Produkty

Podmínky pojištění

Tyto podmínky pojištění platí od 1. července 2022. Kliknutím sem zobrazíte předchozí podmínky pojištění, které platí do 1. července 2022.


Nákup pojištění u společnosti Revolut

1. Proč jsou tyto podmínky důležité

Tyto podmínky upravují roli a odpovědnosti společnosti Revolut v případě, že zakoupíte pojištění prostřednictvím aplikace Revolut jako uživatel Revolutu.

Jedná se o právní ujednání mezi vámi a námi ohledně této služby. Informují vás o tom:

 • do jaké míry Revolut odpovídá za to, že vám umožňuje zakoupit pojistné produkty prostřednictvím aplikace Revolut, a
 • do jaké míry jsou pojistní partneři vybraní společností Revolut odpovědní za aktuální pojištění, které si vyberete, a za poskytnutí pomoci s případným nárokem, který uplatňujete.

2. O nás

Pojmy „my“ a „nás“, uváděnými v těchto podmínkách, se rozumí společnost Revolut Insurance Europe UAB.

Jestliže koupíte pojištění prostřednictvím aplikace Revolut, je naší povinností vás seznámit s naším pojistným partnerem a vybrat částku, kterou za vaše pojištění uhradíte, jak je popsáno v těchto podmínkách.

Revolut Insurance Europe UAB je zapsána Litevskou centrální bankou na seznam pojišťovacích makléřských společností, tj. jsme oprávněni distribuovat pojistné produkty. Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách Litevské centrální banky.

Revolut Insurance Europe UAB je společnost registrovaná pod identifikačním číslem společnosti 305910164 a se sídlem a ústředím na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.

3. Nákup pojištění prostřednictvím aplikace Revolut

Když si koupíte pojištění prostřednictvím aplikace Revolut:

 • seznámíme vás s naším pojistným partnerem pro příslušný pojistný produkt;
 • poskytneme vám přístup k dokumentu s informacemi o příslušném pojistném produktu (vypracovaném příslušným pojistitelem, v němž jsou uvedeny podrobnosti o vašem pojistném produktu) a k dalším užitečným informacím, včetně práv a povinností stran, dříve než si váš pojistný produkt zakoupíte, práv pojistitele, pokud nedodržíte podmínky stanovené v pojistné smlouvě, informace o možných případech zvýšeného pojistného rizika, informace o právních předpisech vztahujících se na pojistnou smlouvu;
 • ukážeme vám, kde pojistný produkt najdete, když použijete aplikaci Revolut (v závislosti na dostupnosti), abyste mohli udělit souhlas s jeho zakoupením;
 • poskytneme informace o nákladech na pojištění poskytované našimi pojistnými partnery;
 • vybereme od vás částku za váš pojistný produkt a obratem našemu pojistnému partnerovi zaplatíme za vaše pojištění, jak je popsáno dále v těchto podmínkách;
 • vystavíme individuální pojistku jménem příslušného pojistitele a
 • poskytneme vám trvalý přístup k dokumentaci k vašemu pojistnému produktu (včetně pojistné smlouvy uzavřené mezi vámi a naším pojistným partnerem) prostřednictvím aplikace Revolut, jakmile si jej zakoupíte.

Odesláním informací požadovaných pro účely pojistné smlouvy v aplikaci Revolut potvrzujete záměr uzavřít takovou pojistnou smlouvu prostřednictvím společnosti Revolut Insurance Europe UAB.

Jakmile pojištění zakoupíte, bude pojistitel přímo odpovídat za:

 • vyřízení případného nároku, který uplatňujete, a
 • vyplacení všech plateb v případě pojistného plnění.

Neneseme odpovědnost za plnění jakékoli pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím nás a neneseme odpovědnost ani v případě, že náš pojistný partner nebude plnit nebo nedodrží své závazky vyplývající z jakékoli s vámi uzavřené pojistné smlouvy, včetně případů, kdy pojistitel není schopen dostát svým závazkům podle takové pojistné smlouvy.


4. Jak vaši platbu vybereme

Chcete-li si koupit pojištění prostřednictvím aplikace Revolut, musíte mít platební účet u společnosti Revolut Bank UAB, která je součástí skupiny Revolut a poskytuje vám základní platební služby. Tomuto účtu říkáme účet Revolut. Při platbě za pojistný produkt si společnost Revolut Bank UAB odečte z vašeho účtu částku za pojistný produkt a provede platbu ve prospěch společnosti Revolut Insurance Europe UAB. Společnost Revolut Insurance Europe UAB zadrží vaši platbu jako pojišťovací makléř našeho pojistného partnera, tj. vaše pojištění bude skutečně uhrazeno neprodleně poté, jakmile vybereme peníze z vašeho účtu. Obdobně platí, že v případě, že budete mít v kterémkoli okamžiku nárok na vrácení peněz, tyto peníze budou vaše, jakmile vám je společnost Revolut Bank UAB skutečně uhradí. Prvek platebních služeb poskytovaných společností Revolut Bank UAB je zohledněn v podmínkách použití osobního účtu společnosti Revolut Bank UAB Personal. Jako uživatel Revolutu máte práva a povinnosti vyplývající z podmínek použití osobního účtu, které se vztahují na váš účet Revolut v souvislosti s prvkem platebních služeb poskytovaných společností Revolut Bank UAB.

