Προϊόντα

Όροι ασφάλισης

Αυτοί οι όροι ασφάλισης ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2022. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους προηγούμενους όρους Ασφάλισης οι οποίοι ισχύουν έως την 1η Ιουλίου 2022.

Αγορά ασφαλιστικού προϊόντος με τη Revolut

1. Για ποιον λόγο οι παρόντες όροι είναι σημαντικοί

Οι παρόντες όροι καθορίζουν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις της Revolut όταν αγοράζετε ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσω της εφαρμογής Revolut ως χρήστης του της Revolut.

Αποτελούν τη νομική σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σας ενημερώνουν σχετικά με τα εξής:

 • Την ευθύνη που έχει η Revolut σας δίνει τη δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της εφαρμογής Revolut και
 • Την ευθύνη που έχουν οι ασφαλιστικοί συνεργάτες που έχει επιλέξει η Revolut για την ασφάλιση που έχετε επιλέξει, καθώς και για την παροχή βοήθειας σε οποιαδήποτε αξίωση υποβάλετε.

2. Σχετικά με εμάς

Στους παρόντες όρους, με οποιαδήποτε αναφορά στο α' πληθυντικό πρόσωπο νοείται η Revolut Insurance Europe UAB.

Όταν αγοράζετε ασφάλιση μέσω της εφαρμογής Revolut, είμαστε υπεύθυνοι για να σας συστήσουμε στον ασφαλιστικό συνεργάτη μας, καθώς και για να εισπράξουμε το ποσό που καταβάλλετε για την ασφάλισή σας, όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.

Η Revolut Insurance Europe UAB είναι εγγεγραμμένη από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας ως εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών και ασφάλισης, δηλαδή είμαστε εξουσιοδοτημένοι να διανέμουμε ασφαλιστικά προϊόντα. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα αυτήν στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας.

Η Revolut Insurance Europe UABB είναι εγγεγραμμένη με αριθμό εταιρείας 305910164 και έχει καταστατική έδρα και κεντρικά γραφεία στην οδό Konstitucijos ave. 21Β, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας.

3. Αγορά ασφάλισης μέσω της εφαρμογής Revolut

Όταν αγοράζετε ασφαλιστικά προϊόντα μέσω της εφαρμογής Revolut, εμείς θα κάνουμε τα εξής:

 • θα σας συστήσουμε στον ασφαλιστικό συνεργάτη μας για το σχετικό ασφαλιστικό προϊόν;
 • θα σας παρέχουμε πρόσβαση στο «Ενημερωτικό έγγραφο για το ασφαλιστικό προϊόν» (το οποίο συντάσσεται από τον σχετικό ασφαλιστή και ορίζει τις λεπτομέρειες του ασφαλιστικού προϊόντος σας) και σε άλλες χρήσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών προτού προβείτε στην αγορά του εν λόγω ασφαλιστικού προϊόντος, δικαιωμάτων του ασφαλιστή, όταν δεν τηρείτε τους όρους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πληροφοριών για πιθανές περιπτώσεις αυξημένου ασφαλιστικού κινδύνου (εάν υπάρχουν), πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο·
 • θα σας καθοδηγούμε ώστε να βρείτε το ασφαλιστικό προϊόν κατά τη χρήση της εφαρμογής Revolut (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα), έτσι ώστε να μπορέσετε να συμφωνήσετε να το αγοράσετε·
 • θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το κόστος της ασφάλισης που παρέχεται από τους ασφαλιστικούς συνεργάτες μας·
 • θα εισπράττουμε το κόστος του ασφαλιστικού προϊόντος σας από εσάς και με τη σειρά μας θα πληρώνουμε τον ασφαλιστικό συνεργάτη μας για την ασφαλιστική κάλυψή σας όπως περιγράφεται περαιτέρω στους εν λόγω όρους·
 • θα εκδίδουμε ένα ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λογαριασμό του σχετικού ασφαλιστή· και
 • θα σας παρέχουμε συνεχή πρόσβαση στην τεκμηρίωση για το ασφαλιστικό προϊόν σας (συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστηρίου που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τον ασφαλιστικό συνεργάτη μας) μέσω της εφαρμογής Revolut αμέσως μετά την αγορά του.

Υποβάλλοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μέσω της εφαρμογής Revolut, επιβεβαιώνετε την πρόθεση να συνάψετε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω της Revolut Insurance Europe UAB.

