Προϊόντα

Έγγραφο με πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

Κύριες πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων


Οι καταθέσεις στην Revolut Bank UAB ασφαλίζονται από

Τον λιθουανικό δημόσιο οργανισμό «Ασφάλιση καταθέσεων και επενδύσεων».

για όλες τις καταθέσεις του που φυλάσσονται στην Revolut Bank UAB,

tο όριο κάλυψης της ασφάλισης είναι έως 100.000 Ευρώ για έναν καταθέτη.*

Σε περίπτωση που έχετε πολλές καταθέσεις στη Revolut Bank UAB,

όλες οι καταθέσεις σας που φυλάσσονται στη Revolut Bank UAB είναι συγκεντρωτικές και το όριο ασφαλιστικής κάλυψης των 100.000 Ευρώ ισχύει για το συνολικό ποσό των καταθέσεών σας*.

Σε περίπτωση που έχετε κοινό λογαριασμό με ένα ή περισσότερα άλλα άτομα,

το όριο των 100.000 Ευρώ ισχύει ατομικά για κάθε καταθέτη**.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα για καταβολή της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων, εάν η Revolut Bank UAB δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της,

είναι 7 εργάσιμες ημέρες***.

Το νόμισμα πληρωμής αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων:

Ευρώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

(Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» Διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Τηλέφωνο: +370 5 213 5657, Φαξ: +370 5 213 5546, Email: [email protected])

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες:

www.iidraudimas.lt.


Σημειώσεις:

* Εάν μια κατάθεση δεν επιστραφεί ως αποτέλεσμα αδυναμίας της Revolut Bank UAB να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει την αποζημίωση ασφάλισης καταθέσεων στους καταθέτες. Το μέγιστο ποσό ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις στη Revolut Bank UAB για έναν καταθέτη είναι 100.000 Ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων καθορίζεται από το σύνολο όλων των καταθέσεων που φυλάσσονται στη Revolut Bank UAB. Για παράδειγμα, εάν ένας καταθέτης διαθέτει αποταμιευτικό λογαριασμό με σχετικό υπόλοιπο λογαριασμού 90.000 Ευρώ και τρεχούμενο λογαριασμό με αντίστοιχο υπόλοιπο λογαριασμού 20.000 Ευρώ, το ποσό που θα καταβληθεί σε αυτόν τον καταθέτη ως ασφαλιστική αποζημίωση θα είναι μόνο 100.000 Ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κεφάλαια από πώληση κατοικίας ιδιοκτησίας του καταθέτη που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό του καταθέτη όχι περισσότερο από 6 μήνες πριν από την εμφάνιση του περιστατικού ασφάλισης κατάθεσης, κεφάλαια που κληρονόμησε ένας καταθέτης ως κληρονόμος ή νόμιμος διάδοχος, κεφάλαια που έλαβε ένας καταθέτης ως δικαιούχος βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή βάσει οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου συμβολαίου σε περίπτωση θανάτου, κεφάλαια που έλαβε ο καταθέτης ως αποζημίωση ή επίδομα σε περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο λόγω θανάτου άλλου προσώπου κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών ή υπηρεσιακών καθηκόντων του, επιδόματα ή αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από βίαια εγκλήματα), η κάλυψη των καταθέσεων θα είναι μεγαλύτερη από 100.000 Ευρώ. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.iidraudimas.lt.

** Εάν διατηρείτε κοινό λογαριασμό με άλλο πρόσωπο (πρόσωπα), το όριο ασφαλιστικής κάλυψης των 100.000 Ευρώ ισχύει για κάθε κοινό κάτοχο της κατάθεσης.

