Produkty

Deposit Insurance Information

1. Základní informace o pojištění vkladů


Vklady držené u Revolut Bank UAB jsou pojištěny

Veřejná instituce „Deposit and Investment Insurance“.

Limit pojistného krytí:

až 100 000 EUR pro jednoho vkladatele pro všechny jeho vklady držené u Revolut Bank UAB*.

V případě, že máte několik vkladů u Revolut Bank UAB,

všechny vaše vklady držené u Revolut Bank UAB jsou agregovány a limit pojistného krytí 100 000 EUR* se vztahuje na celkovou částku vašich vkladů.

V případě, že máte společný účet s jednou nebo více dalšími osobami,

platí limit 100 000 EUR pro každého vkladatele zvlášť**.

Pokud by společnost Revolut Bank UAB neplnila své závazky, maximální doba pro výplatu pojistného plnění z vkladů

je 7 pracovních dnů***.

Měna výplaty pojistného plnění z vkladů:

euro.

Kontaktní informace:

(Adresa Veřejná instituce „Deposit and Investment Insurance“: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657 Fax: +370 5 213 5546, E-mail: idf@idf.lt)

Podrobnější informace najdete na stránkách:

www.iidraudimas.lt.


Poznámky:

* Pokud nebude vklad vrácen v důsledku neschopnosti Revolut Bank UAB plnit své finanční závazky, vyplatí Pojišťovna „Deposit and Investment Insurance“ vkladatelům pojistné plnění z vkladů. Maximální výše pojistného plnění z vkladů u Revolut Bank UAB na jednoho vkladatele je 100 000 EUR. Výše pojistného plnění z vkladů se určuje součtem všech vkladů držených u Revolut Bank UAB. Například pokud má vkladatel spořící účet s příslušným zůstatkem na účtu 90 000 EUR a běžný účet s příslušným zůstatkem na účtu 20 000 EUR, částka, která bude tomuto vkladateli vyplacena jako pojistné plnění, bude pouze 100 000 EUR. V některých konkrétních případech (prostředky z prodeje rezidenční nemovitosti vlastněné vkladatelem převedené na účet vkladatele nejpozději 6 měsíců před výskytem pojistné události související s vkladem; prostředky zděděné vkladatelem jako dědicem nebo právním nástupcem; prostředky přijaté vkladatelem jako příjemcem na základě smlouvy o životním pojištění nebo jiné podobné smlouvy pro případ smrti; prostředky přijaté vkladatelem jako kompenzace nebo podpora v případech a za podmínek stanovených zákonem z důvodu úmrtí jiné osoby při plnění svých pracovních nebo úředních povinností; podpora nebo náhrady škod způsobených násilnými trestnými činy) bude krytí vkladu vyšší než 100 000 EUR. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách: www.iidraudimas.lt.

** Pokud máte společný účet s další osobou (dalšími osobami), vztahuje se limit pojištění na 100 000 EUR na každého společného vlastníka vkladu.

*** Výplata pojistného plnění z vkladů. Institucí odpovědnou za systém pojištění vkladů je Pojišťovna (Veřejná instituce „Deposit and Investment Insurance“, adresa: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, tel.: +370 5 213 5657, fax: +370 5 213 5546, e-mail: idf@idf.lt, web: www.iidraudimas.lt. Vyplatí vaše vklady (až do výše 100 000 EUR) nejpozději do:

 • 10 pracovních dnů od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023;
 • 7 pracovních dnů od 1. ledna 2024.

Pokud nebudou do 31. prosince 2023 vyplacena pojistná plnění z vkladů do 7 pracovních dnů ode dne, kdy nastala pojistná událost související s vklady, počínaje dnem 16. května 2016, bude vkladateli na jeho žádost vyplacena do 5 pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti část pojistného plnění vkladů rovnající se minimální měsíční mzdě nepřesahující celkovou částku vkladů vkladatele způsobilých k pojištění (záloha na pojistné plněné z vkladů).

Pokud vám v uvedených obdobích nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění, obraťte se na Pojišťovna. Podrobnější informace jsou k dispozici na následujících stránkách: www.iidraudimas.lt.

2. Další relevantní informace

Kdy jsou vklady kryty?

V zásadě jsou téměř všechny vklady maloobchodních vkladatelů a firemních vkladatelů pojištěny Pojišťovna.

Výjimky uplatňované na určité vklady jsou uvedeny na webových stránkách Pojišťovna: www.iidraudimas.lt. Naleznete je také níže. Revolut Bank UAB vás na vaši žádost také informuje, zda je produkt pojištěn či nikoli. Pokud jsou vklady pojištěny, společnost Revolut Bank UAB to potvrdí ve vašem výpisu z účtu a současně vás odkáže na tyto informace o vkladateli.


3. Případy, kdy vklady nejsou pojištěny a kde platí omezení pojištění vkladů

Vklady nekryté pojištěním:

 1. vklady jiných úvěrových institucí jejich vlastním jménem a na vlastní účet;
 2. vlastní prostředky společnosti Revolut Bank UAB;
 3. vklady, v jejichž souvislosti byl vydán trestněprávní rozsudek s ohledem na praní špinavých peněz;
 4. vklady finančních institucí;
 5. vklady správcovských společností;
 6. vklady finančních zprostředkovatelských firem;
 7. vklady, u nichž nebyla zjištěna totožnost vlastníků (vklady vedené na anonymních a kódovaných účtech);
 8. vklady pojišťovacích a zajišťovacích společností působících podle zákona o pojištění Litevské republiky;
 9. vklady podniků kolektivního investování;
 10. vklady penzijních fondů;
 11. vklady státních a obecních institucí, jak jsou definovány v zákoně o státní službě Litevské republiky, s výjimkou prostředků patřících jiným osobám a vedených na vkladových účtech těchto institucí a subjektů;
 12. vklady Litevské centrální banky;
 13. dluhové cenné papíry vydané účastníkem samotného systému pojištění vkladů a jeho závazky související s jeho přijetím a směnkami;
 14. elektronické peníze a prostředky přijaté institucí elektronických peněz od držitelů elektronických peněz výměnou za elektronické peníze.


Jaká jsou omezení vyplácení pojistných plnění z vkladů?

Pojistná plnění z vkladů se nevyplácejí:

 1. v případě vkladů, prostředků, peněz, cenných papírů a závazků, které nejsou kryty pojištěním (jak je uvedeno výše);
 2. vkladatelům za jejich vklady na účet, kde během 24 měsíců přede dnem pojistné události nebyly provedeny žádné operace spojené s vkladem a výše vkladu drženého na takovém účtu je nižší než 10 eur.
 3. vkladatelé nebo jiné osoby, které mají nárok na náhradu z pojištění vkladů a které byly usvědčeny z praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu v souvislosti s nezákonným nabytím peněz držených jako vklady.


Kdy lze výplatu pojistného plnění odložit?

V případech popsaných v zákoně o pojištění vkladů a odpovědnosti vůči investorům Litevské republiky (podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.iidraudimas.lt) lze platby pojistných plnění odložit, například v případě nedostatečných údajů odůvodňujících právo na pojistné plnění z vkladu nebo došlo k soudnímu sporu o vklad nebo je omezeno právo vkladatelů nakládat s vkladem.

Kontaktní informace:

(Adresa Veřejná instituce „Deposit and Investment Insurance“: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657 Fax: +370 5 213 5546, E-mail: idf@idf.lt)

Podrobnější informace najdete na stránkách:

www.iidraudimas.lt.