Produkty

Podmienky služby Revolut <18

Tieto podmienky programu Revolut <18 platia od 30 augusta 2023. Ak si chcete pozrieť predchádzajúce podmienky služby Revolut <18 platné do 30 augusta 2023, kliknite sem.


1. Prečo sú tieto informácie dôležité?

Tento dokument predstavuje zmluvné podmienky týkajúce sa používania programu Revolut <18 a iné dôležité informácie, s ktorými sa potrebujete zoznámiť. Tento dokument sme nazvali Podmienky programu Revolut <18.


Ak si chcete zriadiť účet Revolut <18, musíte mať u nás otvorený osobný účet Revolut. Ak sa rozhodnete používať program Revolut <18, tieto podmienky programu Revolut <18 sú rozšírením našich osobných podmienok, ktoré platia zároveň s nimi. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi osobnými podmienkami a podmienkami programu Revolut <18 platia tieto podmienky programu Revolut <18.


Ak sa rozhodnete používať program Revolut <18, tieto podmienky programu Revolut <18 sa stanú súčasťou právnej zmluvy medzi vami (držiteľom účtu) a nami (spoločnosťou Revolut Bank UAB). Medzi nami a akýmikoľvek používateľmi programu Revolut <18, ktorým umožníte používať svoj účet Revolut <18, nevznikne žiadna právna zmluva.


V týchto podmienkach programu Revolut <18:

 • Pod výrazom „hlavný rodič“ myslíme držiteľa účtu Revolut, ktorý pôvodne zriadil účet Revolut <18.
 • Pod výrazom „druhý rodič“ myslíme akéhokoľvek držiteľa osobného účtu Revolut, ktorého hlavný rodič vybral, aby mal určitý obmedzený prístup k účtuRevolut <18.
 • Pod výrazom „používateľ programu Revolut <18“ myslíme akúkoľvek osobu, ktorej hlavný rodič povolil používať účet Revolut <18.


Ak hlavný rodič nepridá druhého rodiča, neplatia žiadne podmienky platné len pre druhých rodičov.


Ak sa rovnaké podmienky vzťahujú na hlavných rodičov aj na druhých rodičov, používame iba zámená „vy, vami, váš, vašimi“ atď. Ak sa podmienky vzťahujú na hlavných rodičov, ale nie na druhých rodičov, alebo naopak, určíme, na koho v daných prípadoch zámená „vy, vami, váš, vašimi“ atď. odkazujú.


Pod výrazom „aplikácia Revolut“ sa v týchto podmienkach programu Revolut <18 myslí aplikácia Revolut, ktorú hlavný rodič používa na získanie prístupu k svojmu osobnému účtu. Pod výrazom „aplikácia Revolut <18”, myslíme aplikáciu, ktorú používatelia programu Revolut <18 používajú na získanie prístupu k účtu Revolut <18 hlavného rodiča. Ide o samostatné aplikácie. Nemôžete získať prístup k aplikácii Revolut <18 a používatelia programu Revolut <18 nemôžu získať prístup k aplikácii Revolut.


O kópiu týchto podmienok programu Revolut <18 môžete kedykoľvek požiadať cez aplikáciu Revolut.


2. Čo je Revolut <18?

Revolut <18 je program určený pre rodičov, ktorí chcú, aby si ich deti osvojili finančnú gramotnosť a naučili sa správne používať a spravovať peniaze. Ak budete Revolut <18 používať na iné účely, možno tým porušíte podmienky programu Revolut <18.


Účet Revolut <18 predstavuje podúčet osobného účtu Revolut hlavného rodiča, ktorý ho dovolí používať používateľovi programu Revolut <18. Je to podúčet osobného účtu hlavného rodiča. Hlavný rodič je zodpovedný za všetko, čo robí pri jeho používaní používateľ programu Revolut <18, ako keby to robil on sám.


Používateľ programu Revolut <18 si môže zobraziť akékoľvek transakcie vykonané v účte Revolut <18 pomocou aplikácie Revolut <18.


Používateľ programu Revolut <18 tiež dostane kartu prepojenú s týmto účtom, ktorou bude môcť platiť a vyberať hotovosť. Môže si ju tiež pridať do služby Apple Pay alebo Google Pay (podľa podmienok a požiadaviek na oprávnenosť na používanie služieb Apple Pay a Google Pay).


Používatelia programu Revolut <18 (ktorí spĺňajú požiadavky na minimálny vek a na základe schválenia hlavného rodiča) môžu tiež pomocou aplikácie Revolut <18 vykonávať prevody iným používateľom programu Revolut <18 (ktorí spĺňajú podmienky na minimálny vek) („platby v programe Revolut <18“).


Používatelia programu Revolut <18 nemôžu pomocou aplikácie Revolut <18 robiť žiadne iné druhy prevodov.

Ak ste hlavný rodič, môžete pomocou aplikácie Revolut odosielať peniaze na účet Revolut <18 (a aj z neho) a sledovať, ako používatelia programu Revolut <18 tieto peniaze míňajú.

Druhý rodič môže odosielať peniaze na účet Revolut <18 (a aj z neho) a sledovať, ako používateľ programu Revolut <18 svoje peniaze míňa. Druhý rodič však nebude mať možnosť vybrať tieto peniaze potom, ako ich odošle na účet Revolut <18. Hlavný rodič môže vybrať akékoľvek peniaze, ktoré odoslal na účet Revolut <18.

