Produkty

Sejfy na oszczędności - Regulamin Partnera

REGULAMIN I INFORMACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE SEJFÓW NA OSZCZĘDNOŚCI W AION BANK SA/NV

A. Regulamin banku przyjmującego lokatę dotyczący produktów lokatowych

1. Zakres obowiązywania

Niniejszy regulamin („Ramowa Umowa Klienta” lub „RUK”) stosuje się w odniesieniu do zawierania lokat krótkoterminowych, lokat z okresem wypowiedzenia, lokat jednodniowych oraz lokat terminowych („Produkty Lokatowe”) pomiędzy klientem („Wpłacający”) a Aion Bank SA/NV, Avenue de la Toison d’Or 26, 1050 Bruksela, Belgia („Bank Przyjmujący Lokatę”).

Wpłacający jest klientem Revolut Bank UAB, spółki utworzonej i zarejestrowanej zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, Wilno, LT-08130, Litwa, kod podmiotu prawnego 304580906 („Bank Klienta”), lub Podmiotu Stowarzyszonego Banku Klienta. „Podmiot Stowarzyszony Banku Klienta” oznacza, w odniesieniu do Banku Klienta, jakikolwiek podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, podlega kontroli lub znajduje się pod wspólną kontrolą z Bankiem Klienta w danym czasie.

Bank Klienta prowadzi pod nazwą „Sejfy na oszczędności” (lub jakąkolwiek inną wybraną przez Bank Klienta) rynek zewnętrznych Produktów Lokatowych, które są udostępniane jego klientom („Sejfy na oszczędności”).

Wpłacający pragnie ulokować określoną kwotę środków („Kwota Lokaty”) w Produkcie Lokatowym Banku Przyjmującego Lokatę za pośrednictwem Sejfu na oszczędności („Lokata”).

Niniejsza RUK nie ma zastosowania do Produktów Lokatowych, które nie są składane w Sejfie na oszczędności.

Aby móc korzystać z Sejfu na oszczędności, Wpłacający musi mieć konto referencyjne w Banku Klienta lub Podmiocie Stowarzyszonym Banku Klienta („Konto Referencyjne”). W ramach „Regulaminu Sejfów na oszczędności” zawartego z Bankiem Klienta Wpłacający upoważnił i poinstruował Bank Klienta, aby ten składał w imieniu Wpłacającego oświadczenia woli wymagane do uruchomienia pojedynczego lub wielu Produktów Lokatowych z Bankiem Przyjmującym Lokatę („Regulamin Sejfów na oszczędności”). Środki są lokowane za pośrednictwem Banku Klienta lub Podmiotu Stowarzyszonego Banku Klienta przelewem na koncie otwartym w Banku Przyjmującym Lokatę i przez Bank Przyjmujący Lokatę w odniesieniu do wszystkich Wpłacających korzystających z Sejfów na oszczędności i wyłącznie w odniesieniu do takich Wpłacających.

2. Umowa w sprawie warunków i zawierania Produktów Lokatowych oraz Przedłużenia

(1) Umowa w sprawie warunków

Warunki zaczynają obowiązywać w momencie zdeponowania Produktu Lokatowego w Banku Przyjmującym Lokatę (rozdział A.3).

(2) Uruchomienie Produktu Lokatowego

Przed przekazaniem Kwoty Lokaty do Banku Przyjmującego Lokatę Wpłacający musi zaakceptować Regulamin Sejfów na oszczędności i zawrzeć niniejszą Ramową Umowę Klienta. Po zawarciu tych umów Wpłacający może zlecić przelew Kwoty Lokaty do Banku Przyjmującego Lokatę poprzez funkcję Sejf na oszczędności w aplikacji Revolut. Po otrzymaniu dyspozycji przelewu Bank Klienta lub Podmiot Stowarzyszony Banku Klienta zrealizuje przelew Kwoty Lokaty z Konta Referencyjnego na konto otwarte w Banku Przyjmującym Lokatę i przez Bank Przyjmujący Lokatę w odniesieniu do wszystkich Wpłacających korzystających z Sejfów na oszczędności i wyłącznie w odniesieniu do takich Wpłacających. Wpłacający otrzyma wówczas z Banku Klienta potwierdzenie złożenia Lokaty, co będzie uzależnione od przyjęcia Lokaty przez Bank Przyjmujący Lokatę.

Bank Przyjmujący Lokatę może odrzucić dyspozycję przelewu w ciągu trzech dni roboczych od jej złożenia. Jeśli Bank Przyjmujący Lokatę skorzysta z tego prawa odmowy, wówczas Bank Przyjmujący Lokatę nie będzie zobowiązany do świadczenia Produktu Lokatowego i uważa się, że nie zawarł on Ramowej Umowy Klienta. W przypadku odmowy Bank Klienta niezwłocznie poinformuje Wpłacającego. W takim przypadku Kwota Lokaty zostanie niezwłocznie przelana z powrotem na Konto Referencyjne.

Ramowa Umowa Klienta może być zawarta wyłącznie przez Wpłacających, którzy:

● są osobami fizycznymi; oraz

● działają na własny rachunek gospodarczy; oraz

● nie są obywatelami USA w rozumieniu prawa podatkowego USA (FATCA).

