Продукти

Условия на Revolut <18

Изтегляне в PDF

Настоящите условия на Revolut <18 се прилагат от 30 август 2023 г Щракнете тук, за да видите предишните условия на Revolut <18, които се прилагат до 30 август 2023 г.


1. Защо тази информация е важна

В този документ са изложени правилата и условията за ползване на Revolut <18 , както и други важни неща, които е необходимо да знаете за приложението. Наричаме този документ „Условия на Revolut <18“.


За да регистрирате Revolut <18, трябва да имате лична сметка на Revolut. Настоящите условия на Revolut <18 се прилагат в допълнение към нашите Лични условия, когато изберете да използвате Revolut <18, но нашите Лични условия важат също. Ако има несъответствие между Личните условия и настоящите условия на Revolut <18, ще се прилагат настоящите условия на Revolut <18.


Ако изберете да използвате Revolut <18, настоящите условия на Revolut <18 ще станат част от правното споразумение между вас (титуляря на сметката) и нас (Revolut Bank UAB). Няма съществуващо правно споразумение между нас и потребители на Revolut <18, на които сте позволили да използват вашата сметка на Revolut <18.


В настоящите условия на Revolut <18:

 • Изразът „водещ родител“ означава титулярят на лична сметка на Revolut, който първоначално е настроил сметка на Revolut <18.
 • Изразът „друг родител“ означава титуляр, който има лична сметка на Revolut и на който водещият родител е решил да предостави някакъв вид ограничен достъп до сметката на Revolut <18.
 • Изразът „потребител на Revolut <18“ означава всяко лице, на което водещият родител е разрешил да използва сметката на Revolut <18.


Ако водещият родител не добави друг родител, всички условия, които се прилагат за друг родител, не се прилагат.


Когато едни и същи условия за приложими както за водещите родители, така и за другите родители, ние използваме единствено израза „вие“. Когато дадени условия за приложими за водещите родители, но не и за другите родители, или обратното, в тези случаи ние уточняваме кого имаме предвид под „вие“.


Изразът „приложение Revolut“ в настоящите условия на Revolut <18 означава приложението Revolut, което водещият родител използва за достъп до личната си сметка. Изразът „приложение Revolut <18“, означава приложението, което потребителите на Revolut <18 използват за достъп до сметката на Revolut <18 на водещия родител. Това са отделни приложения. Не можете да получите достъп до приложението Revolut <18 и потребителите на Revolut <18 не могат да получат достъп до приложението Revolut.


Можете да поискате копие на настоящите условия на Revolut <18 чрез приложението Revolut по всяко време.


2. Какво представлява Revolut <18?

Revolut <18 е създадено за родители, които искат децата им да придобият финансови умения и да се научат да използват и управляват пари. Ако използвате Revolut <18 за нещо друго, е възможно да нарушите условията на Revolut <18.


Сметката на Revolut <18 е подсметка на личната сметка на Revolut на водещия родител, която той позволява на потребителите на Revolut <18 да използват. Тъй като е подсметка на личната сметка на водещия родител, водещият родител е отговорен за всички действия, които потребителят на Revolut <18 извършва по нея, както би бил отговорен, ако ги извърши сам.


Потребителят на Revolut <18 може да види всички трансакции, извършени в сметката на Revolut <18, чрез приложението Revolut <18.


Потребителят на Revolut <18 ще получи и карта, свързана към сметката, която може да използва за плащания и теглене на пари. Той може да я добави както към Apple Pay, така и към Google Pay (в зависимост от условията и изискванията за регистриране на Apple Pay или Google Pay).


Потребителите на Revolut <18 (които отговарят на изискванията за минимална възраст и подлежат на одобрението от водещия родител) могат да извършват преводи към други потребители на Revolut <18 (които отговарят на изискванията за минимална възраст), като използват приложението Revolut <18 („плащания с Revolut <18“).


Потребителите на Revolut <18 не могат да извършват друг вид преводи чрез приложението Revolut <18.


Водещият родител с помощта на приложението Revolut може да изпраща пари до (и от) сметката на Revolut <18 и да следи как потребителят на Revolut <18 харчи тези пари.


