Proizvodi

Dokument s informacijama o osiguranju depozita

Preuzmi PDF

INFORMACIJE ZA DEPONENTE

Osnovne informacije o osiguranju depozita


Depoziti koje drži Revolut Bank UAB osigurava

litvanska javna institucija „Deposit and Investment Insurance”.

Granica pokrića za osiguranje:

do 100 000 EUR za jednog deponenta za sve depozite koje ima u Revolut banci UAB*.

Ako u Revolut banci UAB imate nekoliko depozita,

svi vaši depoziti u Revolut banci UAB agregirat će se, a na ukupni iznos depozita primijenit će se granica pokrića za osiguranje od 100 000 EUR*.

Ako imate zajednički račun s još nekom osobom ili osobama,

ograničenje od 100 000 EUR primijenit će se pojedinačno na svakog deponenta**.

Maksimalno razdoblje za isplatu nadoknade štete od osiguranja, ako Revolut banka UAB ne ispuni svoje obveze,

iznosi 7 radnih dana***.

Valuta za isplatu nadoknade štete od osiguranja:

euro.

Podaci za kontakt:

(Javna ustanova "Deposit and Investment Insurance" (Osiguranje depozita i ulaganja), Adresa: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-pošta: [email protected])

Detaljnije informacije:

www.iidraudimas.lt.


Napomene:

* Ako se depozit ne vrati uslijed nemogućnosti Revolut banke UAB da ispuni svoje financijske obveze, osiguravajuća tvrtka isplatit će deponentima nadoknadu štete od osiguranja za depozite. Maksimalan iznos nadoknade štete od osiguranja za depozite u Revolut banci UAB za jednog deponenta iznosi 100 000 EUR. Iznos nadoknade štete od osiguranja za depozite izračunava se agregiranjem svih depozita koje osoba ima u Revolut banci UAB. Ako, na primjer, deponent ima štedni račun s relevantnim saldom računa od 90 000 EUR i tekući račun s relevantnim saldom računa od 20 000 EUR, iznos koji će mu se isplatiti kao nadoknada štete od osiguranja iznosit će samo 100 000 EUR.

U nekim specifičnim slučajevima (sredstva od prodaje stambene nekretnine u vlasništvu deponenta prenesena na njegov račun u roku ne duljem od 6 mjeseci prije pojave događaja za koji je depozit osiguran; sredstva koja je deponent naslijedio kao nasljednik ili pravni slijednik; sredstva koja je deponent primio kao primatelj prema ugovoru o životnom osiguranju ili nekom drugom ugovoru koji pokriva slučaj smrti; sredstva koja je deponent primio kao naknadu ili povlasticu u slučajevima ili pod okolnostima određenima zakonom s obzirom na smrt druge osobe u trenutku obavljanja njene profesionalne ili službene dužnosti; povlastice ili naknade za štetu nastalu nasilnim kaznenim djelom) pokriće depozita bit će veće od 100 000 EUR. Detaljnije informacije dostupne su na: www.iidraudimas.lt.

** Ako imate zajednički račun s još nekom osobom (ili osobama), ograničenje pokrića za osiguranje od 100 000 EUR primijenit će se na svakog zajedničkog vlasnika depozita zasebno.

*** Isplata nadoknade štete od osiguranja depozita.

Ustanova zadužena za shemu osiguranja depozita državna je osiguravajuća tvrtka (javna ustanova "Deposit and Investment Insurance", s adresom: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, tel.: +370 5 213 5657, faks: +370 5 213 5546, e-pošta: [email protected]), web-mjesto: www.iidraudimas.lt. Isplatit će vam naknadu za vaše depozite (do 100 000 EUR) najkasnije u roku od:

  • 10 radnih dana od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.
  • 7 radnih dana od 1. siječnja 2024.

Ako se do 31. prosinca 2023. nadoknade štete od osiguranja za depozit ne isplate u roku od 7 radnih dana od dana kada se dogodio događaj za koji je depozit osiguran, počevši od 16. svibnja 2016., na zahtjev deponenta deponentu će se u roku od 5 radnih dana od zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva isplatiti dio nadoknade štete od osiguranja za depozite u iznosu od minimalne mjesečne plaće, a taj dio neće prijeći ukupan zbroj deponentovih depozita koji ispunjavaju uvjete za osiguranje (predujam nadoknade štete od osiguranja za depozite).

Ako u navedenom razdoblju ne primite nadoknadu štete od osiguranja, obratite se osiguravajućoj tvrtki. Detaljnije informacije dostupne su na web-mjestu: www.iidraudimas.lt.


Ostale relevantne informacije

U načelu, osiguravajuća tvrtka osigurava sve depozite malih i korporativnih deponenata.

Iznimke koje se primjenjuju na određene depozite navedene su na web-mjestu osiguravajuće tvrtke: www.iidraudimas.lt. Naći ćete ih i u nastavku. Na vaš zahtjev i Revolut banka UAB obavijestit će vas o tome je li određeni proizvod pokriven osiguranjem ili nije. Ako su depoziti osigurani, Revolut banka UAB potvrdit će to u vašem izvatku po računu, a istodobno će vas uputiti na ove informacije za deponente.


INFORMACIJE O OSIGURANJU DEPOZITA

OSNOVNE INFORMACIJE O SLUČAJEVIMA KADA DEPOZITI NISU OSIGURANI i KADA SE PRIMJENJUJU OGRANIČENJA NA POGODNOSTI ZA OSIGURANJE DEPOZITA


Depoziti koje drži Revolut Bank UAB osigurava

litvanska javna institucija „Deposit and Investment Insurance”.

