Продукти

Документ с информация за застраховка на депозити

Изтегляне в PDF

1. Основна информация за застраховка на депозити

Депозитите в Revolut Bank UAB са застраховани от литовската държавна компания Deposit and Investment Insurance.

Лимит на застрахователно покритие: до 100 000 EUR за един вносител за всички негови депозити в Revolut Bank UAB*.

В случай че имате няколко депозита в Revolut Bank UAB, всички ваши депозити в Revolut Bank UAB се сборуват и застрахователното покритие от 100 000 EUR се прилага за цялата сума на вашите депозити*.

В случай че имате обща сметка с едно или повече лица, лимитът от 100 000 EUR се прилага индивидуално за всеки вносител**.

Максималният период от време за изплащане на компенсация по застраховка на депозит, ако Revolut Bank UAB не изпълни задълженията си, е 10 работни дни***.


Валута на плащане на компенсация по застраховка на депозит: Евро.

Информация за контакт:

Държавна компания Deposit and Investment Insurance

Адрес: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius

Телефон: +370 5 213 5657

Факс: +370 5 213 5546

Имейл: idf@idf.lt

По-подробна информация: www.iidraudimas.lt.


Бележки:

* Ако даден депозит не бъде върнат вследствие на невъзможността на Revolut Bank UAB да изпълни финансовите си задължения, държавната компания Deposit and Investment Insurance трябва да изплати компенсацията по застраховката на депозитите на вносителите. Максималната сума на компенсацията по застраховката за депозити в Revolut Bank UAB за един вносител е 100 000 EUR. Сумата на компенсацията на застраховката на депозита се определя, като се сборуват всички депозити в Revolut Bank UAB. Например, ако даден вносител има спестовна сметка с приложимо салдо на сметка от 90 000 EUR и разплащателна сметка с приложимо салдо на сметка от 20 000 EUR, сумата, която ще бъде платена на този вносител като компенсация по застраховката ще бъде само 100 000 EUR.

В някои конкретни случаи (средства от продажбата на жилищна собственост, притежавана от вносителя, прехвърляни към сметка на вносителя преди не повече от 6 месеца от възникването на застрахователното събитие по депозита; средства, наследени от вносителя в качеството му на наследник или правоприемник; средства, наследени от вносител в качеството му на бенефициент съгласно договор за животозастраховане или съгласно друг подобен договор в случай на смърт; средства, получени от вносител като компенсация или помощ в случаите и съгласно условията, предвидени в закона, поради смърт на друго лиже при изпълнение на неговите професионални или официални задължения; помощи или компенсации за щети, предоставени заради насилствени престъпления), покритието на депозита ще е по-голямо от 100 000 EUR. По-подробна информация е налична на www.iidraudimas.lt.

** Ако имате съвместна сметка с друго (други) лице (лица), ограничението на застрахователното покритие от 100 000 EUR се прилага за всеки съсобственик на депозита.

*** Плащане на компенсация по застраховка на депозит. Институцията, отговорна за схемата за застраховане на депозити, е държавната компания Deposit and Investment Insurance (адрес: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius, тел.: +370 5 213 5657, факс: +370 5 213 5546, имейл: idf@idf.lt), уеб сайт: www.iidraudimas.lt. Ще компенсира вашите депозити (до 100 000 EUR) в рамките на:

 • 15 работни дни, считано от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.;
 • 10 работни дни, считано от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.;
 • 7 работни дни, считано от 1 януари 2024 г.


Ако до 31 декември 2023 г. компенсацията по застраховката на депозита не се изплати в рамките на 7 работни дни от деня на възникване на застрахователното събитие по депозита, считано от 16 май 2016 г. по заявка на вносителя до 5 работни дни от получаването на заявката ще му бъде платена част от компенсацията по застраховката на депозита, равна на минималната месечна заплата, която обаче не трябва да превишава общата сума на депозитите на вносителя, отговарящи на условията за застраховане (авансова компенсация по застраховка на депозит).


Ако в рамките на посочените периоди, компенсация по застраховка не ви бъде изплатена, трябва да се свържете с държавната компания Deposit and Investment Insurance. По-подробна информация е налична на следния уеб сайт: www.iidraudimas.lt.

2. Друга приложима информация

Кога депозитите имат покритие?

По принцип почти всички депозити на вносители физически лица и компании са застраховани от държавната компания Deposit and Investment Insurance.

Изключение правят определени депозити, които са описани на уеб сайта на държавната компания Deposit and Investment Insurance: www.iidraudimas.lt. Можете също да ги откриете по-долу. Revolut Bank UAB по ваше искане ще ви информира дали даден продукт има застрахователно покритие. Ако депозитите са застраховани, Revolut Bank UAB ще потвърди това във вашето извлечение по сметка, като същевременно ще ви насочи към тази информация за вносител.


Кога депозитите нямат покритие?

Депозити, които нямат застрахователно покритие:

 1. депозити, извършени от други кредитни институции от тяхно име и за тяхна сметка;
 2. собствени средства на Revolut Bank UAB;
 3. депозити, по отношение на които са наложи наказателни постановления във връзка с пране на пари;
 4. депозити на финансови институции;
 5. депозити на фирми за управление;
 6. депозити на фирми за финансово посредничество;
 7. депозити, чиито собственик не е с установена самоличност (депозити в анонимни или кодирани сметки);
 8. депозити на застрахователни и презастрахователни компании, както и на застрахователни и презастрахователни компании, установени в други държави членки и трети държави;
 9. депозити на събирателни инвестиционни предприятия;
 10. депозити на пенсионни средства;
 11. депозити на държавни и общински институции, както е посочено в Закона за гражданските услуги на Република Литва, с изключение на средства, които принадлежат на други лица и се съхраняват в депозитни сметки на такива институции и юридически лица;
 12. депозити на Банката на Литва;
 13. дългови ценни книжа, издадени от самия участник в застрахователната схема на депозита, и неговите задължения, свързани с неговите менителници и записи на заповед;
 14. електронни пари и средства, получени от притежатели на електронни пари в замяна за електронни пари.

Депозити на гореизброените лица не подлежат на застраховка на депозит без значение от законодателството на държавата, в които тези лица са установени.

Какви са ограниченията за плащане на компенсации по застраховка на депозити?

Компенсации по застраховка на депозит не се изплащат:

 1. в случай на депозити, средства, парични средства, ценни книжа и задължения, които не се покриват от застраховката (както е посочено по-горе);
 2. на вносители за техните депозити в сметка, в която не са извършвани операции, свързани с депозита, в продължение на 24 месеца преди деня на застрахователното събитие, и сумата на депозита в сметката е под 10 евро.
 3. Депозиралите средствата лица или други лица, които имат право на компенсация по застраховка върху депозита и които са осъдени за пране на пари и/или финансиране на терористи във връзка с незаконността на придобиване на парите, съхранявани като депозити.

Кога плащането на компенсация по застраховка може да бъде отложено?

В случаите, описани в Закона за застраховане на депозити и задължения към инвеститори на Република Литва (по-подробна информация можете да намерите на www.iidraudimas.lt), плащанията на компенсации по застраховки могат да бъдат отложени, ако например липсват данни, които да оправдават правото на компенсация по застраховка на депозит, ако има съдебен спор за депозита или ако правото на вносителите да се разпореждат с депозита е ограничено.