Produkty

Regulamin Revolut Creator Club

REGULAMIN ("REGULAMIN")


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa Użytkownika w Revolut Creator Club. Jest to wiążąca umowa prawna między Użytkownikiem ("Ty" lub "Twój"), Revolut Ltd i Revolut Bank UAB ("Revolut Bank") (Revolut Ltd i Revolut Bank są dalej łącznie i solidarnie określane jako "Revolut", "My", "Nasz" lub "Nas"), a poprzez uczestnictwo w Revolut Creator Club wyrażasz zgodę na prawne związanie niniejszym Regulaminem.


1. DEFINICJE

Obowiązujące przepisy prawa oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy prawa, zasady lub regulacje w kraju lub na terytorium, w którym dystrybuowane są Materiały Talentu.

E-maile informacyjne oznaczają e-maile, które wyślemy do Użytkownika w związku z Revolut Creator Club, w tym E-maile powitalne.

Informacje Poufne oznaczają informacje poufne dotyczące jednej ze stron ("Strona Ujawniająca"), które są, zgodnie z niniejszym Regulaminem, udostępniane drugiej stronie ("Strona Otrzymująca") oraz wszelkie inne informacje poufne, które są w inny sposób uzyskiwane przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej, w tym wszelkie informacje dotyczące procesów biznesowych, procedur, danych osobowych i know-how Strony Ujawniającej, jej klientów i pracowników. Informacje Poufne nie obejmują informacji, które (a) były, są lub staną się publicznie dostępne lub dostępne dla strony na zasadzie jawności (w każdym przypadku inaczej niż w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu lub jakiegokolwiek innego zobowiązania do zachowania poufności) lub (b) były dostępne dla strony na zasadzie jawności przed ich ujawnieniem przez drugą stronę.

Przepisy o ochronie danych oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy o ochronie danych i prywatności mające zastosowanie do Stron, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych ((UE) 2016/679) ("RODO") i wszelkie inne przepisy krajowe dotyczące danych osobowych oraz wszelkie inne przepisy i wymogi regulacyjne obowiązujące od czasu do czasu, które mają zastosowanie do Użytkownika i / lub Revolut (w zależności od przypadku) w odniesieniu do wykorzystania danych osobowych (w tym, bez ograniczeń, prywatności komunikacji elektronicznej); oraz wszelkie prawnie wiążące wytyczne i / lub kodeksy postępowania wydane przez odpowiedni organ regulacyjny.

Kraj EOG oznacza kraj będący członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa własności intelektualnej oznaczają:

 • wszystkie patenty, projekty, znaki towarowe i nazwy handlowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane), prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, know-how i prawa do Informacji Poufnych;
 • wszelkie inne Prawa własności intelektualnej oraz podobne lub równoważne prawa w dowolnym miejscu na świecie, które obecnie istnieją lub zostaną uznane w przyszłości; oraz
 • wnioski, przedłużenia i wznowienia w odniesieniu do wszelkich takich praw.

Własność Revolut oznacza wszelkie materiały lub informacje będące własnością lub licencjonowane przez Revolut Ltd, które są dostarczane Użytkownikowi w związku z niniejszym Regulaminem.

Kanały Talentu oznaczają platformy i kanały kontrolowane przez Użytkownika, w odniesieniu do których Użytkownik może rozpowszechniać Materiały Talentu zgodnie z instrukcjami Revolut.

Prawa do Wizerunku Talentu oznaczają wszelkie znaki towarowe, logo, nazwy, pseudonimy zawodowe lub sceniczne, wizerunki, podobizny, głosy lub podpisy należące do Użytkownika.

Materiały Talentu oznaczają kopię, blog, vlog, film, nagranie audiowizualne, nagranie dźwiękowe, zdjęcie, obraz, rysunek, zdjęcie, grafikę, tekst lub inny materiał, który zostanie stworzony przez Użytkownika i zgodnie z ustaleniami z nami.

