Produktai

Standartinės informacijos apie vartojimo paskolą pavyzdys

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ

Kam: <customer’s name surname>, asmens kodas <customer’s personal code>

Standartinės informacijos išdavimo data: <document date yyyy.mm.dd> <document date hour> val. <document date min.> min.)


Vartojimo kredito davėjo pavadinimas ir buveinės adresas


Vartojimo kredito davėjas

Adresas

Revolut Bank UAB („Bankas“)

Buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius.

Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas


Kredito rūšis

Terminuotas vartojimo kreditas (<credit type: if personal loan -> “Asmeninėms Kredito gavėjo reikmėms”, if family loan -> “Kredito gavėjo šeimos poreikiams”>)

Bendra vartojimo kredito suma

Suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį.

<credit amount> (<credit amount in words>) EUR.

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą.

Visa kredito suma išmokama iš karto po vartojimo kredito sutarties sudarymo į Jūsų Banke esančią mokėjimo sąskaitą.

Vartojimo kredito sutarties trukmė

<loan period> mėn.

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Jūs turėsite sumokėti:

 • įmokų skaičius: <number of monthly instalments>;
 • įmokos dydis: <monthly instalment amount> EUR (mokant kiekvieną mėnesį vartojimo kredito sutartyje nurodyta tvarka).

Palūkanos ir (arba) mokesčiai mokami tokia tvarka:

Palūkanos apskaičiuojamos nuo negrąžintos kredito dalies ir mokamos kartu su grąžinamu kreditu kiekvieną mėnesį.

Preliminarus įmokų grafikas, kuriame numatytos preliminarios grąžinamo kredito ir mokamų palūkanų sumos bei jų mokėjimo terminai, nurodytas vartojimo kredito sutarties projekte.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti.

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos.

<Total repayment> EUR.

Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas

Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs privalote pateikti, apibūdinimas.

Vartojimo kredito sutartimi paprastuoju ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant vartojimo kredito sutartyje numatytų Jūsų įsipareigojimų įvykdymą, bus įkeičiamos visos esamos ir būsimos lėšos Jūsų banko sąskaitose bei reikalavimo teisė (įskaitant ir būsimą reikalavimo teisę) išmokėti lėšas ir palūkanas (jei tokios mokamos).

Pastaba: įkeitimas neapriboja Jūsų teisės disponuoti Banko sąskaitose esančiomis lėšomis, jei vykdysite vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Bendra vartojimo kredito kaina


Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

Fiksuotoji <annual interest rate>% metinių palūkanų norma.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

<APR> %.

Prielaidos, naudojamos apskaičiuojant šią normą:

 1. Vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį;
 2. Šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
 3. Palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie patys kaip vartojimo kredito sutarties sudarymo metu ir bus taikomi iki vartojimo kredito sutarties pabaigos; ir
 4. Vartojimo kredito sutarties laikotarpiu naudositės Banko paslaugų planu „Standartinis“.


Tipinis šios normos apskaičiavimo pavyzdys:

 • Kredito suma: 2000 EUR
 • Kredito terminas: 24 mėn.
 • Mėnesio įmoka: 94,18 EUR
 • Fiksuota metinių palūkanų norma: 12 proc.
 • Kredito grąžinimas prasideda nuo kito mėnesio po vartojimo kredito sutarties pasirašymo. Palūkanos sumokamos kartu su kredito grąžinimu.
 • MN = 12,69 %

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

 • apdrausti vartojimo kreditą ar
 • sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.


Ne.

Taip. Iki visiško vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo privalote turėti mokėjimo sąskaitą Banke.

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos


Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos

Taip. Būtina turėti mokėjimo sąskaitą atidarytą Banke. Mokestis už standartinę mokėjimo sąskaitą netaikomas.

Konkrečių mokėjimo priemonių (pvz., vartojimo kredito kortelių) naudojimo išlaidų sumaMokestis už standartinę mokėjimo (debeto) kortelę netaikomas.

Mokestis už standartinę mokėjimo (debeto) kortelę netaikomas.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami už ne ilgesnį kaip 180 kalendorinių dienų laikotarpį.

Jūsų vartojimo kredito sutartis gali būti nutraukta ir visos mokėtinos sumos ieškomos. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo bei nepanaikina Jūsų pareigos įvykdyti mokėjimus Bankui. Dėl skolų išieškojimo Jūs galite patirti papildomų išlaidų. Jūsų duomenys gali būti perduoti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.

Kiti svarbūs aspektai


Teisė atsisakyti sutarties apsisprendimo laikotarpiu

Jūs turite teisę per 2 kalendorines dienas (apsisprendimo laikotarpiu), kurios pradedamos skaičiuoti nuo lėšų pagal vartojimo kredito sutartį išmokėjimo dienos, nenurodydamas priežasties atšaukti vartojimo kredito sutartį ir grąžinti mums Jums išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

Jūs, nenurodydamas priežasties, galite atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų:

 • nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos;
 • nuo dienos, kurią Jūs gavote vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas bei įstatymuose numatytą informaciją, kurią Jūs turite gauti kartu su vartojimo kredito sutartimi, jeigu ta diena yra vėlesnė už vartojimo kredito sutarties sudarymo dieną.

