Sąlygos ir politika

„ROBO“ KONSULTANTO SĄLYGOS

„ROBO“ KONSULTANTO SĄLYGOS

1. Bendroji informacija


Šiame dokumente pateiktos sąlygos, taikomos mūsų „Robo“ konsultanto paslaugoms („Paslaugos“), kurias teikia „Revolut Securities Europe UAB“ („Revolut“, „mus“, „mes“, „mūsų“). Šiame dokumente mes jas vadiname mūsų „Robo“ konsultanto sąlygomis” (arba tiesiog „Sąlygomis“). Dokumente taip pat apibrėžti kiti svarbūs aspektai, kuriuos turite žinoti.


„Revolut Securities Europe UAB“ yra Lietuvoje įsteigta bendrovė (registracijos numeris 305799582), kuri yra licencijuota ir reguliuojama Lietuvos banko kaip finansų maklerio įmonė, be kita ko, teikianti portfelio valdymo ir finansinių priemonių saugojimo paslaugas. Mūsų registruotos buveinės adresas yra „Quadrum South“, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius, Lietuva. Daugiau informacijos apie „Revolut Securities Europe UAB“ licenciją rasite apsilankę Lietuvos banko svetainėje.


Prieš naudojant mūsų „Robo“ konsultanto paslaugas būtina pas mus atsidaryti Investicinę sąskaitą. Šios „Robo“ konsultanto sąlygos kartu su mūsų „Revolut Securities Europe UAB“ prekybos sąlygomis („Revolut“ prekybos sąlygos"), jūsų Portfelio strategijos ataskaita (kaip paaiškinta toliau esančiame 3 skyriuje), ir visais kitais dokumentais ar sąlygomis, kurios taikomos jūsų Investicinei sąskaitai, sudaro sutartį („Sutartis“) tarp jūsų ir mūsų, kuri apibrėžia, kaip mes jums teiksime Paslaugas.


Esant neatitikimų tarp „Revolut“ prekybos sąlygų ir „Robo“ konsultanto sąlygų, bus taikomos šios „Robo“ konsultanto sąlygos. Jeigu žodis ar frazė nėra apibrėžta šiose „Robo“ konsultanto sąlygose, jiems bus suteikiama reikšmė nurodyta „Revolut““ prekybos sąlygas.


Prieš sudarydami su mumis Sutartį ir naudodami šias Paslaugas atidžiai perskaitykite šias Robo“ konsultanto sąlygas, Portfelio strategijos ataskaitą ir „Revolut“ prekybos sąlygas. Jose yra svarbios informacijos apie Portfelio valdymą jūsų vardu ir apie Paslaugų teikimą jums.


Kai sudarysite su mumis Sutartį, mes atidarysime jums atskirą investicinę sąskaitą, skirtą „Robo“ konsultanto paslaugoms („Sąskaita“). Jūsų Sąskaita bus naudojama pervesti pinigams, kuriuos mes investuosime į finansines priemones. Visas turtas, esantis jūsų Sąskaitoje (įskaitant finansines priemones ir grynuosius pinigus) ir valdomi mūsų pagal šios Sutarties sąlygas bus vadinami jūsų Portfeliu.

2. „Robo“ konsultanto Paslaugos


Mūsų jums teikiamos Paslaugos yra portfelio valdymo paslaugos mūsų nuožiūra. Tai reiškia, kad jums sudarius Sutartį su mumis ir pervedus lėšas į jūsų Sąskaitą, jūs suteiksite mums teises valdyti jūsų Portfelį ir Sąskaitą mūsų nuožiūra atsižvelgiant į šios Sutarties sąlygas. Jūs suteikiate mums teises:


 1. atidaryti ir tvarkyti jūsų Sąskaitą;
 2. tvarkyti Portfelį atliekant finansinių priemonių pirkimus, pardavimus, finansinių priemonių pakeitimą kitomis, rebalansavimus ar kitaip įsigyjant ir (arba) parduodant finansines priemones;
 3. nuspręsti dėl investicijų, jų uždarymo ir kitų Portfelio veiksmų pobūdžio, kiekio, laiko ir kitų aspektų;
 4. teikiant Paslaugas, pasirinkti, paskirti ir duoti nurodymus trečiųjų šalių makleriams, reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims ir jūsų Revolut einamosios sąskaitos bendrovei;
 5. gauti visas palūkanas, dividendus ar kitas pajamas iš jūsų Portfelyje laikomų finansinių priemonių ir jas reinvestuoti atsižvelgiant į sutartą Investavimo strategiją (kaip aprašyta 3 skyriuje);
 6. įgyvendinti akcininkų teises, susijusias su jūsų Portfeliu, įskaitant nurodymų dėl esminių įvykių davimą;
 7. teikiant Paslaugas, atlikti mokėjimus (jei tokių yra) trečiosioms šalims; ir
 8. atlikti visas kitas veiklas, kurios yra būtinos siekiant valdyti jūsų Portfelį, pvz., konvertuoti valiutas jūsų Sąskaitoje, atlikti pinigų ar finansinių priemonių pervedimus, gauti sandorių patvirtinimus ir kitą su Portfeliu susijusią informaciją arba dokumentus, sudaryti, papildyti ar nutraukti bet kokias sutartis, susijusias su Paslaugų teikimu.


Mes galime imtis kitų veiksmų, susijusių su jūsų Portfeliu, kurie nėra išvardyti aukščiau, jeigu manysime, kad jie padės įgyvendinti investicinius tikslus ir atitiks geriausius jūsų interesus.


