Продукти

Условия на застраховане

Изтегляне в PDF


Настоящите Условия на застраховане се прилагат от 1-ви юли 2022 г. Щракнете тук, за да видите предишните условия на застраховане, които се прилагат до 1-ви юли 2022 г.

Моята покупка на застраховка с Revolut

1. Защо тези условия са важни

Настоящите условия излагат ролята и отговорностите на Revolut, когато закупувате застраховка чрез приложението Revolut като потребител на Revolut.

Те са вашето законово споразумение с нас за тази услуга. Те ви информират за:

 • отговорността на Revolut относно предоставянето на възможността да закупите застрахователни продукти чрез приложението Revolut; и
 • отговорността на избраните застрахователни партньори на Revolut за действителната застраховка, която избирате, както и за помощта, която ви се оказва с иск, който предявявате.

2. За нас

В настоящите условия „ние“ и „нас“ означава Revolut Insurance Europe UAB.

Когато купувате застраховка от приложението Revolut, ние носим отговорност за това да ви представим нашия застрахователен партньор и да съберем сумата, за която закупувате вашата застраховка, както е описано в настоящото.

Revolut Insurance Europe UAB е включена от Банката на Литва в списъка със застрахователни посреднически предприятия, т.е. упълномощени сме да разпространяваме застрахователни продукти. Списъкът може да бъде намерен на уебсайта на Банката на Литва.

Revolut Insurance Europe UAB е регистрирано с номер на дружеството 305910164 и адрес на управление и централа на адрес: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.

3. Закупуване на застраховка от приложението Revolut

Когато закупите застраховка от приложението Revolut, ние ще:

 • ви представим на нашия застрахователен партньор за съответния застрахователен продукт;
 • ви предоставим достъп до документа с информация за застрахователния продукт (изготвен от съответния застраховател, който излага данните за вашия застрахователен продукт) и друга полезна информация, включително, но не само, правата и задълженията на страните, преди да закупите вашия застрахователен продукт, правата на застрахователя, ако не спазвате условията, изложени в застрахователната полица, информация относно възможните причини за повишен застрахователен риск (ако има такъв), информация за законодателството, приложимо за застрахователната полица;
 • ви предоставим пътя, по който да намерите застрахователния продукт, когато използвате приложението Revolut (в зависимост от наличността), за да можете да се съгласите да го закупите;
 • ви предоставим информация за цената на застраховката, предоставена от нашите застрахователни партньори;
 • съберем сумата за застрахователния продукт от вас и на свой ред ще заплатим на нашия застрахователен партньор за вашето застрахователно покритие, както е описано по-надолу в настоящите условия;
 • издадем индивидуална застрахователна полица от името на съответния застраховател; и
 • ви предоставим текущ достъп до документацията за вашия застрахователен продукт (включително застрахователната полица между вас и нашия застрахователен партньор) чрез приложението Revolut, щом го закупите.

Като подадете информацията, която се изисква за целите на застрахователния договор, чрез приложението Revolut, потвърждавате намерението си да сключите този застрахователен договор чрез Revolut Insurance Europe UAB.

Щом застраховката ви бъде предоставена, вашият застраховател ще бъде директно отговорен пред вас за:

 • обработка на всеки иск, който може да предявите; и
 • плащания към вас след одобрение на иска.

Не носим отговорност за изпълнението на застраховка, сключена чрез нас, и няма да носим отговорност, ако нашият застрахователен партньор не изпълни негови задължения по застрахователния договор, сключен с вас, включително, ако застрахователят не може да изпълни задълженията си по някой застрахователен договор.


4. Как събираме вашето плащане

За да закупите застраховка през приложението Revolut, трябва имате разплащателна сметка с Revolut Bank UAB, юридическо лице от групата на Revolut, което ще ви предостави подлежащите услуги за плащания. Наричаме това ваша „сметка на Revolut“. Когато платите за застрахователен продукт, Revolut Bank UAB ще дебитира сметката ви за сумата на застрахователния ви продукт и ще извърши плащане към Revolut Insurance Europe UAB. Revolut Insurance Europe UAB задържа плащането като застрахователен брокер на нашия застрахователен партньор, което означава, че вашата застраховка е своевременно и ефективно заплатена, когато вземаме сумата от вашата сметка. По подобен начин, ако в даден момент имате право на възстановяване на сума, парите стават ваши, когато Revolut Bank UAB действително ви плати. Разплащателните услуги, предоставени от Revolut Bank UAB, са отразени в Личните условия на Revolut Bank UAB. Като потребител на Revolut имате права и задължения съгласно Личните условия, които се прилагат за сметката ви на Revolut във връзка с разплащателните услуги, предоставяни от Revolut Bank UAB.


