Regulaminy

Oświadczenie o przestrzeganiu sankcji

Oświadczenie o przestrzeganiu sankcji


Jako globalna regulowana instytucja finansowa, spółka Revolut Ltd. („Revolut”) oraz wszystkie jej spółki zależne i stowarzyszone muszą przestrzegać przepisów i regulacji sankcyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów i regulacji sankcyjnych we wszelkich jurysdykcjach, w których Revolut prowadzi działalność.


W tym celu w Globalnej Polityce Sankcyjnej Revolut określono następujące standardy minimalne, których Revolut oraz wszystkie jej spółki zależne i stowarzyszone muszą przestrzegać:


  • Weryfikacja wszystkich klientów i odpowiednich transakcji na całym świecie względem list sankcyjnych wydanych m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone.
  • Weryfikacja względem innych lokalnych list sankcyjnych mających zastosowanie do działalności Revolut w danej jurysdykcji.
  • Zakaz prowadzenia czynności biznesowych, w tym nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami lub dostarczania produktów i usług, bądź umożliwiania dokonywania transakcji, które Revolut uważa za naruszające obowiązujące przepisy sankcyjne oraz wewnętrzną Globalną Politykę Sankcyjną Revolut. Obejmuje to zakaz czynności biznesowych z osobami fizycznymi lub podmiotami wpisanymi na listę sankcyjną lub czynności związane, bezpośrednio lub pośrednio, z krajami lub terytoriami objętymi szeroko zakrojonymi programami sankcyjnymi. Obecnie takimi krajami i terytoriami są Kuba, Iran, Korea Północna i Syria, a także obwód krymski, doniecki, ługański, chersoński i zaporoski.
  • Ograniczanie transakcji dotyczących określonych rodzajów działalności związanych, bezpośrednio lub pośrednio, z krajami lub osobami wpisanymi na listy sankcyjne w ramach selektywnych lub celowanych programów sankcyjnych. Te selektywne programy krajowe zabraniają zawierania transakcji i realizacji usług związanych z określonymi rodzajami produktów lub usług oraz nacelowane są na określone sektory przemysłowe lub rządy, w tym:
  1. dostarczanie środków na rzecz/od rządów Białorusi, Libii, Sudanu czy Zimbabwe;
  2. określone formy działalności z udziałem Rządu Wenezueli (pojęcie „Rząd Wenezueli” obejmuje Państwo i Rząd Wenezueli, jakikolwiek polityczny dział, agencję lub ich instytucję, w tym Centralny Bank Wenezueli oraz Petroleos de Venezuela, S.A. („PdVSA”), jakąkolwiek osobę stanowiącą własność lub kontrolowaną, bezpośrednio lub pośrednio, przez powyższe, a także jakąkolwiek osobę, która działa lub twierdzi, iż działa bezpośrednio lub pośrednio w imieniu powyższych, w tym jako członek reżimu Maduro);
  3. określone transakcje i usługi z udziałem rosyjskiego sektora finansowego, energetycznego i obronnego;
  • Badanie wszelkich alertów lub transakcji klientów, które zostaną zatrzymane w systemach weryfikacyjnych Revolut. Choć celem Revolut jest zbadanie takich alertów i transakcji w rozsądnym terminie, przestrzeganie obowiązujących przepisów sankcyjnych i wewnętrznej Globalnej Polityki Sankcyjnej może skutkować opóźnieniami w przetwarzaniu transakcji klientów w związku z prowadzeniem dodatkowego bania due diligence i pozyskiwaniem informacji dotyczących charakteru transakcji bazowej lub zaangażowanych w nią stron.
  • Blokowanie lub odrzucanie transakcji, jeśli Revolut jest do tego zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami sankcyjnymi lub swą wewnętrzną Globalną Polityką Sankcyjną. Transakcje mogą również zostać zwrócone przez Revolut w przypadkach, gdy nie istnieje obowiązek ich zamrożenia czy zgłoszenia, jednakże Revolut uzna, iż nie mieszczą się one w zakresie apetytu Revolut na ryzyko.
  • Zgłaszanie naruszeń przepisów sankcyjnych właściwym organom regulacyjnym. Może to obejmować próbę obejścia przepisów sankcyjnych podjętą przez klienta.