Промоционални условия

Revolut <18 Referrals Promotion

Изтегляне в PDF


Revolut <18 – промоция за препоръки


Какво представлява промоцията?

Като част от промоцията за препоръки на Revolut <18 („Промоцията“) Revolut предлага на определени потребители, тийнейджъри, на Revolut <18 възможността да препоръчват други потребители, тийнейджъри, на Revolut <18 и двете страни да получат парична награда ( „Наградата“). Прилагат се възрастови ограничения. Вижте „Кой отговаря на условията за промоцията?“.

Промоцията ще се провежда в Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство („UK“), Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция („Отговарящите на условията пазари“). Прочетете правилата и условията („Условията“) внимателно, включително изложените по-долу критерии за отговаряне на условията.

В настоящите условия изразът „вие“ или „вашият“ се отнася до родителя или настойника на препоръчващото лице, което желае да препоръча приятел като част от промоцията. Под „Препоръчващо лице“ имаме предвид съществуващият потребител на Revolut <18, който може да препоръча на приятел да стане потребител на Revolut <18. Под „Препоръчано лице“ имаме предвид лицето, което препоръчващото лице кани.

Период на промоцията и важни срокове:

 • Промоцията ще е активна, докато е достъпна за вас в приложението Revolut <18 („Период на промоцията“).
 • И препоръчващото лице, и препоръчаното лице (както и родителят/настойникът на препоръчващото лице и препоръчаното лице) трябва да отговарят на съответни изисквания, които ги касаят, по време на промоционалния период, така че и препоръчващото лице, и препоръчаното лице да могат да получат награда.
 • Препоръчаното лице има 60 дни от момента, в който въведат кода за препоръка, за да изпълнят необходимите стъпки, включени в тези условия („Срок на валидност“).
 • Ако предложим по-голяма сума като награда („По-голяма награда“) като част от промоцията (вижте „Каква е наградата?“), препоръчващото лице и препоръчаното лице ще трябва да изпълнят необходимите стъпки, изложени в тези условия, по-рано от 1) определената дата за спечелване на по-голямата награда („Краен срок за по-голямата награда“) и 2) датата на валидност, за да получат по-голямата награда. В противен случай ще получат стандартната сума на наградата, ако необходимите стъпки бъдат изпълнени преди 2), но не и преди 1).

Настоящите условия определят правилата, които се прилагат за промоцията, и трябва да отговаряте на настоящите условия, както и на условията, които се прилагат за личния ви акаунт и акаунта в Revolut <18, през цялото време, докато участвате в промоцията.


Каква е наградата?

Наградата, която препоръчващото лице и препоръчаното лице може да получат, ако отговарят на условията, зависи от основната валута на личната сметка на Revolut на техния родител или настойник, както е описано по-долу. Това означава, че ако на препоръчващото лице се полага награда и личната сметка на неговия родител или настойник е в GBP, а личната сметка на родителя или настойника на препоръчаното лице е в друга валута, наградата на препоръчващото лице ще е в GBP, а наградата на препоръчаното лице ще е в съответната друга валута.

Вижте по-долу размера на наградата в различни валути.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Понякога може да ви предложим по-голяма награда. Ако е приложимо, ще ви покажем сумата и срока за по-голямата награда в приложението Revolut <18.

Винаги, когато провеждаме тази промоция и предлагаме по-голяма награда, тя може да бъде използвана единствено преди крайния срок за по-голяма награда. Това означава, че възможността както на препоръчващото лице, така и на препоръчаното лице, да получат съответната награда зависи от следното:

 • Ако родителят/настойникът на препоръчаното лице одобри сметката Revolut <18 и поръча физическа карта Revolut <18 преди крайния срок за по-голяма награда и преди срока на валидност, и препоръчаното лице и препоръчващото лице ще могат да получат по-високата награда;
 • Ако родителят/настойникът на препоръчаното лице одобри сметката Revolut <18 и поръча физическа карта Revolut <18 след крайния срок за по-голяма награда и преди срока на валидност, и препоръчаното лице и препоръчващото лице ще могат да получат наградата, показана в таблицата по-горе (няма да получат по-голямата награда);
 • Ако родителят/настойникът на препоръчаното лице одобри сметката Revolut <18 и поръча физическа карта Revolut <18 след срока на валидност, нито препоръчаното лице, нито препоръчващото лице ще могат да получат каквато и да е награда.

Наричаме описаното по-горе „Отговарящи на условията срокове за награда“. Наградата ще бъде кредитирана по сметките Revolut <18 на препоръчващото лице и препоръчаното лице 5 работни дни след поръчването на физическа карта Revolut <18 на препоръчаното лице.


Кой отговаря на условията за промоцията?

