Produktai

Standartinės informacijos apie kredito kortelės limitą pavyzdys

Standartinės informacijos apie kredito kortelės limitą pavyzdys buvo atnaujintas 2024 m. kovo 27 d. Jei Standartinės informacijos apie kredito kortelės limitą pavyzdys Jums buvo pateiktas 2024 m. kovo 27 d. arba vėliau, ši versija galioja Jums. Jei Standartinės informacijos apie kredito kortelės limitą pavyzdys Jums buvo pateiktas iki 2024 m. kovo 27 d., Jums bus galioja šis (spausti čia) Standartinės informacijos apie kredito kortelės limitą pavyzdys.


STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ (KREDITO LIMITĄ)

Kam: <customer’s name surname>, asmens kodas <customer’s personal code>

Standartinės informacijos išdavimo data: <document date yyyy.mm.dd> <document date hour> val. <document date min.> min.


Vartojimo kredito davėjo pavadinimas ir buveinės adresas


Vartojimo kredito davėjas

Adresas

Revolut Bank UAB („Bankas“).

Buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius.

Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas


Kredito rūšis

Vartojimo kreditas(<credit type: if personal loan -> “Asmeninėms Kredito gavėjo reikmėms”, if family loan -> “Kredito gavėjo šeimos poreikiams”>)

Bendra vartojimo kredito suma

Kredito limito suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį.

<credit limit amount> (<credit limit amount in words>) EUR.

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą.

Bankas suteiks kredito limitą į Jūsų su kredito kortele susietą sąskaitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 dieną nuo Kredito limito sutarties sudarymo. Apie kredito limito suteikimą pranešime Jums el. paštu arba per Revolut programėlę. Suteiktu kredito limitu galėsite naudotis atlikdami bet kurias mokėjimo operacijas su kredito kortele, t.y. atlikdami mokėjimus, pavedimus ir išsiimdami grynuosius pinigus. Kredito limitas bus suteikiamas nepaisant to ar Jūsų mokėjimo sąskaitoje Banke yra nuosavų lėšų.

Vartojimo kredito sutarties trukmė

Kredito limito sutartis neterminuota.

Sutarties pasibaigimas (nesant esminio sutarties pažeidimo)

Bankas turi teisę bet kada įspėjęs Jus prieš 60 kalendorinių dienų nutraukti Kredito limito sutartį. Suėjus Kredito limito sutarties nutraukimo terminui Jūsų teisė pasinaudoti kredito limitu pasibaigia ir Jūs galite iki Kredito limito sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti Bankui visą kreditą, sumokėti palūkanas bei kitus mokėjimus.

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Kiekvieno mėnesio pirmą dieną apskaičiuotą mėnesinę kredito įmoką ir palūkanas Jūs privalote sumokėti Bankui ne vėliau kaip iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

Mėnesinės įmokos dydis: 3 (trys) proc. nuo kiekvieno mėnesio pirmą dieną panaudotos kredito limito sumos arba 10 (dešimt) Eur, jei 3 (trys) proc. nuo kiekvieno mėnesio pirmą dieną panaudotos kredito limito sumos sudaro mažiau nei 10 (dešimt) Eur. Jei panaudota kredito limito suma yra mažesnė nei 10 (dešimt) Eur - mėnesine kredito įmoka laikoma visa faktiškai susidariusi kredito įmokos suma, skaičiuojama nuo kiekvieno mėnesio pirmą dieną panaudotos kredito limito sumos.

Jūs galite bet kada pasirinkti Revolut paskyroje sugrąžinti visą kreditą ar jo dalį be jokio mokesčio.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos.

<Total repayment> EUR.

Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas

Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs privalote pateikti, apibūdinimas.

Kredito limito sutartimi paprastuoju ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant Kredito limito sutartyje numatytų Jūsų įsipareigojimų įvykdymą, bus įkeičiamos visos esamos ir būsimos sąskaitos Jūsų Banko sąskaitose bei reikalavimo teisė (įskaitant ir būsimą reikalavimo teisę) išmokėti lėšas ir palūkanas (jei tokios mokamos).

Pastaba: įkeitimas neapriboja Jūsų teisės disponuoti Banko sąskaitose esančiomis lėšomis, jei vykdysite Kredito limito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Bendra vartojimo kredito kaina


Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

Fiksuotoji <annual interest rate>% metinių palūkanų norma.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

<APR> %.

