Produktai

Informacija apie indėlių draudimą

INFORMACIJA INDĖLININKAMS

Pagrindinė informacija apie indėlių draudimą


Indėlius, laikomus Revolut Bank UAB, draudžia

Lietuvos viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Apsaugos riba:

iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus Revolut Bank UAB laikomus indėlius*.

Jei turite daugiau indėlių Revolut Bank UAB

visi jūsų indėliai, laikomi Revolut Bank UAB, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba*.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui**.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo maksimalus terminas, jeigu Revolut Bank UAB nevykdo įsipareigojimų:

7 darbo dienos***.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta:

eurai.

Kontaktiniai duomenys:

(viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, Tel. Nr.: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, El. pašto adresas: [email protected])

Daugiau informacijos:

www.iidraudimas.lt.


Pastabos:

* Jeigu indėlis negrąžinamas dėl UAB „Revolut Bank“ nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, Draudimo įmonė indėlininkams išmoka indėlių draudimo kompensaciją. Didžiausia indėlių, laikomų Revolut Bank UAB, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi Revolut Bank UAB laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

** Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

*** Draudimo išmokų išmokėjimas.

Už indėlių draudimo schemą atsakinga institucija yra Draudimo įmonė (viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas: Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, tel. Nr. +370 5 213 5657, faks. +370 5 213 5546, el. pašto adresas [email protected]), interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

  • 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
  • 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jei per minėtus laikotarpius draudimo išmoka tau išmokėta nebuvo, turėtum kreiptis į draudimo įmonę. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

Kita svarbi informacija

Iš esmės beveik visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėlininkų indėliai yra apdrausti draudimo įmonėje.

Išimtys, taikomos tam tikriems indėliams, pateikiamos Draudimo įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jos taip pat nurodytos žemiau. Jūsų paprašytas Revolut Bank UAB taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, Revolut Bank UAB tai patvirtins ir sąskaitos išraše, kartu pateikdamas nuorodą į šią informaciją indėlininkui.


INFORMACIJA APIE INDĖLIŲ DRAUDIMĄ


PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ATVEJUS, KAI INDĖLIAI NEDRAUDŽIAMI IR KAI TAIKOMI INDĖLIŲ DRAUDIMO IŠMOKŲ APRIBOJIMAI

Indėlius, laikomus Revolut Bank UAB, draudžia

Lietuvos viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį indėlių draudimas netaikomas (nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į šalies, kurioje šie subjektai įregistruoti, teisės aktus):

1.1. kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

1.2. nuosavos lėšos;

1.3. indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

1.4. finansų įstaigų indėliai;

1.5. valdymo įmonių indėliai;

1.6. finansų maklerio įmonių indėliai;

1.7. indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);1.8. draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

1.9. kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

1.10. pensijų fondų indėliai;

1.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

1.12. Lietuvos banko indėliai;

1.13. paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

1.14. elektroniniai pinigai ir iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Atvejai, kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Informuojame, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 8 straipsnį draudimo kompensacijos už indėlius nemokamos:

2.1. už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį;

2.2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;

2.3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.

Atvejai, kai indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas

Informuojame, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį draudimo kompensacijos už indėlius atidedamos, kai:

3.1. trūksta duomenų, pagrindžiančių pareiškėjo teisę į indėlių draudimo kompensaciją, arba jei dėl indėlio vyksta teisminis ginčas; kol bus pateikti duomenys, pagrindžiantys teisę į indėlių draudimo kompensaciją, arba kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio;

3.2. indėlininko teisė naudotis indėliu ribojama įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis; kol šie apribojimai bus panaikinti;

3.3. per 24 mėnesius iki indėlių draudimo įvykio dienos nebuvo sudaryta jokių su indėliais susijusių sandorių; iki 3 mėnesių po indėlio draudimo įvykio datos;

3.4. draudimo įmonė iš indėlių draudimo sistemos dalyvio gauna informaciją dėl draudimo kompensacijos už indėlius, kuri dėl Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių viršys 100 000 eurų, dydžio ir dėl sumos, viršijančios 100 000 eurų; kol paaiškės Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo indėlių draudimo įvykio dienos;

3.5. tinkamas indėlis laikomas bendroje arba indėlių sąskaitoje; iki tol, kol bus išaiškintos konkrečiam asmeniui priklausančios sumos bendroje arba indėlių sąskaitoje, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo indėlių draudimo įvykio dienos;

3.6. draudimo kompensacijas už indėlius priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo indėlininkams moka Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį; kol priimančiosios valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratorius nepatvirtina, jog yra pasiruošęs išmokėti draudimo kompensacijas už indėlius;

3.7. draudimo kompensaciją už indėlius Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams išmoka kredito įstaiga, kurios registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje, pagal

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalį; kol valstybės narės, kurioje registruota buveinė, indėlių draudimo sistemos, kai kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, yra šios sistemos dalyvė, administratorius pateiks draudimo įmonei informaciją, reikalingą indėlių draudimo kompensacijoms išmokėti, ir perves lėšų sumą, reikalingą indėlių draudimo kompensacijoms išmokėti;

3.8. indėlininkui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę reikalauti draudimo kompensacijos už indėlį, pareikšti kaltinimai dėl pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo, susijusio su pinigų, laikomų kaip indėlis, įsigijimo teisėtumu; iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Kontaktiniai duomenys:

(viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, Tel. Nr.: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, El. pašto adresas: [email protected])

Daugiau informacijos:

www.iidraudimas.lt.