*** Πληρωμή αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων.

Ο φορέας που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα ασφάλισης καταθέσεων είναι η ασφαλιστική εταιρεία (ο δημόσιος οργανισμός «Ασφάλιση καταθέσεων και επενδύσεων», διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, τηλ.: +370 5 213 5657, φαξ: +370 5 213 5546, email: [email protected]), ιστότοπος: www.iidraudimas.lt. Θα αποζημιώσει τις καταθέσεις σας (έως 100.000 Ευρώ) το αργότερο εντός:

  • 10 εργάσιμων ημερών από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023,
  • 7 εργάσιμων ημερών από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 οι αποζημιώσεις ασφάλισης καταθέσεων δεν καταβληθούν εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα εμφάνιση του περιστατικού ασφάλισης κατάθεσης, ξεκινώντας από τις 16 Μαΐου 2016, κατόπιν αιτήματος του καταθέτη, θα πληρώνεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος, μέρος της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων ίσο με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, χωρίς να υπερβαίνει, ωστόσο, το σύνολο των καταθέσεων του καταθέτη που είναι επιλέξιμες για ασφάλιση (προκαταβολή αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων).

Εάν εντός των περιόδων αυτών δεν σας καταβλήθηκε ασφαλιστική αποζημίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο www.iidraudimas.lt.


Άλλες σχετικές πληροφορίες

Κατ' αρχήν, σχεδόν όλες οι καταθέσεις ιδιωτών καταθετών και εταιρικών καταθετών εταιρειών είναι ασφαλισμένες από την ασφαλιστική εταιρεία.

Εξαιρέσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες καταθέσεις παρέχονται στον ιστότοπο της ασφαλιστικής εταιρείας: www.iidraudimas.lt. Μπορούν επίσης να βρεθούν πιο κάτω. Η Revolut Bank UAB, κατόπιν αιτήματός σας, θα σας ενημερώνει επίσης εάν ένα προϊόν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται από ασφάλιση. Εάν οι καταθέσεις είναι ασφαλισμένες, η Revolut Bank UAB θα το επιβεβαιώσει στη αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού σας, ενώ ταυτόχρονα θα σας παραπέμπει σε αυτές τις πληροφορίες καταθέτη.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Οι καταθέσεις στην Revolut Bank UAB ασφαλίζονται από

Τον λιθουανικό δημόσιο οργανισμό «Ασφάλιση καταθέσεων και επενδύσεων».

Περιπτώσεις καταθέσεων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, η ασφάλιση καταθέσεων δεν καλύπτει (οι καταθέσεις των συγκεκριμένων οντοτήτων δεν αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης καταθέσεων, ανεξάρτητα από τη νομοθεσία της χώρας βάσει της οποίας έχουν συσταθεί οι εν λόγω οντότητες):

1.1. καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων εξ ονόματός τους και για δικό τους λογαριασμό,

1.2. ίδια κεφάλαια της Revolut Bank UAB,

1.3. καταθέσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί ποινική καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος,

1.4. καταθέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

1.5. καταθέσεις εταιρειών διαχείρισης,

1.6. καταθέσεις χρηματοπιστωτικών χρηματιστηριακών εταιρειών,

1.7. καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα των κατόχων δεν έχει προσδιοριστεί (καταθέσεις που διατηρούνται σε ανώνυμους και κωδικοποιημένους λογαριασμούς),

1.8. καταθέσεις ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες,

1.9. καταθέσεις συλλογικών επενδυτικών επιχειρήσεων,

1.10. καταθέσεις συνταξιοδοτικών ταμείων,

1.11. καταθέσεις κρατικών και δημοτικών φορέων, όπως ορίζονται στο Δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, εκτός από κεφάλαια που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα και φυλάσσονται σε λογαριασμούς καταθέσεων αυτών των ιδρυμάτων και οντοτήτων,

1.12. καταθέσεις της Τράπεζας της Λιθουανίας,

1.13. χρεόγραφα που εκδίδονται από τον συμμετέχοντα του ίδιου του προγράμματος ασφαλιστικών καταθέσεων και τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές και τις υποσχετικές του,

1.14. ηλεκτρονικό χρήμα και κεφάλαια που λαμβάνονται από κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος ως αντάλλαγμα για ηλεκτρονικό χρήμα.