Jūs suteikiate mums teisę atstovauti jus ir veikti jūsų vardu, kiek to reikia, jog būtų galima valdyti jūsų Portfelį ir teikti jums Paslaugas.


Jūsų Portfelį pradėsime valdyti tik kai susitarsime dėl Investavimo strategijos ir gausime bent Minimalią investicijų sumą (kaip paaiškinta 3 skyriuje toliau) į jūsų Sąskaitą.


Kokią veiksmų laisvę turėsime valdydami jūsų Portfelį?


Valdydami jūsų Portfelį mes jums nepranešime ir nesieksime gauti jūsų sutikimo prieš imdamiesi kokių nors veiksmų, susijusių su jūsų Portfeliu. Jūs suprantate ir sutinkate, kad visi mūsų priimami sprendimai valdant jūsų Portfelį bus jums privalomi, jeigu jie atitinka Sutarties sąlygas ir taikomus įstatymus.


Kadangi mes veiksime savo nuožiūra, jūs negalėsite teikti mums jokių nurodymų, susijusių su jūsų Portfelio valdymu. Net jeigu tokius pateiktumėte, mes nebūsime įpareigoti į juos atsižvelgti valdydami jūsų Portfelį.


Mes būsime vieninteliais jūsų Portfelio valdytojas. Mes neleisime jums perduoti mums suteiktos valdymo teisės jokioms trečiosioms šalims ar kaip nors kitaip ją apriboti. Tokiais atvejais galime parduoti visą Portfelyje esantį turtą ir nutraukti su jumis Sutartį.


Mes valdysime jūsų Portfelį atsižvelgdami į sutartą Investavimo strategiją, todėl jūs negalėsite pervesti jokių finansinių priemonių į savo Portfelį ar iš jo. Tai taikoma tiek pervedimams į investicijų sąskaitas, tiek iš jų, ir tiek, kalbant apie sąskaitas, kurias atidarėte pas mus, tiek trečiųjų šalių platformose.


3. Rizikos profilis ir Tinkamumo vertinimas


Jūsų Portfelio valdymas priklauso nuo konkrečių jūsų asmeninių aplinkybių. Prieš teikiant jums Paslaugas ir pradedant investuoti jūsų vardu, mums būtina nustatyti tinkamą Investavimo strategiją atsižvelgiant į asmeninę finansinę situaciją, įskaitant galimybę patirti nuostolius, investicinius tikslus, priimtinos rizikos lygį, tvarumo prioritetus (jei tokių yra) ir kitas asmenines aplinkybes, tokias kaip, aktualias žinias ir patirtį (mes tai vadiname “Tinkamumo vertinimu”).


Tai yra teisės aktų reikalavimas, kuriuo siekiama, jog, į jūsų Portfelį mes įtrauktume tik jums tinkamas finansines priemones ir teiktume geriausiai jūsų interesus atitinkančias Paslaugas. Štai kodėl yra taip svarbu, kad jūs pateiktumėte mums tikslią, atnaujintą ir išsamią informaciją. Tinkamumo vertinimas užtikrins, kad investicinis sprendimas, kurį priimame jūsų vardu, ir finansinės priemonės, kurias galime įtraukti į jūsų Portfelį:

 1. atitinka jūsų investicinius tikslus, rizikos toleranciją bei tvarumo prioritetus (jei tokių yra);
 2. yra tokie, kad galėtumėte finansiškai prisiimti bet kokią susijusią investicijų rizika, atitinkančią jūsų investicinius tikslus, ir
 3. yra tokie, kad jūsų turimų žinių ir patirties užtenka suprasti su konkrečia mūsų atliekama operacija susijusią riziką bei rizikas, susijusias jūsų Portfelio valdymu apskritai.


Atlikę jūsų Tinkamumo vertinimą, mes pateiksime jums tinkamiausią Investavimo strategiją atsižvelgdami į vertinimo metu mums pateiktą informaciją („Investavimo strategija“). Mes kursime, prižiūrėsime ir valdysime Portfelį jūsų vardu vadovaudamiesi Investavimo strategija.


Kai susitarsime dėl Investavimo strategijos, mes pateiksime jums Portfelio strategijos ataskaitą, į kurią įtrauksime atitinkamą informaciją apie Investavimo strategiją, Paslaugų rizikos profilį, turto paskirstymą (angl. asset allocation), turto klasių dalis portfelyje (angl. asset class weights), portfelio sudėtį ir kitą informaciją, kaip mes valdysime jūsų Portfelį („Portfelio strategijos ataskaita“).


Mes periodiškai jums priminsime peržiūrėti ir atnaujinti mums pateiktą informaciją. Tačiau jūs privalote mums kaip galima anksčiau pranešti apie finansinės situacijos, nuostolių prisiėmimo galimybės, investavimo tikslų, požiūrio į riziką, žinių, patirties ar tvarumo prioritetų pasikeitimus. Iki tokio jūsų pranešimo mes toliau vadovausimės vėliausiai pateikta informacija, kurią mes turime.


Jūs galite pakeisti sutartą Investavimo strategiją, jeigu mes sutinkame su tokiu pakeitimu, o naujoji Investavimo strategija yra jums tinkama. Kai pakeisite savo Investavimo strategiją, mes pateiksime jums naują Portfelio strategijos ataskaitą, kuri pakeis ankstesnę Portfelio strategijos ataskaitą. Jūs suprantate ir sutinkate, kad dėl jūsų Investavimo strategijos pakeitimų gali būti parduotos jūsų Portfelyje esančios finansinės priemonės ir įsigytos kitos finansinės priemonės, o tai gal turėti neigiamos įtakos jūsų Portfelio rezultatams ir investavimo tikslų įgyvendinimui.