E-mail powitalny oznacza wiadomość e-mail, którą Revolut Bank wyśle do Użytkownika, jeśli jego wniosek o dołączenie do Revolut Creator Club zostanie rozpatrzony pozytywnie.


2. CZYM JEST KLUB TWÓRCÓW REVOLUT?

Revolut Creator Club umożliwia twórcom zamieszkałym w krajach EOG tworzenie i dystrybucję Materiałów Talentu we współpracy z Revolut. W zamian Revolut Bank zapewni twórcom bezpłatną subskrypcję Revolut Premium na określony czas, a także potencjalną ekspozycję na nowych odbiorców, jeśli zdecydujemy się rozpowszechniać Twoje Materiały Talentu za pośrednictwem naszych własnych kanałów marketingowych.


3. JAK DOŁĄCZYĆ DO KLUBU TWÓRCÓW REVOLUT?

Pamiętaj, że musisz mieć konto w Revolut Bank, aby dołączyć do Revolut Creator Club. Jeśli nie masz jeszcze konta, nie martw się - rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko kilka minut.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" na tej stronie, podane przez Ciebie dane zostaną przez nas sprawdzone. Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzymasz Wiadomość powitalną zawierającą wszystkie istotne informacje potrzebne do uczestnictwa w Revolut Creator Club, w tym instrukcje dotyczące tworzenia i przesyłania Materiałów Talentu.

Przed opublikowaniem w swoich Kanałach Talentu Użytkownik przekaże nam wszystkie Materiały Talentu do uprzedniego zatwierdzenia. Revolut potwierdzi pocztą elektroniczną, czy przesłane przez Użytkownika Materiały Talentu zostały przez nią zatwierdzone i czy Użytkownik może je rozpowszechniać na swoich Kanałach Talentu. Użytkownik nie może rozpowszechniać Materiałów Talentu na swoich Kanałach Talentu, dopóki nie zostanie to przez nas potwierdzone.

Użytkownik będzie rozpowszechniać na Kanałach Talentu wyłącznie Materiały Talentu które zostały przez nas zatwierdzone. Użytkownik nie może rozpowszechniać żadnych innych treści związanych z Revolut Creator Club bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


4. TWORZENIE I PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH TALENTÓW

Tworząc Materiały Talentu, Użytkownik musi:

 • przestrzegać zasad określonych w E-mailach informacyjnych oraz na liście "Nakazów i zakazów" prowadzonej przez nas, która jest dostępna tutaj i która może być od czasu do czasu aktualizowana. Użytkownik jest odpowiedzialny za monitorowanie listy "Nakazów i zakazów" w celu zapewnienia, że Użytkownik przez cały czas ich przestrzega;
 • przestrzegać wszystkich Obowiązujących Przepisów oraz wszelkich wytycznych branżowych wydanych przez agencje rządowe, organy samoregulacyjne, organy ds. standardów reklamowych i stowarzyszenia handlowe. Użytkownik zapewnia, że wszystkie Materiały Talentu są przejrzyste dla opinii publicznej i zgodne z wszelkimi Obowiązującymi przepisami dotyczącymi promocji finansowych;
 • zapewnić zgodność Materiałów Talent z warunkami Kanałów Talentu, na których są rozpowszechniane;
 • upewnić się, że wszelkie hashtagi (i) wymagane przez nas lub (ii) wymagane przez lokalne Obowiązujące przepisy prawa lub (iii) wymagane przez Kanały Talentu są umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wszystkich Materiałach Talentu oraz że takie hashtagi są widoczne, zanim widz zaangażuje się w Materiały Talentu. W odniesieniu do wszelkich filmów Użytkownik musi ujawnić, że współpracuje z Revolut Creator Club w filmie, a nie tylko w podpisie filmu;
 • nie umieszczać w Materiałach Talentu żadnych treści lub praw własności intelektualnej osób trzecich (w tym na przykład obrazów, klipów wideo, muzyki), chyba że Użytkownik uzyskał zgodę właściciela praw własności intelektualnej lub osoby trzeciej;
 • zapewnić, że wszystkie Materiały Talentu są zgodne z prawdą i nie są szkodliwe dla osób trzecich; oraz
 • upewnić się, że wszelkie opinie wyrażone przez Użytkownika w Materiałach Talentu są szczere i nie są przesadzone.