Другият родител може да изпраща пари до сметката на Revolut <18 и да следи как потребителят на Revolut <18 харчи тези пари. Другият родител обаче няма да има възможност да тегли тези пари, след като са изпратени до сметката на Revolut <18. Водещият родител може да тегли всички пари, които той е изпратил до сметката на Revolut <18.


Водещият родител или другият родител може също да контролира начина, по който потребителите на Revolut <18 могат да използват картата си.


Сметката и картата на Revolut <18 могат да се използват само за харчене на парите, които вие като водещ родител или (ако е приложимо) като друг родител или друг потребител на Revolut <18 (ако вашият потребител на Revolut <18 отговаря на условията за плащания с Revolut <18), сте изпратили до сметката на Revolut <18. Ако вашият потребител на Revolut <18 опита да извърши трансакция с помощта на вашата карта на Revolut <18 и по сметката на Revolut <18 няма достатъчно средства, трансакцията ще бъде отказана дори ако в личната ви сметка на Revolut има достатъчно средства (независимо дали сте водещият родител, или другият родител).

Плащания с Revolut <18

В някои държави има минимална възраст за плащания с Revolut <18. Това означава, че потребителят на Revolut <18 може да отговаря на минималната възраст за приложението Revolut <18, но да не може да използва плащания с Revolut <18. Минималната възраст за плащания с Revolut <18 варира в зависимост от държавата на местопребиваване. Проверете нашите ЧЗВ, за да получите информация за минималната възраст за плащания с Revolut <18 във вашата държава.


За получаване и изпращане на плащания с Revolut <18 и двамата потребители на Revolut <18 трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст в съответните им държави. Ако потребителят на Revolut <18 поиска да извърши плащане с Revolut <18, първото плащане ще изисква одобрението на водещия родител. Одобрявайки първото плащане към другия потребител на Revolut <18, водещият родител ще одобрява всички последващи плащания, изпратени от потребителя на Revolut <18 към същия потребител на Revolut <18. Това означава, че ако водещият родител отхвърли първото плащане с Revolut <18 към друг потребител на Revolut <18, последващите плащания с Revolut <18 към същия потребител на Revolut <18 няма да бъдат разрешени (докато водещият родител не се съгласи).


Потребителите на Revolut <18 могат да извършват или получават плащания с Revolut <18 само ако валутата на личната сметка на водещия родител за двамата потребители на Revolut <18 е една и съща.


3. Кой може да използва сметка на Revolut <18?

Водещият родител може да създаде сметка на Revolut <18 по всяко време в приложението Revolut. Когато го направите, трябва да посочите потребителя на Revolut <18, на когото давате достъп до сметката. Ако ви помолим, трябва също да ни предоставите необходимата информация, за да проверим самоличността на потребителя на Revolut <18. Можете да дадете на някого достъп като потребител на Revolut <18 само ако е на възраст между 6 и 17 години и вие сте негов настойник или носите правна отговорност за него по друг начин.


Можете да създадете повече от една сметка на Revolut <18, до максимум пет сметки, в зависимост от вашия план. Въпреки това към всяка сметка на Revolut <18 може да има само един свързан потребител на Revolut <18, а потребителят на Revolut <18, на когото дадете достъп до сметката, не може да се променя.


Както беше посочено по-горе, водещият родител може да посочи и друг родител, който да има достъп до сметката на Revolut <18. Към всяка една сметка на Revolut <18 може да бъде определен не повече от един друг родител. Водещият родител може по всяко време да премахне другия родител, както и до три пъти годишно да променя другия родител, определен към конкретна сметка на Revolut <18.


Ако в качеството ви на водещ родител имате няколко сметки на Revolut <18, можете да посочите различни други родители за тези сметки. Даден друг родител може да бъде посочен по максимум пет сметки на Revolut <18 (в качеството му на водещ родител или друг родител).


4. Кой е законният собственик на сметката и картата на Revolut <18?

Този раздел се отнася единствено за водещи родители.


Тъй като сметката на Revolut <18 е подсметка на личната сметка на Revolut на водещия родител, водещият родител е законният й собственик. Вие, в качеството си на водещ родител, сте отговорни за всички действия, които потребителят на Revolut <18, използващ вашата сметка на Revolut <18, извършва по нея, както бихте били отговорни, ако сте ги извършили сами.