4. Sąskaitos papildymas


Galite pervesti lėšas į savo Sąskaitą iš savo einamosios „Revolut“ sąskaitos. Jeigu turite daugiau negu vieną Sąskaitą, jūs turėsite nurodyti, į kurią Sąskaitą norite pervesti pinigus.


Į savo Sąskaitą būtina pervesti bent minimalią investicijų sumą, nurodytą investicijų platformoje, kad būtų galima naudoti Paslaugas (vadinama „Minimali investicijų suma“). Mes neteiksime jums Paslaugų, jeigu į savo Sąskaitą pervesite sumą, kuri yra mažesnė negu Minimali investicijų suma. Kai bus pasiekta pradinė Minimali investicijų suma, savo Sąskaitą galėsite papildyti minimalia suma, kuri bus nurodyta investicijų platformoje.


Savo Portfelį finansuoti galėsite bet kada, o mes sieksime kaip galima greičiau investuoti gautus pinigus. Investavimas gali užtrukti iki dviejų darbo dienų po to, kai gausime lėšas į jūsų Sąskaitą.


Periodiniai pervedimai


Galite nustatyti periodinius pervedimus, kad būtų periodiškai papildoma konkreti Sąskaita. Mes tai vadiname „Periodinio pervedimo nurodymu“. Periodinių pervedimų dažnumas gali būti kasdieninis, kassavaitinis, kas mėnesinis arba kas ketvirtinis.


Nustatydami Periodinio pervedimo nurodymą jūsų suteikiate mums teises duoti nurodymus jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovei pervesti nustatytą pinigų sumą iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos į jūsų Sąskaitą nustatytu dažnumu be jokių papildomų nurodymų iš jūsų. Jūs taip pat suteikiate teises atitinkamai „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovei nuskaityti atitinkamą sumą iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos vadovaujantis iš mūsų gautomis instrukcijomis. Galima bet kada sustabdyti arba nutraukti periodinį (-ius) pervedimą (-us).


Jeigu jūsų „Revolut“ einamojoje sąskaitoje būtų nepakankamas lėšų likutis, atitinkamas periodinis pervedimas bus atmestas. Toks įvykis neatšauks ateityje suplanuotų Periodinio pervedimo nurodymų. Po kelių iš eilės einančių nesėkmingų periodinių pervedimų dėl nepakankamų lėšų likučio, mes galime nutraukti jūsų Periodinio pervedimo nurodymą.


„Revolut“ neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, kurie gali būti patirti dėl pateikto arba atšaukto Periodinio pervedimo nurodymo.


5. Pinigų išėmimas iš Sąskaitos


Mes kuriame savo investavimo strategijas ilgalaikėms investicijoms. Tačiau, jūs galite išsiimti pinigus iš savo Sąskaitos bet kada, jeigu tik išsiėmimo suma yra bent minimali išsiėmimo suma, nurodyta investicijų platformoje. Tai galima atlikti mūsų investicijų platformoje.


Mes galime neleisti jums išsiimti pinigų iš savo Sąskaitos, jeigu tai reikštų jog jūsų Portfelio vertė taptų mažesne už Minimalią investicijų sumą. Tokiu atveju mes leisime jums išsiimti visą jūsų Portfelio vertę. Visų pinigų išsiėmimas automatiškai nenutraukia Sutarties su mumis.


Gavę jūsų prašymą iššsiimti lėšas, mes sieksime parduoti reikiamą jūsų Portfelyje esančių finansinių priemonių kiekį ir kaip galima greičiau pervesti iš pardavimo gautas pajamas į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą. Paprastai lėšoms pasiekti jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą prireikia iki penkių darbo dienų, po to, kai pateikiate mums išsiėmimo nurodymus.


Jūs suprantate ir patvirtinate, kad ankstyvi išsiėmimai gali pakenkti konkrečių investicinių tikslų įgyvendinimui.


6. Kokius mokesčius jums taikysime?


Mes taikysime mokestį už jūsų Portfelio valdymą. Vadiname jį "Valdymo mokesčiu". Metinis Valdymo mokestis yra 0,75% visos jūsų Portfelio rinkos vertės. Valdymo mokestis taikomas kas mėnesį (kas sudaro 0,0625 % per mėn.). Į Valdymo mokestį jau įtrauktas pridėtinės vertės mokestis (jeigu jis yra taikomas).


Jūsų Paslaugų atsiskaitymo laikotarpis yra vienas (1) mėnesis („Atsiskaitymo laikotarpis“). Jūsų pradinis Atsiskaitymo laikotarpis prasidės tą dieną, kai pirmą kartą pervesite lėšas į savo Portfelį.


Valdymo mokestis bus išskaičiuojamas vieną kartą per mėnesį (paprastai pirmąją Atsiskaitymo laikotarpio dieną) už praėjusį Atsiskaitymo laikotarpį. Jeigu nusprendėte nutraukti su mumis Sutartį, prieš uždarant jūsų Sąskaitą iš jūsų finansinių priemonių pardavimo pajamų bus išskaičiuotas Valdymo mokestis.


Nors mokamas vieną kartą per mėnesį, Valdymo mokestis bus kaupiamas kiekvieną dieną. Jis skaičiuojamas jūsų Portfelio rinkos vertę (įskaitant finansines priemones ir grynųjų likutį) padauginus iš atitinkamo Valdymo mokesčio procento kiekvienos dienos pabaigoje.


Mes taikysime jums Valdymo mokestį už Paslaugų teikimą neatsižvelgiant į Portfelio rezultatus, tačiau netaikysime jokių papildomų mokesčių už teigiamus jūsų Portfelio rezultatus, pvz., sėkmės mokesčio.


