Produkty

Regulaminem Revolut <18

Niniejszy Regulamin Revolut <18 obowiązuje od 11 sierpnia 2023 r. Kliknij tutaj, aby zobaczyć poprzednią wersję regulaminu, która obowiązuje przed 11 sierpnia 2023 r.


1. Dlaczego te informacje są ważne

Ten dokument określa warunki korzystania z usługi Revolut <18 oraz zawiera inne ważne informacje na jej temat. Ten dokument nazywamy Regulaminem Revolut <18.


Aby założyć konto Revolut <18, musisz posiadać konto osobiste Revolut. Regulamin Revolut <18 stanowi uzupełnienie Regulaminu kont osobistych dla użytkowników Revolut <18, ale Regulamin kont osobistych również pozostaje w mocy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem kont osobistych a niniejszym Regulaminem Revolut <18 obowiązuje niniejszy Regulamin Revolut <18.


Jeśli zdecydujesz się korzystać z Revolut <18, niniejszy Regulamin Revolut <18 będzie elementem umowy prawnej między Tobą (posiadaczem konta) a nami (Revolut Bank UAB). Nie ma umowy prawnej między nami a użytkownikami Revolut <18, którym pozwolisz korzystać ze swojego konta Revolut <18.


W niniejszym Regulaminie Revolut <18:

 • Zwrot „pierwszy rodzic” oznacza właściciela konta osobistego Revolut, który pierwotnie założył konto Revolut <18.
 • Zwrot „drugi rodzic” oznacza dowolnego posiadacza konta osobistego Revolut, któremu pierwszy rodzic przydzielił ograniczony dostęp do konta Revolut <18.
 • Zwrot „użytkownik Revolut <18” oznacza osobę, której pierwszy rodzic zezwolił na korzystanie z konta Revolut <18.


Jeśli pierwszy rodzic nie doda drugiego rodzica, wszelkie warunki, które mają zastosowanie tylko do drugiego rodzica, nie będą obowiązywać.


W przypadku gdy te same warunki odnoszą się zarówno do pierwszego, jak i do drugiego rodzica, używamy po prostu zwrotu „Ty”. W przypadku gdy warunki odnoszą się do pierwszego rodzica, a nie do drugiego rodzica (lub odwrotnie), wskazujemy, kogo rozumiemy pod pojęciem „Ty”.


Zwrot „aplikacja Revolut” w niniejszym Regulaminie Revolut <18 oznacza aplikację Revolut, za pomocą której pierwszy rodzic uzyskuje dostęp do swojego konta osobistego. Zwrot „aplikacja Revolut <18” oznacza aplikację, której użytkownicy Revolut <18 używają do uzyskiwania dostępu do konta Revolut <18 pierwszego rodzica. To odrębne aplikacje. Nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji Revolut <18 , a użytkownicy Revolut <18 nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji Revolut.


W dowolnej chwili możesz poprosić o egzemplarz niniejszego Regulaminu Revolut <18 za pośrednictwem aplikacji Revolut.


2. Co to jest Revolut <18

Rozwiązanie Revolut <18 jest przeznaczone dla rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci zdobyły umiejętności finansowe i nauczyły się używać pieniędzy i nimi zarządzać. Używanie Revolut <18 w innym celu może stanowić naruszenie Regulaminu Revolut <18.


Konto Revolut <18 jest subkontem konta osobistego Revolut pierwszego rodzica, które ten pozwala użytkować użytkownikowi Revolut <18. Ponieważ jest to subkonto konta osobistego pierwszego rodzica, jest on odpowiedzialny za wszystko, co robi użytkownik Revolut <18 za pomocą tego subkonta, tak jak za własne działania.


Użytkownik Revolut <18 może wyświetlać dowolne transakcje zrealizowane na koncie Revolut <18 za pomocą aplikacji Revolut <18.


Użytkownik Revolut <18 otrzyma również kartę powiązaną z tym kontem, za pomocą której może wydawać i wypłacać pieniądze. Może mieć także możliwość dodania jej do Apple Pay lub Google Pay (z zastrzeżeniem warunków Apple Pay lub Google Pay i wymagań dotyczących kwalifikowalności).


