Producten

Informatiedocument over depositoverzekering

PDF downloaden

INFORMATIE VOOR DE DEPOSITOHOUDERS

Belangrijke informatie over de depositoverzekering

De bij Revolut Bank UAB aangehouden deposito's zijn verzekerd door

de Litouwse overheidsinstelling “Deposit and Investment Insurance”.

Verzekeringsdekkingslimiet:

tot EUR 100.000 voor één depositohouder voor al zijn/haar deposito’s aangehouden bij Revolut Bank UAB*.

In het geval dat je meerdere deposito’s bij Revolut Bank UAB hebt,

worden al je deposito’s bij Revolut Bank UAB samengeteld en geldt de verzekeringsdekkingslimiet van EUR 100.000 voor het totale bedrag van je deposito’s*.

Als je een gezamenlijke rekening hebt met een of meer andere personen,

geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke depositohouder afzonderlijk**.

De maximale termijn voor het uitbetalen van de depositoverzekeringsvergoeding, als Revolut Bank UAB zijn verplichtingen niet nakomt,

is 7 werkdagen***.

De munteenheid voor betaling van de depositoverzekeringsvergoeding:

Euro.

Contactgegevens:

(Openbare instelling"Deposit and Investment Insurance", Adres: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefoon: +370 5 213 5657, Fax: +370 5 213 5546, E-mailadres: [email protected])

Meer gedetailleerde informatie:

www.iidraudimas.lt.


Opmerkingen:

* Als een deposito niet wordt terugbetaald als gevolg van een onvermogen van Revolut Bank UAB om haar financiële verplichtingen na te komen, betaalt het Verzekeringsbedrijf de verzekeringsvergoeding voor deposito's aan de depositohouders. Het maximale bedrag van de verzekeringsvergoeding voor deposito's bij Revolut Bank UAB voor één depositohouder is EUR 100.000. Het bedrag van de depositoverzekeringsvergoeding wordt bepaald door alle deposito's die bij Revolut Bank UAB worden aangehouden bij elkaar op te tellen. Als een depositohouder bijvoorbeeld Dagelijks Sparen heeft met een relevant rekeningsaldo van EUR 90.000 en een betaalrekening met een relevant rekeningsaldo van EUR 20.000, is het bedrag dat als verzekeringsvergoeding aan die depositohouder zal worden betaald slechts EUR 100.000.


In sommige specifieke gevallen (middelen uit de verkoop van een woning die eigendom is van een depositohouder en die niet meer dan 6 maanden vóór het plaatsvinden van de gebeurtenis die onder de depositoverzekering valt naar de rekening van de depositohouder zijn overgemaakt; middelen die door een depositohouder als legataris of wettelijke opvolger zijn geërfd; middelen die door een depositohouder zijn ontvangen als begunstigde in het kader van een levensverzekeringscontract of in het kader van een ander soortgelijk contract in het geval van overlijden; middelen die door een depositohouder zijn ontvangen als een vergoeding of uitkering in de gevallen en onder de door de wet vastgestelde voorwaarden als gevolg van het overlijden van een andere persoon bij het uitvoeren van zijn/haar professionele of officiële taken; uitkeringen of vergoedingen voor schade veroorzaakt door gewelddadige misdrijven); is de depositodekking hoger dan EUR 100.000. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op www.iidraudimas.lt.


** Als je een gezamenlijke rekening hebt met een of meerdere andere personen, is de verzekeringsdekkingslimiet van EUR 100.000 van toepassing op elke gezamenlijke eigenaar van de deposito.


*** De instelling die verantwoordelijk is voor het depositogarantiestelsel is het Verzekeringsbedrijf (Public Institution "Deposit and Investment Insurance", adres: Savanorių av. 5, LT-03116 Vilnius, Litouwen; tel.: +370 5 213 5657, fax: +370 5 213 5546, e-mail: [email protected]), website: www.iidraudimas.lt. Het zal je stortingen (tot EUR 100.000) vergoeden uiterlijk binnen:

  • 10 werkdagen van 1 januari 2021 tot 31 december 2023;
  • 7 werkdagen vanaf 1 januari 2024.