(3) Przedłużenie

Jeżeli przedłużenie jest możliwe w odniesieniu do terminowych Produktów Lokatowych i Wpłacający wybierze taką opcję, wówczas Wpłacający wydaje dyspozycję ponownego zdeponowania pełnej Kwoty Lokaty na ten sam okres i według obowiązującej w danym czasie stopy oprocentowania. Bank Klienta poinformuje Wpłacającego o obowiązującym oprocentowaniu nowej Lokaty wraz z powiadomieniem o terminie, najpóźniej na czternaście (14) dni przed wygaśnięciem bieżącej Lokaty. W przypadku przedłużenia tylko pierwotna Kwota Lokaty jest ponownie deponowana, ale nie naliczone odsetki. Naliczone odsetki zostaną zaksięgowane na Koncie Referencyjnym Wpłacającego.

Wpłacający może złożyć wniosek o przedłużenie w momencie zawierania Lokaty, jak również złożyć wniosek lub odwołać swoje pełnomocnictwo w Banku Klienta w trakcie trwania Lokaty, najpóźniej na pięć (5) bankowych dni roboczych przed końcem okresu trwania Lokaty.

Bank Przyjmujący Lokatę i Bank Klienta mogą wycofać możliwość przedłużenia lub odrzucić dyspozycję już złożoną przez Wpłacającego. Wpłacający zostanie o tym poinformowany w powiadomieniu o terminie lub w inny sposób, nie później niż na pięć (5) bankowych dni roboczych przed końcem okresu obowiązywania.

W przypadku odwołania przez Wpłacającego lub w przypadku odmowy udzielenia Wpłacającemu już udzielonego upoważnienia przez Bank Przyjmujący Lokatę lub Bank Klienta przedłużenie nie nastąpi.

Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio w przypadku ewentualnych kolejnych przedłużeń.

3. Warunki Produktów Lokatowych

Warunki Produktów Lokatowych określono w arkuszu informacyjnym dotyczącym poszczególnych Produktów Lokatowych Banku Przyjmującego Lokatę, dostępnym w aplikacji Revolut („Informacja o lokatach”), o ile nie zostało to już uregulowane w niniejszej Ramowej Umowie Klienta. Informacje o lokatach zawierają istotne warunki Produktu Lokatowego (np. okres trwania lokaty i obowiązujące oprocentowanie) i stają się częścią niniejszej Ramowej Umowy Klienta z chwilą uruchomienia Produktu Lokatowego.

4. Prowadzenie rachunku w Banku Przyjmującym Lokatę

(1) Konto Produktu Lokatowego

Bank Przyjmujący Lokatę prowadzi indywidualne Konto Lokaty dla każdego Wpłacającego jako właściciela faktycznego oraz w odniesieniu do każdego Produktu Lokatowego.

(2) Konto Przejściowe

Wpłacający wyraża zgodę, aby zgromadzone Lokaty i spłaty (o czym mowa poniżej w par. 5) w Banku Przyjmującym Lokatę były dokonywane za pośrednictwem konta prowadzonego w Banku Klienta („Konto Przejściowe”) na Konto Referencyjne.

5. Spłata

Bank Przyjmujący Lokatę wywiązuje się z obowiązku zwrotu Lokaty wraz z odsetkami zgodnie z warunkami Produktu Lokatowego, przelewając odpowiednie kwoty na Konto Przejściowe. Spłata będzie dokonywana przez Bank Klienta zgodnie z Regulaminem Sejfów na oszczędności z Konta Przejściowego na Konto Referencyjne Wpłacającego.

6. Ceny, koszty i opłaty

W okresie obowiązywania Ramowej Umowy Klienta usługi Banku Przyjmującego Lokatę w związku z realizacją RUK są bezpłatne.

Nie dotyczy to przypadku, gdy Wpłacający wyraźnie poinformuje Bank Przyjmujący Lokatę zgodnie z punktem A. 7(2), że prosi o przesłanie pocztą lub w inny sposób dokumentów i informacji, które zostały już udostępnione w aplikacji Revolut i w odniesieniu do których nie upłynął jeszcze ustawowy okres przechowywania przez Bank Przyjmujący Lokatę. W takim przypadku dokumenty i informacje przesyłane są za odpowiednią opłatą, która uwzględnia okoliczności danego przypadku. Bank Przyjmujący Lokatę informuje Wpłacającego o wysokości opłaty na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiednim czasie.

7. Upoważnienie do odbioru, wydawanie dokumentów lub informacji oraz obowiązek kontroli

(1) Wyznaczenie upoważnionego odbiorcy

Wpłacający wyznacza Bank Klienta jako swojego upoważnionego odbiorcę do wydawania wszystkich wymaganych prawem oraz wszelkich innych informacji i dokumentów skierowanych do Wpłacającego przez Bank Przyjmujący Lokatę (np. zaświadczenia o stanie konta) w ramach Ramowej Umowy Klienta oraz Produktu Lokatowego.

Upoważnienie do odbioru jest nieodwołalne, o ile i jeśli Regulamin Sejfów na oszczędności nie zostanie rozwiązany, chyba że istnieje uzasadniony powód jego odwołania. Wpłacający zawarł z Bankiem Klienta umowę, zgodnie z którą Bank Klienta udostępnia mu informacje i dokumenty za pośrednictwem aplikacji Revolut.

