Producten

Informatiedocument over depositoverzekering

1. Belangrijkste informatie over depositoverzekering

De bij Revolut Bank UAB aangehouden deposito's zijn verzekerd door het Litouwse staatsbedrijf "Deposit and Investment Insurance".


Verzekeringsdekkingslimiet: tot EUR 100.000 voor één depositohouder voor al zijn/haar deposito’s aangehouden bij Revolut Bank UAB*.


In het geval dat je meerdere deposito’s bij Revolut Bank UAB hebt, worden al je deposito’s bij Revolut Bank UAB samengeteld en geldt de verzekeringsdekkingslimiet van EUR 100.000 voor het totale bedrag van je deposito’s*.


Als je een gezamenlijke rekening hebt met een of meer andere personen, geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke depositohouder afzonderlijk**.


De maximale termijn voor het uitbetalen van de depositoverzekeringsvergoeding, als Revolut Bank UAB zijn verplichtingen niet nakomt, is 10 werkdagen***.


De munteenheid voor betaling van de depositoverzekeringsvergoeding: Euro.

Contactgegevens:

State Company "Deposit and Investment Insurance"

Adres: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius

Telefoon: +370 5 213 5657

Fax: +370 5 213 5546

E-mailadres: idf@idf.lt

Meer gedetailleerde informatie: www.iidraudimas.lt.


Opmerkingen:

* Als een deposito niet wordt terugbetaald als gevolg van een onvermogen van Revolut Bank UAB om zijn financiële verplichtingen na te komen, betaalt het staatsbedrijf "Deposit and Investment Insurance" de depositoverzekeringsvergoeding voor deposito's aan de depositohouders. Het maximale bedrag van de verzekeringsvergoeding voor deposito’s bij Revolut Bank UAB voor één depositohouder is EUR 100.000. Het bedrag van de depositoverzekeringsvergoeding wordt bepaald door alle deposito’s die bij Revolut Bank UAB worden aangehouden bij elkaar op te tellen. Als een depositohouder bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met een relevant rekeningsaldo van EUR 90.000 en een betaalrekening met een relevant rekeningsaldo van EUR 20.000, is het bedrag dat als verzekeringsvergoeding aan die depositohouder zal worden betaald slechts EUR 100.000.


In sommige specifieke gevallen (middelen uit de verkoop van een woning die eigendom is van een depositohouder en die niet meer dan 6 maanden vóór het plaatsvinden van de gebeurtenis die onder de depositoverzekering valt naar de rekening van de depositohouder zijn overgemaakt; middelen die door een depositohouder als legataris of wettelijke opvolger zijn geërfd; middelen die door een depositohouder zijn ontvangen als begunstigde in het kader van een levensverzekeringscontract of in het kader van een ander soortgelijk contract in het geval van overlijden; middelen die door een depositohouder zijn ontvangen als een vergoeding of uitkering in de gevallen en onder de door de wet vastgestelde voorwaarden als gevolg van het overlijden van een andere persoon bij het uitvoeren van zijn/haar professionele of officiële taken; uitkeringen of vergoedingen voor schade veroorzaakt door gewelddadige misdrijven); is de depositodekking hoger dan EUR 100.000. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op www.iidraudimas.lt.


** Als je een gezamenlijke rekening hebt met een of meerdere andere personen, is de verzekeringsdekkingslimiet van EUR 100.000 van toepassing op elke gezamenlijke eigenaar van de deposito.


*** Betaling van vergoeding van depositoverzekering. De instelling die verantwoordelijk is voor de depositoverzekeringsregeling is het staatsbedrijf "Deposit and Investment Insurance" (adres: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius, Litouwen; tel.: +370 5 213 5657, fax: +370 5 213 5546, e-mail: idf@idf.lt), website: www.iidraudimas.lt. Het zal je stortingen (tot EUR 100.000) vergoeden uiterlijk binnen:

 • 15 werkdagen van 1 januari 2019 tot 31 december 2020;
 • 10 werkdagen van 1 januari 2021 tot 31 december 2023;
 • 7 werkdagen vanaf 1 januari 2024.


Indien tot 31 december 2023 de vergoeding voor de depositoverzekering niet wordt uitbetaald binnen 7 werkdagen na de dag waarop de gebeurtenis die onder de depositoverzekering valt heeft plaatsgevonden, wordt vanaf 16 mei 2016 aan de depositohouder op zijn/haar verzoek binnen 5 werkdagen na ontvangst van een relevant verzoek, een deel van de vergoeding onder de depositoverzekering uitgekeerd dat gelijk is aan het maandelijkse minimumloon, maar dat niet hoger is dan het totaal van de deposito’s van de depositohouder die in aanmerking komen voor verzekering (voorschot op verzekeringsvergoeding).