Indien tot 31 december 2023 de vergoeding voor de depositoverzekering niet wordt uitbetaald binnen 7 werkdagen na de dag waarop de gebeurtenis die onder de depositoverzekering valt heeft plaatsgevonden, wordt vanaf 16 mei 2016 aan de depositohouder op zijn/haar verzoek binnen 5 werkdagen na ontvangst van een relevant verzoek, een deel van de vergoeding onder de depositoverzekering uitgekeerd dat gelijk is aan het maandelijkse minimumloon, maar dat niet hoger is dan het totaal van de deposito’s van de depositohouder die in aanmerking komen voor verzekering (voorschot op verzekeringsvergoeding).

Als je binnen deze periodes geen verzekeringsvergoeding hebt ontvangen, neem dan contact op met het Verzekeringsbedrijf. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op de volgende website: www.iidraudimas.lt.


Andere relevante informatie

In principe zijn bijna alle deposito's van particuliere en zakelijke depositohouders verzekerd door het Verzekeringsbedrijf.

De uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito's staan vermeld op de website van het Verzekeringsbedrijf: www.iidraudimas.lt. Ze zijn ook hieronder te vinden. Revolut Bank UAB zal je op jouw verzoek ook informeren of een product al dan niet door een verzekering wordt gedekt. Als deposito’s verzekerd zijn, zal Revolut Bank UAB dit bevestigen in je rekeningoverzicht en je tegelijkertijd verwijzen naar deze informatie voor de depositohouder.


INFORMATIE OVER DE DEPOSITOVERZEKERINGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEVALLEN WAARIN DEPOSITO’S NIET VERZEKERD ZIJN EN WANNEER ER BEPERKINGEN OP DE DEPOSITOVERZEKERING VAN TOEPASSING ZIJN

De bij Revolut Bank UAB aangehouden deposito's zijn verzekerd door

de Litouwse overheidsinstelling “Deposit and Investment Insurance”.

Gevallen waarin deposito’s niet door de verzekering worden gedekt

Houd er rekening mee dat volgens artikel 3, lid 2, van de Wet op de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers van de Republiek Litouwen, de depositoverzekering geen dekking biedt aan (de deposito's van de gespecificeerde entiteiten vallen niet onder de depositoverzekering, ongeacht de wetgeving van het land waaronder deze entiteiten zijn opgericht):

1.1. deposito’s die door andere kredietinstellingen in eigen naam en voor eigen rekening zijn gestort;

1.2. eigen vermogen;

1.3. deposito’s waarvoor een strafrechtelijke veroordeling is opgelegd in verband met het witwassen van geld;

1.4. deposito’s van financiële instellingen;

1.5. deposito’s van beheermaatschappijen;

1.6. deposito’s van financiële makelaarskantoren;

1.7. deposito’s waarvan de identiteit van de eigenaar niet is vastgesteld (deposito’s in anonieme en gecodeerde rekeningen);

1.8. deposito’s van verzekerings- en herverzekeringsbedrijven en deposito’s van verzekerings- en herverzekeringsbedrijven die in andere lidstaten en derde landen zijn gevestigd;

1.9. deposito’s van instellingen voor collectieve belegging;

1.10. deposito’s van pensioenfondsen;

1.11. deposito’s van staats- en gemeentelijke instellingen en organen zoals gedefinieerd in de Wet inzake de overheidsdienst van de Republiek Litouwen, met uitzondering van middelen van andere personen die op depositorekeningen van dergelijke instellingen en organen staan;

1.12. deposito’s van de Bank van Litouwen;

1.13. schuldbewijzen en verplichtingen die door de deelnemer aan het depositogarantiestelsel zelf zijn uitgegeven met betrekking tot de aanvaardingen en promesses van de deelnemer;

1.14. elektronisch geld en geld dat is ontvangen via instellingen voor elektronisch geld van houders van elektronisch geld in ruil voor elektronisch geld.

Gevallen waarin de depositoverzekeringsvergoeding onderhevig is aan betalingsbeperkingen

Houd er rekening mee dat volgens artikel 8 van de Wet op de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers, betalingen van verzekeringscompensatie voor deposito's niet worden gedaan:

2.1. voor deposito’s, middelen, geld, effecten en verplichtingen die niet onder de depositoverzekering vallen volgens artikel 3, lid 2, van de Wet op de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers;

2.2. aan houders van deposito’s op een rekening waarop in de 24 maanden voorafgaand aan de datum van de depositoverzekering geen deposito-gerelateerde transacties hebben plaatsgevonden en het bedrag van het aangehouden deposito minder dan EUR 10 bedraagt;

2.3. voor depositohouders of andere personen die recht hebben op een depositoverzekeringsvergoeding en die veroordeeld zijn voor het witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme in verband met de onrechtmatigheid van de verwerving van geld dat wordt aangehouden als deposito.

