Produkty

Regulamin darowizn


Regulamin darowizn


1. Dlaczego te informacje są ważne

Funkcja Darowizn to funkcja w aplikacji Revolut, która umożliwia organizacjom charytatywnym otrzymywanie darowizn od Ciebie.

Regulamin ten („Regulamin darowizn”) reguluje relację pomiędzy Tobą a Revolut Payments UAB. Ma on zastosowanie w przypadku funkcji Darowizn w aplikacji Revolut.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.


2. Czym jest funkcja Darowizn?

Funkcja Darowizn to funkcja w aplikacji Revolut, która umożliwia organizacjom charytatywnym otrzymywanie darowizn od klientów Revolut, takich jak Ty. Możesz natychmiast przekazać darowiznę tym organizacjom charytatywnym albo zaplanować regularną darowiznę. Gromadzimy te darowizny i wypłacamy je organizacjom charytatywnym. Darowizny nazywamy „Środkami finansowymi”.

Każda zarejestrowana organizacja charytatywna może ubiegać się o umieszczenie na liście w funkcji Darowizn. Jednak musimy zatwierdzić organizacje charytatywne, zanim znajdą się na liście w funkcji Darowizn.


3. Co się dzieje ze środkami finansowymi przekazywanymi w darowiźnie?

Wszystkie środki finansowe przekazane w darowiźnie na rzecz konkretnej organizacji charytatywnej są gromadzone i przechowywane w imieniu tej organizacji oraz wypłacane regularnie na rzecz tej organizacji charytatywnej. Odstępy czasu, w jakich dokonujemy wpłat na rzecz organizacji charytatywnej, oraz waluta, w jakiej dokonujemy wpłat, są uzgadniane między nami a organizacją charytatywną.

Czasami organizacja charytatywna znajdująca się na liście w funkcji Darowizn zostanie zatwierdzona przez spółkę z grupy Revolut inną niż my. W takim przypadku wszystkie Regulaminy darowizn nadal będą mieć zastosowanie, ale prześlemy Środki finansowe do innej spółki, która będzie je regularnie gromadzić i wypłacać organizacjom charytatywnym zamiast nas.

4. Czy są jakieś opłaty?

Nie pobieramy od organizacji charytatywnych żadnych opłat za korzystanie z funkcji Darowizn. Nie pobieramy również opłat za darowizny. Organizacje charytatywne otrzymają wszystkie środki przekazane przez Ciebie, z zastrzeżeniem przeliczenia waluty, które może nastąpić zgodnie z naszą umową z organizacją charytatywną (np. jeśli przekazujesz darowiznę w euro, ale organizacja charytatywna chce otrzymać zapłatę w dolarach amerykańskich, przeliczymy Twoje euro na dolary amerykańskie przed wysłaniem ich do organizacji charytatywnej).


5. Komu mogę przekazać darowiznę?

Można przekazywać darowizny organizacjom charytatywnym znajdującym się na liście w funkcji Darowizn, ale nikomu innemu.

Każda organizacja zarejestrowana jako organizacja charytatywna może złożyć wniosek

o wpisanie na listę w funkcji Darowizn, ale zanim organizacje charytatywne znajdą się na liście, musimy je zatwierdzić. Możemy zatwierdzić, odrzucić albo usunąć organizacje charytatywne wedle własnego wyłącznego uznania w dowolnym momencie. Nie gwarantujemy, że określona organizacja charytatywna zawsze będzie dostępna w funkcji Darowizn.

Gdy organizacja charytatywna złoży wniosek o umieszczenie na liście, musi podać nam powód, dla którego chce otrzymywać darowizny. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, organizacja charytatywna zobowiązuje się wykorzystywać Środki finansowe wyłącznie w podanym celu. Nazywamy to „celem”. Chociaż wymagamy od organizacji charytatywnych wykorzystywania Środków finansowych wyłącznie na potrzeby realizacji celu, nie możemy zagwarantować, że tak się stanie.


6. W jaki sposób mogę zaplanować darowiznę, dokonać jej albo ją anulować?

Aktualnie darowizny można przekazywać w następujący sposób, ale możemy dodać albo usunąć opcje w dowolnym momencie.

● Można dokonywać jednorazowych szybkich darowizn.

● Można zaplanować regularne darowizny w przyszłości.

● Można przekazać nam instrukcje zaokrąglenia reszty do najbliższej pełnej kwoty od dowolnego zakupu i przekazać różnicę w darowiźnie.

Można anulować wszelkie przyszłe darowizny przed ich dokonaniem, ale nie można anulować darowizny po jej przekazaniu i nie będziemy zwracać za nie kosztów. Dotyczy to wszystkich darowizn, niezależnie od tego, czy są to jednorazowe darowizny, darowizny poprzez zaokrąglenie

reszty, czy zaplanowane darowizny. Na przykład jeżeli zaplanujesz darowizny w regularnych odstępach czasu, możesz anulować je przed dniem, w którym mają zostać wypłacone, ale nie możesz anulować ich po ich przekazaniu.

Nawet jeżeli oferujemy kryptowaluty w Twoim regionie, darowiznę możesz przekazać wyłącznie w „prawdziwych” walutach ze swojego konta Revolut. My albo organizacja charytatywna możemy również ograniczać pulę prawdziwych walut, w których można przekazywać darowizny. Oznacza to, że nie możesz przekazywać darowizn bezpośrednio w kryptowalucie albo w postaci innych korzyści finansowych znajdujących się na Twoim koncie Revolut. Jednak możesz przekształcić wspomnianą kryptowalutę albo inne korzyści finansowe na „prawdziwą” walutę, a następnie przekazać darowiznę

W jaki sposób działa zaokrąglanie reszty?