(2) Wydawanie dokumentów lub informacji

Poprzez korzystanie z Sejfu na oszczędności i wyłącznie na czas trwania inwestycji w Produkt Lokatowy Wpłacający wyraźnie rezygnuje z obowiązku wysyłania mu przez Bank Przyjmujący Lokatę wszelkich dokumentów i informacji pocztą w formie drukowanej. Wszystkie dokumenty i informacje, które Bank Przyjmujący Lokatę musi wydać Wpłacającemu w związku z przepisami ustawowymi, w ramach Ramowej Umowy Klienta oraz Produktu Lokatowego, będą wydawane Wpłacającemu w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Revolut oraz, jeżeli jest to wymagane prawem, dostarczane na adres e-mail Wpłacającego w formacie PDF. Bank Przyjmujący Lokatę jest jednak uprawniony do przesyłania Wpłacającemu zdeponowanych dokumentów i informacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawa lub inne okoliczności, takie jak trudności techniczne, biorąc pod uwagę interesy Wpłacającego.

(3) Otrzymywanie dyspozycji i powiadomień od Wpłacającego

Dyspozycje i powiadomienia kierowane przez Wpłacającego do Banku Klienta, a przeznaczone dla Banku Przyjmującego Lokatę, Bank Przyjmujący Lokatę otrzymuje dopiero po przekazaniu danej dyspozycji lub powiadomienia przez Bank Klienta do Banku Przyjmującego Lokatę i po wejściu takiej dyspozycji lub powiadomienia w zakres kontroli Banku Przyjmującego Lokatę. Bank Klienta jest w tym zakresie pośrednikiem Wpłacającego.

(4) Obowiązki kontroli

Wpłacający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzania otrzymanych powiadomień o wpłatach, terminach oraz wypłacie odsetek pod kątem ich poprawności i kompletności, a także do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń Bankowi Klienta. Jeśli Wpłacający nie otrzymuje powiadomień o wpłatach, terminach lub wypłacie odsetek, musi niezwłocznie powiadomić o tym Bank Klienta.

8. Podatek

Wpłacający jest świadomy faktu, że, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez Belgię, tożsamość Wpłacającego i informacje dotyczące kont Wpłacającego mogą być przekazywane właściwym organom zagranicznym, w tym organom podatkowym, na skutek ważnego wniosku w tym zakresie. Bank Przyjmujący Lokatę nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przekazania przez Bank Przyjmujący Lokatę informacji dotyczących sytuacji prawnej lub podatkowej Wpłacającego lub w wyniku niewywiązania się przez Wpłacającego z obowiązków wynikających z jego sytuacji prawnej lub podatkowej.

Bank Przyjmujący Lokatę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy Wpłacający nie wywiązał się ze swoich zobowiązań podatkowych w kraju zamieszkania lub wobec innego kraju, który uważa Wpłacającego za swojego rezydenta podatkowego lub uważa, że Wpłacający ma wobec niego do wypełnienia zobowiązania o charakterze podatkowym. Wpłacający zobowiązuje się zrekompensować Bankowi Przyjmującemu Lokatę wszelkich szkód wynikających z nieprzestrzegania tych zobowiązań przez Wpłacającego.

Wpłacający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Banku Przyjmującego Lokatę, jeśli jest lub stanie się obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki („Amerykanin”) zgodnie z przepisami USA oraz, w bardziej ogólnym pojęciu, jaki jest jego status zgodnie z obowiązującymi amerykańskimi przepisami dotyczącymi ustawy FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Wpłacający musi na bieżąco informować Bank Przyjmujący Lokatę o wszelkich zmianach swojego statusu.

Wpłacający wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Bank Przyjmujący Lokatę może przekazywać wszelkie informacje dotyczące statusu regulacyjnego FATCA lub CRS i/lub rezydencji Wpłacającego do celów podatkowych, jak również informacje dotyczące kont Wpłacającego, jeżeli jest to dozwolone przez prawo. W takim przypadku Bank Przyjmujący Lokatę zastrzega sobie prawo do ujawnienia tych informacji właściwym organom. Co więcej, Wpłacającego informuje się, że, zgodnie z przepisami FATCA i umowami międzynarodowymi, które zostały lub zostaną zawarte z Belgią, Bank Przyjmujący Lokatę może zostać zobowiązany do przekazywania właściwym organom podatkowym pewnych informacji dotyczących Wpłacającego i posiadanych aktywów i/lub dochodów, które uzyskał Wpłacający. Ponadto, w przypadku, gdy pewne przesłanki, określone przez obowiązujące prawo, doprowadzą Bank Przyjmujący Lokatę do przypuszczenia, że Wpłacający może być Amerykaninem, Wpłacający będzie zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Bank Przyjmujący Lokatę, na pytania dotyczące jego powiązań ze Stanami Zjednoczonymi i/lub jego ewentualnego statusu w zakresie przepisów FATCA, a także do dostarczenia Bankowi Przyjmującemu Lokatę wszelkich odpowiednich dokumentów dowodowych w dogodnym dla Banku Przyjmującego Lokatę terminie. Jeżeli Wpłacający tego nie zrobi, Bank Przyjmujący Lokatę będzie uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego bez dodatkowego zawiadomienia i/lub do nałożenia podatku potrącanego u źródła zgodnie z obowiązującym prawem lub regulacjami.

