Продукти

Документ с информация за застраховка на депозити

Изтегляне в PDF

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

Основна информация относно застраховката на депозити


Депозитите в Revolut Bank UAB са застраховани от

литовската публична институция „Застраховане на депозити и инвестиции“.

Лимит на застрахователно покритие:

до 100 000 EUR за един вносител за всички негови депозити в Revolut Bank UAB*.

В случай че имате няколко депозита в Revolut Bank UAB,

всички ваши депозити в Revolut Bank UAB се сборуват и застрахователното покритие от 100 000 EUR се прилага за цялата сума на вашите депозити*.

В случай че имате обща сметка с едно или повече лица,

лимитът от 100 000 EUR се прилага индивидуално за всеки вносител**.

Максималният период от време за изплащане на компенсация по застраховка на депозит, ако Revolut Bank UAB не изпълни задълженията си,

е 7 работни дни***.

Валута на плащане на компенсация по застраховка на депозит:

Евро.

Информация за контакт:

(Обществена институция Deposit and Investment Insurance, Адрес: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Телефон: +370 5 213 5657, Факс: +370 5 213 5546, Имейл: [email protected])

По-подробна информация:

www.iidraudimas.lt.


Бележки:

* Ако даден депозит не бъде върнат вследствие на невъзможността на Revolut Bank UAB да изпълни своите финансови задължения, застрахователната компания изплаща компенсацията по застраховката на депозитите на вложителите. Максималната сума на компенсацията по застраховката за депозити в Revolut Bank UAB за един вносител е 100 000 EUR. Сумата на компенсацията на застраховката на депозита се определя, като се сборуват всички депозити в Revolut Bank UAB. Например, ако даден вносител има спестовна сметка с приложимо салдо на сметка от 90 000 EUR и разплащателна сметка с приложимо салдо на сметка от 20 000 EUR, сумата, която ще бъде платена на този вносител като компенсация по застраховката ще бъде само 100 000 EUR.

В някои конкретни случаи (средства от продажбата на жилищна собственост, притежавана от вносителя, прехвърляни към сметка на вносителя преди не повече от 6 месеца от възникването на застрахователното събитие по депозита; средства, наследени от вносителя в качеството му на наследник или правоприемник; средства, наследени от вносител в качеството му на бенефициент съгласно договор за животозастраховане или съгласно друг подобен договор в случай на смърт; средства, получени от вносител като компенсация или помощ в случаите и съгласно условията, предвидени в закона, поради смърт на друго лиже при изпълнение на неговите професионални или официални задължения; помощи или компенсации за щети, предоставени заради насилствени престъпления), покритието на депозита ще е по-голямо от 100 000 EUR. По-подробна информация е налична на www.iidraudimas.lt.

** Ако имате съвместна сметка с друго (други) лице (лица), ограничението на застрахователното покритие от 100 000 EUR се прилага за всеки съсобственик на депозита.

*** Плащане на компенсация по застраховка на депозит.

Институцията, отговорна за схемата за застраховане на депозити, е застрахователната компания (публичната институция „Застраховане на депозити и инвестиции“, с адрес: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, тел.: +370 5 213 5657, факс: +370 5 213 5546, имейл: [email protected]), уеб сайт: www.iidraudimas.lt. Ще компенсира вашите депозити (до 100 000 EUR) в рамките на:

  • 10 работни дни, считано от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.;
  • 7 работни дни, считано от 1 януари 2024 г.

Ако до 31 декември 2023 г. компенсацията по застраховката на депозита не се изплати в рамките на 7 работни дни от деня на възникване на застрахователното събитие по депозита, считано от 16 май 2016 г. по заявка на вносителя до 5 работни дни от получаването на заявката ще му бъде платена част от компенсацията по застраховката на депозита, равна на минималната месечна заплата, която обаче не трябва да превишава общата сума на депозитите на вносителя, отговарящи на условията за застраховане (авансова компенсация по застраховка на депозит).

Ако в рамките на посочените периоди не ви е изплатена компенсация по застраховка, трябва да се свържете със застрахователната компания. По-подробна информация е налична на следния уеб сайт: www.iidraudimas.lt.

Друга приложима информация

По принцип почти всички депозити на вложители на физически лица и компании са застраховани от застрахователната компания.

Изключение правят определени депозити, които са посочени на уебсайта на застрахователната компания: www.iidraudimas.lt. Можете също да ги откриете по-долу. Revolut Bank UAB по ваше искане ще ви информира дали даден продукт има застрахователно покритие. Ако депозитите са застраховани, Revolut Bank UAB ще потвърди това във вашето извлечение по сметка, като същевременно ще ви насочи към тази информация за вносител.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВКАТА НА ДЕПОЗИТИ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДЕПОЗИТИТЕ НЕ СА ЗАСТРАХОВАНИ И КОГАТО СЕ ПРИЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ОБЛАГИТЕ ПО ЗАСТРАХОВКИТЕ НА ДЕПОЗИТИ

Депозитите в Revolut Bank UAB са застраховани от

литовската публична институция „Застраховане на депозити и инвестиции“.