Po opublikowaniu Materiałów Talent Użytkownik nie będzie angażować się w żadne praktyki, które sztucznie zwiększą postrzegane zaangażowanie w Materiały Talentu. Takie praktyki mogą obejmować:

 • promowanie Materiałów Talent za pośrednictwem niezamówionych wiadomości e-mail;
 • płacenie osobom trzecim lub korzystanie z automatycznych środków, takich jak oprogramowanie lub programy, w celu zwiększenia zaangażowania w Materiały Talentu;
 • licytowanie prawnie chronionych kluczowych warunków bez naszej uprzedniej zgody ("licytowanie marki"); lub
 • inne nieetyczne lub nieuczciwe metody zwiększania postrzeganego zaangażowania w Materiały Talentu.


5. TWOJE OGÓLNE ZACHOWANIE

W odniesieniu do ogólnego postępowania Użytkownika:

 • Użytkownik zgadza się nie dyskredytować Revolut ani żadnego z jego pracowników w jakikolwiek sposób przez okres uczestnictwa w Revolut Creator Club i przez 3 lata po jego zakończeniu. Wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób zniesławiające komentarze na nasz temat lub któregokolwiek z naszych pracowników lub podmiotów stowarzyszonych zostaną uznane za istotne naruszenie niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik nie będzie również wyświetlać ani przesyłać żadnych materiałów na swoich Kanałach Talentu ani w żadnych innych mediach, które:

a) są nieodpowiednie, nieetyczne, grożące, obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób, lub powodują irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;

b) są obraźliwe, zniesławiające, pornograficzne, erotyczne, brutalne, oszukańcze, nielegalne, wprowadzające w błąd, szkodliwe, obsceniczne, nieetyczne, naruszające prawa osób trzecich;

c) mogą nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakąkolwiek inną osobę; lub

d) sprawiają wrażenie, że takie materiały pochodzą od Revolut, chyba że zostały one wyraźnie przekazane Użytkownikowi przez Revolut w tym celu.

 • Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać nam żadnych danych ani materiałów zawierających wirusy.


6. BRAK OPŁAT

Użytkownik nie będzie zobowiązany do uiszczenia żadnych opłat ani innych kwot w związku z niniejszym Regulaminem lub ogólnie z Revolut Creator Club. Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zapewniać Użytkownikowi pewne korzyści Revolut, w tym towary marki Revolut.


7. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM

Będziemy komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail podanego nam w ramach zgłoszenia. Będziemy również wysyłać comiesięczne E-maile informacyjne. Wszelkie powiadomienia kierowane do Revolut muszą mieć formę pisemną i być wysyłane do Revolut pocztą elektroniczną na adresy [email protected] i [email protected].


8. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Możemy, według własnego uznania, zmodyfikować lub zaprzestać korzystania z Revolut Creator Club lub niniejszego Regulaminu.

Możemy również zażądać, aby Materiały Talentu utworzone przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zostały usunięte z Kanałów Talentu Użytkownika w dowolnym momencie. Jeśli uznamy to za konieczne, skontaktujemy się z Użytkownikiem na piśmie, aby go o tym powiadomić. Gdy tego zażądamy, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z jakiejkolwiek Własności Revolut i usunąć Materiały Talentu ze swoich Kanałów Talentu. W tym czasie zakończymy również subskrypcję Revolut Premium.

Jeśli Użytkownik nie zaprzestanie korzystania z Materiałów Talent po otrzymaniu takiego żądania, skontaktujemy się z nim w celu powiadomienia go o naruszeniu niniejszego Regulaminu i możemy podjąć dalsze działania przeciwko niemu.