Това важи за всяка карта на Revolut <18. Всяка карта, издадена към вашата сметка на Revolut <18, се издава на ваше име като водещия родител и вие упълномощавате своя потребител на Revolut <18 да я използва от ваше име. Вие, в качеството на водещ родител, сте отговорни за нея и за всички действия, които потребителят на Revolut <18 извършва по нея, както бихте били отговорни, ако сте ги извършили сами.


Това включва и всички плащания с Revolut <18. Всяко плащане с Revolut <18, инициирано от потребителя на Revolut <18, се разглежда като указание за плащане от вас.


Въпреки че в качеството ви на водещ родител ние ви предоставяме инструменти, които ви помагат да контролирате употребата на сметката и картата на Revolut <18 от страна на вашия потребител на Revolut <18 (като забрана за теглене от банкомат или за покупки онлайн, както и чрез добавяне или премахване на пари), отговорността за тази употреба остава ваша.


Само вие, в качеството си на водещ родител, и ние (Revolut Bank UAB) имаме права съгласно настоящите условия на Revolut <18. Потребителите на Revolut <18 нямат такива. Това споразумение е лично за вас и не можете да прехвърляте права или задължения по него на друго лице.


5. Какви са моите отговорности?

Този раздел се отнася единствено за водещи родители.


Като законен собственик на сметката на Revolut <18 вие, в качеството си на водещ родител, отговаряте за нея и за всички действия, предприети с нея от вашия потребител на Revolut <18. Не поемаме отговорност за начина или местата, където е използвана картата на Revolut <18 от страна на вашия потребител на Revolut <18 или за всички плащания с Revolut <18. Вие сте отговорни за това да:

 • обясните на своя потребител на Revolut <18 как да използва вашата сметка и карта на Revolut <18 съгласно настоящите условия на Revolut <18 (и трябва да го направите, преди да започне да я използва).
 • гарантирате, че употребата на вашата сметка на Revolut <18 (например закупуваните с нея неща) от вашия потребител на Revolut <18 е приемлива за вас.
 • гарантирате, че сте се съгласили вашият потребител на Revolut <18 да използва функцията за плащания с Revolut <18 (ако е приложимо), като одобрите първия и всички последващи преводи към другия потребител на Revolut <18.
 • се уверите, че парите в сметката на Revolut <18 са достатъчни (но не прекомерни) за вашия потребител на Revolut <18 и са съгласувани с лимитите на сметката на вашата сметка на Revolut <18.
 • осигурявате безопасността на вашите карти на Revolut <18 и на техните ПИН кодове и данни, както и да ги замразявате и да ни съобщавате, в случай че са загубени или откраднати.
 • се свържете с нас за разрешаване на проблеми или при задаване на въпроси във връзка със сметката (в приложението Revolut <18 не се предлага поддръжка на клиенти).


Помнете, че като водещ родител правилата за сметката, изпращането и получаването на пари и използването на картата, изложени в Личните условия, важат и за вашата сметка на Revolut <18, тъй като тя е подсметка на вашата лична сметка на Revolut. Това означава, че вие сте отговорни и за това да гарантирате, че употребата на сметката на Revolut <18 от ваша страна и от страна на вашия потребител на Revolut <18 е в съответствие с настоящите Лични условия. В случаите, когато сте определили друг родител, вие сте отговорни и за това да гарантирате, че употребата на сметката на Revolut <18 от негова страна е в съответствие с тези Лични условия.


6. Кой може да използва карта на Revolut <18 и за какво?

Водещият родител може да поръча една карта на Revolut <18 за всяка сметка на Revolut <18. Тази карта трябва да се използва единствено от посочения от вас потребител на Revolut <18, който да има достъп до сметката. Другият родител не може да поръча каквито и да е карти на Revolut <18.


Картата на Revolut <18 може да се използва като всяка друга карта (на вашата лична сметка на Revolut) за покупки онлайн или лично, както и за теглене от банкомат. Вие, независимо дали сте водещ родител, или друг родител, можете да включвате и изключвате тези функции от приложението Revolut.