Użytkownicy Revolut <18 (którzy spełniają minimalne wymagania wiekowe i pod warunkiem uzyskania zgody pierwszego rodzica) mogą również realizować przelewy do innych użytkowników Revolut <18 (którzy spełniają minimalne wymagania wiekowe) za pomocą aplikacji Revolut <18 („Płatności Revolut <18”).


Użytkownicy Revolut <18 nie mogą wykonywać żadnych innych rodzajów przelewów za pomocą aplikacji Revolut <18.


W aplikacji Revolut pierwszy rodzic może przelewać pieniądze na (i z) konta Revolut <18 i śledzić sposób wydawania pieniędzy przez użytkownika Revolut <18.


Drugi rodzic może przelewać pieniądze na konto Revolut <18 i śledzić sposób wydawania pieniędzy przez użytkownika Revolut <18. Drugi rodzic nie może jednak wypłacić tych pieniędzy po ich przesłaniu na konto Revolut <18. Pierwszy rodzic może wypłacić wszystkie pieniądze, które przesłał na konto Revolut <18.


Pierwszy rodzic lub drugi rodzic może również kontrolować to, w jaki sposób użytkownik Revolut <18 może korzystać ze swojej karty.


Karta i konto Revolut <18 mogą być używane tylko do wydawania pieniędzy, które Ty, jako pierwszy rodzic, lub (jeśli dotyczy) drugi rodzic lub inny użytkownik Revolut <18 (jeśli użytkownik Revolut <18 jest uprawniony do realizowania płatności Revolut <18), wyślesz na konto Revolut <18. Jeśli użytkownik Revolut <18 podejmie próbę zrealizowania transakcji za pomocą Twojej karty Revolut <18 , ale na koncie Revolut <18 nie będzie wystarczających środków, transakcja zostanie odrzucona, nawet jeśli na Twoim koncie osobistym Revolut będą wystarczające środki (niezależnie od tego, czy jesteś pierwszym, czy drugim rodzicem).


Płatności Revolut <18

W niektórych krajach obowiązuje minimalny wiek, który umożliwia realizowanie płatności Revolut <18. Oznacza to, że użytkownik Revolut <18 może spełniać minimalny wiek do korzystania z aplikacji Revolut <18, ale może nie mieć możliwości korzystania z płatności Revolut <18. Minimalny wiek umożliwiający realizowanie płatności Revolut <18 różni się w zależności od Twojego kraju zamieszkania. Sprawdź nasze „Często zadawane pytania”, aby uzyskać informacje na temat minimalnego wieku do korzystania z płatności Revolut <18 w Twoim kraju.


Aby dokonywać i otrzymywać płatności Revolut <18, obaj użytkownicy Revolut <18 muszą spełniać minimalne wymagania wiekowe w swoich krajach. Jeżeli użytkownik Revolut <18 chce realizować płatności Revolut <18, pierwsza płatność będzie wymagała akceptacji pierwszego rodzica. Zatwierdzając pierwszą płatność na rzecz drugiego Użytkownika Revolut <18, Pierwszy rodzic zatwierdza także wszystkie kolejne płatności wysyłane przez Użytkownika Revolut <18 do tego samego Użytkownika Revolut <18. Oznacza to, że jeśli pierwszy rodzic odrzuci pierwszą płatność Revolut <18 na rzecz innego użytkownika Revolut <18, kolejne płatności Revolut <18 na rzecz tego samego użytkownika Revolut <18 nie będą dozwolone (dopóki pierwszy rodzic nie wyrazi na to zgody).


Użytkownicy Revolut <18 mogą realizować lub otrzymywać płatności Revolut <18 tylko wtedy, gdy waluta konta osobistego pierwszego rodzica obu użytkowników Revolut <18 jest taka sama.


