriausio vykdymo reikalavimų, ir reikalauti, kad atrinkti makleriai nutrauktų prekybą vykdymo vietose, kurių rezultatai, mūsų nuomone, nuolat nepakankamai geri. Kai kurios priemonės, kurių imamės:

 • Kasdien peržiūrime mūsų operacijų stebėjimo įrankio generuojamus įspėjimus, kurie atkreipia dėmesį į atvejus, kai kyla įtarimų, kad buvo pažeisti geriausio vykdymo standartai.
 • Kreipimasis į atitinkamus maklerius, jei patvirtinama, kad buvo nesilaikoma mūsų geriausio vykdymo standartų.
 • Kas mėnesį vykstantys priežiūros grupės posėdžiai, kaip nurodyta 2.4.4 punkte.
 • Kas mėnesį rengiami susitikimai su atrinktais makleriais, siekiant išanalizuoti ir aptarti pasiektą vykdymo kokybę.


7.4. Jei pavedimas susijęs su specifinius reikalavimus atitinkančia (angl. bespoke) finansine priemone, makleris perduotą pavedimą įvykdys ne prekybos vietose, kas vadinama ne biržine prekyba (angl. over-the-counter, OTC) arba per tarpininką. Sutikdami su Revolut Securities Europe UAB Sąlygomis duosite aiškų sutikimą vykdyti tokius jūsų sandorius OTC.


7.5. Visi dalinių akcijų, dalinių biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetų ir dalinių Amerikos depozitoriumo pakvitavimų pavedimai bus vykdomi iš maklerio nuosava sąskaitos ir jo nuosavomis lėšomis arba kapitalu.

8. Pasirinkti makleriai ir vykdymo vietos


8.1. Maklerių ir vykdymo vietų pasirinkimą pagal turto klases rasite mūsų svetainėje. Pasiliekame teisę įtraukti arba pašalinti maklerius ir vykdymo vietas, jei manome, kad tai yra tinkama, kad pasiektume jums geriausią įmanomą rezultatą. Renkamės tik tuos maklerius, kurie veiksmingai suderina aukštos kokybės paslaugų standartus su veiksminga geriausio vykdymo tvarka, kad užtikrintų nuolatinį geriausią vykdymą. Pasirinktų maklerių geriausio vykdymo standartai gali lemti, kad sandoriai bus vykdomi ne biržoje (OTC).


8.2. Penkias geriausias vykdymo vietas ir maklerius (pagal praėjusių metų apyvartą ir vertę kiekvienai turto klasei) pateikiame mūsų svetainėje.

9. Stebėjimas, peržiūra ir atnaujinimas


9.1. Santrauką, Politiką ir turto klasių priedus peržiūrime kasmet, nebent įvyktų esminių pokyčių, turinčių įtakos geriausio vykdymo standartams.


9.2. TOP 5 geriausių maklerių ir vykdymo vietų sąrašo ataskaita taip pat peržiūrima kasmet arba kai įvyksta esminių pokyčių.


9.3. Visas Santraukos, Politikos, turto klasių priedų ir TOP 5 geriausių vykdymo vietų bei maklerių ataskaitos versijas galima rasti čia.

10. Pavedimų grupavimas ir dalinis vykdymas


10.1. Perduodami jūsų pavedimus vykdyti makleriams, mes jų negrupuojame su kitų klientų pavedimais.


10.2. Tam tikrais atvejais, įskaitant situacijas, kai turto rinkos likvidumas yra per mažas, jūsų pavedimas gali būti įvykdytas tik iš dalies. Tai reiškia, kad tik dalis jūsų pradinio pavedimo bus pateikta vykdyti. Proporcingai mažesnės bus ir bendros operacijos sąnaudos.

Nuosavybės vertybinių popierių vykdymo politikos priedas

Šiame priede pateikiamos papildomos gairės dėl Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos (toliau – „Politika“) taikymo akcijoms, biržoje prekiaujamiems fondams (toliau – „ETF“) ir Amerikos depozitoriumo pakvitavimams (toliau – „ADR“).

1. Politikos taikymas


1.1 Šiam priedui taikomos visos Politikos nuostatos, todėl šį priedą turėtumėte skaityti kartu su Politika.

2. Pavedimų tvarkymas

2.1. Per programėlę galėsite pateikti pavedimus dėl visų finansinių priemonių nurodytų politikos 4 skyriuje.

2.2. Kai vykdysime sandorius teikdami portfelio valdymo paslaugas, finansinės priemonės, įtraukiamos į jūsų portfelį, yra ETF. Pavedimai bus pateikti vykdyti atrinktiems brokeriams, kurie privalo juos vykdyti visa apimtimi pagal aukščiau pateiktą Politiką. Kiti susitarimai, susiję su portfelio valdymu, yra išdėstyti Robo-Advisor sutartyje, kurią galite rasti mūsų svetainėje.