9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy Ramowej Klienta

Standardowe rozwiązanie:

Jeśli w Sejfie na oszczędności lub innym Produkcie Lokatowym nie ma zdeponowanych żadnych kwot, Wpłacający może w każdej chwili wypowiedzieć Ramową Umowę Klienta ze skutkiem natychmiastowym.

Stosunki Banku Przyjmującego Lokatę z Bankiem Klienta mogą ulec zakończeniu, w którym to przypadku Bank Przyjmujący Lokatę może rozwiązać niniejszą Ramową Umowę Klienta z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia (o ile to możliwe).

Nadzwyczajne rozwiązanie umowy – wszystkie Produkty Lokatowe:

Wpłacający lub Bank Przyjmujący Lokatę może wypowiedzieć Ramową Umowę Klienta bez zachowania okresu wypowiedzenia, niezależnie od ewentualnych ustawowych praw wypowiedzenia, jeżeli istnieją ku temu ważne powody, które sprawiają, że kontynuowanie Ramowej Umowy Klienta jest nieuzasadnione z punktu widzenia Wpłacającego lub Banku Przyjmującego Lokatę, biorąc również pod uwagę interesy Banku Przyjmującego Lokatę lub Wpłacającego.

W szczególności po stronie Banku Przyjmującego Lokatę istnieją uzasadnione powody, jeśli:

● Wpłacający podał nieprawidłowe informacje podczas otwierania inwestycji;

● rozpoczyna się lub staje się znany obowiązek podatkowy Wpłacającego w USA (FATCA);

● Wpłacający znajduje się na liście embarg lub sankcji;

● Wpłacający odmawia dostarczenia niezbędnych dokumentów i informacji.

Jeśli uzasadniony powód dotyczy naruszenia zobowiązania umownego, wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego na podjęcie działań naprawczych lub po bezskutecznym upomnieniu, chyba że jest to nieistotne ze względu na szczególne cechy danego przypadku.

W przypadku nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przez Bank Przyjmujący Lokatę lub Wpłacającego Wpłacający otrzyma odsetki według uzgodnionej stopy oprocentowania za czas od początku okresu obowiązywania umowy do momentu wypowiedzenia, a kwota inwestycji zostanie zwrócona.

10. Odpowiedzialność

(1) Zasady odpowiedzialności

Przy wykonywaniu swoich zobowiązań Bank Przyjmujący Lokatę ponosi odpowiedzialność za wszelkie winy swoich pracowników i osób, z których pomocy korzysta przy wykonywaniu swoich zobowiązań.

(2) Przekazane zlecenia

Jeżeli treść zlecenia jest standardowo realizowana w taki sposób, że Bank Przyjmujący Lokatę powierza jego dalsze wykonanie osobie trzeciej, wówczas Bank Przyjmujący Lokatę realizuje zlecenie poprzez przekazanie go osobie trzeciej we własnym imieniu (przekazane zlecenie). W takich przypadkach Bank Przyjmujący Lokatę pozostaje odpowiedzialny za wykonanie zlecenia.

(3) Przerwy w działalności

Bank Przyjmujący Lokatę nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, powstaniem, wojną, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk, lokaut, zakłócenia w ruchu drogowym, działania władz w kraju lub za granicą).

11. Tajemnica bankowa

Bank Przyjmujący Lokatę jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i ocen dotyczących Wpłacającego, o których powziął informację (tajemnica bankowa). Bank Przyjmujący Lokatę może ujawnić informacje o Wpłacającym tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo lub gdy Wpłacający wyraził na to zgodę lub gdy Bank Przyjmujący Lokatę jest upoważniony do udzielania informacji bankowych.

12. Warunki ogólne Banku Przyjmującego Lokatę

Warunki ogólne Banku Przyjmującego Lokatę nie obowiązują w czasie trwania inwestycji, które Wpłacający złożył w Banku Przyjmującym Lokatę za pośrednictwem Sejfu na oszczędności.

13. Limity prawa Wpłacającego do potrącenia

Wpłacający może dokonać potrącenia z tytułu roszczeń wobec Banku Przyjmującego Lokatę tylko wtedy, gdy roszczenia Wpłacającego są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

14. Prawo do dysponowania środkami po śmierci Wpłacającego

Po śmierci Wpłacającego osoba, która powołuje się na następstwo prawne Wpłacającego w relacji z Bankiem Przyjmującym Lokatę, musi w odpowiedni sposób udowodnić swoje uprawnienia wynikające z prawa spadkowego wobec Banku Przyjmującego Lokatę za pośrednictwem Banku Klienta. Jeżeli odpis lub uwierzytelniona kopia rozporządzenia testamentowego (testamentu, umowy spadkowej) wraz z odpowiednim oświadczeniem o otwarciu spadku zostanie złożona w Banku Przyjmującym Lokatę, wówczas Bank Przyjmujący Lokatę może uznać osobę wskazaną w nim jako spadkobiercę lub wykonawcę testamentu za osobę uprawnioną, zezwolić jej na dysponowanie majątkiem, a w szczególności dokonać na jej rzecz płatności ze skutkiem w postaci zaspokojenia zobowiązania. Nie dotyczy to sytuacji, w której Bank Przyjmujący Lokatę wie, że osoba wymieniona w testamencie nie jest uprawniona do rozporządzania majątkiem (np. w wyniku zaskarżenia lub nieważności testamentu), lub gdy nie dowiedział się o tym z powodu zaniedbania.