3. Kto może używać konta Revolut <18?

Pierwszy rodzic może otworzyć konto Revolut <18 w dowolnej chwili w aplikacji Revolut. W ramach tego procesu musisz wskazać użytkownika Revolut <18, któremu dajesz dostęp do konta. Na naszą prośbę musisz również podać nam informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika Revolut <18. Użytkownikiem Revolut <18 na potrzeby tego konta może być wyłącznie osoba w wieku od 6 do 17 lat, której jesteś opiekunem lub ponosisz za nią odpowiedzialność prawną z innego powodu.


Możesz utworzyć więcej niż jedno konto Revolut <18, maksymalnie pięć, w zależności od planu, z którego korzystasz. Z jednym kontem Revolut <18 może być powiązany tylko jeden użytkownik Revolut <18 i nie można zmienić użytkownika Revolut <18 wskazanego przez Ciebie do korzystania z konta.


Jak wspomniano powyżej, pierwszy rodzic może również wyznaczyć drugiego rodzica, który będzie miał dostęp do konta Revolut <18. Do każdego konta Revolut <18 może być przypisany maksymalnie jeden drugi rodzic. Pierwszy rodzic może w każdej chwili usunąć drugiego rodzica oraz może zmienić drugiego rodzica przypisanego do danego konta Revolut <18 maksymalnie trzy razy w ciągu jednego roku.


Jeśli jako pierwszy rodzic posiadasz kilka kont Revolut <18, możesz przypisać różnych drugich rodziców do tych kont. Drugi rodzic może być przypisany do maksymalnie pięciu kont Revolut <18 (zarówno jako pierwszy, jak i drugi rodzic).


4. Kto jest prawnym właścicielem konta i karty Revolut <18?

Ta część dotyczy tylko pierwszych rodziców.


Konto Revolut <18 jest subkontem konta osobistego Revolut pierwszego rodzica, dlatego pierwszy rodzic jest prawnym właścicielem tego konta. To Ty, jako pierwszy rodzic, ponosisz odpowiedzialność za wszystko, co robi użytkownik Revolut <18 za pomocą tego subkonta Revolut <18, tak jak za własne działania.


Dotyczy to także karty Revolut <18. Każdą kartę do Twojego konta Revolut <18 wydajemy Tobie jako pierwszemu rodzicowi i to Ty upoważniasz użytkownika Revolut <18 do korzystania z niej w Twoim imieniu. To Ty, jako pierwszy rodzic, odpowiadasz za nią i za wszystko, co robi użytkownik Revolut <18 przy jej pomocy, tak jak za własne działania.


Obejmuje to również wszelkie płatności Revolut <18. Każda płatność Revolut <18 zainicjowana przez użytkownika Revolut <18 jest postrzegana jako Twoja dyspozycja płatności.


Mimo że jako pierwszy rodzic otrzymujesz od nas narzędzia, które pomagają kontrolować korzystanie z Revolut <18 przez użytkownika Revolut <18 z konta i karty (uniemożliwianie wypłat z bankomatu lub zakupów online, uzupełnianie lub wycofywanie środków), to Ty pozostajesz osobą odpowiedzialną za takie korzystanie.


Tylko Ty, jako pierwszy rodzic, oraz my (Revolut Bank UAB) mamy prawa wynikające z niniejszego Regulaminu Revolut <18. Użytkownicy Revolut <18 nie mają takich praw. Ta umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.


5. Jakie mam obowiązki?

Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie pierwszych rodziców

Ta część dotyczy tylko pierwszych rodziców.


Jako prawny właściciel konta Revolut <18 i pierwszy rodzic ponosisz odpowiedzialność za nie i za wszystkie czynności podejmowane za jego pomocą przez użytkownika Revolut <18. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, jak lub gdzie karta Revolut <18 jest używana przez użytkownika Revolut <18 ani za jakiekolwiek płatności Revolut <18. Ponosisz również odpowiedzialność za:

 • wyjaśnienie użytkownikowi Revolut <18, jak korzystać z konta i karty Revolut <18 zgodnie z niniejszym Regulaminem Revolut <18 (koniecznie przed rozpoczęciem użytkowania);
 • zapewnienie, aby użytkownik Revolut <18 używał Twojego konta Revolut <18 (na przykład dokonywał zakupów za jego pomocą) w sposób akceptowany przez Ciebie;
 • wyrażenie zgody na korzystanie przez użytkownika Revolut <18 z funkcji płatności Revolut <18 (jeśli dotyczy) poprzez zatwierdzenie pierwszego i wszystkich kolejnych przelewów na rzecz drugiego użytkownika Revolut <18;
 • upewnienie się, że środki pieniężne na koncie Revolut <18 są wystarczające (ale nie nadmierne) dla użytkownika Revolut <18 i zgodne z limitami konta Revolut <18;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich kart Revolut <18 oraz numerów PIN i danych oraz zablokowanie ich i przesłanie nam zgłoszenia w przypadku ich utraty lub kradzieży;
 • kontakt z nami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące konta (w aplikacji Revolut <18 nie ma funkcji obsługi klienta).


Jako pierwszy rodzic musisz pamiętać, że zasady dotyczące korzystania z konta, wysyłania i odbierania pieniędzy oraz korzystania z karty, określone w Regulaminie kont osobistych, odnoszą się także do Twojego konta Revolut <18, ponieważ jest to subkonto Twojego konta osobistego Revolut. Oznacza to, że odpowiadasz także za zapewnienie, aby sposób korzystania z konta Revolut <18 przez Ciebie i użytkownika Revolut <18 był zgodny z tym Regulaminem kont osobistych. Jeśli wyznaczysz drugiego rodzica, ponosisz również odpowiedzialność za to, aby korzystanie przez niego z konta Revolut <18 było zgodne z Regulaminem kont osobistych.


6. Kto i w jakim celu może używać karty Revolut <18?

Jako pierwszy rodzic możesz zamówić jedną kartę Revolut <18 do każdego konta Revolut <18. Z karty może korzystać wyłącznie użytkownik Revolut <18, którego wskażesz jako osobę mającą dostęp do tego konta. Drugi rodzic nie może zamawiać kart Revolut <18.


Z karty Revolut <18 można korzystać tak, jak z każdej innej karty do Twojego konta osobistego Revolut, do zakupów online lub osobiście lub do wypłat z bankomatu. Ty, niezależnie od tego, czy jesteś pierwszym czy drugim rodzicem, możesz włączać i wyłączać te funkcje z poziomu aplikacji Revolut.


Może być również dozwolone dodanie karty Revolut <18 do Apple Pay lub Google Pay (z zastrzeżeniem warunków Apple Pay lub Google Pay i wymagań dotyczących kwalifikowalności). Oznacza to, że użytkownik Revolut <18 może korzystać z karty za pośrednictwem swojego urządzenia Apple lub Android, jak również po prostu używając karty fizycznej. Miej to na uwadze, jeśli z jakiegoś powodu zechcesz odebrać kartę użytkownikowi Revolut <18. Sugerujemy zablokowanie karty w aplikacji Revolut, jeśli chcesz uniemożliwić korzystanie z niej użytkownikowi Revolut <18.


Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo karty Revolut <18, blokujemy rodzaje usługodawców, które naszym zdaniem nie są odpowiednie dla użytkowników Revolut <18. Na przykład sprzedających wyłącznie alkohol, papierosy i produkty hazardowe. W tym celu kierujemy się zarejestrowanym rodzajem działalności usługodawcy (czyli „kodem MCC”), a nie informacjami o zakupach za pomocą karty Revolut <18. Oznacza to, że karty Revolut <18 nie uniemożliwiają na przykład kupna alkoholu w supermarkecie (ponieważ kategoria „supermarket” nie podlega ograniczeniom) czy u usługodawcy z niepoprawnie zarejestrowanym typem działalności. Sprawdzamy kod akceptanta kart płatniczych MCC w celu blokowania określonych typów usługodawców tylko w momencie przetwarzania danej transakcji. Jeśli my wyłączymy usługodawcę, nie możesz go ponownie przywrócić.