За да отговарят на условията за тази промоция и препоръчващото лице, и препоръчаното лице трябва да са навършили минималната възраст, която се изисква за техния пазар:

 • Минималната възраст за жителите на Белгия, Дания, Естония, Исландия, Латвия, Норвегия, Обединеното кралство, Финландия и Швеция е 13 години.
 • Минималната възраст за жителите на Австрия, България, Испания и Литва е 14 години.
 • Минималната възраст за жителите на Гърция, Словения, Франция и Чехия е 15 години.
 • Минималната възраст за жителите на Германия, Ирландия, Нидерландия, Полша, Румъния и Унгария е 16 години.

Условията по-долу също трябва да бъдат изпълнени:

 • Препоръчващото лице и препоръчаното лице (и съответният родител или настойник) трябва да са жители на отговарящ на условията пазар, но не е необходимо препоръчващото лице (и съответния родител/настойник) и препоръчаното лице (и съответния родител/настойник) да са жители на същия отговарящ на условията пазар.
 • Препоръчващото лице трябва да получи покана за промоцията директно от нас чрез плочка в приложението в своето приложение Revolut <18. Препоръчващото лице може да отвори приложението Revolut <18, за да провери дали отговаря на условията – ако бутонът в приложението, свързан с промоцията, не е достъпен за препоръчващото лице, това означава, че не отговаря на условията.
 • Препоръчаното лице трябва да отговаря на условията за ползване на Revolut <18 и да е нов потребител на Revolut <18. Ако препоръчаното лице понастоящем е потребител на Revolut <18 или е използвало сметка на Revolut <18, или е започнало процеса на регистрация преди, с която и да е компания на Revolut, която предлага Revolut <18, тогава препоръчаното лице не е нов потребител и не отговаря на условията.

Можете по всяко време да изключите възможността на потребителя на Revolut <18 (или на препоръчващото лице) да препоръчва Revolut <18 на други потребители тийнейджъри. Можете да го направите, като отидете на „Настройки“ в страницата за потребителския акаунт на Revolut <18 в приложението Revolut и изключите превключвателя, отбелязан като „Препоръки“.


Как може препоръчващото лице да спечели наградата?

За да могат и препоръчващото лице, и препоръчаното лице да получат наградата, препоръчващото лице трябва да отговаря на критериите, изложени в раздела „Кой отговаря на условията за промоцията?“ на настоящите условия, както и да изпълни стъпките, които се изискват от него в този раздел и раздела по-долу.

Препоръчващото лице трябва да вижда плочката за промоцията в приложението в своето приложение Revolut <18.

 • Стъпка едно: Препоръчващото лице трябва да докосне бутона „Поканете приятели“ на плочката в приложението, за да покани приятел (препоръчаното лице) да се регистрира в Revolut <18 с помощта на кода за препоръка.
 • След като препоръчващото лице докосне бутона „Поканете приятели“ на плочката в приложението Revolut <18, ще се появи чернова на съобщение с уникалния код за препоръка на препоръчващото лице. Препоръчващото лице може да персонализира съобщението и да го изпрати на препоръчаното лице.
 • Препоръчаното лице трябва да инициира регистрация в Revolut <18 чрез приложението Revolut <18 и да въведе уникалния код за препоръка.
 • След това препоръчаното лице ще бъде помолено да покани своя родител/настойник да активира и одобри сметката на Revolut <18, за която заявява да се регистрира в приложението Revolut <18. Ако родителят/настойникът на препоръчаното лице няма лична сметка на Revolut, ще трябва първо да отвори лична сметка на Revolut и да се присъедини успешно, преди да може да одобри заявката за сметка Revolut <18 на препоръчаното лице.
 • Като част от промоцията родителят/настойникът на препоръчаното лице трябва да поръча и физическа карта Revolut <18 преди края на срока на валидност.

Описаните по-горе стъпки трябва да бъдат изпълнени в съответствие с отговарящите на условията срокове, изложени в раздела „Каква е наградата?“ на настоящите условия.

В рамките на една календарна година може да проведем промоцията повече от веднъж, но независимо колко пъти провеждаме промоцията, максималният брой хора, които едно препоръчващо лице може да препоръча за година, е десет. Ако препоръчващото лице препоръча повече от десет души в рамките на една календарна година, препоръчващото лице и препоръчаното лице няма да имат право на повече от десет награди (или по-високи награди, ако е приложимо) всеки.

Има също и таван на това колко пари може да спечели препоръчващото лице на календарна година във връзка с промоцията. Максималната сума, която едно препоръчващо лице може да спечели в рамките на една календарна година чрез тази промоция е 20 пъти сумата, посочена в таблицата в раздел „Каква е наградата?“. Например:

 • клиент в Обединеното кралство може да спечели максимум 100 £ (5 £ x 20) на календарна година
 • клиент в Ирландия (или клиент, ситуиран в друга държава от еврозоната, отговаряща на условията за тази промоция) може да спечели максимум 100 € (5 € x 20) на година.

Имайте предвид, че лимитите са кумулативни. Това означава, че ако определената по-горе максимална сума е достигната, препоръчващото лице няма да отговаря на условията за печелене на награди във връзка с повече препоръчани лица.


Как може препоръчаното лице да спечели наградата?