15. Zakaz zastawiania i przenoszenia

Zabrania się zastawiania lub przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Banku Przyjmującego Lokatę, wynikających z Ramowej Umowy Klienta oraz z Produktu Lokatowego.

16. Obowiązujące prawo i właściwość sądów

Do niniejszych warunków oraz do Produktu Lokatowego zastosowanie ma prawo belgijskie. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i zastosowanie przepisów bezwzględnie wiążących, w szczególności przepisy kraju, w którym Wpłacający ma miejsce zwykłego pobytu w momencie zawarcia umowy, pozostają nienaruszone. Przepisy ustawowe stosuje się do miejsca właściwości sądów.

17. Zmiany

Wpłacający będzie powiadamiany o wszelkich zmianach tych warunków na piśmie przez Bank Klienta co najmniej dwa (2) miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Uznaje się, że Wpłacający wyraził zgodę na zmiany, jeśli nie złożył oświadczenia o ich odrzuceniu przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Bank Przyjmujący Lokatę poinformuje Wpłacającego oddzielnie o takiej skutecznej zgodzie.

B. Informacje ogólne oraz informacje dotyczące sprzedaży usług finansowych na odległość, w tym instrukcje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

W przypadku umów o usługi finansowe zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w ramach sprzedaży na odległość Bank Przyjmujący Lokatę jest zobowiązany do poinformowania konsumenta zgodnie z prawem belgijskim. W tym celu przekazujemy Wpłacającemu następujące informacje dotyczące Ramowej Umowy Klienta. Informacje te obowiązują do odwołania.

1. Informacje ogólne o Banku Przyjmującym Lokatę

Nazwa i adres Banku Przyjmującego Lokatę

Nazwa: Aion Bank SA/NV

Adres: Avenue de la Toison d’Or 26

Miejscowość, kod pocztowy: 1050 Ixelles, Bruksela, Belgia

Adres e-mail: info@aion.be

Prawnie upoważnieni przedstawiciele zarządu Banku Przyjmującego Lokatę: Wojciech Sass, Niels Lundorff, Tom Boedts

Podstawowa działalność gospodarcza: bankowość detaliczna

Numer w rejestrze handlowym: BE0403.199.306

Numer identyfikacyjny VAT: 0403 199 306

Właściwe organy nadzoru: Narodowy Bank Belgii

2. Ogólne informacje o Umowie

Język umowy

Językiem rozstrzygającym niniejszego stosunku umownego jest język polski. Komunikacja pomiędzy Bankiem Przyjmującym Lokatę a Wpłacającym w okresie obowiązywania umowy odbywa się przede wszystkim w języku polskim, ale może też odbywać się w języku angielskim.

Prawo właściwe i właściwość sądów

Stosunki handlowe pomiędzy Wpłacającym a Bankiem Przyjmującym Lokatę podlegają prawu belgijskiemu oraz dodatkowym warunkom określonym w punkcie A.16 Ramowej Umowy Klienta. Przepisy ustawowe stosuje się do miejsca właściwości sądów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Rozstrzygając spory z Bankiem Przyjmującym Lokatę, konsumenci mają możliwość zwrócenia się do organów rozpatrujących skargi lub organów arbitrażowych opisanych bardziej szczegółowo w załączniku D.

Główne cechy usług finansowych

Przedmiotem działalności Banku Przyjmującego Lokatę, zgodnie z Ramową Umową Klienta, jest świadczenie usług bankowych w formie deponowania Produktów Lokatowych.

Zawarcie Umowy

Ramowa Umowa Klienta jest zawierana w momencie zdeponowania Produktu Lokatowego w Banku Przyjmującym Lokatę, zgodnie z postanowieniami RUK. O powodzeniu inwestycji Wpłacający zostanie poinformowany w formie potwierdzenia otrzymanego od Banku Klienta.

Ceny, podatki i wydatki płacone przez Wpłacających

Zarządzanie Produktem Lokatowym jest bezpłatne w całym okresie obowiązywania i zgodnie z postanowieniami punktu A.8 Ramowej Umowy Klienta. W przypadku wypowiedzenia przez Wpłacającego Ramowej Umowy Klienta lub Regulaminu Sejfu na oszczędności opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami cenowymi i wykonawczymi Banku Przyjmującego Lokatę.

Bank Przyjmujący Lokatę jest uprawniony do pobierania opłat za szczególne wydatki spowodowane przez klienta, zgodnie z punktem A.7(2) Ramowej Umowy Klienta. Dochód z tytułu odsetek podlega opodatkowaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań klient powinien skontaktować się ze swoim księgowym lub właściwym organem podatkowym. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której klient podlega opodatkowaniu za granicą. Koszty, których nie pokrywa Bank Przyjmujący Lokatę, np. koszty własne telefonu, Internetu i opłat pocztowych, ponosi Wpłacający.

Płatność i realizacja umowy

Uiszczanie opłat i wypłata odsetek, jak również realizacja zawartych umów, podlegają regulacji postanowień niniejszego rozdziału i postanowień Ramowej Umowy Klienta.

