Σχετικά με εμάς

Ηγετικά στελέχη της Revolut Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Revolut Bank εφαρμόζει την επιχειρηματική στρατηγική, παρακολουθεί την απόδοση της Revolut και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την καθημερινή διοίκηση της επιχείρησης. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο εποπτεύει τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και παρακολουθεί την πρόοδο ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εποπτικό Συμβούλιο