Jeżeli przekażesz nam instrukcje „zaokrąglenia reszty” do najbliższej pełnej kwoty od transakcji kartą i przekażesz różnicę w darowiźnie, zrobimy to. Włączając opcję „zaokrąglenia reszty” zezwalasz nam na pobranie z Twojego konta Revolut od 0,01 EUR do 0,99 EUR na jedną transakcję kartą (albo jej równowartość w walucie transakcji kartą) oraz przekazanie tych środków w darowiźnie. Dokładna kwota darowizny będzie zależeć od kwoty transakcji kartą i nie może być zwiększana ani zmniejszana. Na przykład jeżeli kupisz kawę za 3,40 EUR, zaokrąglimy tę transakcję do 4,00 EUR i różnica wynosząca 0,60 EUR zostanie przekazana w darowiźnie. Możesz włączać i wyłączać opcję „zaokrąglenia reszty” w aplikacji, ale można ją włączyć tylko dla jednej organizacji charytatywnej na raz.

Możesz również zdecydować się „przyspieszyć” zaokrąglanie reszty. Oznacza to, że możesz zezwolić nam na zwiększenie darowizny poprzez pomnożenie od 2 do 10 razy. W przypadku korzystania z zaokrąglenia do 10, zezwalasz na korzystanie z wypłat ze swojego konta Revolut kwoty maksymalnie 9,90 EUR na jedną transakcję kartą (albo jej równowartość w walucie transakcji kartą).


7. Czy organizacje charytatywne będą się ze mną kontaktować?

Funkcja Darowizn nie umożliwia obecnie organizacjom charytatywnym bezpośredniego kontaktu z Tobą. Jednak taka funkcja może zostać wprowadzona w przyszłości. Jeśli wprowadzimy taką funkcję, zawiadomimy Cię oraz będzie miała zastosowanie niniejsza część Regulaminu darowizn. Niekiedy organizacja charytatywna może chcieć skontaktować się z Tobą. Na przykład może chcieć poinformować Cię o swoich Celach albo innych projektach albo po prostu podziękować. Możemy umożliwić Ci wyrażenie zgody na kontakt ze strony organizacji charytatywnej albo sprzeciwu wobec takiego kontaktu w aplikacji przy pomocy przełącznika „Contact Me” (Zezwolenie na kontakt). Domyślnie możliwość kontaktu będzie wyłączona.

Jeśli wyrazisz zgodę, organizacja charytatywna otrzyma Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu z Tobą. Jeśli wycofasz zgodę, poinstruujemy organizację charytatywną, by nie kontaktowała się odtąd z Tobą i usunęła Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Obsługa tego procesu może zająć pewien czas. Jeśli chcesz, możesz również skierować sprzeciw bezpośrednio do organizacji charytatywnej.

Nie odpowiadamy za informacje przesyłane Ci przez Organizację charytatywną, ale w naszej umowie z nią poinformujemy Organizację charytatywną, by kontaktowała się z Tobą wyłącznie w związku z Celem i nie częściej niż raz w tygodniu.


8. Odrobina przepisów

Nasza umowa zawarta z Tobą

Tylko Ty i my mamy jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niego praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.


Nasze prawo do przeniesienia

Przeniesienie którychkolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy w rozsądny sposób uznamy, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny. Kiedy przenosimy prawa i obowiązki, nazywamy to „nowacją”. Kiedy przenosimy tylko prawa, nazywamy to „cesją”.


Prawo właściwe, jurysdykcja i język

Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej.

Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska.

Jeśli chcesz podjąć przeciwko nam kroki prawne przed sądem, wszelkie kwestie związane z niniejszym regulaminem mogą być rozpatrywane wyłącznie przez sądy Republiki Litewskiej. Jeśli mieszkasz w innym kraju, możesz wnieść odrębny pozew do sądu w Twoim miejscu zamieszkania.


Nasze prawo do egzekwowania umowy

Jeśli naruszysz postanowienia umowy między Tobą a nami, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych lub innych praw w późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, w której mamy ewentualne prawa, których nie egzekwujemy od razu.


Rozwiązanie umowy

Umowa wchodzi w życie w momencie przyjęcia przez Ciebie niniejszego Regulaminu. Musisz przyjąć Regulamin, aby móc zacząć korzystać z funkcji Darowizn.

Możesz przestać korzystać z funkcji Darowizn w dowolnym momencie poprzez wyłączenie funkcji w aplikacji mobilnej Revolut.

Ograniczenia odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem nasza wzajemna odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń wynikających w dowolny sposób z niniejszej umowy albo w związku z nią ogranicza się do 50 000 EUR.

O ile niniejsza umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, wszystkie warunki, gwarancje, postanowienia i wszelkie inne stwierdzenia, które w jej braku byłyby dorozumiane albo nałożone ustawowo, poprzez prawo zwyczajowe (common law), poprzez przebieg transakcji czy w dowolny inny sposób, są wyłączone w pełnym zakresie dozwolonym prawem.


Dane osobowe

Możesz znaleźć informacje na temat korzystania przez nas z Twoich danych osobowych w naszej Polityce prywatności (dostępnej pod adresem https://www.revolut.com/en-LT/legal/privacy).