Jeigu mes valdome jūsų Portfelį laikotarpį, kuris yra trumpesnis už Atsiskaitymo laikotarpį, mūsų Valdymo mokestis bus mokamas proporcingai dienų skaičiui pagal Atsiskaitymo laikotarpį, kurį mes valdėme jūsų Portfelį.


Valdymo mokestis yra vienintelis mokestis, kuris bus taikomas už Paslaugų teikimą. Jis apima operacijų, saugojimo, administravimo ir visas kitas išlaidas bei mokesčius, susijusius su jūsų Portfelio valdymu.


Tačiau gali būti taikomi papildomi ne mūsų taikomi ar kontroliuojami mokesčiai. Pavyzdžiui, finansinės priemonės, tokie kaip biržoje prekiaujami fondai (ETF) ir investiciniai fondai, kurie gali sudaryti jūsų Portfelį, gali taikyti papildomus su finansine priemone susietus mokesčius, pvz., fondo valdymo mokestį, sėkmės mokestį, pardavimo, išpirkimo ir kitus mokesčius. Šie mokesčiai vadinami numanomais mokesčiais, kurie paprastai yra išreiškiami sumažėjusia finansinės priemonės kaina arba vienetų skaičiumi.


Išskyrus pridėtinės vertės mokesčius (jeigu taikomi), Valdymo mokestis taip pat neapima jokių kitų mokesčių, kuriuos būtina sumokėti pagal taikomus įstatymus, arba kuriuos pritaiko trečiosios šalys, tokių kaip, palūkanos ar mokesčiai.


Valdymo mokestis, su finansine priemone susiję arba kiti mokesčiai gali daryti įtaką jūsų Portfelio grąžai ir rezultatams.


Jūs sutinkate, kad Valdymo mokestis bus taikomas išskaitant jį iš jūsų Portfelio grynųjų pinigų likučio. Jeigu grynųjų pinigų likutis yra nepakankamas, mes atidėsime Valdymo mokesčio išskaičiavimą iki kito rebalansavimo arba iki tada, kai jūsų pinigų likutis Portelyje bus pakankamas, tačiau mes netaikysime jokių netesybų už nesumokėtus mokesčius. Atkreipkite dėmesį, kad dėl nepakankamo grynųjų pinigų likučio jūsų Sąskaitoje, mums gali tekti rebalansuoti jūsų Portfelį, kad būtų galima palaikyti reikiamą grynųjų sumą Portfelyje, atsižvelgiant į Investavimo strategiją.


Sudarydami šią Sutartį, jūs suteikiate mums teisę išskaičiuoti neapmokėtą Valdymo mokestį iš grynųjų pinigų likučio, laikomo jūsų Portfelyje.


7. Pajamų reinvestavimas


Valdydami jūsų Portfelį mes galime įsigyti finansinių priemonių, kuriuos išmoka dividendus, palūkanas ar kitokius mokėjimus. Jeigu iš jūsų Portfelyje laikomų finansinių priemonių gaunami kokie nors dividendai ar palūkanų pajamos, jie bus pervedami į jūsų Sąskaitą ir atitinkamu metu reinvestuojami vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.


8. Investavimo strategija valdant jūsų Portfelį

Valdydami jūsų Portfelį vadovausimės su jumis sutarta Investavimo strategija. Taikoma Investavimo strategija:

 • apibrėš, kokios jūsų Portfelio dalys bus investuojamos į kokias turto klases ir kokios finansinės priemonės, sudarančios atitinkamas turto klases, sudarys jūsų Portfelį;
 • nustatys finansinių priemonių diversifikavimą pagal taikomas sritis/industrijas, rizikos profilį, geografiją ir kitus veiksnius;
 • apibrėš jūsų Portfelio rebalansavimo dažnumą ir kriterijus, siekiant įgyvendinti jūsų investicinius tikslus pagal priimtinos rizikos profilį.


Jūsų Portfelis bus sudarytas iš vienos ar daugiau turto klasių, naudojant konkrečias turto paskirstymo (angl. asset allocation) proporcijas, kurios atspindės sutartą Investavimo strategiją. Šie svertiniai turto paskirstymai yra žinomi kaip „turto klasių(-ės) dalis(-ys) portfelyje“ (angl. asset class weights). Jūsų Investavimo strategija turės apibrėžtas turto klasių dalis portfelyje, kurios bus nurodomos jūsų Portfelio strategijos ataskaitoje.


Atsižvelgdami į nustatytą Investavimo strategiją, mes užtikrinsime, kad turto klasės arba konkrečios finansinės priemonės, kurios sudaro jūsų Portfelį, neviršytų konkrečių sutartų proporcijų Portfelyje. Mes jas vadinsime „sutartomis turto klasių(-ės) dalimis(-i) portfelyje“ (angl. target weights). Dėl pokyčių finansų rinkose, jūsų Portfelio atžvilgiu investuotų lėšų į skirtingas turto klases svoris laikui bėgant keisis. Todėl, kai faktinė turto klasės dalis portfelyje (angl. asset class weight) yra didesnė ("perteklinis svoris" (angl. overweight)) arba mažesnė ("nepakankamas svoris" (angl. underweight)) nei sutarta tos turto klasės dalis portfelyje (angl. target weight), gali tekti koreguoti jūsų Portfelį, kad jis atitiktų sutartas turto klasių dalis Portfelyje.