Zastrzeżenie wykonania

Żadne zastrzeżenie wykonania nie obowiązuje, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione.

Okres obowiązywania

Wszelkie zmiany postanowień umowy podlegają regulacji punktu A.17 Ramowej Umowy Klienta. Okres obowiązywania Produktu Lokatowego zależy od informacji zawartych w odpowiednim Regulaminie Sejfu na oszczędności. 

3. Zasady odstąpienia – terminowe Produkty Lokatowe

Prawo do odstąpienia

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie są związane z jej niezależną działalnością zawodową.

Możesz odstąpić od swojego oświadczenia umownego w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. faksem, pocztą elektroniczną lub listem wysłanym pocztą). Okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu tej instrukcji na trwałym nośniku danych, ale nie przed zawarciem umowy i nie przed wypełnieniem naszego obowiązku informacyjnego zgodnie z artykułem VI.58 belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. O odstąpieniu możesz powiadomić Bank Klienta jako przedstawiciela Banku Przyjmującego Lokatę za pośrednictwem aplikacji Revolut.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy otrzymane przez obie strony świadczenia podlegają zwrotowi. Masz obowiązek zapłaty odszkodowania w wysokości wartości usługi wykonanej do momentu odstąpienia od umowy, jeśli przed złożeniem oświadczenia umownego poinformowano Cię o tym skutku prawnym i wyraźnie wyraziłeś(-aś) zgodę na rozpoczęcie przez nas realizacji należnych świadczeń przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Jeśli istnieje obowiązek wypłaty odszkodowania za utraconą wartość, może to oznaczać, że nadal możesz mieć obowiązek wypełniania swoich umownych zobowiązań płatniczych za okres do momentu odstąpienia. Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony na Twoje wyraźne życzenie, zanim skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy. Zobowiązania obowiązujące w przypadku zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Ciebie w momencie wysłania przez Ciebie zawiadomienia o odstąpieniu, a dla nas – w momencie otrzymania tego powiadomienia.

Instrukcje specjalne

Po odstąpieniu od niniejszej umowy nie będziesz również dłużej związany(-a) umową powiązaną z niniejszą umową, jeżeli taka umowa dotyczy usługi świadczonej przez nas lub osobę trzecią na podstawie umowy zawartej między nami a tą osobą trzecią.

Koniec zasad odstąpienia

C. Komunikacja

Wpłacający wyraża zgodę, aby wszelka komunikacja przed rozwiązaniem umowy odbywała się wyłącznie za pośrednictwem Banku Klienta. Po zakończeniu lokaty komunikacja odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:

Adres e-mail: info@aion.be

Adres pocztowy: Avenue de la Toison d'Or 26-28, 1050 Ixelles, Bruksela, Belgia

D. Rozpatrywanie skarg i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wpłacający kieruje skargę bezpośrednio do działu reklamacji Banku Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sejfów na oszczędności.

Wpłacający może również skierować skargę bezpośrednio do działu reklamacji Banku Przyjmującego Lokatę. Odpowiednie informacje są dostępne dla Wpłacającego pod tym adresem.

Jeśli Wpłacający życzy sobie, aby jego skarga została rozpatrzona w inny sposób, może również skontaktować się bezpośrednio z platformą internetowego systemu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Wpłacający może złożyć skargę za pośrednictwem tej platformy, klikając to łącze.

Skargę można też złożyć osobiście pod adresem Aion Bank SA/NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa lub pocztą na ten sam adres.

Możesz też odwołać się w sprawie, której dotyczy skarga, do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozpatrzenia skargi masz prawo skierować spór dotyczący relacji z Bankiem do Arbitra Bankowego w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia sporu. Przedmiotem postępowania przed Bankowym Arbitrem Konsumenckim mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności, przy czym wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty dwunastu tysięcy (12 000) złotych (szczegółowe informacje dotyczące Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępne są w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz pod adresem www.zbp.pl); b) do Rzecznika Finansowego – w trybie postępowania reklamacyjnego lub pozasądowego rozwiązywania sporów (szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.rf.gov.pl).

E. Informacje o ochronie prywatności danych

Przedstawione poniżej informacje o ochronie prywatności danych mają na celu przedstawienie ogólnego zarysu procesu gromadzenia i przetwarzania danych klientów.

Bank Przyjmujący Lokatę pragnie przedstawić Wpłacającemu zarys procesu przetwarzania jego danych osobowych (zwanych dalej i wyłącznie w niniejszej części F również „Danymi”) przez Bank Przyjmujący Lokatę oraz poinformować Wpłacającego o jego prawach związanych z ochroną prywatności danych. To, w jaki sposób i które dane są wykorzystywane, zależy od usług lub produktów uzgodnionych pomiędzy Bankiem Przyjmującym Lokatę a Wpłacającym.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim Wpłacający może się kontaktować?

