Warunki promocji

Revolut <18 Referrals Promotion


Program poleceń Revolut <18


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji „Program poleceń Revolut <18” („Promocja”) Revolut oferuje określonym nastoletnim użytkownikom Revolut <18 możliwość polecania Revolut <18 innym nastoletnim użytkownikom, za co obie strony otrzymują nagrodę pieniężną („Nagroda”). Obowiązują ograniczenia wiekowe, patrz „Kto może wziąć udział w promocji?”.

Niniejsza Promocja jest prowadzona w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii („Uprawnione Rynki”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”), w tym z kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi poniżej.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używamy zwrotu „Ty” lub „Twój”, mamy na myśli rodzica lub opiekuna Polecającego, który to Polecający chce polecić znajomego w ramach Promocji. Ilekroć używamy zwrotu „Polecający”, mamy na myśli obecnego użytkownika Revolut <18, który może polecić znajomego, aby ten został użytkownikiem Revolut <18. Ilekroć używamy zwrotu „Polecany”, mamy na myśli osobę, którą zaprasza Polecający.

Okres Promocji i najważniejsze przedziały czasowe:

 • Promocja będzie trwała tak długo, jak długo będzie dostępna w aplikacji Revolut <18 („Okres Promocji”).
 • Zarówno Polecający, jak i Polecany (a także rodzic/opiekun zarówno Polecającego, jak i Polecanego) muszą spełnić odpowiednie wymagania, które ich dotyczą (określone w niniejszym Regulaminie) w Okresie Promocji, aby Polecający i Polecany mogli otrzymać Nagrodę.
 • Polecany ma 60 dni na wykonanie wymaganych kroków określonych w niniejszym Regulaminie od momentu wprowadzenia kodu polecającego („Data Wygaśnięcia”).
 • Jeśli w ramach niniejszej Promocji oferujemy wyższą kwotę Nagrody („Wyższa Nagroda”) (patrz „Jaka jest Nagroda?”), Polecający i Polecany będą musieli ukończyć wymagane czynności określone w niniejszym Regulaminie do wcześniejszej z następujących dat: 1) określonej daty uzyskania Wyższej Nagrody („Data Graniczna Wyższej Nagrody”) i 2) Daty wygaśnięcia, aby uzyskać Wyższą Nagrodę, w przeciwnym razie otrzymają standardową kwotę Nagrody, jeśli wymagane czynności zostaną ukończone do daty 2), ale nie do daty 1).

Niniejszy Regulamin określa zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Musisz przestrzegać tego Regulaminu, jak również warunków, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego i konta Revolut <18, przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Jaka jest Nagroda?

Nagroda, którą mogą otrzymać Polecający i Polecany, jeśli są uprawnieni, jest uzależniona od waluty bazowej konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna, zgodnie z poniższą tabelą. Oznacza to, że jeśli Polecający jest uprawniony do Nagrody, a konto osobiste jego rodzica lub opiekuna jest denominowane w GBP, ale konto osobiste rodzica lub opiekuna Polecanego jest denominowane w innej walucie, wówczas Polecający otrzyma nagrodę w GBP, ale Polecany otrzyma nagrodę w takiej innej walucie.

Poniżej znajdziesz kwotę nagrody w różnych walutach.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Czasami możemy zaoferować ci Wyższą Nagrodę. Jeśli ma to zastosowanie, w Twojej aplikacji Revolut <18 wyświetlimy kwotę i Datę Graniczną Wyższej Nagrody.

Ilekroć prowadzimy tę Promocję i oferujemy Wyższą Nagrodę, można ją odebrać tylko przed Datą Graniczną Wyższej Nagrody. Oznacza to, że możliwość otrzymania nagrody zarówno przez Polecającego, jak i Polecanego, jest uzależniona od poniższych warunków:

 • Jeśli rodzic/opiekun Polecanego zatwierdzi konto Revolut <18 i zamówi fizyczną kartę Revolut <18 przed Datą Graniczną Wyższej Nagrody i przed Datą Wygaśnięcia, zarówno Polecany, jak i Polecający będą mogli otrzymać Wyższą Nagrodę;
 • Jeśli rodzic/opiekun Polecanego zatwierdzi konto Revolut <18 i zamówi fizyczną kartę Revolut <18 po Dacie Granicznej Wyższej Nagrody, ale przed Datą Wygaśnięcia, zarówno Polecany, jak i Polecający będą mogli otrzymać Nagrodę wskazaną w powyższej tabeli (nie otrzymają Wyższej Nagrody);
 • Jeśli rodzic/opiekun Polecanego zatwierdzi konto Revolut <18 i zamówi fizyczną kartę Revolut <18 po Dacie Wygaśnięcia, ani Polecany, ani Polecający nie będą mogli otrzymać Nagrody.

Powyższe warunki nazywamy „Terminami Uprawnień do Nagród”. Nagroda zostanie zaksięgowana na kontach Revolut <18 Polecającego i Polecanego w ciągu 5 dni roboczych od momentu zamówienia fizycznej karty Revolut <18 przez Polecanego.