Μόλις αγοραστεί ασφάλεια από μέρους σας, ο ασφαλιστής μας θα είναι άμεσα υπόλογος απέναντι εσάς για τα εξής:

 • τον χειρισμό οποιασδήποτε αξίωσης υποβάλετε και
 • την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής προς εσάς μετά την ευδοκίμηση της αξίωσης.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση οποιασδήποτε ασφάλισης που συνάπτεται μέσω της εταιρείας μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν ο ασφαλιστικός εταίρος μας δεν τηρήσει ή αθετήσει τις υποχρεώσεις του βάσει οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συνάψει μαζί σας, ακόμη και αν ο ασφαλιστής αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει οποιουδήποτε σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

4. Πώς εισπράττουμε τις πληρωμές σας

Για αγορά ασφάλισης μέσω της εφαρμογής Revolut, πρέπει να έχετε λογαριασμό πληρωμών στη Revolut Bank UAB, οντότητα του ομίλου Revolut, που θα σας παρέχει τις υποκείμενες υπηρεσίες πληρωμών. Πρόκειται για τον «Λογαριασμό Revolut» που διαθέτετε. Όταν πληρώνετε για ένα ασφαλιστικό προϊόν, η Revolut Bank UAB θα χρεώσει τον λογαριασμό σας με το ποσό του ασφαλιστικού προϊόντος και θα πραγματοποιήσει την πληρωμή στη Revolut Insurance Europe UAB. Η Revolut Insurance Europe UAB φυλάσσει την πληρωμή σας ως αντιπρόσωπος μιας εταιρείας παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών του ασφαλιστικού συνεργάτη μας, με την έννοια ότι η ασφάλισή σας καταβάλλεται πράγματι και χωρίς καθυστέρηση όταν εισπράττουμε τα χρήματα από τον λογαριασμό σας. Ομοίως, εάν κάποια στιγμή δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, το σχετικό ποσό σάς πιστώνεται όταν καταβληθεί πράγματι σε εσάς από τη Revolut Bank UAB. Το στοιχείο υπηρεσιών πληρωμών που παρέχεται από τη Revolut Bank UAB αντικατοπτρίζεται στους Προσωπικούς όρους της Revolut Bank UAB. Ως χρήστης της Revolut, έχετε δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει των Προσωπικών όρων που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut που διαθέτετε σε σχέση με το στοιχείο υπηρεσιών πληρωμών που παρέχεται από τη Revolut Bank UAB.

Συμφωνούμε με τους ασφαλιστικούς συνεργάτες μας να μας καταβάλλουν προμήθεια για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, ώστε να τους φέρνουμε σε επαφή με ενδιαφερόμενους πελάτες. Εάν ο τύπος του ασφαλιστήριου συμβολαίου που πουλάμε φτάσει συγκεκριμένους στόχους κέρδους, ο ασφαλιστής μας ενδέχεται να μας καταβάλει επίσης μέρος αυτού του κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι ενεργούμε με βάση την εντολή των ασφαλιστικών συνεργατών μας και όχι τη δική σας, ωστόσο λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα συμφέροντά σας. Δεν μας πληρώνετε προμήθεια για να το κάνουμε αυτό.

5. Οι ασφαλιστικοί συνεργάτες μας

Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους ασφαλιστικούς φορείς για να σας παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής Revolut. Προς το παρόν, δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον ασφαλιστικό φορέα, αλλά εφόσον υπάρξει στο μέλλον, θα γίνει αναφορά στους παρόντες όρους. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τη λίστα των ασφαλιστικών συνεργατών μας κατά περιόδους.

Δεν έχουμε συμμετοχές σε εμπορεύματα, άμεσα ή έμμεσα, που να αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ψήφου ή οποιοδήποτε κεφάλαιο στους ασφαλιστικούς συνεργάτες μας. Οι ασφαλιστικοί συνεργάτες μας και οι μητρικές εταιρείες τους δεν έχουν συμμετοχές σε εμπορεύματα, άμεσα ή έμμεσα, που να αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα ψήφου ή το κεφάλαιο σε εμάς. Οι ασφαλιστικοί συνεργάτες μας δεν αποτελούν μέλη του ομίλων εταιρειών της Revolut. Επιπλέον, δεν έχουμε συμβατική υποχρέωση να διενεργούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες διανομής ασφαλίσεων αποκλειστικά με τους πιο πάνω αναφερόμενους ασφαλιστικούς συνεργάτες. Το μόνο κριτήριο επιλογής τους βασίζεται στο ότι παρέχουν ασφαλιστικά προϊόντα που θεωρούμε ότι μπορεί να φανούν χρήσιμα στους πελάτες μας. Δεν σας συμβουλεύουμε ως προς το εάν ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τις περιστάσεις, ωστόσο, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ασφαλιστικά προϊόντα οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιο προϊόν θα αγοράσετε. Επίσης, δεν παρέχουμε κίνητρα στο προσωπικό μας ώστε να πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα.