Картата на Revolut <18 също така може да отговаря на условията за Apple или Google Pay (в зависимост от условията и изискванията за регистриране на Apple Pay или Google Pay). Това означава, че вашият потребител на Revolut <18 може да има възможност да използва картата чрез своето устройство Apple или с Android, както и чрез използване на физическа карта. Имайте предвид това, ако по някаква причина искате да вземете картата на вашия потребител на Revolut <18. Предлагаме ви да замразите картата в приложението Revolut, когато искате потребителят на Revolut <18 да не я използва.


За да бъде картата на Revolut <18 възможно най-сигурна и защитена, ние блокираме типовете търговци, които според нас не са подходящи за възрастта на потребителите на Revolut <18. Например търговци, които предлагат само алкохол, цигари и хазартни продукти. За да направим това, разчитаме на регистрирания тип на дейността на търговеца (познат също като „MCC код“), а не на реалните данни за покупките с картата на Revolut <18. Това означава, че картите на Revolut <18 нямат ограничения за закупуване на алкохол в супермаркет (тъй като категорията „Супермаркет“ не е забранена) или от търговец, чиято дейност е регистрирана по некоректен начин. Проверяваме MCC кода, за да блокираме определени типове търговци само в момента на обработване на конкретна трансакция. Ако ние изключим даден търговец, вие не можете да го включите отново.


7. Мога ли да използвам Revolut <18 в повече от една валута?

водещия родител. Това обикновено е валутата на държавата, в която е регистриран адресът на личната сметка на Revolut на водещия родител. Водещият родител може да изпраща пари само по сметки на Revolut <18, които са в тази валута. Другият родител също може да изпраща пари до сметката на Revolut <18 само във валутата на личната сметка на водещия родител.


Плащанията с Revolut <18 могат да се извършват или получават само от вашия потребител на Revolut <18 във валутата на личната сметка на водещия родител и само ако валутата на личната сметка на водещия родител за двамата потребители на Revolut <18 е същата.


Ако вие или вашият потребител на Revolut <18 използвате карта на Revolut <18 за покупка във валута, различна от вашата основна валута (в качеството на водещ родител), ние ще извършим превалутиране по същия начин, както и за трансакция по личната ви сметка на Revolut.


8. Има ли такси или лимити за сметка на Revolut <18?

Създаването на сметка на Revolut <18 е безплатно.


За употребата на вашата сметка на Revolut <18 се начисляват същите такси, както за личната ви сметка на Revolut, със следните изключения:

 • Ако водещият родител поръча карта на Revolut <18, се прилагат таксите за доставка на личната сметка Revolut Standard (вижте Такса за доставка на карта на Revolut).
 • Ако водещият родител иска да създаде и поръча персонализирана карта („персонализирана карта на Revolut <18“), преди да поръчате вашата карта в приложението Revolut, ще ви кажем за приложимите такси. Таксата за персонализирана карта се прилага само ако сте с план Standard, и ще ви я покажем, преди да поръчате вашата карта в приложението Revolut. Освен това може да са приложими такси за доставка на картата, които ще зависят от вашия план:
 • Ако сте с план Standard, се прилага такса за доставка и ще ви я покажем, преди да поръчате вашата персонализирана карта на Revolut <18, в приложението Revolut.
 • Ако сте с план Plus, стандартната доставка на персонализирана карта на Revolut <18 е безплатна, но за да получите персонализирана карта на Revolut <18 с експресна доставка, трябва за заплатите такса (ще ви кажем какъв е размерът ѝ в приложението Revolut).
 • Ако сте с план Ultra, Metal или Premium, стандартната доставка и експресната доставка на персонализирана карта на Revolut <18 е безплатна.


Ако искате да замените персонализирана карта на Revolut <18, се прилага същата такса. Персонализираната карта на Revolut <18 е налична с всички планове, но зависи от наличността на картите.

 • Стойността за позволени безплатни тегления от банкомат, преди да се приложи такса, е по-малка. Тегленията от банкомат са безплатни за всяка отделна карта на Revolut <18 до 90 BGN на текущ месец. След това се прилага такса от 2%.
 • Допустимата стойност на валутен обмен, преди да се приложи такса за чести трансакции, е по-малка. Таксата за чести трансакции важи за всеки обмен на валута на стойност над 575 BGN на всяка отделна сметка Revolut <18 за текущ месец.