Jeigu Jūs pasinaudosite teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, Jūs turite:

 • sutarties atsisakyti iki aukščiau nustatyto termino ir pranešti apie tai Bankui Revolut paskyroje. Laikoma, kad Jūs tinkamai įvykdėte šiame punkte nustatytą pareigą informuoti, jeigu šis pranešimas pateiktas iki aukščiau nustatyto termino pabaigos;
 • nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą pateikimo Bankui dienos, grąžinti Bankui vartojimo kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos apskaičiuojamos pagal sutartą kredito palūkanų normą. Vartojimo kredito sutarties atsisakymo atveju Bankas iš Jūsų neturi teisės gauti jokios kitos kompensacijos.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas, jei taikoma, išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Kompensacija už kredito grąžinimą anksčiau termino netaikoma.

Jums grąžinus visą kreditą prieš terminą, Jūs privalote sumokėti Bankui palūkanas, susikaupusias iki kredito grąžinimo dienos bei sumokėti visus kitus iki kredito grąžinimo dienos priskaičiuotus mokėjimus.

Jums grąžinus kredito dalį prieš terminą likusios grąžintinos įmokos proporcingai sumažinamos nekeičiant vartojimo kredito sutartyje nustatyto kredito grąžinimo termino.

Jums grąžinus visą ar dalį vartojimo kredito prieš terminą, bendra kredito kaina sumažinama. Toks sumažinimas apima palūkanas ir išlaidas (jei tokių yra) už likusį laikotarpį, skaičiuojamą nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki likusio vartojimo kredito sutarties termino (galutinio kredito grąžinimo termino). Grąžinęs dalį vartojimo kredito Jūs Revolut paskyroje galėsite susipažinti su pertvarkytu įmokų mokėjimo grafiku.

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Mes nedelsdami nemokamai pranešime Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Jūs turite teisę nemokamai Revolut paskyroje susipažinti su vartojimo kredito sutarties projektu ir atsisiųsti jo kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei mes, gavę Jūsų prašymą, nenorėsime su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

Ši informacija galioja 24 valandas, t.y. iki <document date yyyy.mm.dd + 1 day> <document date hour> val. <document date min> min.

Su vartojimo kredito davėju susijusi informacija


Registravimas

Banko (juridinio asmens) kodas yra 304580906; buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius. Duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Priežiūros institucija

Vartojimo kredito davėjų veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, interneto svetainė www.lb.lt.

Su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija


Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtinti Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai.

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

Vartojimo kredito sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčus, kylančius iš vartojimo kredito sutarties, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

Vartojama kalba

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu ketiname bendrauti lietuvių ir / arba anglų kalbomis.

Su žalos atlyginimu susijusi informacija


Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

Manydami, kad dėl mūsų veiksmų patyrėte žalą ar mes pažeidėme Jūsų teises ar įstatymų saugomus interesus, turite teisę kreiptis į mus ir pagrįsti savo reikalavimą.

Mes pateiksime atsakymą į Jūsų prašymą (skundą) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos.

Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, atsakymo Jums neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, mes pateiksime Jums negalutinį atsakymą nurodydami atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Jūs gausite galutinį atsakymą. Galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jūsų prašymą (skundą) mes išnagrinėsime nemokamai.

Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkins arba jei Jums nebus atsakyta, Jūs turite teisę per 1 metus nuo kreipimosi į Banką teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke ne teismo tvarka rasite: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju


PRIEDAS Nr. 1 PRIE STANDARTINĖS INFORMACIJOS:


Atsižvelgiant į tai, kad Jūs kreipėtės į mus dėl vartojimo kredito suteikimo, remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 5 straipsniu mes pateikėme Jums standartinę informaciją apie vartojimo kreditą.


Standartinėje informacijoje nurodytą laikotarpį, kuriuo mes įsipareigojome pagal standartinę informaciją, bei joje nurodytomis sąlygomis mes sudarysime su Jumis vartojimo kredito sutartį, išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėja, kad Jūsų pateikta informacija, reikalinga priimti sprendimą dėl vartojimo sutarties sudarymo šioje standartinėje informacijoje nurodytomis sąlygomis:

 1. yra neišsami, neteisinga ir/ar klaidinanti;
 2. pasikeitė taip, kad mes nebūtume priėmę sprendimo suteikti vartojimo kreditą šioje standartinėje informacijoje nurodytomis sąlygomis, jei apie pasikeitusias aplinkybes žinotume iki sprendimo dėl vartojimo kredito suteikimo, pavyzdžiui, sumažėjus Jūsų gaunamoms pajamoms, kuriomis grindžiama Jūsų galimybė vykdyti įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį ar paaiškėja kitos aplinkybės, keliančios pagrįstą abejonę dėl galimybės vykdyti įsipareigojimus pagal galimai sudaromą sutartį.


Standartinėje informacijoje pateikta bendra vartojimo kredito kaina ir jos metinė norma apskaičiuota darant prielaidą, kad kreditas bus išduotas tą pačią dieną. Sudarant vartojimo kredito sutartį bendra vartojimo kredito kaina ir jos metinė norma gali nežymiai skirtis nuo standartinėje informacijoje nurodytos bendros vartojimo kredito kainos ir jos metinės normos priklausomai nuo kalendorinės mėnesio dienos, kurią bus sudaryta vartojimo kredito sutartis.


Jei turite klausimų dėl standartinės informacijos, prašome kreiptis į mus naudojantis Revolut paskyra ir (arba) Revolut paskyroje nurodytu Banko elektroniniu paštu.