Skicka pengar till utlandet

Ansvarsfriskrivning för prisjämförelser

Vårt prisjämförelseverktyg jämför den totala kostnaden för att skicka en internationell överföring med Revolut jämfört med andra leverantörer. Med total kostnad menar vi det totala beloppet du måste betala för att skicka överföringen, inklusive eventuell växlingskurs och överföringsavgift. Informationen i prisjämförelseverktyget gäller när du skickar pengar i den valuta som är officiell i mottagarlandet, och exkluderar överföringar gjorda till Revolut-kunder.

Hur mycket kostar det att skicka en överföring?

Normalt består kostnaden för en överföring av två komponenter: växlingskursen och överföringsavgiften: ● Växlingskurs: Överföring av pengar internationellt involverar ofta två valutor: valutan du använder för att betala för överföringen och valutan som mottagaren tar emot. Av den här anledningen inkluderar internationella överföringar normalt en växlingskurs. Skillnaden mellan växlingskursen och marknadskursen (likt den du ser på Google) kallas för ”påslag”. Vissa leverantörer är tydliga med att de lägger till ett påslag utöver växlingskursen, medan andra inkluderar det i växlingskursen. ● Överföringsavgift: Det här är kostnaden som leverantören debiterar dig för att skicka pengar, efter en utförd valutaväxling. Det brukar vara en kombination av en fast avgift och en rörlig avgift baserat på överföringsbeloppet. Utöver avgifterna i jämförelsetabellen kan den mottagande banken eller en korrespondentbank debitera egna avgifter för internationella överföringar. Dessa avgifter ingår inte i jämförelsetabellen, eftersom vi inte har tillgång till dem.

Hur hämtar ni in data för prisjämförelsen?

Vi hämtar data från leverantörer genom att samla in officiellt tillgängliga överföringskostnader direkt från respektive webbplats eller genom att använda deras remitteringstjänster som om vi vore en kund. Vi samlar inte in data för exakta belopp, utan i stället samlar vi in data genom att använda olika överföringströskelvärden i avsändarens valuta. Som ett exempel, om avsändaren har GBP som sin valuta, samlar vi in data för följande belopp: 100 £, 500 £, 1 000 £, 2 500 £, 5 000 £ och 25 000 £* *Det är inte alla leverantörer som tillåter överföringar på 25 000 £. I ett sådant fall samlar vi in belopp så nära maxvärdet som möjligt (till exempel 7 000 £, 7 600 £, 15 000 £, 15 500 £, 16 000 £) ● Växlingskurs: Vid tidpunkten för datainsamlingen beräknar vi den procentuella skillnaden mellan växlingskurserna som leverantörerna erbjuder dig, och marknadskursen, ett så kallat ”påslag”. Till exempel: om marknadens växelkurs vid tidpunkten för datainsamlingen från GBP till EUR är 1,2 och en leverantörs växlingskurs är 1,1, är påslaget (1,2−1,1)/1,2 = 0,08. När du sedan använder vårt prisjämförelseverktyg kontrollerar vi marknadens växelkurs igen och uppskattar växelkursen som leverantören hade erbjudit dig vid den tidpunkten genom att använda procentskillnaden. Om marknadens växelkurs från GBP till EUR till exempel är 1,1 när du använder prisjämförelseverktyget, och påslaget för en leverantör är 0,08, uppskattar vi att leverantörens växlingskurs är 1,1 * (1−0,08) = 1,01. För att säkerställa att vi är rättvisa mot leverantörer när vi beräknar växlingskursen, använder vi data insamlade för det högsta tröskelvärdet som ditt överföringsbelopp uppfyller. Om du till exempel skickar 600 £ och vi hämtade in data från 100 £, 500 £ och 1 000 £, använder vi tröskelvärdet 1 000 £. Anledningen till det är att avgifter vanligtvis varierar beroende på det skickade beloppet: ofta är avgiften lägre för större överföringar. ● Överföringsavgift: För att räkna ut leverantörens överföringsavgift tar vi överföringsavgiften för varje tröskelvärde, fastställer om det är någon skillnad mellan dem och, i sådana fall, antar att skillnaden är fördelad jämnt mellan två tröskelvärden. Om du till exempel skickar 750 £ och vi hämtade in en avgift på 10 £ vid tröskelvärdet 500 £, och en avgift på 20 £ vid tröskelvärdet 1 000 £, beräknar vi att leverantörens avgift är 15 £. Överföringsavgifter avrundas nedåt till den andra decimalen. Vi gör vårt bästa för att säkerställa korrekthet och pålitlighet för informationen i vår widget och uppdaterar den ofta (normalt dagligen). Dock uppdaterar vi den inte i realtid, så vi kan inte garantera att informationen är 100 % korrekt, fullständig eller aktuell vid varje given tidpunkt. På grund av detta, och eftersom vi samlar in data med tröskelvärden och inte exakta belopp, kan den totala kostnaden som du ser i vår jämförelsetabell skilja sig från kostnaden som leverantören har skrivit på sin webbplats. Innehållet på den här sidan är avsedd som allmän information och utgör inte ekonomisk rådgivning. Om du har frågor om dina personliga omständigheter bör du uppsöka professionell och oberoende rådgivning. Revolut är inte en finansiell konsult.