Употребата на вашата сметка на Revolut <18 има и следните лимити, които не важат за личната ви сметка на Revolut. Тези лимити важат за всяка отделна сметка на Revolut <18 , а не комбинирано за всички ваши сметки на Revolut <18 , ако имате повече от една:

 • За всяка отделна година могат да се изпращат само 12000 BGN по сметка на Revolut <18 и едновременно в нея могат да се държат само до 10000 BGN.
 • На ден могат да се теглят от банкомат само 270 BGN. Също така на ден могат да се правят само 3 тегления от банкомат и общо 6 на седмица.
 • На ден могат да се харчат само до 2500 BGN с карта на Revolut <18 и да се правят само до 15 трансакции.


Всякакви други приложими лимити ще бъдат показвани в приложението Revolut.


9. Какво се случва, ако балансът по сметка на Revolut <18 е отрицателен?

Точно както личната ви сметка на Revolut, сметките на Revolut <18не са предвидени да имат отрицателен баланс. Обаче това може да се случи (например, тъй като нямате достатъчно средства за покриване на дължими такси към нас или заради офлайн трансакция).


Когато това се случи, ще се свържем с вас (ако вие сте водещият родител), за да покриете отрицателния баланс. Ако вие в качеството на водещ родител не го направите, ще прехвърлим сумата на отрицателния баланс от вашата лична сметка на Revolut към вашата сметка на Revolut <18. Ако това доведе до отрицателен баланс по вашата лична сметка на Revolut, ще се прилагат нашите Лични условия както обикновено.


10. Как може да се закрие или анулира сметка или карта на Revolut <18?

Водещият родител може да спре използването на сметка на Revolut <18 по всяко време, като:

 • замрази или анулира картата на Revolut <18 в приложението Revolut.
 • изтегли част от парите или всичките пари от нея обратно в личната сметка на Revolut на водещия родител.


Освен това водещият родител може да закрие окончателно сметка на Revolut <18. Това може да се направи в настройките на Revolut <18 в приложението Revolut или чрез свързване с поддръжката на клиенти. При закриване всички оставащи средства в сметката на Revolut <18 се връщат в личната сметка на водещия родител и съответната карта на Revolut <18 се анулира. Помнете, че правилата за закриване на сметки в нашите Лични условия важат и за вашата сметка на Revolut <18.


Какво се случва, когато потребител на Revolut <18 навърши 18 години?

Когато потребител на Revolut <18 навърши 18 години, той може да продължи да използва сметката на Revolut <18 или до своя 19-и рожден ден, или до изтичането на срока на картата, което настъпи по-рано. Няма да издаваме нова карта на потребител на Revolut <18 на възраст над 18 години.


След като потребител на Revolut <18 навърши 18 години, той ще има право да регистрира лична сметка на Revolut. Те могат да изберат да се регистрират в Revolut, като изтеглят приложението Revolut или като следват стъпките за прехвърляне на сметката, посочени в приложението Revolut <18. Ако изберат процедурата по прехвърляне на сметката, ще могат да прехвърлят остатъчния баланс и цели от своята сметка на Revolut <18 към новата си сметка на Revolut.


Ако по някаква причина бихте предпочели потребителят на Revolut <18 да не прехвърля сметката си на Revolut <18 към сметка на Revolut, водещият родител може да закрие сметката на Revolut <18, преди да започне процедурата по прехвърляне. При закриване, останалият баланс в сметката на Revolut <18 ще бъде върнат във вашата лична сметка (ако сте водещия родител).


След като процедурата по прехвърляне на сметката започне, потребителят на Revolut <18 ще може да прехвърли оставащите средства от сметката на Revolut <18 към своята нова сметка Revolut. Ако предпочитате да не прехвърлят баланса от сметката на Revolut <18 към новата си сметка на Revolut, водещият родител може да изтегли оставащите средства от сметката на Revolut <18 към собствената си сметка на Revolut, преди потребителят на Revolut <18 да започне процедурата по прехвърляне на сметката.