Administratorem danych jest:

● Nazwa Banku Przyjmującego Lokatę: Aion Bank SA/NV

● Adres: Avenue de la Toison d'Or 26-28, 1050 Ixelles, Bruksela, Belgia

● Adres e-mail: info@aion.be

Pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie wnioski o skorzystanie z jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi, można zgłaszać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając z danych podanych poniżej:

● Aplikacja: Centrum zadowolenia klientów (zalogowani użytkownicy)

● Adres e-mail: privacy@aion.be

● Adres pocztowy: Aion Bank SA/NV, avenue de la Toison d’Or 26/28, 1050 Ixelles, Bruksela, Belgia

2. Jakich źródeł i danych to dotyczy?

Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od Wpłacających lub od Banku Klienta w ramach stosunków handlowych. Ponadto Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane osobowe otrzymane od Banku Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez niego usług. Co więcej, Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane osobowe, które w sposób dozwolony uzyskuje z publicznie dostępnych źródeł lub które są zgodnie z prawem przekazywane Bankowi Przyjmującemu Lokatę przez inne firmy (np. partnerów współpracujących z Bankiem Przyjmującym Lokatę) lub inne osoby trzecie.

Takie dane osobowe mogą obejmować: dane osobowe (np. nazwisko, imię, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, zawód, numer identyfikacji podatkowej, certyfikat rezydencji i obywatelstwo), dane legalizacyjne (np. dane z dowodu osobistego) i dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu). Ponadto mogą to być również dane dotyczące zamówień (np. zlecenie płatnicze), dane wynikające z realizacji zobowiązań umownych Banku Przyjmującego Lokatę (np. dane produktowe), informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta (np. pochodzenie majątku), dane dotyczące reklam i sprzedaży (w tym wyniki reklam), dane dotyczące dokumentacji (np. zapisy konsultacji, dane rejestrowe, informacje dotyczące korzystania z telemediów oferowanych przez Bank Przyjmujący Lokatę (np. czas dostępu do witryn internetowych, aplikacji lub biuletynów), informacje dotyczące naliczania podatków, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz inne dane zbliżone do wymienionych kategorii.

3. Czy rozmowy telefoniczne i komunikacja elektroniczna są rejestrowane?

Rozmowy telefoniczne i komunikacja elektroniczna z Bankiem Przyjmującym Lokatę mogą być nagrywane i przechowywane zgodnie z wymogami prawa. Nagrania te są wykorzystywane do celów weryfikacji lub do wypełnienia zobowiązań prawnych Banku Przyjmującego Lokatę w zakresie rejestrowania i przechowywania danych. W momencie rozpoczęcia nagrania telefonicznego klient jest wyraźnie informowany o planowanym nagrywaniu i jego celu oraz proszony o wyrażenie zgody.

4. W jakim celu (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane Wpłacającego?

Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

a. W celu wywiązywania się z wymogów umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji transakcji bankowych i usług finansowych w ramach wykonywania umów Banku Przyjmującego Lokatę z jego klientami lub w celu realizacji działań przedumownych podejmowanych na wniosek klienta. Cele przetwarzania danych wynikają przede wszystkim z konkretnego produktu lokatowego i mogą obejmować takie elementy jak analiza wymagań, wsparcie oraz realizacja zleceń płatniczych. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umownych.

b. W ramach równoważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

W zakresie, w jakim jest to konieczne, Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane Wpłacającego poza faktycznym wykonaniem umowy w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Banku Przyjmującego Lokatę lub osób trzecich. Przykłady:

– badanie i optymalizacja procedur analizy wymagań w celu bezpośredniego zwracania się do klientów;

– dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych;

– zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i ochrony operacji informatycznych Banku Przyjmującego Lokatę;

– zapobieganie przestępstwom i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie;

– środki do zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów.

c. Od momentu uzyskania zgody klienta (art. 6 ust. 1 litr. a RODO):

Jeżeli Wpłacający udzielił Bankowi Przyjmującemu Lokatę zgody na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie jego zgody. Każdą udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

d. Na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Ponadto Bank Przyjmujący Lokatę podlega różnym obowiązkom ustawowym, tj. wymogom prawnym (np. prawu bankowemu, ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, przepisom podatkowym, a także wymogom regulacji bankowych, np. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Belgii oraz Urzędu Nadzoru Usług i Rynku Finansowego). Cele przetwarzania obejmują ocenę zdolności kredytowej, weryfikację tożsamości i wieku, zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, zachowanie zgodności z obowiązkami w obszarach kontroli skarbowej i sprawozdawczości, jak również ocenę ryzyka i zarządzanie nim w Banku Przyjmującym Lokatę.

5. Kto otrzymuje dane Wpłacającego?

W obrębie Banku Przyjmującego Lokatę dostęp do danych Wpłacającego mają te podmioty, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Dostawcy usług i agenci zatrudnieni przez Bank Przyjmujący Lokatę mogą również otrzymywać dane do tych celów, pod warunkiem, że przestrzegają oni przepisów dotyczących tajemnicy bankowej i ochrony prywatności danych. Są to przede wszystkim firmy z kategorii usług kredytowych, informatycznych (np. interfejsów danych/przetwarzania danych), logistycznych, poligraficznych, telekomunikacyjnych, konsultingowych i doradczych oraz sprzedaży i marketingu.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza Banku Przyjmującego Lokatę należy przede wszystkim zauważyć, że Bank Przyjmujący Lokatę jest zobowiązany jako bank do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i ocen dotyczących klientów, o których powziął informację (tajemnica bankowa zgodnie z ogólnymi warunkami Banku Przyjmującego Lokatę). Bank Przyjmujący Lokatę jest upoważniony do ujawnienia informacji o Wpłacającym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, gdy Wpłacający wyraził na to zgodę lub gdy Bank Przyjmujący Lokatę jest upoważniony do ujawnienia informacji bankowych i/lub gdy podmioty przetwarzające dane na zlecenie Banku Przyjmującego Lokatę gwarantują przestrzeganie tajemnicy bankowej i przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Zgodnie z tymi warunkami wstępnymi, odbiorcami danych osobowych mogą być np:

