Warunki promocji

Promocja Motywacyjna

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach niniejszej Promocji Motywacyjnej ("Promocja") Revolut oferuje nagrody (każda jako "Nagroda") wybranym użytkownikom, którzy wykonują określone zadania.

Dostępne Nagrody i zadania do wykonania różnią się w zależności od klienta. Nagrody i zadania, które mają zastosowanie do danego użytkownika, zostaną określone w wiadomości e-mail, którą wyślemy do użytkownika z zaproszeniem do udziału w Promocji ("Zaproszenie"), a także w aplikacji. Możemy zaprosić użytkownika do udziału w więcej niż jednej Promocji (każda indywidualna promocja jest "Programem motywacyjnym").

Niniejszy regulamin ("Regulamin") reguluje zasady Promocji. Użytkownik musi zawsze przestrzegać niniejszego Regulaminu i wszelkich innych regulaminów mających zastosowanie do jego konta osobistego Revolut.


Kiedy odbędzie się promocja?

Promocja będzie trwała nieprzerwanie do momentu jej zakończenia przez nas zgodnie z niniejszym Regulaminem.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby kwalifikować się do Promocji, należy spełnić wszystkie poniższe kryteria:

 • Musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii lub EOG (z wyjątkiem Liechtensteinu, Malty i Cypru).
 • Musisz posiadać aktywne konto osobiste Revolut.
 • Musisz otrzymać bezpośrednio od nas Zaproszenie do udziału w danym Programie motywacyjnym.

Jeśli nie spełniasz wszystkich tych kryteriów, nie kwalifikujesz się do otrzymania Nagrody.


Jak zdobyć Nagrodę?

Aby otrzymać Nagrodę, należy

 • spełnić wszystkie powyższe kryteria udziału w Promocji.
 • wykonać wszystkie kroki określone w Zaproszeniu.
 • obie te czynności należy wykonać przed datą zakończenia Programu motywacyjnego podaną w Zaproszeniu.

Jeśli Program motywacyjny wymaga dokonania zakupu, musi być:

 • dokonany za pomocą wirtualnej lub fizycznej karty Revolut (w tym za pośrednictwem Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay lub Garmin Pay).
 • rzeczywistym zakupem towarów lub usług (np. nie mogą to być transakcje gotówkowe, przelewy płatnicze, przelewy do dostawców usług finansowych lub transakcje później zwrócone).


Jaką Nagrodę otrzymam?

Otrzymana Nagroda będzie jedną z poniższych:

 • Zwrot określonej części kwoty zakupu.
 • Nagroda pieniężna w ustalonej wysokości, wypłacana po dokonaniu zakupu lub wykonaniu danej czynności.
 • Każda inna nagroda określona przez nas.

Dokładna Nagroda zależy od danego Programu motywacyjnego i może podlegać ilościom minimalnym lub maksymalnym. Dokładny charakter Nagrody zostanie określony w Zaproszeniu.

Cashbacki będą gromadzone przez cały okres trwania Programu motywacyjnego i wypłacane w dniu zakończenia Programu motywacyjnego podanym w Zaproszeniu. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone natychmiast po zakończeniu kroków określonych w Zaproszeniu. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone na konto osobiste Revolut w walucie bazowej.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. W przypadku klientów z siedzibą w Wielkiej Brytanii niniejsza promocja jest oferowana przez Revolut Ltd, spółkę zarejestrowaną pod adresem 7 Westferry Circus, London, E14 4HD;
 2. W przypadku klientów z siedzibą w EOG niniejsza promocja jest oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę zarejestrowaną pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć niniejszą Promocję lub dowolny Program motywacyjny w dowolnym momencie (może to nastąpić wcześniej niż data zakończenia zachęty podana w wiadomości e-mail z zaproszeniem), jeśli uznamy, że Promocja lub Program motywacyjny jest nadużywany lub może negatywnie wpłynąć na dobrę imię lub reputację Revolut. Możemy to zrobić indywidualnie lub w odniesieniu do całego Programu motywacyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 5. Możemy cofnąć otrzymaną Nagrodę, jeśli:
 6. płatność, za którą użytkownik otrzymał Nagrodę, zostanie zwrócona lub cofnięta;
 7. dowiemy się, że użytkownik zdobył Nagrodę w nieuczciwy sposób; lub
 8. w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub regulaminów mających zastosowanie do konta osobistego Revolut w celu uzyskania Nagrody.
 9. Cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody jest przez nas uznawane jako dokonane za zgodą użytkownika, a płatność jako autoryzowana przez danego użytkownika.
 10. Jeśli użytkownik zamknie swoje konto osobiste Revolut lub jego konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim Revolut przekaże na jego konto jakąkolwiek Nagrodę lub między momentem zakwalifikowania się do otrzymania Nagrody a otrzymaniem Nagrody, do której użytkownik był uprawniony w ramach niniejszych Programów motywacyjnych, utraci on prawo do danej Nagrody.
 11. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwiają nam przyznanie Nagrody. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą.
 12. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 13. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie tłumaczenia mają charakter wyłącznie grzecznościowy i nieoficjalny. Uczestnicy Programów motywacyjnych nie mogą wywodzić żadnych praw z przetłumaczonej wersji. Angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu ma zastosowanie i jest rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie stosowana we wszelkich postępowaniach prawnych.
 14. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będzie interpretowany. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Anglii.
 15. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i zgodnie z nim będzie interpretowany. Mimo to użytkownik może nadal polegać na obowiązkowych przepisach dotyczących ochrony konsumentów obowiązujących w kraju EOG, w którym mieszka. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszka użytkownik).