Finansinių priemonių pirkimo ir (arba) pardavimo procesas jūsų Portfelyje, siekiant užtikrinti, kad faktinė turto klasės dalis Portfelyje (angl. asset class weight) atitiktų sutartą tos turto klasės dalį Portfelyje (angl. target weight) pagal jūsų Investavimo strategiją žinomas kaip „rebalansavimas“.


Mes bent vieną kartą per mėnesį tikrinsime, ar jūsų Portfelio (-ių) sudėtis vis dar neviršija iš anksto sutartų turto klasių dalių Portfelyje proporcijų (angl. target weights). Mes rebalansuosime jūsų Portfelį, jeigu faktinės turto klasių dalys Portfelyje (angl. asset weights) nukryps nuo sutartų turto klasių dalių Portfelyje (angl. asset class weights) daugiau negu leistina pagal iš anksto nustatytą ribą. Dėl šios priežasties mums gali prireikti parduoti arba įsigyti daugiau finansinių priemonių, kurie sudaro jūsų Portfelį, siekiant užtikrinti, kad jūsų Portfelyje būtų išlaikytos sutartos turto klasių dalių (angl. target weights) proporcijos.


Vieną kartą per ketvirtį mes peržiūrėsime, ar pasirinkos finansinės priemonės jūsų Portfelyje atitinka jūsų Investavimo strategijos parametrus ir užtikrina efektyviausią Portfelio tikslų įgyvendinimą.


Dažnesni rebalansavimai ir Portfelio sudėties peržiūros gali būti vykdomos atsižvelgiant į nenumatytas ekonomikos, finansų rinkų ar politinių sistemų sąlygas, kaip tai išsamiau aprašyta 9 skyriuje „Ekstremalūs rinkos įvykiai“.


Jūs suprantate ir sutinkate, kad Investavimo strategija, pagal kurią mes valdome jūsų Portfelį, nėra sukurta išskirtinai jums. Todėl kitų mūsų klientų portfeliai gali būti sudaryti iš panašių arba tokių pat finansinių priemonių ir gali būti valdomi vadovaujantis panašiomis arba tokiomis pat Investavimo strategijomis kaip ir jūsų.


Šiuo metu mes nesiūlome Portfelio investavimo strategijų, kuriomis siekiama investuoti į finansines priemones, atsižvelgiančias į ES aplinkai tvarių ekonominių veiklų kriterijus. Mes taip pat šiuo metu nesiūlome investavimo strategijų, kurios atitiktų jūsų tvarumo prioritetus (jeigu tokių turite). Sudarydami su mumis Sutartį jūs aiškiai pritaikote savo tvarumo prioritetus (jei tokių turite).


9. Ekstremalūs rinkos įvykiai


Finansų rinkos gali būti labai nepastovios. Nepastovumo priežastimi gali būti ekstremalūs arba įtempti rinkos įvykiai, pvz., karai, ekonominės ar finansų krizės, pasaulinės pandemijos, teroristų atakos, stichinės nelaimės arba panašūs įvykiai, kurie turi reikšmingą poveikį finansų rinkoms arba jūsų Portfeliui. Šiuos įvykius vadiname „ekstremaliais rinkos įvykiais“. Tokių įvykių negalime numatyti, išvengti ar kontroliuoti nei mes, nei jūs. Todėl, jeigu turime pakankamai pagrindo manyti, kad toks ekstremalus įvykis įvyko, galime imtis atsargumo priemonių, susijusių su jūsų Portfeliu.


Sudarydami su mumis sutartį jūs sutinkate, kad ekstremalaus rinkos įvykio atveju mes galima imtis tam tikrų veiksmų, kuriuos laikome būtinais siekiant išvengti potencialių neigiamų tokio įvykio pasekmių. Jūs taip pat sutinkate, kad turime visišką pagrįstų veiksmų laisvę atsižvelgiant į tokius ekstremalius rinkos įvykius, įskaitant nustatymą, kada toks ekstremalus rinkos įvykis įvyko.

Mes neprisiimame atsakomybės ir nebūsime atsakingi dėl bet kokių jūsų Portfelio nuostolių, kurių galite patirti dėl ekstremalių rinkos įvykių, nebent jie būtų patirti dėl mūsų didelio aplaidumo, tyčinių veiksmų ar sukčiavimo.


Stengsimės kaip galime geriau informuoti jus prieš imdamiesi tokių veiksmų, tačiau gali būti atvejų, kai išankstinis pranešimas ir (arba) jūsų sutikimo gavimas gali būti žalingas jūsų Portfeliui ir neatitikti geriausių jūsų interesų dėl skubių veiksmų atlikimo būtinybės.


10. Finansinės priemonės ir operacijų tipai Jūsų Portfelyje


Valdydami jūsų Portfelį galime atlikti operacijas, susijusias su toliau nurodytomis finansinėmis priemonėmis:

 1. perleidžiamieji vertybiniai popieriai, tokie kaip nuosavybės akcijos, obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai;
 2. Biržoje prekiaujami fondai (ETF) ir (arba) investiciniai fondai, kurie investuoja į pirmiau paminėtas finansines priemones.


Daugiau informacijos apie ETF ir kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius, kurie gali sudaryti jūsų Portfelį, žr. mūsų Paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų aprašyme.


Jūs suprantate ir sutinkate, kad tam tikrą dalį jūsų Portfelio laikysime grynaisiais pinigais, kad būtų galima atlikti savalaikį finansinių priemonių rebalansavimą, finansinių priemonių įsigijimą ar pardavimą bei užtikrinti, kad būtų pakankamas lėšų likutis padengti Valdymo mokestį. Jeigu Sąskaitoje yra nepakankamai lėšų, mes galime rebalansuoti jūsų Portfelį, kad išlaikytume reikiamą grynųjų kiekį Portfelyje.