Gevallen waarin een betaling van de depositoverzekeringsvergoeding wordt uitgesteld

Houd er rekening mee dat volgens artikel 7, lid 4, van de Wet op de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers de betaling van verzekeringscompensatie voor deposito's wordt uitgesteld wanneer:

3.1. er gegevens ontbreken die het recht van de aanvrager op de verzekeringsvergoeding voor deposito's rechtvaardigen of als het deposito het onderwerp is van een juridisch geschil; totdat de gegevens die het recht op de verzekeringsvergoeding voor deposito's rechtvaardigen, worden verstrekt of totdat de definitieve beslissing van de rechtbank ten uitvoer wordt gebracht om het depositogeschil op te lossen;

3.2. het recht van de depositohouder op toegang tot het deposito is beperkt in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet; totdat deze beperkingen worden opgeheven;

3.3. er geen deposito-gerelateerde transacties hebben plaatsgevonden in de 24 maanden vóór de datum van de gebeurtenis met betrekking tot de depositoverzekering of in de 3 maanden na de datum van deze gebeurtenis;

3.4. het Verzekeringsbedrijf informatie ontvangt van de deelnemer aan het depositogarantiestelsel dat het bedrag van de verzekeringsvergoeding voor deposito's de EUR 100.000 overschrijdt als gevolg van de redenen vermeld in artikel 4, lid 2, van de Wet betreffende de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers, en voor het bedrag dat EUR 100.000 overschrijdt; totdat de bedragen vermeld in artikel 4, lid 2, van de Wet betreffende de Wet verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers zijn verduidelijkt, maar niet later dan 3 maanden na de datum van de gebeurtenis met betrekking tot de depositoverzekering;

3.5. het in aanmerking komende deposito wordt aangehouden op een gezamenlijke of depositorekening; totdat de bedragen die aan een specifieke persoon toebehoren op een gezamenlijke of depositorekening zijn verduidelijkt, maar niet later dan 3 maanden na de datum van de gebeurtenis met betrekking tot de depositoverzekering;

3.6. de betaling van verzekeringscompensatie voor deposito’s wordt gedaan aan de depositohouders van een bijkantoor dat in een Lidstaat is gevestigd door een in de Republiek Litouwen gevestigde kredietinstelling op grond van artikel 7, lid 7, van de Wet betreffende de verzekering van deposito’s en verplichtingen aan beleggers; totdat de beheerder van het depositogarantiestelsel van een Lidstaat bevestigt bereid te zijn om de verzekeringscompensatie voor deposito’s te betalen;

3.7. de betaling van verzekeringscompensatie voor deposito’s wordt gedaan aan de depositohouders van een in de Republiek Litouwen gevestigd bijkantoor door een kredietinstelling dat in een andere Lidstaat is gevestigd krachtens

artikel 7, lid 8, van de Wet betreffende de verzekering van deposito's en verplichtingen aan beleggers; totdat de beheerder van het depositogarantiestelsel van een Lidstaat van de statutaire zetel, als de kredietinstelling die een bijkantoor in de Republiek Litouwen heeft gevestigd aan die regeling deelneemt, de voor de betaling van de verzekeringsvergoeding voor deposito's vereiste informatie aan het Verzekeringsbedrijf heeft verstrekt en het bedrag heeft overgemaakt dat voor de betaling van de verzekeringsvergoeding voor deposito's vereist is;

3.8. de depositohouder of een andere persoon die het recht heeft om aanspraak te maken op een verzekeringsvergoeding voor deposito’s wordt beschuldigd van het witwassen van geld en/of terrorismefinanciering met betrekking tot de wettigheid van de verwerving van het geld dat als deposito wordt aangehouden; tot de datum van inwerkingtreding van de definitieve beslissing van de rechtbank.

Contactgegevens:

(Openbare instelling “Deposit and Investment Insurance”, Adres: Savanorių av. 5, LT-0311 Vilnius, Telefoon: +370 5 213 5657, Fax: +370 5 213 5546, E-mail: [email protected])

Meer gedetailleerde informatie:

www.iidraudimas.lt