Als je binnen deze periodes geen verzekeringsvergoeding hebt ontvangen, moet je contact opnemen met het staatsbedrijf "Deposit and Investment Insurance". Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op de volgende website: www.iidraudimas.lt.

2. Andere relevante informatie

Wanneer zijn deposito’s gedekt?

In principe zijn bijna alle deposito's van particuliere en zakelijke depositohouders verzekerd door de staatsmaatschappij "Deposit and Investment Insurance".


Uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito's staan vermeld op de website van het staatsbedrijf "Deposit and Investment Insurance": www.iidraudimas.lt. Ze zijn ook hieronder te vinden. Revolut Bank UAB zal je op jouw verzoek ook informeren of een product al dan niet door een verzekering wordt gedekt. Als deposito’s verzekerd zijn, zal Revolut Bank UAB dit bevestigen in je rekeningoverzicht en je tegelijkertijd verwijzen naar deze informatie voor de depositohouder.


Wanneer zijn deposito’s niet gedekt?

Deposito’s die niet door de verzekering worden gedekt:

 1. deposito’s die door andere kredietinstellingen in eigen naam en voor eigen rekening zijn gestort;
 2. eigen middelen van Revolut Bank UAB;
 3. deposito’s waarvoor een strafrechtelijke veroordeling is opgelegd in verband met het witwassen van geld;
 4. deposito’s van financiële instellingen;
 5. deposito’s van beheermaatschappijen;
 6. deposito’s van financiële makelaarskantoren;
 7. deposito’s waarvan de identiteit van de eigenaar niet is vastgesteld (deposito’s in anonieme en gecodeerde rekeningen);
 8. deposito’s van verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, en verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die in andere lidstaten en derde landen zijn gevestigd;
 9. deposito’s van instellingen voor collectieve belegging;
 10. deposito’s van pensioenfondsen;
 11. deposito’s van staats- en gemeentelijke instellingen zoals gedefinieerd in de Wet inzake de ambtenarendienst van de Republiek Litouwen, met uitzondering van middelen van andere personen die op depositorekeningen van dergelijke instellingen en entiteiten staan;
 12. deposito’s van de Bank van Litouwen;
 13. schuldbewijzen die door de deelnemer aan het depositoverzekeringsstelsel zelf zijn uitgegeven en zijn passiva met betrekking tot zijn aanvaardingen en promesses; en
 14. elektronisch geld en middelen ontvangen van houders van elektronisch geld in ruil voor elektronisch geld.

De deposito’s van de bovenstaande entiteiten zijn niet onderworpen aan depositoverzekering, ongeacht de wetgeving van het land waarin deze entiteiten zijn gevestigd.

Wat zijn de beperkingen op de uitbetaling van vergoedingen van de depositoverzekering?

Vergoedingen van de depositoverzekering worden niet uitbetaald:

 1. in het geval van deposito’s, middelen, geld, effecten en passiva die niet door de verzekering worden gedekt (zoals hierboven aangegeven);
 2. aan depositohouders voor hun deposito’s op een rekening waarop in de 24 maanden voorafgaand aan de dag van de verzekerde gebeurtenis geen verrichtingen met betrekking tot de deposito zijn uitgevoerd, en waarbij het bedrag van het deposito op deze rekening lager is dan 10 euro;
 3. deposanten of andere personen die recht hebben op een vergoeding van de depositoverzekering en die veroordeeld zijn wegens het witwassen van geld en/of het financieren van terrorisme in verband met de onwettigheid van de verwerving van geld dat als deposito's wordt aangehouden.

Wanneer kan de betaling van de verzekeringsvergoeding worden uitgesteld?

In de gevallen die zijn beschreven onder de Wet op de verzekering van deposito’s en passiva aan beleggers van de Republiek Litouwen (meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.iidraudimas.lt) kan de betaling van verzekeringsvergoedingen worden uitgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld als er onvoldoende gegevens zijn om het recht op de depositoverzekeringsvergoeding te rechtvaardigen, of als er een gerechtelijk geschil is over het deposito, of als het recht van de depositohouders om over een deposito te beschikken beperkt is.