Договорили сме се с нашите застрахователни партньори да ни плащат комисиона за нашите услуги, с които ги свързваме със заинтересовани клиенти. Ако типът полица, която продаваме, достигне определени цели на печалба, застрахователят може също да ни плати част от тази печалба. Това означава, че действаме въз основа на мандата от нашите застрахователни партньори, а не вас. Въпреки това вземаме предвид интересите ви. Не ни плащате такса за това.


5. Нашите застрахователни партньори

Ние си сътрудничим с реномирани застрахователни партньори, за да ви предоставим застрахователни продукти чрез приложението Revolut. В момента не сме ангажирани с никакви застрахователни партньори, но ако го направим в бъдеще, ще ги изброим в тези условия. Може да актуализираме периодично списъка с нашите застрахователни партньори.

Нямаме холдинги – директни или индиректни – които са под формата на право на глас или капитал в нашите застрахователни партньори. Нашите застрахователни партньори и техните компании майки нямат холдинги – директни или индиректни – под формата на право на глас или капитал в нашето дружество. Нашите застрахователни партньори не са членове на групата дружества Revolut. Също така нямаме договорно задължение да провеждаме бизнес дейности за предлагане на застраховки само с гореспоменатите застрахователни партньори. Избрали сме ги единствено защото предоставят застрахователни продукти, които считаме, че може да са полезни на нашите клиенти. Не ви предоставяме съвет дали определен застрахователен продукт е подходящ за вашите нужди и обстоятелства, но ще ви предоставим информация за тези застрахователни продукти, която би следвало да ви помогне да вземете решение. Също не предоставяме на нашия екип стимули за продажбата на застрахователни продукти.


6. Какво ще се случи, ако нещо се обърка?

Как да предявите иск по вашата застраховка

За да подадете иск по вашата застраховка, трябва да се свържете директно с нашия застрахователен партньор. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Пълните данни също са изложени във вашата застрахователна полица, до която може да осъществите достъп от приложението Revolut след покупката.

Жалби във връзка с вашия застрахователен продукт

Ако искате да подадете жалба във връзка със застрахователния продукт, който сте закупили, или във връзка с иск, който може да предявите за плащане по вашата застраховка, трябва да се свържете директно с нашия застрахователен партньор. Пълните данни относно начините за това са изложени в предоставената ви от тях застрахователна полица.

Жалби за нашата услуга

Винаги правим всичко по силите си, но също така си даваме сметка, че понякога нещата се объркват. Ако вие (или друга заинтересована страна) има жалба, свържете с нас. Ще приемем и вземем предвид всяка жалба, подадена от вас към нас. Нашият окончателен отговор на вашата жалба или писмо с обяснение защо окончателният отговор не е бил завършен, ще бъде изпратен в рамките на 15 работни дни от отправяне на вашата жалба и при изключителни обстоятелства – в рамките на 35 работни дни (като в този случай ще ви уведомим).

Ако просто желаете да поговорите с някого за проблем, който ви притеснява, се свържете с нас чрез приложението Revolut. Обикновено бързо успяваме да уредим въпросите чрез приложението. Вероятно ще трябва да ни предоставите информацията по-долу.

Можете да подадете жалба чрез онлайн формуляр или по имейл на [email protected].

Ако подадете жалба обаче, ще трябва да предоставите следната информация:

 • името и фамилията си;
 • телефонният номер и имейл адресът, свързани с вашия акаунт в Revolut;
 • естеството на проблема;
 • времето на възникване на проблема; и
 • как бихте искали да уредим въпроса.

Жалбата ви ще бъде проучена и ще получите отговор по имейл. Ще комуникираме с вас на английски език, освен ако не ни инструктирате друго.

Няма други средства за гаранция или други установени механизми за компенсация на потребители, които да защитават вашите интереси, освен предоставените ви в настоящото споразумение.

Разрешаване на жалби от Банката на Литва

Ако не сте доволни от начина, по който сме обработили жалбата, можете да я отнесете до Банката на Литва в рамките на 1 (една) година от датата, на която сме изпратили (или е трябвало да изпратим) нашия окончателен отговор до вас. В такъв случай Банката на Литва би действала като орган за извънсъдебно споразумяване, който се занимава със спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

Адресът е: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Република Литва.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.

Обърнете внимание, че ако пожелаете да имате възможността да се обърнете към Банката на Литва в качеството й на орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, то трябва да отправите жалбата си към нас в рамките на 3 (три) месеца от деня, в който сте разбрали или би следвало да сте разбрали за вероятното нарушение на вашите права или законови интереси, произтичащи от договора с нас. Независимо от горното винаги имате правото да се обърнете към Банката на Литва в качеството им на наш надзорен орган във връзка с жалба относно наша услуга. Също имате правото да подадете жалба във всеки компетентен съд, ако считате, че сме нарушили закона. Можете също да подадете жалба до съответните органи за извънсъдебно споразумяване, които се занимават с жалби от граждани във вашата държава по отношение на финансовите услуги, които предоставяме. Списък с такива органи можете да намерите тук.

