Products

Dokument z informacijami o zavarovanju depozita

1. Glavne informacije o zavarovanju depozita


Depoziti, ki jih hrani Revolut Bank UAB, so zavarovani pri

litovskem Javni zavod Deposit and Investment Insurance.

Omejitev zavarovalnega kritja:

do 100 000 EUR za enega deponenta za vse njegove/njene depozite, ki jih hrani Revolut Bank UAB*.

Če imate pri Revolut Bank UAV več depozitov, so vsi depoziti,

ki jih hrani Revolut Bank UAB, združeni in omejitev zavarovalnega kritja v višini 100 000 EUR velja za skupni znesek vseh depozitov.

Če imate skupni račun z eno ali več osebami,

omejitev v višini 100 000 EUR velja za vsakega posameznega deponenta**.

Če Revolut Bank UAB ne izpolni svojih zakonskih obveznosti, je najdaljše časovno obdobje za plačilo nadomestila za zavarovanje depozita

7 delovnih dni***.

Valuta za plačilo nadomestila za zavarovanje depozita:

evro.

Podatki za stik:

(Litovsko Javni zavod Deposit and Investment Insurance, Naslov: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilna, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-pošta: idf@idf.lt)

Podrobnejše informacije:

www.iidraudimas.lt


Opombe:


* Če depozit ni vrnjen, ker Revolut Bank UAB ni izpolnila svojih finančnih obveznosti, litovsko Zavarovalnica deponentom izplača nadomestilo za zavarovanje depozita za depozite. Najvišji znesek nadomestila za zavarovanje za depozite pri Revolut Bank UAB za enega deponenta je 100 000 EUR. Znesek nadomestila za zavarovanje depozita je določen z zbiranjem vseh depozitov, ki jih hrani Revolut Bank UAB. Če ima na primer deponent varčevalni račun, na katerem ima 90 000 EUR, in transakcijski račun, na katerem ima 20 000 EUR, je deponentu kot nadomestilo za zavarovanje izplačan znesek v višini le 100 000 EUR.


V nekaterih posebnih primerih (sredstva od prodaje nepremičnine v lasti deponenta, ki so nakazana na račun deponenta največ 6 mesecev pred dogodkom z zavarovanim depozitom; sredstva, ki jih deponent podeduje kot legat ali zakoniti naslednik; sredstva, ki jih deponent prejme kot upravičenec na podlagi pogodbe o življenjskem zavarovanju ali druge podobne pogodbe v primeru smrti; sredstva, ki jih deponent prejme kot nadomestilo ali korist zaradi smrti druge osebe v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja, če opravlja njegove/njene službene ali uradne dolžnosti; koristi ali nadomestila za škodo, nastalo zaradi nasilnih kaznivih dejanj) je znesek kritja depozita višji od 100 000 EUR.


Podrobnejše informacije so na voljo na www.iidraudimas.lt.


** Če imate skupni račun z eno ali več drugimi osebami, omejitev kritja zavarovanja v višini 100 000 EUR velja za vsakega posameznega solastnika depozita.


*** Plačilo nadomestila za zavarovanje depozita. Institucija, odgovorna za sistem jamstva za vloge, je litovsko Zavarovalnica (Javni zavod Deposit and Investment Insurance, naslov: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilna, tel.: +370 5 213 5657, faks: +370 5 213 5546, e-pošta: idf@idf.lt), spletno mesto: www.iidraudimas.lt. Nadomestilo za depozite (do 100 000 EUR) bodo izplačali najpozneje v:

 • 10 delovnih del od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023;
 • 7 delovnih dneh od 1. januarja 2024 naprej.


Če do 31. decembra 2023 nadomestila za zavarovanje depozita niso izplačana v 7 delovnih dneh od dneva dogodka z zavarovanim depozitom, se od 16. maja 2016 na zahtevo deponenta v 5 delovnih dneh od prejema ustrezne zahteve njemu ali njej izplača del nadomestila za zavarovanje depozita v višini minimalne mesečne plače, vendar znesek ne sme biti višji od skupne vsote depozitov deponenta, ki so upravičeni do zavarovanja (vnaprejšnje nadomestilo za zavarovanje depozita).


