Proizvodi

Dokument s informacijama o osiguranju depozita

1. Osnovne informacije o osiguranju depozita

Depozite u banci Revolut banka UAB osigurava litvanska državna tvrtka "Deposit and Investment Insurance" (Osiguranje depozita i ulaganja).


Granica pokrića za osiguranje: do 100 000 EUR za jednog deponenta za sve depozite koje ima u Revolut banci UAB*.


Ako u Revolut banci UAB imate nekoliko depozita, svi vaši depoziti u Revolut banci UAB agregirat će se, a na ukupni iznos depozita primijenit će se granica pokrića za osiguranje od 100 000 EUR*.


Ako imate zajednički račun s još nekom osobom ili osobama, ograničenje od 100 000 EUR primijenit će se pojedinačno na svakog deponenta**.


Maksimalno razdoblje za isplatu nadoknade štete od osiguranja, ako Revolut banka UAB ne ispuni svoje obveze, iznosi 10 radnih dana***.


Valuta za isplatu nadoknade štete od osiguranja: euro.

Podaci za kontakt:

Državna tvrtka "Deposit and Investment Insurance" (Osiguranje depozita i ulaganja)

Adresa: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius

Telefon: +370 5 213 5657

Faks: +370 5 213 5546

E-pošta: idf@idf.lt

Detaljnije informacije: www.iidraudimas.lt.


Napomene:

* Ako se depozit ne vrati uslijed nemogućnosti Revolut banke UAB da ispuni svoje financijske obveze, državna tvrtka „Deposit and Investment Insurance” isplatit će deponentima nadoknadu štete od osiguranja za depozite. Maksimalan iznos nadoknade štete od osiguranja za depozite u Revolut banci UAB za jednog deponenta iznosi 100 000 EUR. Iznos nadoknade štete od osiguranja za depozite izračunava se agregiranjem svih depozita koje osoba ima u Revolut banci UAB. Ako, na primjer, deponent ima štedni račun s relevantnim saldom računa od 90 000 EUR i tekući račun s relevantnim saldom računa od 20 000 EUR, iznos koji će mu se isplatiti kao nadoknada štete od osiguranja iznosit će samo 100 000 EUR.


U nekim specifičnim slučajevima (sredstva od prodaje stambene nekretnine u vlasništvu deponenta prenesena na njegov račun u roku ne duljem od 6 mjeseci prije pojave događaja za koji je depozit osiguran; sredstva koja je deponent naslijedio kao nasljednik ili pravni slijednik; sredstva koja je deponent primio kao primatelj prema ugovoru o životnom osiguranju ili nekom drugom ugovoru koji pokriva slučaj smrti; sredstva koja je deponent primio kao naknadu ili povlasticu u slučajevima ili pod okolnostima određenima zakonom s obzirom na smrt druge osobe u trenutku obavljanja njene profesionalne ili službene dužnosti; povlastice ili naknade za štetu nastalu nasilnim kaznenim djelom) pokriće depozita bit će veće od 100 000 EUR. Detaljnije informacije dostupne su na: www.iidraudimas.lt.


** Ako imate zajednički račun s još nekom osobom (ili osobama), ograničenje pokrića za osiguranje od 100 000 EUR primijenit će se na svakog zajedničkog vlasnika depozita zasebno.


*** Isplata nadoknade štete od osiguranja depozita. Ustanova zadužena za shemu osiguranja depozita državna je tvrtka „Deposit and Investment Insurance” (adresa: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius, tel.: +370 5 213 5657, faks: +370 5 213 5546, e-pošta: idf@idf.lt), web-mjesto: www.iidraudimas.lt. Isplatit će vam naknadu za vaše depozite (do 100 000 EUR) najkasnije u roku od:

 • 15 radnih dana od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.
 • 10 radnih dana od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.
 • 7 radnih dana od 1. siječnja 2024.