9. OCHRONA DANYCH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Revolut Bank będzie otrzymywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika jako administrator, zgodnie z definicją tych pojęć w przepisach o ochronie danych, na mocy niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe, które Użytkownik przekaże Revolut Bank zgodnie z niniejszym Regulaminem, obejmują dane kontaktowe Użytkownika i jego wizerunek w zarejestrowanej formie ("Dane Osobowe In-Scope").

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Revolut Bank: (a) przetwarza Dane Osobowe In-Scope, ponieważ jest to konieczne do zapewnienia, że Użytkownik i Revolut Bank mogą wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu; oraz (b) nie polega na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych In-Scope.

Użytkownik potwierdza, że przed podpisaniem niniejszym Regulaminem zapoznał się z Informacją o ochronie prywatności klientów Revolut Bank. Jest ona dostępna pod adresem www.revolut.com/privacy-policy i została dostarczona

Użytkownikowi lub została mu przekazana przy pierwszym otwarciu konta Revolut Bank lub zostanie mu przekazana przed jego otwarciem..


10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Własności Revolut pozostają wyłączną własnością Revolut Ltd.

Revolut Ltd udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Własności Revolut w celu tworzenia Materiałów Talentu. Użytkownik nie będzie podejmował prób inżynierii wstecznej ani tworzenia dzieł pochodnych Własności Revolut. Możemy cofnąć licencję Użytkownika na korzystanie z Własności Revolut w dowolnym momencie.

Użytkownik zachowuje Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Materiałów Talentu i Praw do Wizerunku Talentu.

Aby umożliwić nam dystrybucję Materiałów Talentu w naszych kanałach marketingowych, Użytkownik niniejszym udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej licencji na otrzymywanie, używanie, kopiowanie i modyfikowanie Materiałów Talentu oraz Praw do Wizerunku Talentu.

Użytkownik zgadza się, że Revolut ma prawo do tworzenia skrótów, edycji, tłumaczeń lub innych alternatywnych form Materiałów Talentu.


11. NIEZALEŻNI WYKONAWCY

Relacje między Użytkownikiem a Revolut będą zawsze relacjami niezależnych wykonawców. Niniejszy Regulamin nie tworzy stosunku pracy.


12. POUFNOŚĆ

Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością strony będącej ich właścicielem. Żadna ze stron nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych drugiej strony w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Żadna ze stron nie może udostępniać nikomu Informacji Poufnych bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Użytkownik nie może publicznie ujawniać, wydawać komunikatów prasowych ani składać żadnych innych oświadczeń publicznych, ani w inny sposób komunikować się z mediami w sprawie niniejszego Regulaminu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne wynikające z niniejszego Regulaminu. Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszego Regulaminu jest ograniczona do 100 EUR.

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niniejszy Regulamin nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.

Użytkownik zwalnia Revolut (oraz jej członków zarządu, dyrektorów, członków, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty lub wydatki osób trzecich (w tym opłaty prawne) wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w tym naruszenia przez Użytkownika Praw własności intelektualnej osób trzecich.


14. ZMIANY

Możemy zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie. Dalsze uczestnictwo w Revolut Creator Club po takim powiadomieniu będzie uważane za akceptację zmienionego Regulaminu.


15. INNE

 • Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa litewskiego.
 • Tylko Użytkownik i Revolut mają jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik nie może cedować swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich zobowiązań komukolwiek innemu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
 • Użytkownik zgadza się, że opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tych praw.
 • Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Revolut i zastępuje wszelkie wcześniejsze powiązane dyskusje lub umowy w odniesieniu do jego przedmiotu.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie wyłączone, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
 • Składając wniosek o udział w Revolut Creator Club, Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji za pośrednictwem Formularzy Google. Należy pamiętać, że do korzystania z Formularzy Google mają zastosowanie Warunki korzystania z usług Google oraz Zasady i egzekwowanie zasad programu Google Abuse.