3. Pavedimų vykdymo veiksniai


3.1. Pavedimo vykdymo veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, ir jiems suteikiamas santykinis prioritetas, išlieka tokie patys, kaip nurodyta Politikos 3 punkte.

4. Pasirinkti makleriai


4.1. Maklerių pasirinkimas dėl šiame priede aptariamų finansinių priemonių vykdymo, atliekamas pagal politikos 2 skyrių.


4.2. JAV listinguojamų akcijų atžvilgiu naudojamės DriveWealth LLC („DriveWealth“), JAV finansų maklerio įmonės, kuri yra registruotos JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijoje (SEC) ir priklausančios Finansų pramonės reguliavimo institucijai (FINRA) bei Vertybinių popierių investuotojų apsaugos korporacijai (SIPC), paslaugomis.


4.3. ADR atžvilgiu naudojamės DriveWealth LLC („DriveWealth“), JAV finansų maklerio įmonės, kuri yra registruotos JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijoje (SEC) ir priklausančios Finansų pramonės reguliavimo institucijai (FINRA) bei Vertybinių popierių investuotojų apsaugos korporacijai (SIPC), paslaugomis.


4.4. ETF, įskaitant ir portfelio valdymo „Robo“ konsultanto paslaugos teikimo metu įvykdomų ETF pavedimų, atžvilgiu naudojamės „Upvest Securities GmbH“, Vokietijos finansų maklerio įmonės, kuri yra registruota ir prižiūrima Vokietijos finansų priežiūros tarnybos BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), paslaugomis.


4.5. Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse listinguojamų akcijų atžvilgiu naudojamės „Upvest Securities GmbH“, Vokietijos finansų maklerio įmonės, kuri yra registruota ir prižiūrima Vokietijos finansų priežiūros tarnybos BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), paslaugomis.


4.6. Dabartines TOP 5 geriausias vykdymo vietas ir maklerius (pagal praėjusių metų apyvartą ir vertę kiekvienai turto klasei) pateikiame čia.

5. Vykdymo vietos


5.1. Vykdymo vietas makleris pasirenka vadovaudamasis politikos 7 skyriumi.


5.2. Kai kuriais atvejais pasirinkti makleriai atlieka vykdymo vietos funkciją.


5.3. Šiame priede nurodytų finansinių priemonių dalių (angl. fractions) pavedimai bus vykdomos iš atitinkamų maklerių nuosavos sąskaitos ir jų kapitalo.


5.4. Kai kuriais atvejais, norėdamas pasiekti kuo geresnių rezultatų, makleris gali vykdyti jūsų pavedimus ne biržoje (angl. Over-the-Counter, OTC) t. y. ne reguliuojamose rinkose.

Pinigų rinkos fondų vykdymo politikos priedas

Šiame priede pateikiamos papildomos gairės dėl Pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis politikos (toliau – „Politika“) taikymo pinigų rinkos fondų („PRF“) atžvilgiu. Šiame priede pateikta informacija, taikoma tik Fiziniams asmenims arba tik Verslui jeigu tai aiškiai nurodyta, o jei neatskleidžiama nei viena, informacija taikoma abiejų tipų klientams.

1. Politikos taikymas


1.1 Kadangi Politika šiam priedui taikoma visa apimtimi ir šį priedą turėtumėte skaityti kartu su Politika, svarbu pažymėti, kad nors mes tvarkome fondų vienetų pasirašymą (angl. subscription) ir išpirkimą (angl. redemption), nedarome įtakos paties fondo valdytojo investicinių sprendimų priėmimui.


2. Pavedimų tvarkymas


2.1. Naudodami programėlę galėsite pateikti pavedimus (pasirašyti (angl. subscribe) ir išpirkti (angl. redeem) PRF vienetus), kaip nurodyta politikos 4 skyriuje, su šiomis išimtimis:

2.1.1. Programėlės PRF investicinės sąskaitos (toliau – „Lanksčiosios sąskaitos“) puslapyje pirkimo pavedimai bus pateikiami naudojant mygtuką „+Įnešti pinigų“. Visi pirkimo pavedimai bus įvykdyti tą pačią dieną, jei jie bus pateikti iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko. Pavedimai, pateikti po prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, bus apmokėti per kitą darbo dieną iki kito pervedimų sustabdymo laiko. Galutinis visų prekybos dienos pervedimų sustabdymo laikas konkrečią darbo dieną yra 10:00 EET (Lietuvos laiko juosta).

2.1.2. Programėlės PRF investicinės sąskaitos (toliau – „Lanksčiosios sąskaitos“) puslapyje pardavimo pavedimai bus pateikiami naudojant mygtuką „Išsiimti“. Visi pardavimo pavedimai bus įvykdyti tą pačią dieną, jei jie bus pateikti iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko. Pavedimai, pateikti po prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, bus apmokėti per kitą darbo dieną iki kito prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko. Galutinis visų prekybos dienos pervedimų sustabdymo laikas konkrečią darbo dieną yra 10:00 EET (Lietuvos laiko juosta).