Ako se do 31. prosinca 2023. nadoknade štete od osiguranja za depozit ne isplate u roku od 7 radnih dana od dana kada se dogodio događaj za koji je depozit osiguran, počevši od 16. svibnja 2016., na zahtjev deponenta deponentu će se u roku od 5 radnih dana od zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva isplatiti dio nadoknade štete od osiguranja za depozite u iznosu od minimalne mjesečne plaće, a taj dio neće prijeći ukupan zbroj deponentovih depozita koji ispunjavaju uvjete za osiguranje (predujam nadoknade štete od osiguranja za depozite).


Ako u navedenom razdoblju ne primite nadoknadu štete od osiguranja, obratite se državnoj tvrtki „Deposit and Investment Insurance”. Detaljnije informacije dostupne su na web-mjestu: www.iidraudimas.lt.

2. Ostale relevantne informacije

Kada su depoziti osigurani?

U načelu, državna tvrtka „Deposit and Investment Insurance” osigurava sve depozite malih i korporativnih deponenata.


Iznimke koje se primjenjuju na određene depozite navedene su na web-mjestu državne tvrtke „Deposit and Investment Insurance”: www.iidraudimas.lt. Naći ćete ih i u nastavku. Na vaš zahtjev i Revolut banka UAB obavijestit će vas o tome je li određeni proizvod pokriven osiguranjem ili nije. Ako su depoziti osigurani, Revolut banka UAB potvrdit će to u vašem izvatku po računu, a istodobno će vas uputiti na ove informacije za deponente.


Kada depoziti nemaju osiguranje?

Depoziti koji nemaju osiguranje:

 1. depoziti koje polažu druge kreditne ustanove u svoje ime i za vlastiti račun
 2. vlastita sredstva Revolut banke UAB
 3. depoziti povezani s kaznenom presudom za pranje novca
 4. depoziti financijskih ustanova
 5. depoziti menadžerskih tvrtki
 6. depoziti financijskih posredničkih agencija
 7. depoziti bez podataka o identitetu vlasnika (depoziti na anonimnim ili šifriranim računima)
 8. depoziti osiguravajućih i reosiguravajućih društava, kao i osiguravajućih i reosiguravajućih društava osnovanih u drugim zemljama članicama ili trećim zemljama
 9. depoziti od zajedničkih ulaganja
 10. depoziti iz mirovinskih fondova
 11. depoziti državnih i lokalnih ustanova prema definiciji u zakonu Republike Litve o državnoj upravi, osim sredstava koja pripadaju drugim osobama, a drže se na depozitnim računima tih ustanova i subjekata
 12. depoziti Litavske središnje banke
 13. jamčevine za dug koje je izdao učesnik u samoj shemi osiguranja depozita i dugovanja povezana s prihvaćanjima i mjenicama
 14. elektronički novac i sredstva primljena od vlasnika novca u zamjenu za elektronički novac.

Depoziti navedenih subjekata ne podliježu osiguranju depozita bez obzira na zakon zemlje u kojoj ti subjekti imaju sjedište.

Kakva su ograničenja za isplatu nadoknade štete od osiguranja za depozite?

Nadoknade štete od osiguranja depozita ne isplaćuju se:

 1. u slučaju depozita, sredstava, novca, vrijednosnica i dugovanja koji nisu osigurani (kako je prethodno navedeno)
 2. deponentima za depozite na računu na kojem tijekom 24 mjeseca prije događaja za koji je depozit osiguran nije bilo nikakve aktivnosti povezane s depozitom, a iznos depozita na računu manji je od 10 eura
 3. deponenti ili druge osobe koje imaju pravo na kompenzaciju za osiguranje depozita i koje su bile osuđene zbog pranja novca i/ili financiranja terorizma u vezi s nezakonitim dobivanjem novca koji drže kao depozite.

Kada se isplata nadoknade štete od osiguranja može odgoditi?

U slučajevima koje opisuje Zakon Republike Litve o osiguravanju depozita i dugovanja investitorima (detaljnije informacije potražite na www.iidraudimas.lt) isplate nadoknada štete od osiguranja mogu se odgoditi ako, na primjer, nema dovoljno podataka koji bi opravdali pravo na nadoknadu štete od osiguranja ili ako postoji sudski spor povezan s depozitom ili ako deponent ima ograničeno pravo raspolaganja depozitom.