Случаи, при които депозитите не са покрити от застраховката

Имайте предвид, че съгласно член 3, параграф 2 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори на Република Литва, застраховката на депозитите не покрива (депозитите на посочените дружества не са обект на застраховка на депозитите, независимо от законодателството на държавата, съгласно която са учредени тези дружества):

1.1. депозити, извършени от други кредитни институции от тяхно име и за тяхна сметка;

1.2. собствени средства на Revolut Bank UAB;

1.3. депозити, по отношение на които са наложи наказателни постановления във връзка с пране на пари;

1.4. депозити на финансови институции;

1.5. депозити на фирми за управление;

1.6. депозити на фирми за финансово посредничество;

1.7. депозити, чиито собственик не е с установена самоличност (депозити в анонимни или кодирани сметки);

1.8. депозити на застрахователни и презастрахователни компании, както и на застрахователни и презастрахователни компании, установени в други държави членки и трети държави;

1.9. депозити на събирателни инвестиционни предприятия;

1.10. депозити на пенсионни средства;

1.11. депозити на държавни и общински институции, както е посочено в Закона за гражданските услуги на Република Литва, с изключение на средства, които принадлежат на други лица и се съхраняват в депозитни сметки на такива институции и юридически лица;

1.12. депозити на Банката на Литва;

1.13. дългови ценни книжа, издадени от самия участник в застрахователната схема на депозита, и неговите задължения, свързани с неговите менителници и записи на заповед;

1.14. електронни пари и средства, получени от притежатели на електронни пари в замяна за електронни пари.

Случаи, при които обезщетенията за застраховане на депозити са предмет на ограничения за плащане

Уведомяваме ви, че съгласно чл. 8 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори не се изплаща компенсация по застраховката на депозити:

2.1. за депозитите, средствата, парите, ценните книжа и пасивите, които не са обект на застраховане на депозити по реда на чл. 3, параграф 2 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори;

2.2. на вносители за техните депозити в сметка, в която не са извършвани операции, свързани с депозита, в продължение на 24 месеца преди деня на застрахователното събитие, и сумата на депозита в сметката е под 10 евро.

2.3. Депозиралите средствата лица или други лица, които имат право на компенсация по застраховка върху депозита и които са осъдени за пране на пари и/или финансиране на терористи във връзка с незаконността на придобиване на парите, съхранявани като депозити.

Случаи, в които плащането на застрахователно обезщетение за депозит е отложено

Уведомяваме ви, че съгласно чл. 7, параграф 4 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори изплащането на компенсация по застраховката на депозити се отлага, когато:

3.1. липсват данни, обосноваващи правото на заявителя на компенсация по застраховка за депозити или ако депозитът е предмет на съдебен спор; до предоставяне на данните, обосноваващи правото на компенсация по застраховка за депозити или до влизане в сила на окончателното решение на съда, разрешаващ спора по депозита;

3.2. правото на вложителя на достъп до депозита е ограничено в случаите и при условията, предвидени в законите; докато тези ограничения бъдат премахнати;

3.3. не са извършвани трансакции, свързани с депозити, през 24 месеца преди датата на застрахователното събитие по депозита; до 3 месеца след датата на настъпване на застрахователното събитие по депозита;

3.4. застрахователната компания получава информация от участника в системата за застраховка на депозитите относно размера на компенсацията по застраховката на депозити, която ще надхвърли 100 000 EUR поради причини, посочени в чл. 4, параграф 2 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори и за суми над 100 000 EUR; до изясняване на сумите по чл. 4, параграф 2 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори, но не по-късно от 3 месеца след датата на настъпване на застрахователното събитие по депозита;

3.5. допустимият депозит се съхранява в съвместна сметка или сметка за депозит; до изясняване на сумите, принадлежащи на конкретно лице по съвместна сметка или сметка за депозит, но не по-късно от 3 месеца след датата на застрахователното събитие по депозита;

3.6. изплащането на компенсацията по застраховката на депозити се извършва на вложителите на клон, установен в приемаща държава членка, от кредитна институция, установена в Република Литва съгласно член 7, параграф 7 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори; докато администраторът на системата за застраховка на депозитите на приемащата държава членка потвърди, че има готовност да плати компенсацията по застраховката на депозити;

3.7. изплащането на компенсацията по застраховката на депозити се извършва на вложителите на клон, установен в Република Литва, от кредитна институция със седалище в друга държава членка съгласно

член 7, параграф 8 от Закона за гарантиране на депозитите и пасивите към инвеститори; докато администраторът на системата за застраховка на депозитите на държава членка по седалището, където кредитната институция, която е създала клон в Република Литва, е участник в тази система, предостави информацията на застрахователната компания, която се изисква за изплащането на компенсацията по застраховката на депозити и преведе сумата на средствата, необходими за изплащане на компенсацията по застраховката на депозити;

3.8. вложител или друго лице, което има право да предяви иск за компенсация по застраховката на депозити, е обвинено в пране на пари и/или финансиране на тероризъм във връзка със законността на придобиването на парите, съхранявани като депозит; до датата на влизане в сила на окончателното решение на съда.

Информация за контакт:

(Обществена институция Deposit and Investment Insurance, Адрес: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Телефон: +370 5 213 5657, Факс: +370 5 213 5546, Имейл: [email protected])

По-подробна информация:

www.iidraudimas.lt.