Atlikdami operacijas su jūsų Portfeliu mes nenaudosime sverto (angl. leverage) ir neparduosime finansinių priemonių skolon (angl. short-selling) valdydami jūsų Portfelį. Atliekant pavedimus su trečiosios šalies makleriais, tokie pavedimai gali būti atliekami tiek reguliuojamos rinkos, daugiašalių prekybos sistemų ar organizuotų prekybos sistemų ribose, tiek už jų ribų. Sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs sutinkate, jog jūsų pavedimai gali būti įvykdyti už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų.


Mes galime keisti, šalinti arba įtraukti skirtingų tipų finansines priemones, kurios gali sudaryti jūsų Portfelį, prieš tai pateikdami jums pranešimą bent prieš dešimt (10) darbo dienų. Jeigu jūs neprieštaraujate tokiems papildymams, mes manysime, kad jus tenkina tokie pakeitimai, nebent jūs praneštumėte, kad norite nutraukti šią Sutartį.


Siekiant išvengti abejonių, jūsų finansinės priemonės ir pinigai bus laikomi ir saugomi vadovaujantis „Revolut“ prekybos sąlygų 16–18 skyrių nuostatomis.


11. Jūsų Portfelio įvertinimas ir rezultatų palyginimas.


Mes kasdien įvertinsime jūsų Portfelyje esančias finansines priemones, atsižvelgdami į tokių finansinių priemonių rinkos vertę. Minėdami rinkos vertę mes turime galvoje finansinių priemonių vertę, apskaičiuotą pagal naujausią kainą ar kainų pasiūlymą Investavimo platformoje. Jeigu tokios kainos ar kainos pasiūlymo nėra, mes, taikydami geriausias pastangas, Portfelyje laikomų finansinių priemonių vertę įvertinsime pagal finansinės priemonės kainą, kuri mūsų nuožiūra tiksliausiai atitinka faktinę rinkos kainą. Jūsų Portfelio vertė bus nustatoma eurais. Jeigu į jūsų Portfelį mes įtrauksime finansines priemones, kurių valiuta yra ne euras, mes nustatysime jūsų Portfelio vertę pagal tą dieną mums pasiekiamą užsienio valiutos konvertavimo kursą.


Kad galėtumėte geriau suprasti Portfelio rezultatus, mes palyginsime juos su prasmingu lyginamuoju indeksu, pvz., rinkos indeksu ar rinkos indeksų krepšeliu, kuris yra panašus į jūsų Portfelį atsižvelgiant į jūsų investicijų tikslus ir į Portfelį įtrauktus finansines priemones. Atitinkamas lyginamasis indeksas bus nurodytas Portfelio strategijos ataskaitoje ir (arba) programėlėje. Programėlėje galite bet kada palyginti savo Portfelio rezultatus su atitinkamu lyginamuoju indeksu. Programėlėje pateikiame lyginamąjį indeksą tik informavimo ir palyginimo tikslais ir tokio pateikimo negalima suprasti ar laikyti kaip teisėtos prievolės, įsipareigojimo ar garantijos dėl jūsų Portfelio rezultatų.


Mes galime bet kada keisti lyginamąjį indeksą į kitą prasmingą lyginamąjį indeksą ar kitą palyginimo būdą. Apie visus pakeitimus informuosime jus programėlėje.


12. Kokias ataskaitas jums siųsime?


Mes pateiksime su jūsų Portfeliu susijusį Portfelio išrašą, kuriame bus pateikta su jūsų Portfeliu atliktų veiksmų subalansuota apžvalga ir jo rezultatai per kalendorinį mėnesį ("ataskaitinis laikotarpis"). Tai vadiname „Portfelio sąskaitos išrašu“. Portfelio sąskaitos išrašą už ankstesnio ataskaitinio laikotarpio veiklas mes pateiksime per Programėlę investicijų platformoje ne vėliau negu praėjus dešimčiai darbo dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmojo Portfelio sąskaitos išrašo ataskaitinis laikotarpis prasidės tą dieną, kai pervesite Minimalią investicijų sumą į savo Sąskaitą ir baigsis to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.


Portfelio sąskaitos išraše jūs matysite informaciją apie Portfelyje laikomas finansines priemones ir jų rinkos vertę, grynųjų likutį mėnesio pradžioje ir pabaigoje, taikytus mokesčius, Portfelio rezultatus, gautus ar reinvestuotus (jei tokių yra) dividendus ar palūkanas ir informaciją apie kiekvieną ataskaitiniu laikotarpiu atliktą operaciją. Mes taip pat pateiksime atitinkamą informaciją apie visus esminius įvykius, susijusius su jūsų Portfelyje esančiomis finansinėmis priemonėmis, kurie įvyko ataskaitiniu laikotarpiu.


Investavimo platformoje galite bet kada sukurti mėnesinius Portfelio sąskaitos išrašus už ankstesnius ataskaitinius laikotarpius. Portfelio sąskaitos išrašų teikimas investavimo platformoje bei jums suteikta galimybė sukurti tokias ataskaitas kiekvieną mėnesį bus laikoma tokių dokumentų pristatymu. Mes nepateiksime jūsų Portfelio sąskaitos išrašų popierine kopija ar el. laišku.


Jūs sutinkate, kad mes neteiksime jums informacijos apie įvykdytas atskiras operacijas, kai jos yra įvykdomos.


Privalote peržiūrėti visus Portfelio sąskaitos išrašus, kurie yra pateikiami investavimo platformoje, ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Jeigu manote, kad jūsų gautas Portfelio sąskaitos išrašas yra netikslus, būtina nedelsiant apie tai mums pranešti naudojant „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkciją.