Περιπτώσεις στις οποίες η αποζημίωση από την ασφάλιση καταθέσεων υπόκειται σε περιορισμούς πληρωμών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις:

2.1. για τις καταθέσεις, τα κεφάλαια, τα χρήματα, τις κινητές αξίες και τις υποχρεώσεις, που δεν αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών,

2.2. σε καταθέτες για τις καταθέσεις τους σε έναν λογαριασμό, όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις σχετικές με την κατάθεση τους 24 μήνες πριν από την ημέρα του περιστατικού ασφάλισης και το ποσό της κατάθεσης που φυλάσσεται σε αυτόν είναι μικρότερο από 10 ευρώ.

2.3. Καταθέτες ή άλλα άτομα που δικαιούνται αποζημίωση ασφάλισης καταθέσεων και έχουν καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε σχέση με την παράνομη απόκτηση χρημάτων που διατηρούνται ως καταθέσεις.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης για την κατάθεση αναβάλλεται

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις, όταν:

3.1. δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν το δικαίωμα του αιτούντος στην ασφαλιστική αποζημίωση των καταθέσεων ή εάν η κατάθεση αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαφοράς - ως ότου παρασχεθούν τα στοιχεία που δικαιολογούν το δικαίωμα στην ασφαλιστική αποζημίωση των καταθέσεων ή έως ότου εκτελεστεί η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που επιλύει τη διαφορά για την κατάθεση,

3.2. το δικαίωμα πρόσβασης του καταθέτη στην κατάθεση περιορίζεται στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται από τους νόμους - έως ότου αρθούν οι περιορισμοί αυτοί,

3.3. δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σχετικές με τις καταθέσεις κατά τους 24 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας ασφάλισης των καταθέσεων - έως και 3 μήνες μετά την ημερομηνία ασφάλισης των καταθέσεων,

3.4. η ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει πληροφορίες από τον συμμετέχοντα στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων όσον αφορά το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης για τις καταθέσεις, το οποίο θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών, και για το ποσό που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ - έως ότου αποσαφηνιστούν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι των επενδυτών, αλλά όχι αργότερα από 3 μήνες μετά την ημερομηνία της ασφάλισης καταθέσεων,

3.5. η επιλέξιμη κατάθεση τηρείται σε κοινό ή καταθετικό λογαριασμό - έως ότου αποσαφηνιστούν τα ποσά που ανήκουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο σε κοινό ή καταθετικό λογαριασμό, αλλά το αργότερο 3 μήνες μετά την ημερομηνία της ασφάλισης καταθέσεων,

3.6. η καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις γίνεται στους καταθέτες υποκαταστήματος εγκατεστημένου σε κράτος μέλος υποδοχής από πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στη Δημοκρατία της Λιθουανίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών - έως ότου ο διαχειριστής του συστήματος ασφάλισης καταθέσεων του κράτους μέλους υποδοχής επιβεβαιώσει ότι είναι διατεθειμένος να καταβάλει ασφαλιστική αποζημίωση για καταθέσεις,

3.7. η καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις γίνεται στους καταθέτες υποκαταστήματος εγκατεστημένου στη Δημοκρατία της Λιθουανίας από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με

το άρθρο 7 παράγραφος 8 του νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων και υποχρεώσεων έναντι επενδυτών - μέχρις ότου ο διαχειριστής του συστήματος ασφάλισης καταθέσεων του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας, όπου το πιστωτικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία της Λιθουανίας είναι συμμετέχων στο εν λόγω σύστημα, παράσχει στην ασφαλιστική εταιρεία τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης για τις καταθέσεις και μεταφέρει το ποσό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης για τις καταθέσεις,

3.8. ο καταθέτης ή άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα απαίτησης ασφαλιστικής αποζημίωσης για την κατάθεση κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε σχέση με τη νομιμότητα της απόκτησης των χρημάτων που τηρούνται ως κατάθεση - μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

(Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» Διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Τηλέφωνο: +370 5 213 5657, Φαξ: +370 5 213 5546, Email: [email protected])

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες:

www.iidraudimas.lt.