7. Czy mogę używać konta Revolut <18 w więcej niż jednej walucie?

Konta Revolut <18 możesz otworzyć jedynie w podstawowej walucie swojego konta osobistego Revolut. Zwykle jest to waluta kraju, w którym znajduje się adres konta osobistego Revolut pierwszego rodzica. Pierwszy rodzic może wysyłać pieniądze na konta Revolut <18 tylko w tej walucie. Drugi rodzic również może wysyłać pieniądze na konto Revolut <18 wyłącznie w walucie konta osobistego pierwszego rodzica.


Płatności Revolut <18 mogą być realizowane lub odbierane przez użytkownika Revolut <18 wyłącznie w walucie konta osobistego pierwszego rodzica i tylko wtedy, gdy waluta konta osobistego pierwszego rodzica obu użytkowników Revolut <18 jest taka sama.


Jeśli użytkownik Revolut <18 użyje karty Revolut <18 do zakupów w walucie innej niż Twoja (jako pierwszego rodzica) waluta podstawowa, dokonamy przeliczenia tej waluty tak samo, jak w przypadku transakcji na Twoim koncie osobistym Revolut.


8. Czy na koncie Revolut <18 są jakieś opłaty lub limity?

Otwarcie konta Revolut <18 jest bezpłatne.


Korzystanie z konta Revolut <18 podlega takim samym opłatom jak konto osobiste Revolut, z poniższymi wyjątkami:

 • Jeżeli pierwszy rodzic zamawia kartę Revolut <18, zastosowanie ma standardowa opłata za dostawę obowiązująca na koncie osobistym Revolut (patrz Opłata za dostawę kart Revolut).
 • Jeśli pierwszy rodzic zechce zaprojektować i zamówić kartę niestandardową („Karta niestandardowa Revolut <18”), poinformujemy Cię, jaka opłata obowiązuje, przed zamówieniem karty w aplikacji Revolut. Opłata za dostosowanie karty obowiązuje tylko wtedy, gdy korzystasz z planu Standard. Przedstawimy Ci tę opłatę, zanim zamówisz kartę w aplikacji Revolut. Mogą również obowiązywać opłaty za dostawę karty, zależne od planu, z którego korzystasz:
 • Jeśli korzystasz z planu Standard, obowiązuje opłata za dostawę, którą przedstawimy Ci przed zamówieniem Karty niestandardowej Revolut <18 w aplikacji Revolut.
 • Jeśli korzystasz z planu Plus, standardowa dostawa karty niestandardowej Revolut <18 jest bezpłatna, ale za dostawę ekspresową karty niestandardowej Revolut <18 musisz uiścić opłatę (o wysokości opłaty poinformujemy Cię w aplikacji Revolut).
 • Jeśli masz plany Ultra, Metal lub Premium, standardowa i ekspresowa dostawa karty niestandardowej Revolut <18 jest bezpłatna.


Ta sama opłata obowiązuje, gdy potrzebujesz zastępczej karty niestandardowej Revolut <18. Karta niestandardowa Revolut <18 jest dostępna we wszystkich planach, ale zależy od dostępności zapasów kart.


 • Wartość bezpłatnych wypłat z bankomatu przed nałożeniem opłaty jest niższa. Wypłaty z bankomatu są bezpłatne dla każdej karty Revolut <18 do wysokości 160 PLN w danym miesiącu. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje opłata w wysokości 2%.
 • Wartość wymiany walut dozwolona przed nałożeniem opłaty za wymianę dużych kwot jest niższa. Opłata za wymianę dużych kwot obowiązuje w przypadku każdej wymiany walut w kwocie powyżej 1000 PLN dla każdego konta Revolut <18 w danym miesiącu.


Korzystanie z konta Revolut <18 również wiąże się z następującymi limitami, których nie ma konto osobiste Revolut. Te limity odnoszą się do każdego konta Revolut <18 oddzielnie, a nie do wszystkich kont Revolut <18, jeśli masz ich więcej:

 • W danym roku można przelać na konto Revolut <18 tylko 24000 PLN, a w danej chwili może się na nim znajdować tylko 20000 PLN.
 • Dziennie z bankomatu można wypłacić tylko 480 PLN. Dzienny limit liczby wypłat z bankomatu to 3, a tygodniowy 6.
 • Kartą Revolut <18 można wydać do 5000 PLN i zrealizować do 15 transakcji dziennie.