Kto może wziąć udział w promocji?

Aby kwalifikować się do Promocji, zarówno Polecający, jak i Polecany muszą wcześniej osiągnąć co najmniej minimalny wiek wymagany na ich rynku:

 • W przypadku mieszkańców Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii minimalny wiek wynosi 13 lat;
 • W przypadku mieszkańców Austrii, Bułgarii, Litwy i Hiszpanii minimalny wiek wynosi 14 lat;
 • W przypadku mieszkańców Czech, Francji, Grecji i Słowenii minimalny wiek wynosi 15 lat;
 • W przypadku mieszkańców Niemiec, Węgier, Irlandii, Holandii, Polski i Rumunii minimalny wiek wynosi 16 lat.

Spełnione muszą być ponadto następujące warunki:

 • Polecający i Polecany (oraz rodzic lub opiekun każdego z nich) muszą mieszkać na Uprawnionym Rynku, ale Polecający (i jego rodzic/opiekun) oraz Polecany (i jego rodzic/opiekun) nie muszą mieszkać na tym samym Uprawnionym Rynku.
 • Polecający musi otrzymać zaproszenie do Promocji bezpośrednio od nas poprzez kafelek w jego aplikacji Revolut <18. Polecający może odwiedzić aplikację Revolut <18, aby sprawdzić, czy jest uprawniony — jeśli kafelek w aplikacji dotyczący Promocji nie jest dla niego dostępny, wówczas nie jest on uprawniony do udziału.
 • Polecany musi być uprawniony do korzystania z Revolut <18 i być nowym użytkownikiem Revolut <18. Jeżeli Polecany jest obecnie użytkownikiem Revolut <18 lub korzystał z konta Revolut <18 lub rozpoczął proces rejestracji w przeszłości w jakimkolwiek podmiocie z grupy Revolut, który oferuje konta Revolut <18, wówczas Polecany nie jest nowym użytkownikiem, a co za tym idzie — nie jest uprawniony do udziału.

Możesz w każdej chwili wyłączyć możliwość polecania przez użytkownika Revolut <18 (Polecającego) usługi Revolut <18 innym nastoletnim użytkownikom. Możesz to zrobić, przechodząc do Ustawień na stronie konta użytkownika Revolut <18 w aplikacji Revolut i wyłączając opcję oznaczoną jako „Program poleceń”.


Jak Polecający otrzymuje Nagrodę?

Aby zarówno Polecający, jak i Polecany mogli otrzymać Nagrodę, Polecający musi spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w rozdziale „Kto może wziąć udział w promocji?” w niniejszym Regulaminie, a także wykonać czynności wymagane w tym i następnym rozdziale.

Polecający musi widzieć kafelek z zaproszeniem do Promocji w swojej aplikacji Revolut <18.

 • Krok 1: Polecający musi dotknąć przycisku „Zaproś znajomych” na kafelku w aplikacji, aby zaprosić znajomego (Polecanego) do rejestracji w Revolut <18 przy użyciu kodu polecającego.
 • Gdy Polecający stuknie przycisk „Zaproś znajomych” na kafelku w swojej aplikacji Revolut <18, wyświetlona zostanie wersja robocza wiadomości zawierająca unikatowy kod polecający. Polecający może spersonalizować tę wiadomość i wysłać ją do osób, które chce zaprosić (Polecanych).
 • Polecany musi zainicjować rejestrację w Revolut <18 poprzez aplikację Revolut <18 i wprowadzić ten unikatowy kod polecający.
 • Następnie Polecany zostanie poproszony o zaproszenie swojego rodzica/opiekuna do aktywacji i zatwierdzenia konta Revolut <18, które Polecany chce zarejestrować w aplikacji Revolut <18. Jeśli rodzic/opiekun Polecanego nie posiada konta osobistego Revolut, rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał najpierw otworzyć konto osobiste Revolut i pomyślnie dokończyć rejestrację, zanim będzie mógł zatwierdzić prośbę Polecanego o otwarcie konta Revolut <18.
 • W ramach tej Promocji rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał również zamówić fizyczną kartę Revolut <18 przed Datą wygaśnięcia.

Powyższe czynności należy wykonać zgodnie z Terminami Uprawnień do Nagród określonymi w rozdziale „Jaka jest nagroda?” niniejszego Regulaminu.

Możemy prowadzić niniejszą Promocję więcej niż raz w roku kalendarzowym, ale bez względu na to, ile razy zostanie przeprowadzona, maksymalna liczba osób, które Polecający może polecić w ciągu roku kalendarzowego, wynosi dziesięć. Jeśli Polecający poleci więcej niż dziesięć osób w roku kalendarzowym, Polecający i Polecany nie będą uprawnieni do więcej niż dziesięciu Nagród (lub Wyższych Nagród, jeśli dotyczy).