Prielaidos, naudojamos apskaičiuojant šią normą:

 1. Bendros vartojimo kredito kainos apskaičiavimo tikslais kreditas suteikiamas trims mėnesiams;
 2. Kredito limito suma išmokama visa iš karto Kredito limito sutarties galiojimo laikotarpiui;
 3. Kredito limitas nebus viršytas;
 4. išmokėtą kredito sumą Kredito gavėjas grąžins mokėdamas mėnesines įmokas, kurias už pirmus du mėnesius sudarys tik priskaičiuotos palūkanos, o už trečiąjį mėnesį - priskaičiuotos palūkanos ir negrąžintas kreditas. Pirma įmoka mokama praėjus vienam mėnesiui nuo pirmos kredito sumos išmokėjimo Kredito gavėjui dienos;
 5. Šalys vykdys savo įsipareigojimus Kredito limito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
 6. Kredito gavėjas nepasinaudos Atidėjimo laikotarpiu ar galimybe pertvarkyti kredito grąžinimą (jei tokia bus sudaryta);
 7. Palūkanų norma ir kitos Kredito limito sutartyje nurodytos išlaidos nekis.
 8. Kredito limito sutarties laikotarpiu naudositės Banko paslaugų planu „Standartinis

Tipinis šios normos apskaičiavimo pavyzdys:

 • Kredito suma: 1000 EUR
 • Kredito terminas: 3 mėn.
 • Mėnesio įmoka: 13,59 EUR
 • Fiksuota metinių palūkanų norma: 16 proc.
 • Kreditas grąžinamas praėjus trims mėnesiams po Kredito limito sutarties sudarymo ir kredito sumos išmokėjimo Kredito gavėjui dienos. Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį, pirmąją įmoką sumokant praėjus mėnesiui nuo pirmos kredito sumos išmokėjimo dienos.
 • MN = 17,23%

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

 • apdrausti vartojimo kreditą ar
 • sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.


Ne.

Taip. Iki visiško vartojimo Kredito limito sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo privalote turėti mokėjimo sąskaitą Banke.

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos


Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos

Taip. Būtina turėti mokėjimo sąskaitą atidarytą Banke. Mokestis už standartinę mokėjimo sąskaitą netaikomas.

Konkrečių mokėjimo priemonių (pvz., vartojimo kredito kortelių) naudojimo išlaidų suma

Mokestis už kredito kortelę netaikomas.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

(Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.)

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami už ne ilgesnį kaip 180 kalendorinių dienų laikotarpį.

Jūsų Kredito limito sutartis gali būti nutraukta ir visos mokėtinos sumos ieškomos. Kredito limito sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo bei nepanaikina Jūsų pareigos įvykdyti mokėjimus Bankui. Dėl skolų išieškojimo Jūs galite patirti papildomų išlaidų. Jūsų duomenys gali būti perduoti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.

Kiti svarbūs aspektai


Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 2 kalendorines dienas (apsisprendimo laikotarpiu), kurios pradedamos skaičiuoti nuo kitos po Kredito limito sutarties sudarymo einančios kalendorinės dienos, nenurodydamas priežasties atšaukti Kredito limito sutartį ir grąžinti mums Jums išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Jūs turite teisę, nenurodydamas priežasties, Revolut paskyroje pranešęs mums atsisakyti Kredito limito sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito limito sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Jūs gavote Kredito limito sutarties nuostatas ir sąlygas bei įstatymuose numatytą informaciją, kurią Jūs turite gauti kartu su Kredito limito sutartimi, jei ta diena yra vėlesnė už Kredito limito sutarties sudarymo dieną. Atsisakęs Kredito limito sutarties Jūs privalote nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie Kredito limito sutarties atsisakymą Revolut paskyroje pateikimo dienos, sugrąžinti mums kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos.

Sutarties nutraukimas

Bankas turi teisę bet kada įspėjęs Jus prieš 60 dienų nutraukti Kredito limito sutartį. Suėjus Kredito limito sutarties nutraukimo terminui Jūsų teisė pasinaudoti kredito limitu pasibaigia ir Jūs turite iki Kredito limito sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti Bankui visą kreditą, sumokėti palūkanas, delspinigius bei kitus mokėjimus, priskaičiuotus iki kredito grąžinimo dienos.

Jūs, nepatirdamas papildomų išlaidų, turite teisę bet kuriuo metu pranešęs apie tai Bankui Revolut programėlėje nutraukti Kredito limito sutartį. Nutraukus Kredito limito sutartį Jūs iš karto turite sugrąžinti Bankui visą kreditą ir sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitus mokėjimus, priskaičiuotus iki kredito grąžinimo dienos.

Kredito limito viršijimas

Bankas be Jūsų sutikimo gali suteikti kreditą, viršijantį kredito limito sumą, kai kredito limitas yra pilnai išnaudotas, o Jūs nemokate Bankui su kredito kortele ar su ja susijusių mokesčių, palūkanoms susidariusioms už negrąžintą kreditą padengti, taip pat esant kitoms aplinkybėms, įskaitant, bet neapsiribojant, kai pagal organizacijų, valdančių Banko platinamų kredito kortelių ženklus (pvz. VISA), nustatytas kredito kortelių leidimo ir atsiskaitymo jomis taisykles ar susiformavusią praktiką, atliekant operacijas mokėjimo kortelėmis, nėra tikrinamas sąskaitoje esančių lėšų likutis.

Viršijus kredito limitą, Jūs privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki artimiausios mėnesinės kredito įmokos sumokėjimo sugrąžinti Bankui kredito sumą, viršijančią kredito limitą.