6. Τι θα συμβεί αν παρουσιαστεί πρόβλημα;

Τρόπος υποβολής αξίωσης βάσει της ασφάλισής σας

Για να υποβάλετε μια αξίωση βάσει της ασφάλισής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ασφαλιστικό μας συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αξίωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλιση» της εφαρμογής Revolut. Πλήρεις λεπτομέρειες καθορίζονται επίσης στο ασφαλιστήριό σας στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσα από την εφαρμογή Revolut μετά την αγορά.

Καταγγελίες σχετικά με το ασφαλιστικό προϊόν σας

Εάν θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με το ασφαλιστικό προϊόν που αγοράσατε ή σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση που υποβάλατε για πληρωμή που έγινε βάση της ασφάλισής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ασφαλιστικό μας συνεργάτη. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να τα κάνετε αυτά ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας παρέχεται.

Καταγγελίες σχετικά με την υπηρεσία μας

Πάντα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μερικές φορές γίνονται και σφάλματα. Εάν εσείς (ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος) έχετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα αποδεχτούμε και θα εξετάσουμε οποιαδήποτε καταγγελία που αποστέλλεται από εσάς σε εμάς. Η τελική απάντησή μας στην καταγγελία σας, ή επιστολή που θα επεξηγεί τους λόγους που η τελική απάντηση δεν έχει ολοκληρωθεί, θα σας αποσταλεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της καταγγελίας σας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 35 εργάσιμων ημερών (και θα σας ενημερώσουμε σχετικά).

Εάν θέλετε απλώς να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο σχετικά με ένα ζήτημα που σας απασχολεί, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής Revolut. Συνήθως, έχουμε τη δυνατότητα να επιλύουμε τα προβλήματα άμεσα μέσω της εφαρμογής. Ίσως χρειαστεί να μας παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Ωστόσο, με την υποβολή της καταγγελίας, θα πρέπει να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το ονοματεπώνυμό σας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με τον λογαριασμό σας Revolut,
 • ποιο είναι το πρόβλημα,
 • πότε προέκυψε το πρόβλημα και
 • τον τρόπο που θα θέλατε να επανορθώσουμε.

Η καταγγελία σας θα εξεταστεί και θα λάβετε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά, εκτός εάν λάβετε διαφορετική ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν άλλα εγγυητικά κεφάλαια ή άλλοι μηχανισμοί αποζημίωσης των καταναλωτών για προστασία των συμφερόντων σας, εκτός από αυτά που σας παρέχονται στην παρούσα συμφωνία.

Επίλυση καταγγελιών από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διευθετήθηκε η καταγγελία σας, μπορείτε να το αναφέρετε στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας εντός 1 (ενός) έτους από την ημερομηνία που στείλαμε ή (θα έπρεπε να στείλουμε) την τελική απάντηση στην καταγγελία σας. Στην περίπτωση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας θα ενεργήσει ως εξωδικαστική αρχή επίλυσης διαφορών η οποία ασχολείται με διαφορές μεταξύ καταναλωτών και παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η διεύθυνση της εν λόγω Υπηρεσίας είναι η εξής: Žalgirio str. 90, 09303 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπό της.

Σημειώστε ότι, εάν επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Κεντρική Τράπεζας της Λιθουανίας ως εξωδικαστική αρχή επίλυσης διαφορών, τότε θα πρέπει να μας υποβάλλετε την καταγγελία σας εντός 3 (τριών) μηνών από την ημέρα που διαπιστώσατε ή θα έπρεπε να έχετε διαπιστώσει την επικαλούμενη παραβίαση των δικαιωμάτων ή των έννομων συμφερόντων σας που απορρέουν από τη μεταξύ μας συμφωνία. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, έχετε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας ως την εποπτική αρχή μας σε σχέση με οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά στις υπηρεσίες μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο εάν πιστεύετε ότι παραβιάσαμε τον νόμο. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις αντίστοιχες εξωδικαστικές αρχές επίλυσης διαφορών που χειρίζονται τις καταγγελίες καταναλωτών στη χώρα σας σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από μέρους μας. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εν λόγω αρχών εδώ.

Τρόπος υποβολής αξίωσης βάσει της ασφάλισής σας

Για να υποβάλετε μια αξίωση βάσει της ασφάλισής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ασφαλιστικό μας συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αξίωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλιση» της εφαρμογής Revolut. Πλήρεις λεπτομέρειες ορίζονται επίσης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας παρέχεται.

