Warunki promocji

Regulamin Promocji Influencerskiej Revolut - Doładowanie

Regulamin Promocji Influencerskiej Revolut - Doładowanie


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Influencer - Doładowanie („Promocja”) Revolut oferuje użytkownikom z rynków objętych Promocją możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania Oferty Doładowania („Oferta”). Oferta stanowi nagrodę w formie doładowania, które można wykorzystać przy dokonywaniu płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i kryteriami uprawnienia określonymi poniżej.

By otrzymać Ofertę musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Partnera, który promuje Ofertę („Partner”). Promocja będzie obowiązywać przez określony czas („OkresPromocji”). Okres Promocji i kwota Oferty zostaną jasno określone na stronie Revolut, na którą zostaniesz przekierowany klikając unikalny link do Promocji. Informacje takie zawarte będą również na stronie internetowej Partnera, jeśli takową prowadzi.

Użytkownicy z wybranych rynków („Rynki Objęte Promocją”) będą uprawnieni do otrzymania Oferty tak długo, jak spełniać będą kryteria uprawnienia w Okresie Promocji. Kryteria uprawnienia i Rynki Objęte Promocją przedstawiono poniżej w sekcji „Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?”.

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do udziału w Promocji, musisz wykonać kroki przedstawione w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” przed zakończeniem Okresu Promocji.

Regulamin Promocji określa zasady Promocji i w trakcie udziału w Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) zawiera postanowienia regulujące szereg różnych promocji (z których każda zwana jest dalej „Promocja Revolut x Influencer”). Każdą Promocję zapewnia Revolut Ltd oraz Revolut Bank UAB („RBUAB”).


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Być nowym Klientem Indywidualnym Revolut. Jeśli jesteś już klientem Revolut, bądź byłeś nim lub rozpocząłeś proces rejestracji w przeszłości, nie jesteś nowym klientem i nie jesteś uprawniony do udziału;
 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym na Rynku Objętym Promocją;
 • Wykonać kroki opisane w sekcji poniżej („Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”). By móc je wykonać, musisz otrzymać komunikację marketingową dotyczącą Promocji bezpośrednio od Partnera lub znaleźć informacje o Promocji na stronie internetowej Partnera.

Klientami z Rynków Objętych Promocją dla Revolut Ltd są klienci z Anglii, Szkocji lub Walii. Klientami z Rynków Objętych Promocją dla RBUAB są klienci na dowolnym rynku EOG, na którym RBUAB świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem Cypru, Włoch, Liechtensteinu, Luksemburga, Malty, Portugalii i Słowacji.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By wziąć udział w Promocji musisz wykonać wszystkie poniższe kroki. By otrzymać Ofertę musisz wykonać wszystkie kroki do końca Okresu Promocji:

 • Kliknij unikalny link do Promocji. Link ten znajdziesz w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Partnera, bądź w mailu/wiadomości SMS/powiadomieniu push od Partnera;
 • Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Na stronie internetowej Revolut znajdziesz również istotne informacje dotyczące Promocji, w tym Regulamin Promocji, informacje o Okresie Promocji oraz dostępnej dla Ciebie kwocie Oferty;
 • Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut. Będziesz musiał wykonać kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i przejść nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”);
 • Musisz zostać wprowadzony pomyślnie do Revolut. Oznacza to, że będziesz musiał przejść proces KYC na podstawie adresu zarejestrowanego na Rynku Objętym Promocją, a dla Twojego rachunku nie mogą istnieć żadne ograniczenia;
 • Po przejściu procesu KYC będziesz musiał dokonać pierwszego Doładowania Klienta. Pierwszego Doładowania Klienta możesz dokonać w dowolnej kwocie powyżej 1 £ (lub równowartości tej kwoty w Twojej walucie) oraz przelewem bankowym lub przy pomocy zarejestrowanej u nas karty debetowej;
 • Po doładowaniu swego rachunku będziesz musiał wykorzystać saldo do dokonania Twojej pierwszej płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Kwota transakcji kartą musi przekraczać 1 £ (lub równowartość tej kwoty w Twojej walucie). Musi być to również rzeczywista transakcja zakupu (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych i przelewy pieniężne nie będą wliczane). Nie martw się - by dokonać płatności nie musisz posiadać fizycznej karty: możesz w prosty sposób wygenerować kartę wirtualną w aplikacji i wykorzystać ją w tym celu.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. Promocja organizowana i oferowana jest: użytkownikom zamieszkałym w Anglii, Szkocji lub Walii przez Revolut Ltd, spółkę z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD; użytkownikom z Rynków Objętych Promocją w EOG przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed upływem Okresu Promocji, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy, wedle naszego uznania, zakończyć Promocję dla jednego Partnera, większej liczby Partnerów lub wszystkich Partnerów. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej Oferty związanej z Promocją, która nie została Ci przyznana w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. W razie zmiany lub anulowania Promocji przed upływem Okresu Promocji, poinformujemy Cię o naszym zamiarze za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub drogą mailową. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Oferty w trakcie lub po Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś Ofertę zostanie Ci zwrócona, Ofertę uzyskałeś w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania Oferty, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie Oferty za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 5. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani przyznać Ci Ofertę, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do Oferty i otrzymaniem Oferty przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do Oferty.
 6. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 7. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 8. Partner będzie przesyłał informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Partnera, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Partnera, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 9. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 10. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie: zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd; zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem RBUAB. Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś klientem RBUAB możesz odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz.
 11. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem Promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez: sąd właściwy w Anglii i Walii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd; sąd właściwy na Litwie lub sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz, jeśli dotyczą reklamacji klienta RBUAB.