Как да предявите иск по вашата застраховка

За да подадете иск по вашата застраховка, трябва да се свържете директно с нашия застрахователен партньор. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Пълните данни също са изложени в предоставената ви от тях застрахователна полица.

7. Можем да променяме тези условия

Можем да променяме тези условия:

 • ако считаме, че така по-лесно ще ги разбирате или ще са ви по-полезни;
 • за да отразяват промяна в начина, по който се управлява нашият бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология;
 • за да отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас или нашите услуги;
 • за да се отразяват промените в разходите за управление на нашия бизнес;
 • за да отразяват промени в избраните от нас застрахователни партньори;
 • защото ние или нашите застрахователни партньори променяме нашите продукти или услуги или въвеждаме нови; или
 • за да отразяват прехвърлянето на нашия бизнес на друго юридическо лице в групата на Revolut.
 • Ще ви уведомим с предизвестие от най-малко два месеца от промяната чрез приложението Revolut, с текстово съобщение или в имейл.

  8. Правни детайли

  Вашата информация

  Предоставената от вас информация при закупуването на застраховка се изисква с цел продажбата на застраховка, включително за изчисляване на застрахователната премия за сключване на застрахователен договор. Предоставената от вас информация трябва да е правилна, точна и пълна. Като подадете информация към нас, потвърждавате, че сте обектът на представените лични данни или по друг начин сте упълномощени да предоставите тези данни и че предоставената информация, включително личните данни, е точна и правилна. Личните данни, които сте ни предоставили за застрахователни цели, трябва да се обработят основно за целта на нашите дейности по застрахователно посредничество.

  Няма да потвърдим точността на информацията, предоставена от вас. Да предоставите правилна и точна информация е ваша отговорност.

  Ако ни предоставите неправилна информация, нашите застрахователни партньори може да не могат да сключат договор с вас. Поради неправилна информация застрахователите може да наложат по-висока премия, а в случай на застрахователно събитие, може да не изплатят или да намалят застрахователното плащане. Ако данните са неточни, застрахователният договор с вас може да се окаже невалиден. Единствено вие носите отговорност за последствията, възникнали поради подаването на неправилна информация към нас. Ако ние или трети лица претърпим загуби поради неправилно предоставена информация от вас, както и неправилни или неточни лични данни, вие трябва да компенсирате нас или третите лица.

  Разрешение да обработваме вашата лична информация

  За да предоставим услуги по споразумението, трябва да съберем информация за вас. Съгласно закона за защита на данните ние сме „администратор на лични данни“ на вашата лична информация. За повече информация за начина, по който използваме вашата лична информация, вж. нашата Декларация за поверителност.

  Нашият договор с вас

  Настоящите правила и условия заедно с Декларацията за поверителност и всякакви други правила и условия, които се прилагат за нашите услуги, образуват правно споразумение (споразумението) между:

  • вас; и
  • нас, Revolut Insurance Europe UAB. Само ние (Revolut Insurance Europe UAB) и вие имате права по това споразумение. Това споразумение е лично за вас и не можете да прехвърляте вашите права или задължения по него на никой друг.

  Ние можем да прехвърлим наши права и задължения, но само ако основателно смятаме, че това няма да има значителни негативни последици върху вашите права съгласно тези условия или ако трябва да го направим, за да отговорим на правно или регулаторно изискване. Ще имате право да прекратите вашата сметка на Revolut при нас, като ни известите за прехвърлянето.

  Ако вашата сметка на Revolut е анулирана

  Застрахователните полици, разпространявани от нас, са налични само за притежатели на сметка на Revolut. Ако в някакъв момент вашата сметка на Revolut се дезактивира или е в процес на дезактивация, цялото застрахователно покритие ще бъде анулирано.

  Прилага се законодателството на Литва

  Вие и ние с настоящото потвърждаваме избора си, че законите на Литва се прилагат към настоящите правила и условия, които уреждат отношенията между вас и нас в качеството ни на застрахователен посредник. Въпреки този избор все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.

  Прилага се английската версия на условията

  Ако тези условия са преведени на друг език, преводът ще е само за справка и се съгласявате, че английската версия ще има превес. Освен ако не ви уведомим за противното, комуникацията между нас и вас също ще се осъществява на английски език, както и исковете ще се обработват на английски език.