За да могат и препоръчващото лице, и препоръчаното лице да получат наградата, препоръчаното лице трябва да отговаря на критериите, изложени в раздела „Кой отговаря на условията за промоцията?“ на настоящите условия, както и да изпълни стъпките, които се изискват от него в този раздел и раздела по-горе.

 • Когато препоръчаното лице получи поканата за регистрация в Revolut <18 от препоръчващото лице, препоръчаното лице първо трябва да изтегли приложението Revolut <18 от магазина за приложения.
 • След като препоръчаното лице изтегли и отвори приложението Revolut <18, ще бъде насочено към процеса за регистрация за сметка на Revolut <18. Препоръчаното лице трябва да предостави основна информация за идентифициране, да въведе уникалния код за препоръка, получен от препоръчващото лице, след което ще се покаже екран с искане препоръчаното лице да помоли родителя/настойника си да активира и одобри сметката на Revolut <18 за препоръчаното лице.
 • Ако родителят/настойникът на препоръчаното лице няма лична сметка на Revolut, ще трябва първо да отвори лична сметка на Revolut и да се присъедини успешно, преди да може да одобри заявката за сметка Revolut <18 на препоръчаното лице.
 • Като част от промоцията родителят/настойникът на препоръчаното лице трябва също така да отвори раздела „<18“ в приложението Revolut и да поръча физическа карта на Revolut <18 за препоръчаното лице преди края на срока на валидност.

Описаните по-горе стъпки трябва да бъдат изпълнени в съответствие с отговарящите на условията срокове, изложени в раздела „Каква е наградата?“ на настоящите условия.


С каква друга правна информация трябва да се запозная?

 1. Можем да променим, отменим или прекратим настоящата промоция по всяко време, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция. Свържете се с поддръжката, ако смятате, че отговаряте на условията за награда във връзка с промоцията, която не ви е предоставена поради това предсрочно спиране или прекратяване.
 2. Ако трябва да променим, отменим или прекратим промоцията преди изтичането на срока на промоцията, ще ви известим чрез приложението Revolut и/или по имейл. Евентуална отмяна или промени в условията не засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията.
 3. Запазваме си правото да отменим Наградата, ако е спечелена чрез измама, ако нарушите условията, които се прилагат към Вашата сметка на Revolut, за да получите Наградата, или ако разберем, че не сте спазили настоящите Условия. Ще считаме, че отмяната на всяка награда е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 4. Ако смятаме, че сте участвали в каквато и да е измама или съществена злоупотреба с настоящата промоция, можем по собствено усмотрение да предприемем каквото и да е действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата. Например съществена злоупотреба с настоящата промоция е да организирате кампания за печалба от тази промоция по начин, който не води до истински и уникални нови регистрации в Revolut, и може да закрием вашата лична сметка и да отменим всички награди, включително по-високите награди, ако го направите.
 5. На препоръчващото лице и на препоръчаното лице няма да се полага награда, ако възникне някое от долуизброените събития между момента на квалифициране за наградата и получаването ѝ или преди срока, в който трябва да изплатим наградата: (i) ако родителят/настойникът на препоръчващото лице или на препоръчаното лице отмени някоя от изискваните стъпки, след извършването им; (ii) ако родителят/настойникът на препоръчващото лице или на препоръчаното лице закрие своята лична сметка на Revolut или подсметката Revolut <18; или (iii) ако прекратим или ограничим личната сметка на родителя или настойника на препоръчващото лице или на препоръчаното лице, или и на двамата.
 6. Възможно е да настъпят събития извън контрола на Revolut, които правят невъзможно предоставянето на наградата като част от промоцията. Revolut няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, независимо дали са претърпени като пряко, или косвено следствие от събитие извън контрола на Revolut.
 7. Настоящите условия са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля. Това означава, че не можете да извлечете права от преведената версия и само английската версия може да се използва в съдебно производство. Ако обаче в съответствие с местните закони трябва да се използва местният език, тогава версията на местния език на тези условия е обвързваща.
 8. Възможно е да е необходимо Revolut да използва лични данни, за да изпълни задълженията си по настоящите условия. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите данни, вижте нашето Уведомление за поверителност за Revolut <18.
 9. Тази промоция е организирана и ви се предлага от групата от юридически лица на Revolut, които ви предоставят вашата лична сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно промоцията, можете да го адресирате директно към тях чрез приложението Revolut. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от юридическите лица от групата на Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете да разчитате на задължителните закони за защита на потребителите в страната, в която живеете.


Юридическо лице от групата на Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английски закон

Съдилищата на Англия и Уейлс.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Закона на Литва

Съдилищата на Литва или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате.

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландски закон

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френски закон

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) и всеки спор може да бъде отнесен до компетентния френски съд.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Испания

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, Лист 1, Раздел 8, Страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Адресът е: Príncipe de Vergara, 132, 4th floor, 28002, Madrid, Испания

Испански закон

Компетентният съд в Испания.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Холандия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Холандия

Холандски закон

Компетентният съд на Холандия.