Warunki promocji

Pay Later (dla obecnych klientów) - edycja Black Friday

Pay Later (dla obecnych klientów) - edycja Black Friday

Na czym polega promocja?

Revolut oferuje obecnym klientom Konta Ratalnego Pay Later (dalej „Pay Later”) możliwość skorzystania z oferty zakupu Pay Later bez opłat za każdy trzeci zrealizowany zakup Pay Later (dalej „Promocja"), na zasadach opisanych szczegółowo poniżej w niniejszym regulaminie (dalej „Warunki Promocji").

Niniejsza Promocja będzie trwała od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 25 grudnia 2022 r. (dalej „Okres Promocji").

W Okresie Promocji, gdy klient uprawniony do skorzystania z Promocji dokona dwóch zakupów Pay Later, z których każdy będzie opiewał na kwotę powyżej 30 euro w przypadku Irlandii i 50 zł w przypadku Polski (i uiści opłatę za każdy z tych zakupów zgodnie z umową Pay Later), wówczas nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny (trzeci) zakup Pay Later dokonany na kwotę powyżej 30 euro w przypadku Irlandii i powyżej 50 zł w przypadku Polski dokonany w Okresie Promocji. Każdy zakup Pay Later musi być wykonany za kwotę większą niż 30 euro w przypadku Irlandii i 50 zł w przypadku Polski (z wyłączeniem opłat), aby był liczony jako kwalifikujący się zakup Pay Later dla celów niniejszej Promocji.

Organizatorem Promocji jest Revolut Bank UAB (dalej „Revolut Bank”).

Dlaczego te informacje są istotne?

Niniejsze Warunki Promocji określają zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Musisz przestrzegać Warunków Promocji, a także warunków, które mają zastosowanie do umowy Pay Later i rachunku Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Kto może skorzystać z Promocji?

Promocja dotyczy klientów Revolut w Irlandii i Polsce, którzy zawarli już przed rozpoczęciem Promocji umowę kredytu Pay Later z Revolut Bank. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań - Promocja zostanie automatycznie zastosowana na Twoim koncie Pay Later.

Ta Promocja nie wpłynie negatywnie na żadną inną bardziej korzystną promocję, której możesz już być uczestnikiem, ale należy pamiętać, że możesz być uprawniony tylko do jednej promocji, która jest dostępna dla klientów Pay Later w danym czasie.


Co się dzieje po zakończeniu okresu preferencyjnego?

Po zakończeniu Okresu Preferencyjnego, opłaty za zakupy dokonane w ramach Pay Later będą naliczane w standardowy sposób, zgodnie z umową Pay Later (chyba że obowiązywać będzie inna promocja).


Jakie inne informacje prawne powinienem mieć?

  1. Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Wilno, Litwa.
  2. Promocja jest oferowana w związku z regulowanym produktem kredytowym (Konto Ratalne Pay Later) oferowanym przez Revolut Bank UAB. Revolut Bank UAB jest autoryzowany przez Bank Litwy w Republice Litewskiej oraz przez Europejski Bank Centralny. Revolut Bank UAB w krajach, w których prowadzi działalność podlega również odpowiednim zasadom prowadzenia tej działalności, określonym przez organy nadzoru finansowego.
  3. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem Promocji a warunkami umowy Pay Later, pierwszeństwo będą miały warunki umowy Pay Later.
  4. Możemy zawiesić, zakończyć lub anulować niniejszą Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. Jeśli zawiesimy lub zakończymy Promocję, usuniemy niniejsze Warunki Promocji z naszej strony internetowej. Jeśli zmienimy Warunki Promocji, udostępnimy zaktualizowane warunki na naszej stronie internetowej. Jakakolwiek zmiana Warunków Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa na prawa użytkownika, który już przystąpił do Promocji (chyba że wymaga tego obowiązujące prawo).
  5. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło się oszustwa lub istotnego nadużycia Promocji (takiego jak próba uzyskania nieuprawnionej korzyści poprzez wprowadzenie w błąd), możemy, według naszego uznania, podjąć wszelkie działania, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
  6. Niniejsze Warunki Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie tłumaczenia mają charakter pomocniczy i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą wywodzić praw z wersji przetłumaczonej. Angielska wersja językowa Warunków Promocji będzie obowiązywać i przeważać oraz będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana w prowadzonych postępowaniach prawnych.
  7. W zakresie dozwolonym przez prawo Warunki Promocji podlegają wyłącznie prawu Litwy i są interpretowany zgodnie z nim. Niemniej jednak możesz polegać na obowiązujących przepisach ochrony konsumenta kraju EOG, w którym mieszkasz.
  8. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Warunkami Promocji, jeśli dotyczą skargi klienta Revolut Bank, będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd na Litwie lub sąd dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym zamieszkujesz.