S našimi pojistnými partnery jsme se dohodli, že nám budou platit provizi za naše služby spočívající v tom, že je seznámíme se zajímavými zákazníky. Pokud typ pojistky, kterou prodáváme, dosáhne určitého cílového zisku, může nám pojistitel vyplatit také část tohoto zisku. To znamená, že jednáme na základě pověření od našich pojistných partnerů a ne od vás, vždy však zohledňujeme vaše zájmy. Za tuto službu nám neplatíte poplatek.

5. Naši pojistní partneři

Spolupracujeme s renomovanými pojišťovacími partnery, abychom vám mohli poskytovat pojistné produkty prostřednictvím aplikace Revolut. V současné době nejsme v kontaktu s žádnými pojišťovacími partnery, ale pokud ano, uvedeme je v těchto podmínkách. Seznam našich pojišťovacích partnerů můžeme čas od času aktualizovat.

U našich pojistných partnerů nemáme žádné přímé ani nepřímé podíly, které by představovaly hlasovací práva nebo jakýkoli kapitál. Naši pojistní partneři a jejich mateřské společnosti nemají žádné přímé ani nepřímé podíly, které by představovaly hlasovací práva nebo kapitál v naší společnosti. Naši pojistní partneři nejsou členy skupiny Revolut. Kromě toho nemáme smluvní povinnost smlouvat pojištění výhradně s výše uvedenými pojistnými partnery. Vybrali jsme je jednoduše proto, že poskytují pojistné produkty, které, jak se domníváme, mohou naši zákazníci shledat užitečnými. Neradíme vám, zda je příslušný pojistný produkt odpovídající pro vaše potřeby a okolnosti, poskytujeme vám však informace ohledně těchto pojistných produktů, které by vám měly pomoci při rozhodování. Rovněž naše zaměstnance k prodeji pojistných produktů nijak nemotivujeme.

6. Co když se něco zvrtne?

Jak uplatnit nárok vyplývající z vašeho pojištění

Pro uplatnění nároku na základě vašeho pojištění se musíte obrátit přímo na našeho pojistného partnera. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Kompletní údaje jsou rovněž uvedeny ve vaší pojistné smlouvě, která bude dostupná v aplikaci Revolut po zakoupení.

Stížnosti ohledně vašeho pojistného produktu

Jestliže chcete vznést stížnost v souvislosti s pojistným produktem, který jste zakoupili, nebo v souvislosti s jakýmkoli nárokem na platbu, který jste uplatnili na základě vašeho pojištění, musíte se obrátit přímo na našeho pojistného partnera. Kompletní údaje o tom, jak takovou stížnost vznést, jsou uvedeny v pojistné smlouvě, kterou vám poskytl.

Stížnosti na naše služby

Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Pokud chcete vy (nebo jakákoli jiná zúčastněná strana) podat stížnost, kontaktujte nás. Přijmeme a zvážíme každou stížnost, kterou nám zašlete. Naše konečná odpověď na vaši stížnost nebo dopis s vysvětlením, proč jste dosud neobdrželi konečnou odpověď, vám budou zaslány do 15 pracovních dnů od podání vaší stížnosti a za výjimečných okolností do 35 pracovních dnů (o pozdějším termínu zaslání odpovědi vás budeme informovat).

Chcete-li si pouze s někým promluvit ohledně nějakého problému, obraťte se na nás prostřednictvím aplikace Revolut. Přes aplikaci dokážeme většinou různé záležitosti vyřídit velmi rychle. Pravděpodobně od vás budeme potřebovat níže uvedené informace.

Svou stížnost můžete vznést prostřednictvím online formuláře nebo e-mailem na adresu [email protected].

Bez ohledu na to, jak svou stížnost vznesete, musíte poskytnout následující informace:

 • vaše jméno a příjmení;
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu spojené s vaším účtem Revolut;
 • v čem spočívá problém;
 • datum vzniku problému a
 • popis toho, jak si představujete, že situaci vyřešíme.

Vaše stížnost bude prošetřena a vy dostanete odpověď e-mailem. Nestanovíme-li jinak, vzájemná komunikace bude probíhat v angličtině.

Neexistují žádné jiné záruční fondy ani jiné mechanismy odškodnění spotřebitelů, které by chránily vaše zájmy, než které vám jsou poskytnuty v rámci této smlouvy.

Řešení stížností Litevskou centrální bankou

Jste-li nespokojeni s vyřešením stížnosti, můžete se obrátit na Litevskou centrální banku, a to nejpozději do jednoho (1) roku od data, kdy jsme vám zaslali (nebo měli zaslat) konečnou odpověď. V takovém případě by Litevská centrální banka jednala jako orgán pro mimosoudní řešení sporů, který by řešil spory mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb.

Sídlí na adrese: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Litevská republika.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu.