Istnieje również limit kwoty, jaką Polecający może otrzymać w ciągu roku kalendarzowego w związku z niniejszą Promocją. Maksymalna kwota, jaką Polecający może otrzymać w ciągu roku kalendarzowego w ramach niniejszej Promocji, wynosi 20-krotność kwoty wskazanej w tabeli w rozdziale „Jaka jest nagroda?”. Przykład:

 • klient z Wielkiej Brytanii może otrzymać maksymalnie 100 GBP (5 GBP x 20) w ciągu roku kalendarzowego;
 • klient z Irlandii (lub klient z innego kraju strefy euro kwalifikującego się do tej Promocji) może otrzymać maksymalnie 100 EUR (5 EUR x 20) w ciągu roku.

Należy pamiętać, że te limity sumują się. Oznacza to, że jeśli maksymalna kwota określona powyżej zostanie osiągnięta, Polecający nie będzie uprawniony do zdobywania Nagród w odniesieniu do kolejnych Polecanych.


Jak Polecany otrzymuje Nagrodę?

Aby zarówno Polecający, jak i Polecany mogli otrzymać Nagrodę, Polecany musi spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w rozdziale „Kto może wziąć udział w promocji?” w niniejszym Regulaminie, a także wykonać czynności wymagane w tym i poprzednim rozdziale.

 • Gdy Polecany otrzyma od Polecającego zaproszenie do rejestracji w Revolut <18, Polecany musi najpierw pobrać aplikację Revolut <18 ze sklepu z aplikacjami.
 • Po pobraniu i otwarciu przez Polecanego aplikacji Revolut <18 Polecany zostanie przekierowany do procesu rejestracji konta Revolut <18. Polecany musi podać kilka podstawowych informacji identyfikacyjnych oraz wprowadzić unikatowy kod polecający otrzymany od Polecającego. Następnie zostanie przekierowany do ekranu z prośbą o zaproszenie rodzica/opiekuna Polecanego do aktywacji i zatwierdzenia konta Revolut <18 Polecanego.
 • Jeśli rodzic/opiekun Polecanego nie posiada konta osobistego Revolut, rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał najpierw otworzyć konto osobiste Revolut i pomyślnie dokończyć rejestrację, zanim będzie mógł zatwierdzić prośbę Polecanego o otwarcie konta Revolut <18.
 • W ramach tej Promocji rodzic/opiekun Polecanego musi również przejść do sekcji <18 w aplikacji Revolut i zamówić fizyczną kartę Revolut <18 dla Polecanego przed Datą wygaśnięcia.

Powyższe czynności należy wykonać zgodnie z Terminami Uprawnień do Nagród określonymi w rozdziale „Jaka jest nagroda?” niniejszego Regulaminu.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję w dowolnym momencie, jeśli według naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymania w związku z Promocją Nagrody, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 2. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Jakiekolwiek anulowanie lub zmiany w Regulaminie nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w Promocji.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeśli nagroda została uzyskana w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki dotyczące Twojego konta Revolut w celu uzyskania nagrody lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 4. Jeśli uznamy, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji, możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach. Istotnym nadużyciem niniejszej Promocji jest np. zorganizowanie kampanii mającej na celu czerpanie korzyści z tej Promocji w sposób, który nie skutkuje autentycznymi i unikatowymi nowymi rejestracjami w Revolut, a my możemy zamknąć Twoje konto osobiste i cofnąć wszelkie Nagrody, w tym Wyższe Nagrody, jeśli to zrobisz.
 5. Polecający i Polecany nie będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji wystąpi między zakwalifikowaniem się do otrzymania Nagrody a jej otrzymaniem lub przed terminem wypłaty Nagrody: (i) jeśli rodzic/opiekun Polecającego lub Polecanego cofnie którąkolwiek z wymaganych czynności po jej zrealizowaniu; (ii) jeśli rodzic/opiekun Polecającego lub Polecanego zamknie swoje konto osobiste Revolut lub subkonto Revolut <18 lub (iii) jeśli zawiesimy lub ograniczymy konto osobiste rodzica/opiekuna Polecającego lub Polecanego lub oba takie konta.
 6. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Nagrody w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 7. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie tłumaczenie. Oznacza to, że nie możesz uzyskać żadnych praw ma mocy wersji przetłumaczonej i tylko wersja angielska może być wykorzystywana w postępowaniu sądowym. Jeśli jednak zgodnie z prawem wymagane jest stosowanie języka lokalnego, wiążąca będzie lokalna wersja językowa niniejszego regulaminu.
 8. Revolut może być zmuszony do przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z niniejszym Regulaminem. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności Revolut <18.
 9. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste Revolut. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego za pośrednictwem aplikacji Revolut. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na przepisy ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Właściwy sąd

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz)

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Identyfikator podatkowy W0250845E, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Woluminu 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwy sąd w Hiszpanii.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, the Netherlands.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.