Produktai

Informacija apie indėlių draudimą

1. Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą


Revolut Bank UAB laikomi indėliai yra draudžiami

Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Apsaugos riba:

iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus Revolut Bank UAB laikomus indėlius*.

Jei turite daugiau indėlių Revolut Bank UAB

visi jūsų indėliai, laikomi Revolut Bank UAB, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba*.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui**.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo maksimalus terminas, jeigu Revolut Bank UAB nevykdo įsipareigojimų:

7 darbo dienų***.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta:

eurai.

Kontaktiniai duomenys:

(viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, Tel. Nr.: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, El. pašto adresas: idf@idf.lt)

Daugiau informacijos:

www.iidraudimas.lt.


Pastabos:

* Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad Revolut Bank UAB nepajėgus įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams draudimo įmonė išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų Revolut Bank UAB, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi Revolut Bank UAB laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

** Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

*** Draudimo išmokų išmokėjimas. Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra draudimo įmonė (viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. Nr. +370 5 213 5657, faks. +370 5 213 5546, el. pašto adresas idf@idf.lt), interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

 • 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
 • 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su draudimo įmone. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

2. Kita svarbi informacija

Kada indėliai draudžiami?

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti draudimo įmonėje.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos draudimo įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jos taip pat nurodytos žemiau. Jūsų paprašytas Revolut Bank UAB taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, Revolut Bank UAB tai patvirtins ir sąskaitos išraše, kartu pateikdamas nuorodą į šią informaciją indėlininkui.


3. ATVEJAI, KAI INDĖLIAI NĖRA DRAUDŽIAMI IR KAI YRA TAIKOMI INDĖLIŲ DRAUDIMO APRIBOJIMAI

Indėlių draudimo objektas nėra:

 1. kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
 2. Revolut Bank UAB nuosavos lėšos;
 3. indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
 4. finansų įstaigų indėliai;
 5. valdymo įmonių indėliai;
 6. finansų maklerio įmonių indėliai;
 7. indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
 8. draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
 9. kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
 10. pensijų fondų indėliai;
 11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
 12. Lietuvos banko indėliai;
 13. paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
 14. elektroniniai pinigai ir iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Aukščiau nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti.


Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

 1. už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau);
 2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.
 3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo


Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.


Kontaktiniai duomenys:

(viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, Tel. Nr.: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, El. pašto adresas: idf@idf.lt)

Daugiau informacijos:

www.iidraudimas.lt.