MiFID dokumentai

Tvarumo prioritetų paaiškinimas

Tvarumo prioritetų paaiškinimas


Tinkamumo vertinimas yra MiFID II (Direktyva 2014/65/ES) reikalavimas, taikomas ES finansų maklerio įmonėms, teikiančioms portfelio valdymo paslaugas.


Revolut Securities Europe UAB („mes“, „mes“, „mūsų“) naudoja Tinkamumo Klausimyną, kad įvertintų savo klientų investavimo žinias ir patirtį, toleranciją rizikai, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir tvarumo prioritetus. Tai leidžia mums pateikti savo klientams tinkamas investavimo strategijas, teikiant „Robo“ konsultanto portfelio valdymo paslaugas.


Pagal MiFID II deleguotajame reglamente (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565) nustatytus reikalavimus, identifikavę klientui tinkamų produktų asortimentą, vadovaudamiesi investavimo žinių ir patirties, finansinės padėties ir kitų investavimo tikslų kriterijais, taip pat turime nustatyti produktą (-us), kuris (-ie) atitinka kliento tvarumo prioritetus. Kaip dalį mūsų Tinkamumo Klausimyno mes savo klientų klausiame, ar jie turi kokių nors tvarumo prioritetų.


Pagal MiFID II deleguotąjį reglamentą, klientų tvarumo prioritetai gali būti išreikšti atsižvelgiant į įvairių tipų tvarius investicinius produktus (Aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos, Tvarios investicijos ir (arba) finansinės priemonės, atsižvelgiančios į Pagrindinį Neigiamą Poveikį (PAI)). Klientai galės išreikšti, kiek jie nori investuoti (t.y., kokia mažiausia procentinė dalis bus investuota) į kiekvieną iš tvarių investicinių produktų kategoriją.


Aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos (suderinta su ES Taksonomija)

Aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos apima investicijas į aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą, apibrėžtą ES Taksonomijos Reglamente. Tai reiškia, kad veikla turėtų reikšmingai prisidėti prie bent vieno iš šešių nustatytų aplinkos tikslų (klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, tausus vandens ir jūros išteklių naudojimas ir apsauga, taršos prevencija ir kontrolė, ir biologinės įvairovės bei ekosistemų apsauga ir atkūrimas). Kad veikla būtų laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, ji taip pat turi atitikti taikomus techninės analizės kriterijus ir minimalias ESG (aplinkos (angl. environmental), socialines (angl. social) ir valdymo (angl. governance) apsaugos priemones ir išvengti didelės žalos bet kokiems aplinkos tikslams.


Tvarios investicijos (kaip apibrėžta ES SFDR)

Tvari investicija yra investicija į ekonominę veiklą, kuria prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslų (pvz., energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimo, poveikio biologinei įvairovei ir kt.) arba socialinių tikslų (pvz., sprendžiant nelygybės klausimus, skatinant socialinę sanglaudą ir darbo santykius ir kt.) ir nedaro reikšmingos žalos socialiniams ar aplinkosaugos tikslams, įskaitant gerąją valdymo praktiką įmonėse, į kurias investuojama.


Atsižvelgimas į PAIs

Finansinės priemonės, kuriose atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts, PAI) tvarumo veiksniams, reiškia, kad jos atsižvelgia į susijusių investicijų poveikį tvarumo veiksniams. PAI rodikliai yra priemonė, padedanti įvertinti neigiamą ekonominės veiklos poveikį įvairiems tvarumo veiksniams.


Šiuo metu mes neintegruojame tvarumo rizikos į savo investicinių sprendimų priėmimo procesą. Mūsų „Robo“ konsultanto portfelio paslauga šiuo metu neskatina aplinkos ar socialinių savybių, o turimų modelių portfelių tikslas nėra tvarios investicijos. Artimiausiu metu siekiame išplėsti savo pasiūlą, atitinkančią mūsų klientų tvarumo poreikius. Informaciją, kurią privalome atskleisti vadovaudamiesi ES Reglamento dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR), galite rasti mūsų EEE prekybos svetainėje čia.