Slučajevi u kojima depoziti nisu pokriveni osiguranjem

Obavještavamo vas da prema Članku 3(2) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima Republike Litvanije, osiguranje depozita neće pokrivati (depoziti određenih entiteta neće biti predmetom osiguranja depozita, bez obzira na zakone ove države kojima su obuhvaćenim ovi entiteti):

1.1. depoziti koje polažu druge kreditne ustanove u svoje ime i za vlastiti račun

1.2. vlastita sredstva Revolut banke UAB

1.3. depoziti povezani s kaznenom presudom za pranje novca

1.4. depoziti financijskih ustanova

1.5. depoziti menadžerskih tvrtki

1.6. depoziti financijskih posredničkih agencija

1.7. depoziti bez podataka o identitetu vlasnika (depoziti na anonimnim ili šifriranim računima)

1.8. depoziti osiguravajućih i reosiguravajućih društava, kao i osiguravajućih i reosiguravajućih društava osnovanih u drugim zemljama članicama ili trećim zemljama

1.9. depoziti od zajedničkih ulaganja

1.10. depoziti iz mirovinskih fondova

1.11. depoziti državnih i lokalnih ustanova prema definiciji u zakonu Republike Litve o državnoj upravi, osim sredstava koja pripadaju drugim osobama, a drže se na depozitnim računima tih ustanova i subjekata

1.12. depoziti Litavske središnje banke

1.13. jamčevine za dug koje je izdao učesnik u samoj shemi osiguranja depozita i dugovanja povezana s prihvaćanjima i mjenicama

1.14. elektronički novac i sredstva primljena od vlasnika novca u zamjenu za elektronički novac.

Slučajevi u kojima naknada za osiguranje depozita podliježe ograničenjima plaćanja

Obavještavamo vas da prema Članku 8 Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima, plaćanja nadoknadu štete od osiguranja za depozite neće biti izvršena:

2.1. za depozite, fondove, novac, vrijednosne papire i obveze koji nisu predmetom osiguranja depozita u skladu s Člankom 3(2) Zakona o osiguranju depozita i obvezama prema investitorima;

2.2. deponentima za depozite na računu na kojem tijekom 24 mjeseca prije događaja za koji je depozit osiguran nije bilo nikakve aktivnosti povezane s depozitom, a iznos depozita na računu manji je od 10 eura

2.3. deponenti ili druge osobe koje imaju pravo na kompenzaciju za osiguranje depozita i koje su bile osuđene zbog pranja novca i/ili financiranja terorizma u vezi s nezakonitim dobivanjem novca koji drže kao depozite.

Slučajevi u kojima je isplata naknade od osiguranja za depozit odgođena

Obavještavamo vas da prema Članku 7(4) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima, uplata naknade štete od osiguranja za depozite će biti odgođena kada:

3.1. postoji nedostatak podatka koje opravdavaju prava podnosioca zahtjeva za nadoknadu štete od osiguranja za depozite ili ako je depozit predmetom pravnog spora; dok se podaci koji opravdavaju pravo na nadoknadu štete od osiguranja za depozit dostave ili dok se ne sprovede konačna odluka suda kojim se rješava spor oko depozita;

3.2. su prava deponenata da pristupi depozitu ograničena u slučajevima i prema uvjetima koje propisuju zakoni; dok se ta ograničenja ne uklone;

3.3. su unutar 24 mjeseca obavljene transakcije koje nisu vezane za depozite a prije datuma osiguranja depozita; do 3 mjeseca nakon datuma osiguranja depozita;

3.4. osiguravajuća tvrtka dobije informacije od sudionika sustava osiguranja depozita vezane za iznos nadoknadu štete od osiguranja za depozite, koji prelazi 100000 EUR zbog razloga navedenih u Članku 4(2) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima i za iznos koji prelazi 100000 EUR, dok se iznosi navedeni u Članku 4(2) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima ne pojasne, ali ne dulje od 3 mjeseca nakon datuma osiguranja depozita;

3.5. se depozit koji ispunjava uvjete čuva na zajedničkom ili depozitnom računu; dok se iznos koji pripada određenoj osobi na zajedničkom ili depozitnom računu ne pojasni ali ne dulje od 3 mjeseca od dana osiguranja depozita;

3.6. uplatu nadoknade štete od osiguranja za depozite deponentima podružnice koja je osnovana u državi članici koja je domaćin šalje kreditna institucija koju je osnovala Republika Litvanija prema Članku 7(7) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima; dok administrator sustava osiguranja depozita države članice koja je domaćim ne potvrdi da su spremni platiti nadoknadu štete od osiguranja za depozite;

3.7. uplatu nadoknade štete od osiguranja za depozite deponetima podružnice osnovane u Republici Litvaniji šalje kreditna institucija koja ima registriran ured u drugoj državi članici prema

Članku 7(8) Zakona o osiguranju depozita i obveza prema investitorima; dok administrator sustava osiguranja depozita registriranog ureda države članice, gdje je kreditna institucija koja ima osnovanu podružnicu u Republici Litvaniji dio ovog sustava, ne da informacije o osiguravajućoj tvrtki koje su potrebne za plaćanje naknade štete od osiguranja za depozite i prenese iznos sredstava potrebnih za plaćanje naknade štete od osiguranja;

3.8. se deponent ili druga osoba koja ima pravo na traženje naknade štete od osiguranja za depozit tereti za pranje novca i/ili financiranje terorizma vezano za legalnost preuzimanja novca koji se čuva kao depozit; do datuma kada konačna odluka suda stupa na snagu.

Podaci za kontakt:

(Javna ustanova "Deposit and Investment Insurance" (Osiguranje depozita i ulaganja), Adresa: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-pošta: [email protected])

Detaljnije informacije:

www.iidraudimas.lt.