Wszelkie inne obowiązujące limity będą widoczne w aplikacji Revolut.


9. Co się dzieje, gdy saldo na koncie Revolut <18 jest ujemne?

Podobnie jak konto osobiste Revolut, konta Revolut <18 nie są przeznaczone do sald ujemnych. Może się to jednak zdarzyć (na przykład ze względu na brak środków na pokrycie należnych nam opłat lub transakcję zrealizowaną offline).


W takim przypadku, jeżeli jesteś pierwszym rodzicem, poprosimy Cię o uzupełnienie ujemnego salda. Jeśli nie zrobisz tego jako pierwszy rodzic, przelejemy równowartość salda ujemnego z Twojego konta osobistego Revolut na Twoje konto Revolut <18. Jeśli spowoduje to ujemne saldo na Twoim koncie osobistym Revolut, w zwykły sposób będzie obowiązywać nasz Regulamin kont osobistych.


10. Jak można zamknąć lub anulować konto lub kartę Revolut <18?

Pierwszy rodzic może wyłączyć korzystanie z konta Revolut <18 w dowolnej chwili. W tym celu należy:

 • zablokować lub anulować kartę Revolut <18 w aplikacji Revolut;
 • wycofać część lub całość pieniędzy z niej na konto osobiste Revolut pierwszego rodzica.


Pierwszy rodzic może również trwale zamknąć konto Revolut <18. Można to zrobić poprzez ustawienia Revolut <18 w aplikacji Revolut lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Z chwilą zamknięcia wszelkie kwoty pozostałe na koncie Revolut <18 powrócą na konto osobiste pierwszego rodzica, a odpowiednia karta Revolut <18 zostanie anulowana. Pamiętaj, że do konta Revolut <18 odnoszą się również zasady zamykania kont określone w Regulaminie kont osobistych.


Co się stanie, gdy użytkownik Revolut <18 skończy 18 lat?

Kiedy użytkownik Revolut <18 kończy 18 lat, może w dalszym ciągu korzystać z konta Revolut <18 do ukończenia 19. roku życia lub wygaśnięcia karty, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Nie wydamy nowej karty użytkownikowi Revolut <18 po ukończeniu 18 lat.


Kiedy użytkownik Revolut <18 skończy 18 lat, może się zarejestrować w celu utworzenia konta osobistego Revolut. Może dokonać rejestracji, pobierając aplikację Revolut lub postępując zgodnie z instrukcjami migracji konta wskazanymi w aplikacji Revolut <18. Jeśli wybierze proces migracji konta, będzie mógł przenieść wszelkie pozostałe saldo i cele ze swojego konta Revolut <18 na nowe konto Revolut.


Jeśli z jakiegoś powodu wolisz, aby użytkownik Revolut <18 nie migrował z konta Revolut <18 na konto Revolut, pierwszy rodzic może zamknąć konto Revolut <18 przed rozpoczęciem migracji. Po zamknięciu wszelkie pozostałe saldo na koncie Revolut <18 zostanie zwrócone na Twoje konto osobiste (jeśli jesteś pierwszym rodzicem).


Po rozpoczęciu procesu migracji użytkownik Revolut <18 będzie mógł przelać pozostałe środki z konta Revolut <18 na swoje nowe konto Revolut. Jeśli wolisz, aby nie przenosił salda konta Revolut <18 na swoje nowe konto Revolut, pierwszy rodzic może wypłacić pozostałe środki z konta Revolut <18 na swoje własne konto osobiste Revolut, zanim użytkownik Revolut <18 rozpocznie proces migracji konta.