7. Διατηρούμε τη δυνατότητα αλλαγής των παρόντων όρων

Διατηρούμε τη δυνατότητα αλλαγής των παρόντων όρων:

 • εάν θεωρήσουμε ότι θα καταστούν πιο ευκολονόητοι ή πιο χρήσιμοι σε εσάς,
 • για να αντικατοπτρίζουν μια αλλαγή τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας, ιδιαίτερα εάν η τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω αλλαγής του τρόπου παροχής οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού συστήματος ή τεχνολογίας,
 • για να αντικατοπτρίζουν τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για εμάς ή τις υπηρεσίες μας,
 • για να αντικατοπτρίζουν τυχόν μεταβολές στο κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας,
 • για να αντανακλούν αλλαγές στους ασφαλιστικούς συνεργάτες που έχουμε επιλέξει,
 • λόγω μεταβολής των υπηρεσιών ή προϊόντων των δικών μας ή των ασφαλιστικών συνεργατών μας, ή προσθήκης νέων, ή
 • για να αντανακλούν οποιαδήποτε μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας σε άλλη οντότητα του ομίλου Revolut.
 • θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της εφαρμογής Revolut, γραπτού μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  8. Νομικά ζητήματα

  Οι πληροφορίες σας

  Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την αγορά μίας ασφάλισης απαιτούνται για τους σκοπούς πώλησης ασφάλισης σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του ασφαλίστρου, για σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι ορθές, ακριβείς και πλήρεις. Υποβάλλοντας πληροφορίες σε εμάς, επιβεβαιώνετε ότι αποτελείτε το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται ή έχετε άλλως δικαίωμα να παράσχετε τέτοιου είδους δεδομένα, καθώς επίσης πως οι παρεχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, είναι ακριβείς και ορθές. Τα δεδομένα σας που μας παρέχονται για λόγους ασφάλισης θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως για σκοπούς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

  Δεν θα επαληθεύσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχετε. Η ορθότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών αποτελεί δική σας ευθύνη.

  Οι εσφαλμένες πληροφορίες που μας παρέχονται ενδέχεται να εμποδίσουν τους ασφαλιστικούς συνεργάτες μας να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί σας. Λόγω λανθασμένων πληροφοριών οι ασφαλιστές ενδέχεται να χρεώσουν υψηλότερο ασφάλιστρο και, σε περίπτωση περιστατικού ασφάλισης, να μην πληρώσουν την ασφαλιστική αποζημίωση ή να μειώσουν την ασφαλιστική αποζημίωση. Ανακριβή δεδομένα ενδέχεται να ακυρώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτεται μαζί σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τέτοιες συνέπειες οι οποίες προκύπτουν λόγω λανθασμένων πληροφοριών που μας έχουν υποβληθεί. Εάν εμείς ή τρίτα μέρη υποστούμε απώλειες λόγω λανθασμένων πληροφοριών που παρέχετε εσείς, καθώς επίσης λανθασμένων, ανακριβών ή μη ορθών προσωπικών δεδομένων, εμείς ή τα εν λόγω τρίτα μέρη θα πρέπει να αποζημιωθούμε από εσάς.

  Άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς

  Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, πρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας είναι αυτό που ορίζεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας απορρήτου της εταιρείας μας.

  Η συμφωνία μεταξύ μας

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μαζί με την Πολιτική προστασίας απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο όρο και προϋπόθεση που ισχύουν για τις υπηρεσίες μας, συνιστούν νομική σύμβαση (εφεξής «σύμβαση») ανάμεσα:

  • σε εσάς και
  • εμάς, τη Revolut Insurance Europe UAB. Οι μόνοι κάτοχοι δικαιωμάτων επί της συμφωνίας είστε εσείς και εμείς (Revolut Insurance Europe UAB). Η σύμβαση είναι ατομική και συνάπτεται με εσάς. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε σε κανένα άλλο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.

  Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας στην περίπτωση μόνο που ευλόγως κρίνουμε ότι η ενέργεια αυτή δεν θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων όρων ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε ώστε να τηρήσουμε οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική απαίτηση. Θα μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που έχετε μαζί μας κατόπιν σχετικής ειδοποίησης αναφορικά με τη μεταφορά.

  Σε περίπτωση που ακυρωθεί ο λογαριασμός Revolut που διαθέτετε

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διανέμονται από μέρους μας είναι διαθέσιμα μόνο στους κατόχους λογαριασμών Revolut. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός Revolut που διαθέτετε ή βρίσκεται σε διαδικασία απενεργοποίησης, θα ακυρωθούν όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις.

  Εφαρμόζεται το Δίκαιο της Λιθουανίας

  Εσείς κι εμείς επιβεβαιώνουμε δια του παρόντος την επιλογή μας ότι για τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις θα ισχύουν νόμοι της Λιθουανίας, οι οποίοι διέπουν τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς ως ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ανεξαρτήτως της επιλογής αυτής, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε.

  Ισχύς της αγγλικής έκδοσης της συμφωνίας

  Εάν οι παρόντες όροι μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα, η μετάφραση θα είναι μόνο για λόγους αναφοράς και επιβεβαιώνετε ότι θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Εκτός και αν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, οι επικοινωνίες μεταξύ μας θα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και οι αξιώσεις θα διεκπεραιώνονται στα αγγλικά.