2.1.3. Jūs neturėsite galimybės atšaukti pateiktų pavedimų. Vietoje to, programėlės PRF investicinės sąskaitos (toliau – „Lanksčiosios sąskaitos“) puslapyje galite pasinaudoti „išsiėmimo“ parinktimi ir atgauti pinigus. Pasinaudodami galimybe „išsiimti“, sutinkate išpirkti atitinkamus fondo vienetus per kitą prekybos dieną.

3. Pavedimų vykdymo veiksniai

3.1. Pavedimų vykdymo veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, ir jiems suteikiamas santykinis prioritetas, išlieka tokie patys, kaip nurodyta Politikos 3 punkte, tačiau reikėtų pažymėti, kad mes labiausiai kontroliuojame vykdymo greitį ir vykdymo bei atsiskaitymo tikimybę.

3.2. Dėl mažo kintamumo grynosios turto vertės (LVNAV fondas) ir pastovios grynosios turto vertės (CNAV fondas) PRF, kurie yra skirti palaikyti pastovią grynąją aktyvų vertę (GAV) vienai akcijai ir, nors ir atitinka reguliacinius reikalavimus, akcijų kaina išlieka pastovi. Daugiau informacijos šia tema rasitei mūsų Paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų apraše pateikiamame čia.

3.3. Išlaidos, susijusios su PRF vykdymu, paprastai netaikomos, iš klientų imamas tik fondo aptarnavimo mokestis nuo jų investicijų grąžos, išskyrus tuos atvejus, kai nepalankiomis rinkos sąlygomis fondo valdyba gali nuspręsti už išpirkimą taikyti likvidumo mokestį. Daugiau informacijos šia tema rasitei mūsų Išankstiniuose (Ex-ante) išlaidų ir mokesčių atskleidimo dokumentuose pateikiamuose čia.

4. Pasirinktas fondo valdytojas


4.1. Pinigų rinkos fondų (PRF) atžvilgiu, teikiame investicines paslaugas, susijusias su LVNAV ir CNAV fondais (toliau – „Fondai“), kurie yra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Airijos filialas, subfondai. Šie Fondai yra Fidelity Institutional Liquidity Funds plc, skėtinio (angl. umbrella) KIPVPS fondo (toliau – „Skėtinis KIPVPS fondas” (angl. „Umbrella Fund“), turinčio atskirtą atsakomybę tarp subfondų, įsteigto kaip atvira investicinė bendrovė, sub-fondai, kurie yra licencijuoti ir reguliuojami Airijos centrinio banko.

4.2. Skėtinis KIPVPS fondas gali pavesti savo valdymo veiklą įgaliotai KIPVPS valdymo įmonei. Skėtinis KIPVPS fondas valdymo veiklą perdavė FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Airijos filialui („Fondo valdytojas“). Nors negalime daryti įtakos sprendimams dėl Skėtinio KIPVPS fondo valdymo veiklos paskyrimo, PRF pasirenkame vadovaudamiesi šios Politikos 2 punktu ir stebime bet kokius pasikeitimus.

5. Pavedimų vykdymo vietos


5.1. Fondų atveju, pavedimus tiesiogiai su fondo valdytoju (arba su paskirtu administratoriumi) vykdome Jūsų vardu už reguliuojamos rinkos ribų (angl. Over-the-Counter, OTC). Fondų vienetais nėra prekiaujama antrinėje rinkoje ir jas galima išleisti arba išpirkti tik per RSEUAB.


5.2. Fondo valdytojai gali perduoti administracinę veiklą trečiajai šaliai. Fondo valdytojas paskyrė „J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited“, kuris veikia kaip administratorius, registratorius ir pervedimo agentas (toliau – „Administratorius“). Administratorius yra atsakingas už Fondų vienetų išleidimą ir išpirkimą bei vienetų savininkų registro tvarkymą.


5.3. Fondas yra įpareigotas paskirti depozitoriumą, kuris užtikrintų tinkamą investuotojų turto atskyrimą nuo fondo turto. Fondo valdytojas turi teisę savo nuožiūra nutraukti depozitoriumo veiklą ir paskirti naują, jei fondo valdytojas turi pagrindo manyti, kad depozitoriumas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Depozitoriumas yra atsakingas už PRF vienetų saugojimą ir nuosavybės patikrinimą, grynųjų pinigų srautų stebėjimą, taip pat vienetų išleidimo/išpirkimo, pajamų paskirstymo ir GAV skaičiavimo priežiūrą pagal atitinkamus teisės aktus.


5.4. Fondo valdytojo paskirtas depozitoriumas yra „J.P. Morgan Bank SE“ Dublino filialas (toliau – „Depozitoriumas“). Atlikdamas depozitoriumo vaidmenį, Depozitoriumas veikia nepriklausomai nuo Fondų, Skėtinio KIPVPS fondo ir Fondų valdytojo bei vadovaudamasis tik Fondo ir jo investuotojų interesais.