Už kredito limito viršijimą Jūs Bankui mokėsite Kredito limito sutartyje nustatytas palūkanas.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Kompensacija už kredito grąžinimą anksčiau termino netaikoma.

Atidėjimo laikotarpis

Bankas neskaičiuoja palūkanų už kredito limito dalį panaudotą Jums atsiskaitant negrynaisiais pinigais su Revolut kredito kortele. Atidėjimo laikotarpis netaikomas pinigų išgryninimui ir pinigų pavedimams bei atsiskaitymams kortele, jei tokių atsiskaitymų paskirtis yra lošimai ar investicijos. Norėdami pasinaudoti Atidėjimo laikotarpiu, du mėnesius iš eilės turėtumėte grąžinti visą praėjusio mėnesio pabaigoje panaudotą kredito limitą iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Kredito grąžinimo pertvarkymas

Bankas gali (bet neprivalo) leisti Revolut paskyroje Jums pasirinkti atsisakyti naudotis kredito limitu ir pertvarkyti gauto kredito grąžinimą išdėstant kredito ir palūkanų mokėjimus lygiomis dalimis per 24 mėnesius.

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Mes nedelsdami nemokamai pranešime Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Jūs turite teisę nemokamai Revolut paskyroje susipažinti su Kredito limito sutarties projektu ir atsisiųsti jo kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei mes, gavę Jūsų prašymą, nenorėsime su Jumis sudaryti Kredito limito sutarties.

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

Ši informacija galioja 24 valandas, t.y. iki <document date yyyy.mm.dd + 1 day> <document date hour> val. <document date min> min.

Su vartojimo kredito davėju susijusi informacija


Registravimas

Banko (juridinio asmens) kodas yra 304580906; buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius. Duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Priežiūros institucija

Vartojimo kredito davėjų veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, interneto svetainė www.lb.lt.

Su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija


Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtinti Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai.

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

Vartojimo kredito sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčus, kylančius iš Kredito limito sutarties, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

Vartojama kalba

Informacija ir Kredito limito sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba. Kredito limito sutarties galiojimo metu ketiname bendrauti lietuvių arba anglų kalbomis.

Su žalos atlyginimu susijusi informacija


Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

Manydami, kad dėl mūsų veiksmų patyrėte žalą ar mes pažeidėme Jūsų teises ar įstatymų saugomus interesus, turite teisę kreiptis į mus ir pagrįsti savo reikalavimą.

Mes pateiksime atsakymą į Jūsų prašymą (skundą) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos.

Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, atsakymo Jums neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, mes pateiksime Jums negalutinį atsakymą nurodydami atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Jūs gausite galutinį atsakymą. Galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jūsų prašymą (skundą) mes išnagrinėsime nemokamai.

Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkins arba jei Jums nebus atsakyta, Jūs turite teisę per 1 metus nuo kreipimosi į Banką teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke ne teismo tvarka rasite:

https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju


PRIEDAS Nr. 1 PRIE STANDARTINĖS INFORMACIJOS:


Atsižvelgiant į tai, kad Jūs kreipėtės į mus dėl vartojimo kredito suteikimo, remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 5 straipsniu mes pateikėme Jums standartinę informaciją apie vartojimo kreditą.


Standartinėje informacijoje nurodytą laikotarpį, kuriuo mes įsipareigojome pagal standartinę informaciją, bei joje nurodytomis sąlygomis mes sudarysime su Jumis Kredito limito sutartį, išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėja, kad Jūsų pateikta informacija, reikalinga priimti sprendimą dėl Kredito limito sutarties sudarymo šioje standartinėje informacijoje nurodytomis sąlygomis:

 1. yra neišsami, neteisinga ir/ar klaidinanti;
 2. pasikeitė taip, kad mes nebūtume priėmę sprendimo suteikti vartojimo kreditą šioje standartinėje informacijoje nurodytomis sąlygomis, jei apie pasikeitusias aplinkybes žinotume iki sprendimo dėl vartojimo kredito suteikimo, pavyzdžiui, sumažėjus Jūsų gaunamoms pajamoms, kuriomis grindžiama Jūsų galimybė vykdyti įsipareigojimus pagal Kredito limito sutartį ar paaiškėja kitos aplinkybės, keliančios pagrįstą abejonę dėl galimybės vykdyti įsipareigojimus pagal galimai sudaromą Kredito limito sutartį.


Standartinėje informacijoje pateikta bendra vartojimo kredito kaina ir jos metinė norma apskaičiuota darant prielaidą, kad kreditas bus išduotas tą pačią dieną. Sudarant Kredito limito sutartį bendra vartojimo kredito kaina ir jos metinė norma gali nežymiai skirtis nuo standartinėje informacijoje nurodytos bendros vartojimo kredito kainos ir jos metinės normos priklausomai nuo kalendorinės mėnesio dienos, kurią bus sudaryta Kredito limito sutartis.


Jei turite klausimų dėl standartinės informacijos, prašome kreiptis į mus naudojantis Revolut paskyra.