Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är finansiering av terrorism?

Vad är finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism inkluderar begäran, insamling eller tillhandahållande av medel som är avsedda att stödja terrorism eller terroristorganisationer. Medel kan komma från både legala och illegala källor. Enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism begår en person brottet att finansiera terrorism om ”personen på något sätt, direkt eller indirekt, olovandes och avsiktligt, tillhandahåller eller samlar in medel med avsikten att de ska användas eller i vetskap om att de ska användas, antingen i fullo eller delvis, för att utföra” ett brott som omfattas av konventionen.

Målet för individer eller enheter som håller på med finansiering av terrorism är inte nödvändigtvis att dölja pengarnas ursprung men i stället att dölja finansieringen och vad pengarna ska användas till.

Vad är bekämpning av finansiering av terrorism?

Uttrycket ”bekämpning av finansiering av terrorism” handlar specifikt om policyer och lagstiftning som tvingar finansiella institutioner att övervaka kunder proaktivt för att förhindra finansiering av terrorism.

FN:s globala strategi för bekämpning av terrorism är ett exempel på bekämpning av finansiering av terrorism:

FN:s globala strategi för bekämpning av terrorism (A/RES/60/288) är ett unikt globalt instrument som hjälper nationella, regionala och internationella insatser att bekämpa terrorism. Strategin antogs 2006 av alla medlemsstater i FN som en gemensam strategisk och operativ metod för att bekämpa terrorism.

Strategin skickar ett tydligt budskap om att terrorism är oacceptabelt i alla dess former och uttryck. Strategin lovar också att ta praktiska steg, både individuellt och kollektivt, för att förhindra och bekämpa terrorism. Dessa praktiska steg inkluderar en rad olika åtgärder, från att stärka staters möjlighet att bekämpa terroristhot till att bättre koordinera aktiviteter inom FN för att bekämpa terrorism.

FN:s globala strategi för bekämpning av terrorism existerar i form av en resolution och en bilaga med ett handlingsprogram (A/RES/60/288). Strategin består av fyra pelare:

1. Behandla förhållandena som främjar spridandet av terrorism

2. Åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism

3. Åtgärder för att stärka staters möjlighet att förhindra och bekämpa terrorism och för att utöka FN:s roll i detta

4. Åtgärder för att respektera mänskliga rättigheter för alla och rättssäkerhet, och att dessa är grunden för kampen mot terrorism

Relaterade artiklar