Upozorňujeme, že pokud chcete mít možnost obrátit se na Litevskou centrální banku jako na orgán pro mimosoudní řešení sporů, stížnost nám musíte podat do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy jste zjistili nebo byste měli zjistit údajné porušení vašich práv nebo oprávněných zájmů vyplývající ze smlouvy s námi. Bez ohledu na výše uvedené máte vždy právo obrátit se ohledně jakékoli stížnosti na naši službu na Litevskou centrální banku jakožto náš dozorčí orgán. Máte také právo obrátit se na jakýkoli příslušný soud, pokud si myslíte, že jsme porušili zákon. Můžete také v souvislosti s finančními službami, které poskytujeme, podat stížnost příslušným orgánům pro mimosoudní řešení sporů, které vyřizují stížnosti spotřebitelů ve vaší zemi. Seznam těchto orgánů naleznete zde.

Jak uplatnit nárok vyplývající z vašeho pojištění

Pro uplatnění nároku na základě vašeho pojištění se musíte obrátit přímo na našeho pojistného partnera. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Kompletní údaje jsou rovněž uvedeny v pojistné smlouvě, kterou vám poskytl.

7. Tyto podmínky můžeme měnit

Tyto podmínky můžeme měnit:

 • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
 • aby odpovídaly změnám fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;
 • aby odrážely právní nebo regulační požadavky, které se na nás nebo naše služby vztahují;
 • aby odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb;
 • aby zohlednily případné změny u našich vybraných pojistných partnerů;
 • protože my nebo naši pojistní partneři měníme produkty nebo služby či zavádíme nové; nebo
 • aby zohlednily případný převod našeho podniku na jiný subjekt skupiny Revolut.
 • O každé změně informovat minimálně dva měsíce předem prostřednictvím aplikace Revolut, textovou zprávou nebo e-mailem.

  8. Právnické nezbytnosti

  Vaše informace

  Informace, které nám poskytujete při zakoupení pojištění, jsou nezbytné pro účely prodeje pojištění, včetně výpočtu pojistného, abychom mohli uzavřít pojistnou smlouvu. Vámi poskytnuté informace musí být správné, přesné a úplné. Odesláním informací nám potvrzujete, že jste subjektem poskytnutých osobních údajů nebo máte jinak právo tyto údaje poskytnout a že poskytnuté informace včetně osobních údajů jsou přesné a správné. Údaje, které nám poskytnete za účelem sjednání pojištění, budou zpracovány především pro účely naší zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojištění.

  Správnost vámi poskytnutých informací nebudeme ověřovat. Za správnost a přesnost těchto informací nesete odpovědnost vy.

  Nesprávné informace, které nám poskytnete, mohou našim pojistným partnerům zabránit v uzavření pojistné smlouvy s vámi. Pojistitelé mohou v souvislosti s nesprávnými informacemi stanovit vyšší pojistné a v případě pojistné události nemusí vyplatit pojistné plnění nebo mohou pojistné plnění snížit. Nepřesné údaje mohou vést ke zneplatnění pojistné smlouvy uzavřené s vámi. Za takové důsledky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nesprávných informací odpovídáte výhradně vy. Pokud my nebo třetí strany utrpíme ztráty v důsledku toho, že jste poskytli nesprávné údaje, včetně nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů, máme my nebo příslušné třetí strany nárok na odškodnění.

  Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, musíme o vás shromažďovat údaje. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů představujeme ve vztahu k vašim informacím tzv. správce údajů. Více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje, zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů.

  Naše smlouva s vámi

  Tyto podmínky a ujednání spolu se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími podmínkami, které se týkají našich služeb, představují smluvní závazek (dále jen „smlouva“), uzavřený mezi:

  • vámi a
  • námi, společností Revolut Insurance Europe UAB. Práva vyplývající z této smlouvy se vztahují výhradně na nás (Revolut Insurance Europe UAB) a vás. Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a vaše práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.

  Naše práva a povinnosti můžeme postoupit, pouze pokud se důvodně domníváme, že to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek nebo že tak musíme učinit za účelem vyhovění právnímu nebo regulačnímu požadavku. Po oznámení o převodu budete moci svůj účet Revolut zrušit.

  Pokud je váš účet Revolut zrušen

  Námi distribuované pojistné smlouvy jsou k dispozici pouze majitelům účtu Revolut. Pokud bude váš účet Revolut kdykoli deaktivován nebo bude v procesu deaktivace, bude veškeré pojistné krytí zrušeno.

  Litevský právní rámec

  Vy i my tímto potvrzujeme, že jsme si zvolili, že se na tyto podmínky a ujednání, kterými se řídí vztah mezi vámi a námi jako zprostředkovatelem pojištění, vztahují litevské právní předpisy. Navzdory tomuto rozhodnutí se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete.

  Anglická verze podmínek je závazná

  Jsou-li tyto podmínky překládány do jiných jazyků, bude se jednat pouze o ilustrativní překlad a potvrzujete, že určující zůstává verze v angličtině. Nestanovíme-li jinak, bude komunikace mezi námi a vámi stejně tak jako případné nároky rovněž probíhat v angličtině.