Be Portfelio sąskaitos išrašo, mes periodiškai vertinsime, kaip jūsų Portfelio ir jūsų vardu atliktos investicijos atitinka jūsų prioritetus, tikslus ir kitas charakteristikas, bei periodiškai teiksime tinkamumo ataskaitą.


Taip pat siųsime jums programėlės pranešimą, jeigu bendroji jūsų Portfelio vertė, kuri buvo įvertinta ataskaitinio laikotarpio pradžioje, sumažėja 10 %, o tada kaskart kai ji sumažėja dar 10 % vertės. Mes informuosime apie tokius vertės sumažėjimus ne vėliau kaip iki darbo dienos, kurią buvo pasiekta atitinkama riba, pabaigos.


13. Sutarties nutraukimas ir Portfelio uždarymas


Jūs galite bet kada nutraukti šią Sutartį su mumis pateikdami mums pranešimą Programėlėje.


Mes galime nutraukti šią Sutartį atsižvelgdami į „Revolut“ prekybos sąlygų 39 skyriaus nuostatas, kur bet kokios nuorodos į „Investicinę sąskaitą“ apims jūsų atidarytą Sąskaitą atsižvelgiant į šias „Robo“ konsultanto sąlygas. Mes taip pat galime nutraukti šią sutartį su jumis ir uždaryti jūsų Sąskaitą, jeigu per devyniasdešimt dienų nuo Sąskaitos atidarymo nepavyksta pasiekti Minimalios investicijų sumos.


Jeigu jūs arba mes pateikiame pranešimą apie nutraukimą (arba jeigu baigiasi mūsų pranešimo apie nutraukimą galiojimas), daugiau nebebus vykdomas joks Portfelio rebalansavimas ar Portfelio pakeitimai. Visi laukiantys pavedimai bus kaip galima greičiau atšaukti. Mes parduosime visas jūsų Portfelyje (-iuose) esančias finansines priemones be papildomo pranešimo ir pervesime pardavimo pajamas į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą, kai bus tinkamai įvykdyti atsiskaitymai už visas prekybos operacijas.


Paprastai lėšoms pasiekti jūsų einamąją „Revolut“ sąskaitą prireikia iki penkių darbo dienų, po to, kai gauname nurodymus uždaryti jūsų „Robo“ konsultanto Sąskaitą.


Jūsų Sąskaita bus laikoma uždaryta, o ši Sutartis nutraukta, kai jūsų Sąskaitoje bus 0,00 EUR likutis, o jūsų Portfelyje nebus jokių atvirų finansinių priemonių pozicijų.


Mes taikysime jums mėnesinį Valdymo mokestį, proporcingą skaičiui dienų, kurias mes valdėme jūsų Portfelį per mėnesinį Atsiskaitymo laikotarpį. Mes išskaičiuosime visus nesumokėtus Valdymo mokesčius iš jūsų finansinių priemonių pardavimo pajamų.


Sutarties nutraukimas nedarys įtakos (i) bet kurių anksčiau pagal šią Sutartį atliktų, tiek jūsų, tiek mūsų veiksmų teisėtumui; (ii) jūsų arba mūsų atsakomybei ar pareigoms dėl operacijų, inicijuotų prieš Sutarties nutraukimą, arba (iii) jūsų įsipareigojimams mokėti Valdymo mokestį. Po Sutarties nutraukimo mes neturėsime jokių įsipareigojimų, susijusių su jūsų Portfelio valdymu.


14. Rizikos patvirtinimas


Jokia Sutarties nuostata ar mūsų komunikacija su jumis dėl Paslaugų negali būti suprantama ar laikoma garantija, pažadu ar patvirtinimu, kad jūsų Portfelis generuos bet kokios rūšies pajamas, arba kad jūsų investicijos nepraras savo pradinės vertės. Jūs suprantate, kad jūsų Portfelio valdymas ir visi mūsų priimami sprendimai dėl jūsų Portfelio priklauso nuo įvairių rinkos, valiutų, ekonomikos, politikos ir verslo rizikų, ir kad tokie investiciniai sprendimai gali būti ne visada pelningi. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius jūsų patiriamus nuostolius dėl Paslaugų ir jūsų Portfelio valdymo, nebent tokie nuostoliai būtų patiriami dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo. Jūs suprantate ir sutinkate prisiimti visą riziką, susijusią su jūsų Portfelyje laikomomis finansinėmis priemonėmis.


Sudarydami šią Sutartį aiškiai patvirtinate, kad sutinkate ir suprantate, jog jokia Sutarties nuostata, mūsų pranešimuose jums arba Programėlėje pateikiama informacija nėra garantija, pažadas arba patvirtinimas, kad jūsų Portfelis duos bet kokios rūšies pajamas arba kad jūsų investicijos nepraras pradinės vertės.


15. Atsakomybės ribojimas


Kartu su „Revolut“ prekybos sąlygų 40 ir 41 skyrių nuostatomis, jūs suprantate ir sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už nuostolius, kuriuos patiriate dėl:

 • jums teikiamų Paslaugų ir investavimo sprendimų, priimtų valdant jūsų Portfelį;
 • ankstyvo Portfelio turto išgryninimo, jūsų Portfelio uždarymo, Sutarties nutraukimo ar Investavimo strategijos pakeitimo,
 • veiksmo, kurį atliko arba kurio nesugebėjo atlikti trečiosios šalies makleris ar bet kuri kita trečioji šalis susijusi su Paslaugų teikimu,

išskyrus atvejus, jeigu tokie nuostoliai patiriami kaip sukčiavimo, tyčinio veiksmo ar didelio aplaidumo tiesioginis rezultatas.