Če v navedenem obdobju niste prejeli izplačila nadomestila za zavarovanje, se obrnite na Zavarovalnica. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem mestu www.iidraudimas.lt.


2. Druge pomembne informacije

Kdaj so depoziti kriti?

Načeloma so skoraj vsi depoziti deponentov v maloprodaji in podjetjih zavarovani pri litovskem Zavarovalnica.


Izjeme, ki veljajo za nekatere depozite, so navedene na spletnem mestu litovskega Zavarovalnica: www.iidraudimas.lt. Najdete jih tudi v nadaljevanju. Revolut Bank UAB vas bo na vašo zahtevo tudi obvestila, ali zavarovanje krije izdelek ali ne. Če so depoziti zavarovani, Revolut Bank UAB to potrdi na vašem izpisku računa in vas hkrati napoti na te podatke o deponentu.


3. Primeri, ko vloge niso zavarovane in veljajo omejitve zavarovanja vlog

Depoziti, ki jih zavarovanje ne krije:

 1. depoziti, ki so jih vplačale druge kreditne institucije v svojem imenu in za svoj račun;
 2. lastna sredstva entitete Revolut Bank UAB;
 3. depoziti, zaradi katerih je bila podana kazenska obsodba v povezavi s pranjem denarja;
 4. depoziti finančnih institucij;
 5. depoziti družb za upravljanje;
 6. depoziti podjetij za finančno posredništvo;
 7. depoziti, pri katerih ni bilo mogoče ugotoviti identitete lastnika (depoziti na anonimnih in šifriranih računih);
 8. depoziti družb za zavarovanje in pozavarovanje ter družb za zavarovanje in pozavarovanje, ustanovljenih v drugih državah članicah in tretjih državah;
 9. depoziti kolektivnih naložbenih podjemov;
 10. depoziti pokojninskih skladov;
 11. depoziti državnih in občinskih institucij, kot je opredeljeno v Zakonu o javnih uslužbencih Republike Litve, razen za sredstva, ki pripadajo drugim osebam in se hranijo na depozitnih računih teh institucij in entitet;
 12. depoziti Banke Litve;
 13. dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdal sam udeleženec v sistemu zajamčenih vlog, ter obveznosti, povezane z akcepti in zadolžnicami;
 14. elektronski denar in sredstva, prejeta od imetnikov elektronskega denarja v zameno za elektronski denar.


Za depozite zgoraj navedenih entitet ne velja zavarovanje depozita, ne glede na zakonodajo države, v kateri so ustanovljene te entitete.


Kakšne so omejitve za plačilo nadomestila za zavarovanje depozita?

Nadomestila za zavarovanje depozita se ne plačajo:

 1. v primeru depozitov, sredstev, denarja, vrednostnih papirjev in obveznosti, ki jih zavarovanje ne krije (kot je navedeno zgoraj);
 2. deponentom za njihove depozite na računu, na katerem v 24 mesecih pred dogodkom z zavarovanim depozitom ni bila izvedena nobena transakcija, povezana z depozitom, in na katerem je znesek depozita nižji od 10 evrov;
 3. Deponenti ali druge osebe, ki so upravičeni do nadomestila za zavarovanje depozitov in so bili obsojeni zaradi pranja denarja in/ali financiranja terorizma v zvezi z nezakonitim pridobivanjem denarja, hranjenim v obliki depozitov.


Kdaj se plačilo nadomestila za zavarovanje lahko odloži?

V primerih, ki so opisani v okviru Zakona o zavarovanju depozitov in obveznosti za vlagatelje Republike Litve (podrobnejše informacije najdete na spletnem mestu www.iidraudimas.lt), je plačila nadomestil za zavarovanje mogoče odložiti na primer zaradi pomanjkanja podatkov za utemeljitev pravice do nadomestila za zavarovanje depozita ali v primeru sodnega spora glede depozita ali če je pravica deponenta do depozita omejena.


Podatki za stik:

(Litovsko Javni zavod Deposit and Investment Insurance, Naslov: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilna, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-pošta: idf@idf.lt)

Podrobnejše informacije:

www.iidraudimas.lt