Ако, като водещ родител, не закриете сметката на Revolut <18 или не изтеглите оставащите средства от сметката на Revolut <18 до момента, в който потребителят на Revolut <18 инициира прехвърлянето, ще се счита, че сте разрешили прехвърлянето на сметката или всеки друг превод, който са избрали да направят.


След като прехвърлянето на сметката приключи, ние автоматично ще закрием сметката на Revolut <18 и ще анулираме свързаната с нея карта Revolut <18.


Ако потребителят на Revolut <18 реши да не прехвърли сметката на Revolut <18 към сметка на Revolut, сметката на Revolut <18 ще бъде автоматично закрита на 19-ия рожден ден на потребителя на Revolut <18.


Какво се случва, ако родител закрие личната си сметка на Revolut?

Тъй като сметката на Revolut <18 е подсметка на личната сметка на Revolut на водещ родител, закриването на личната сметка на Revolut на водещия родител означава, че и сметката Revolut <18 ще се закрие. Ако другият родител закрие своята лична сметка на Revolut, сметката Revolut <18 ще продължи да съществува.


11. Какво се случва, ако се преместя в друга държава?

Свържете се с нас, ако в качеството ви на водещ родител възнамерявате да се преместите трайно в друга държава. Може да се наложи да ни предоставите необходимата информацията, за да определим дали ще можем и в бъдеще да ви предлагаме Revolut <18 в тази държава. Ако не можем, може да се наложи сметката Revolut <18 да се закрие. Имайте предвид също, че във вашата нова държава може да се начисляват различни такси за вашата сметка на Revolut <18.


12. Лични данн

За да предоставим услуги по това споразумение, трябва да съберем информация за потребителите на Revolut <18. Съгласно закона за защита на данните, ние сме администратор на личните данни на потребителите на Revolut <18. За повече информация за начина, по който използваме личните данни за приложението Revolut, вижте нашето уведомление за поверителност.


Също така, имаме отделно уведомление за поверителност за потребителите на Revolut <18, което вие, като водещ родител, трябва да помолите своя потребител на Revolut <18 да прочете и да му помогнете да я разбере, когато е необходимо. Това уведомление за поверителност е достъпно за водещи родители и потребители на Revolut <18 по време на създаването на всяка сметка на Revolut <18. Достъпно е и за потребители на Revolut <18 чрез приложението Revolut <18 и уебсайта на Revolut (www.revolut.com).


Когато е разрешено от закона за защита на данните, ще поискаме от по-възрастните потребители на Revolut <18 да предоставят някои ограничени лични данни на Revolut. Водещите родители обаче ще трябва да потвърдят тези лични данни. За всички други потребители на Revolut <18, водещите родители ще трябва да предоставят необходимите лични данни, за да улеснят настройката и работата на сметката на Revolut <18.


Като приемете настоящите условия на Revolut <18, вие, като водещ родител, разбирате, че Revolut ще събира, обработва и съхранява личните данни на вашия потребител на Revolut <18, за да предоставя желаните услуги на вас и на него. Това не засяга правата и задълженията, които вие, вашият потребител на Revolut <18 или ние имаме съгласно закона за защита на данните.


Можете да накарате Revolut да закрие сметка на Revolut <18, към която сте водещ родител. Това няма да засегне личните условия за вашата лична сметка на Revolut, които ще останат в сила. Когато закриете сметка на Revolut <18, ние ще спрем използването на личните данни на вашия потребител на Revolut <18, свързано с предоставянето на сметка на Revolut <18. Възможно е обаче да се наложи да запазим техните лични данни след закриване на сметката на Revolut <18, съгласно съответните закони и разпоредби. Вижте раздел 10 за повече информация как можете да закриете сметка на Revolut <18.


13. Всичко останало

Запомнете, освен ако не е изрично променено в настоящите условия за Revolut <18, за използването на сметката и картата на Revolut <18 се прилагат нашите Лични условия. Това означава, че всички права, които вие и ние имаме по силата на нашите Лични условия, важат и за употребата на сметката и картата на Revolut <18 от ваша страна. Поради тази причина трябва да прочетете заедно настоящите условия на Revolut <18 и нашите Лични условия.