Jeśli jako pierwszy rodzic nie zamkniesz konta Revolut <18 lub nie wypłacisz pozostałych środków z konta Revolut <18 do czasu zainicjowania migracji przez użytkownika Revolut <18, uznamy Cię za osobę, która autoryzowała migrację konta lub jakikolwiek przelew, który taki użytkownik zdecyduje się wykonać.


Po zakończeniu migracji automatycznie zamkniemy konto Revolut <18 i zamkniemy powiązaną z nim kartę Revolut <18.


Jeśli użytkownik Revolut <18 zdecyduje się nie migrować z konta Revolut <18 na konto Revolut, konto Revolut <18 zostanie automatycznie zamknięte w dniu 19. urodzin użytkownika Revolut <18.


Co się dzieje, gdy rodzic zamknie swoje osobiste konto Revolut?

Ponieważ konto Revolut <18 jest subkontem konta osobistego Revolut pierwszego rodzica, zamknięcie osobistego konta Revolut pierwszego rodzica oznacza zamknięcie konta Revolut <18. Jeśli drugi rodzic zamknie swoje konto osobiste Revolut, konto Revolut <18 pozostanie aktywne.


11. Co się stanie, jeśli zmienię kraj zamieszkania

Jeśli jako pierwszy rodzic planujesz przeprowadzić się na stałe do innego kraju, skontaktuj się z nami. Może istnieć potrzeba przekazania nam informacji potrzebnych do określenia, czy w takim kraju możemy w dalszym ciągu oferować usługę Revolut <18. Jeśli to niemożliwe, może istnieć konieczność zamknięcia konta Revolut <18. Pamiętaj też, że w nowym kraju mogą obowiązywać inne opłaty za korzystanie z konta Revolut <18.


12. Dane osobowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika Revolut <18


Ta część dotyczy tylko pierwszych rodziców. Aby świadczyć usługi na mocy umowy, musimy zebrać od Ciebie informacje na temat użytkownika Revolut <18. Zgodnie z przepisami o ochronie danych jesteśmy „administratorem” danych osobowych Twojego dziecka. Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnego sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.


Mamy również odrębne Politykę prywatności Revolut < 18 dotyczące użytkowników Revolut <18, które Twój użytkownik Revolut <18 powinien przeczytać i w których zrozumieniu powinieneś mu pomóc. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które na mocy przepisów o zachowaniu prywatności i ochronie danych mogą udzielać własnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. W różnych krajach UE waha się to od wieku 13 do 16 i więcej lat. W pewnych ograniczonych okolicznościach, jeżeli tak wynika z przepisów, możemy poprosić dzieci w tym przedziale wiekowym o pewne dane osobowe oraz o zgodę na ich przetwarzanie.


Akceptując niniejszy Regulamin Revolut <18, udzielasz nam zgody na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych swojego użytkownika Revolut <18 w celu świadczenia usług na Twoją i jego rzecz. Nie wpływa to na jakiekolwiek prawa ani obowiązki Twoje, Twojego użytkownika Revolut <18 ani nasze w świetle prawa o ochronie danych.


Swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych Twojego dziecka możesz wycofać, zamykając konto Revolut <18, co spowoduje wycofanie Twojej akceptacji Regulaminu Revolut <18. W mocy pozostanie jednak umowa i Regulamin kont osobistych dotyczące Twojego konta osobistego Revolut.


Jeśli wycofasz akceptację niniejszego Regulaminu Revolut <18, przestaniemy przetwarzać dane Twojego użytkownika Revolut <18 w celu realizacji naszych usług, ale możemy być zmuszeni do zachowania ich z innych przyczyn określonych przepisami prawa.


13. Inne

Pamiętaj, że poza przypadkami wyraźnie zmienionymi w niniejszym Regulaminie Revolut <18 nasz Regulamin kont osobistych ma zastosowanie do korzystania przez Ciebie z konta i karty Revolut <18. Oznacza to, że wszelkie prawa, jakie Ty i my mamy na mocy Regulaminu kont osobistych, odnoszą się także do Twojego korzystania z Revolut <18. W związku z tym niniejszy Regulamin Revolut <18 i nasz Regulamin kont osobistych należy czytać łącznie.