Warunki promocji

Promocja: bezpłatny okres próbny planu danych eSIM w związku z premierą na terenie EOG

Niniejszy Regulamin Promocji ma zastosowanie do mieszkańców EOG. Odrębny regulamin ma zastosowanie do klientów zamieszkałych na ternie Wielkiej Brytanii (dostępny tutaj) i Irlandii (dostępny tutaj).


Czego dotyczy ta Promocja?

W związku z premierą usługi Plany Danych eSIM oferujemy bezpłatny 7-dniowy okres próbny Planu Danych eSIM („Okres Próbny”) wybranym klientom planów Revolut Standard, Plus, Premium i Metal zamieszkałym w Uprawnionych Krajach („Promocja”).


Uprawnione Kraje” w rozumieniu tej Promocji to Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Słowacja, Słowenia i Węgry.


Bezpłatny Okres Próbny będzie mieć następujące cechy:

 • opcję wyboru planu lokalnego, regionalnego lub globalnego (pełna lista wybranych krajów zostanie wyświetlona w aplikacji Revolut przed rozpoczęciem bezpłatnego okresu próbnego);
 • 100 MB danych;
 • okres ważności wynoszący 7 dni.


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Podczas korzystania z Bezpłatnego Okresu Próbnego obowiązuje dokument Plany danych z eSIM – ogólne warunki sprzedaży (1GLOBAL), w tym Warunki świadczenia usług 1GLOBAL.


Jeśli zaprosimy Cię do wzięcia udziału, musisz aktywować Bezpłatny Okres Próbny między 22 marca 2024 roku o godzinie 00:01 UTC a 1 maja 2024 roku o godzinie 23:59 UTC. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.


Kto może wziąć udział w Promocji?

Aby zostać uznanym za „Uprawnionego Uczestnika” niniejszej Promocji, musisz spełnić następujące „Wymagane Kryteria”:

 • mieć adres zamieszkania w Uprawnionym Kraju;
 • otrzymać zaproszenie do udziału za pośrednictwem aplikacji Revolut; oraz
 • być użytkownikiem planu Revolut Standard, Plus, Premium lub Metal w momencie aktywacji Bezpłatnego Okresu Próbnego.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny?

Aby aktywować Bezpłatny Okres Próbny, musisz wybrać ofertę powitalną 100 MB na stronie wyboru Planu Danych eSIM w odniesieniu do rodzaju planu, który chcesz wypróbować (lokalny, regionalny lub globalny) w aplikacji Revolut.


Pamiętaj, że Plany Danych eSIM są przeznaczone do korzystania z danych za granicą poza obszarami objętymi limitem podstawowego planu SIM Twojego urządzenia.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Usługę Plany Danych eSIM świadczy nasz partner TP Global Operations Limited, prowadzący działalność pod nazwą 1GLOBAL. Revolut Ltd jest agentem 1GLOBAL do celów marketingu i ułatwiania sprzedaży Planów Danych eSIM oraz do celów innych działań pomocniczych. Zapoznaj się z dokumentem Plany Danych z eSIM – ogólne warunki sprzedaży (1GLOBAL), w tym z Warunkami świadczenia usług 1GLOBAL – te dokumenty będą Cię obowiązywać podczas Twojego Bezpłatnego Okresu Próbnego.
 2. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej Promocji.
 3. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Żadne zmiany Regulaminu Promocji nie będą miały wpływu na Twoje prawa, jeśli weźmiesz udział w Promocji przed ich dokonaniem.
 4. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem.
 5. Utracisz dostęp do Bezpłatnego Okresu Próbnego, jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone.
 6. Nie możesz przenieść ani sprzedać swojego Bezpłatnego Okresu Próbnego innej osobie. Nie oferujemy ekwiwalentu gotówkowego zamiast Bezpłatnego Okresu Próbnego.
 7. Klienci planu Ultra nie mogą wziąć udziału w tej Promocji.
 8. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z częścią 8 dokumentu Plany danych z eSIM – ogólne warunki sprzedaży (1GLOBAL).
 9. Oficjalną wersją niniejszego Regulaminu jest wersja angielska. Możemy udostępniać jego przekłady w celach informacyjnych, ale angielska wersja językowa jest wiążąca w przypadku sporu, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej.
 10. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Ltd z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego. Do niniejszego Regulaminu Promocji zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, obowiązujących w kraju EOG, w którym mieszkasz. Sądami właściwymi są sądy Anglii i Walii.