- organy i instytucje publiczne (np. Narodowy Bank Belgii, Urząd Nadzoru Usług i Rynku Finansowego, Europejski Bank Centralny, organy finansowe, FPS Finance, organy ścigania karnego) w przypadku obowiązku ustawowego lub urzędowego;

- pozostałymi odbiorcami danych mogą być podmioty, w stosunku do których Wpłacający wyraził zgodę na przekazanie danych lub w stosunku do których Wpłacający na mocy umowy lub zgody zwolnił Bank Przyjmujący Lokatę z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

6. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej?

Dane są przekazywane do organów w krajach spoza Unii Europejskiej (tj. do krajów trzecich), jeżeli:

− jest to niezbędne do realizacji zleceń klientów (np. zleceń inwestycyjnych);

− jest to wymagane przez prawo (np. obowiązki sprawozdawczości podatkowej) lub

− klient udzielił Bankowi Przyjmującemu Lokatę swojej zgody.

7. Przez jaki okres przechowywane są dane Wpłacającego?

Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza i przechowuje dane osobowe Wpłacającego tak długo, jak jest to konieczne w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Należy zauważyć, że stosunki handlowe z Wpłacającym są zazwyczaj zobowiązaniem ciągłym, które ma trwać przez kilka lat. Jeśli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że (tymczasowo) dalsze przetwarzanie jest konieczne do następujących celów:

– wypełnienia prawnych zobowiązań w zakresie przechowywania danych: są to Kodeks Gospodarczy, Kodeks Podatkowy, Ustawa o Bankowości i Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy; przewidziane w nich okresy przechowywania lub dokumentacji wynoszą od dwóch do dziesięciu lat;

– zabezpieczenia dowodów w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

8. Jakie prawa do ochrony prywatności danych ma Wpłacający?

Każda zainteresowana osoba ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. W odniesieniu do prawa do informacji i usunięcia danych obowiązują ograniczenia określone w art. 34 i 35 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych. Ponadto osoba fizyczna ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO). Wpłacający może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do Banku Przyjmującego Lokatę.

9. Czy Wpłacający jest zobowiązany do przekazywania danych?

W ramach stosunków handlowych z Bankiem Przyjmującym Lokatę Wpłacający musi podać dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia stosunków handlowych oraz wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych lub dane osobowe, do których gromadzenia Bank Przyjmujący Lokatę jest prawnie zobowiązany. Bez tych danych Bank Przyjmujący Lokatę zasadniczo nie będzie w stanie zawrzeć umowy z Wpłacającym, wykonać zlecenia lub zrealizować istniejącej umowy, co oznacza, że bank może być zmuszony do rozwiązania umowy.

W szczególności Bank Przyjmujący Lokatę jest zobowiązany na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy do zidentyfikowania Wpłacającego za pomocą jego dokumentu tożsamości przed nawiązaniem stosunków handlowych oraz do gromadzenia i rejestrowania jego nazwiska, imienia, miejsca urodzenia, daty urodzenia, obywatelstwa, adresu i danych identyfikacyjnych. Aby Bank Przyjmujący Lokatę mógł wywiązać się z tego obowiązku prawnego, Wpłacający musi dostarczyć bankowi niezbędne informacje i dokumenty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz niezwłocznie powiadamiać bank o wszelkich zmianach, które wystąpią w trakcie trwania stosunków handlowych. Jeżeli Wpłacający nie dostarczy Bankowi Przyjmującemu Lokatę niezbędnych informacji i dokumentów, Bank Przyjmujący Lokatę może nie rozpocząć lub nie kontynuować stosunków handlowych pożądanych przez Wpłacającego.

10. W jakim zakresie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Zasadniczo Bank Przyjmujący Lokatę nie stosuje w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązywania i prowadzenia stosunków handlowych. Jeżeli Bank Przyjmujący Lokatę zastosuje te procedury w indywidualnych przypadkach, poinformuje o tym Wpłacającego oddzielnie, jeśli jest to wymagane przez prawo.

11. Czy ma miejsce profilowanie?

Bank Przyjmujący Lokatę przetwarza dane klientów częściowo w sposób automatyczny w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie). Bank Przyjmujący Lokatę wykorzystuje profilowanie w następujących przypadkach, np.:

– Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne Bank Przyjmujący Lokatę jest zobowiązany do zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz przestępstw zagrażających majątkowi. W tym zakresie prowadzone są również analizy danych (np. dotyczące transakcji płatniczych). Środki te służą również ochronie klientów.

Informacje na temat prawa do sprzeciwu na mocy art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Masz prawo, w dowolnym momencie i z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4.4 RODO.

Jeśli wyrazisz taki sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie służy egzekwowaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.