16. Šiek tiek teisinės informacijos

Neteikiama konsultacijos dėl investicijų

Nors mes teiksime portfelio valdymo savo nuožiūra paslaugas, mes neteikiame konsultacijų dėl investicijų ir jūs neturėtumėte priimti jokios mūsų teikiamos informacijos kaip asmeninių rekomendacijų jums dėl investicijų į Portfelius. Mes imsimės visų pagrįstų jūsų Portfelio valdymo veiksmų su atitinkamu dėmesiu ir įgūdžiais.


Portfelio valdymo mūsų nuožiūra teisės perdavimas

Visiška diskrecija priimti investicinius sprendimus, susijusius su jūsų Portfeliu, priklauso mums ir mes neperdavėme jokios jūsų Portfelio dalies valdymo ar investicinių sprendimų teisės jokioms trečiosioms šalims. Siekdami įgyvendinti jūsų Portfelio valdymo investicijų tikslus, mes naudosime savo žinias, patirtį ir profesionalią kompetenciją priimdami investicinius sprendimus.


Jūs sutinkate, kad ateityje be jūsų sutikimo galėsime perduoti viso jūsų Portfelio ar bet kurios jo dalies valdymą, jei apie tai raštu jus įspėsime ne mažiau kaip prieš trisdešimt (30) dienų. Jei paskirsime vieną ar daugiau trečiųjų šalių visoms ar daliai Paslaugų teikti, imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog tokia trečioji šalis būtų (ir liktų) tinkamai kompetentinga šioms funkcijoms ir pareigoms vykdyti. Tokiu atveju mes atliksime tinkamą priežiūrą, siekdami užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal šios Sutarties sąlygas.


Konfidencialumas

Visa iš mūsų gauta informacija susijusi su šia Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, Portfelio strategijos ataskaita, Portfelio sudėtis ir Portfelio sąskaitos išrašai, yra konfidenciali ir prieinama tik jums. Jūs sutinkate laikyti šią informaciją konfidencialia ir be mūsų aiškaus sutikimo šios informacijos nenaudosite ir neatskleisite jokiai trečiajai šaliai. Šią informaciją trečiosioms šalims galite atskleisti be išankstinio mūsų sutikimo tik tuo atveju, jei to aiškiai reikalaujama taikomuose įstatymuose.

Galime atskleisti informaciją apie jus, šią Sutartį arba jums ar jūsų Portfeliui suteiktas Paslaugas pagal „Revolut“ prekybos sąlygas arba kada ir tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai.


Keitimai ir taisymai

Mes galime bet kada pakeisti šias Sąlygas arba bet kurią jų dalį, apie tai raštu pranešdami jums mažiausiai prieš dešimt (10) darbo dienų (toks pranešimas gali būti el. paštu).

Pakeitimai įsigalios pranešime nurodytą dieną, kuri bus ne anksčiau kaip po dešimties (10) darbo dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo.

Jei pranešime apie šių Sąlygų pakeitimą, laikysime, kad esate patenkinti pakeitimu, nebent praneštumėte, kad norite nutraukti su mumis Sutartį. Tokiais atvejais pakeitimas (-ai) jums nebus privalomas (-i), tačiau galime pareikalauti, jog uždarytume savo Sąskaitą kad kuo greičiau.

Bet kuri pakeista šių Sąlygų versija pakeis bet kurią ankstesnę šių Sąlygų versiją ir bus teisiškai privaloma jums ir „Revolut“.


Mūsų sutartis su jumis

Sutartis suteikia teises tik jums ir „Revolut Securities Europe UAB“. Ši Sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir jūs negalite niekam kitam perduoti ar priskirti jokių joje numatytų teisių ar įsipareigojimų.

Mūsų teisė perleisti teises ir pareigas

Mes galime bet kuriuo metu perleisti arba priskirti visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme šia Sutartimi, be jūsų sutikimo, jei mes raštu pranešėme jums apie tai bent prieš penkiolika (15) darbo dienų.


Skundai

Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti problemų. Jeigu turite skundą, susijusį su „Robo“ konsultanto paslaugomis, galite pateikti jį mums atsižvelgdami į „Revolut“ prekybos sąlygų 52 skyriaus (skundai) nuostatas ir Skundų nagrinėjimo politiką, kurios pasiekiamos tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.


Taikoma šios Sutarties versija anglų kalba

Jei šios Sąlygos išverčiamos į kitą kalbą, toks vertimas bus tik informacinis, o galiojanti bus versija anglų kalba. Sudarydami šią Sutartį ir pervesdami pinigus į savo Sąskaitą, patvirtinate, kad turite pakankamai anglų kalbos žinių, kad suprastumėte šias Sąlygas ir galėtumėte naudotis „Robo“ konsultanto paslaugomis. Jūs sutinkate bendrauti su mumis anglų kalba, kiek tai susiję su teisiniais santykiais pagal šią Sutartį, įskaitant skundų pateikimą ir sprendimą.


Mūsų teisė įgyvendinti šios Sutarties sąlygas

Jei, jums pažeidus šios Sutarties tarp jūsų ir mūsų sąlygas, mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame jų įgyvendinimą, tai nepanaikina mūsų galimybės įgyvendinti jas vėliau.


Taikomi Lietuvos įstatymai

Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.


Teisminio ieškinio pareiškimas mums

Teisinį ieškinį pagal šias sąlygas galima pareikšti Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurios valstybės, kurioje gyvenate, teismuose).