Hlavný alebo druhý rodič môže tiež kontrolovať, ako používatelia účtu Revolut <18 môžu používať svoju kartu.

Účet a karta Revolut <18 sa môžu používať iba na míňanie peňazí, ktoré ste odoslali vy ako hlavný rodič alebo (ak je to relevantné) druhý rodič, alebo ktoré odoslal iný používateľ programu Revolut <18 (ak je váš používateľ programu Revolut <18 oprávnený uskutočňovať platby Revolut <18) na účet Revolut <18. Ak sa váš používateľ programu Revolut <18 pokúsi zaplatiť vašou kartou Revolut <18 a na účte Revolut <18 nebude mať dostatok prostriedkov, transakcia sa zruší, a to aj v prípade, že na vašom osobnom účte Revolut je dostatok prostriedkov (bez ohľadu na to, či ste hlavný alebo druhý rodič).


Platby v programe Revolut <18

V niektorých krajinách je stanovený minimálny vek na platby v programe Revolut <18. Znamená to, že používateľ programu Revolut <18 môže spĺňať minimálny vek pre aplikáciu Revolut <18, no nemusí byť oprávnený používať platby v programe Revolut <18. Minimálny vek na platby v programe Revolut <18 sa líši v závislosti od vašej krajiny pobytu. Pozrite si naše najčastejšie otázky a zistite viac o minimálnom veku na platby v programe Revolut <18 vo svojej krajine.


Na to, aby sa mohli uskutočňovať a prijímať platby v programe Revolut <18, musia obaja používatelia programu Revolut <18 spĺňať požiadavky na minimálny vek vo svojej krajine. Ak používateľ programu Revolut <18 chce uskutočniť platbu v programe Revolut <18, prvá platba bude vyžadovať schválenie hlavného rodiča. Schválením prvej platby inému používateľovi programu Revolut <18 hlavný rodič zároveň schváli všetky ďalšie platby odoslané používateľom programu Revolut <18 tomu istému používateľovi programu Revolut <18. To znamená, že ak hlavný rodič zamietne prvú platbu v programe Revolut <18 inému používateľovi programu Revolut <18, následné platby v programe Revolut <18 rovnakému používateľovi programu Revolut <18 nebudú povolené (kým hlavný rodič nedá súhlas).


Používatelia programu Revolut <18 môžu uskutočňovať alebo prijímať platby v programe Revolut <18 iba vtedy, ak je mena osobného účtu hlavného rodiča pre oboch používateľov programu Revolut <18 rovnaká.


3. Kto môže používať účet Revolut <18?

Hlavný rodič môže účet Revolut <18 vytvoriť kedykoľvek v aplikácii Revolut. Po jeho vytvorení musíte určiť používateľa programu Revolut <18, ktorému k nemu udelíte prístup. Na požiadanie nám musíte poskytnúť aj informácie, ktorými overíme totožnosť používateľa programu Revolut <18. Prístup používateľa programu Revolut <18 môžete poskytnúť iba osobe vo veku od 6 do 17 rokov, a to len vtedy, ak ste jej zákonný zástupca alebo inak za ňu nesiete právnu zodpovednosť.


V závislosti od svojho plánu môžete vytvoriť aj viac účtov Revolut <18, najviac však päť. K jednému účtu Revolut <18 môže byť priradený len jeden používateľ programu Revolut <18 a používateľ programu Revolut <18, ktorého určíte, aby mal prístup k účtu, sa nedá zmeniť.


Ako je uvedené vyššie, hlavný rodič môže tiež určiť druhého rodiča, ktorý bude mať prístup k účtu Revolut <18. Ku každému účtu Revolut <18 môže byť priradený len jeden druhý rodič. Hlavný rodič môže kedykoľvek odstrániť druhého rodiča a v priebehu jedného roka môžete druhého rodiča priradeného ku konkrétnemu účtu Revolut <18 zmeniť najviac trikrát.


Ak máte ako hlavný rodič viacero účtov Revolut <18, môžete pre tieto účty určiť rôznych druhých rodičov. Druhý rodič môže byť priradený najviac k piatim účtom Revolut <18 (či už ako hlavný rodič, alebo ako druhý rodič).


4. Kto je zákonným vlastníkom účtu a karty Revolut <18?

Táto časť sa vzťahuje len na hlavných rodičov.


Účet Revolut <18 predstavuje podúčet osobného účtu Revolut hlavného rodiča. Jeho zákonným vlastníkom je hlavný rodič. Ako hlavný rodič nesiete zodpovednosť za všetky akcie používateľa programu Revolut <18, ktoré vykoná prostredníctvom vášho účtu Revolut <18, a to v rovnakej miere, ako keby ste ich vykonali sami.


Týka sa to aj akejkoľvek karty Revolut <18. Každá karta vydaná k vášmu účtu Revolut <18 sa vydáva vám ako hlavnému rodičovi a vy udeľujete používateľovi programu Revolut <18 povolenie používať ju vo vašom mene. Ako hlavný rodič nesiete zodpovednosť za túto kartu a aj za všetky akcie používateľa programu Revolut <18, a to v rovnakej miere, ako keby ste ich vykonali sami.


To zahŕňa aj akékoľvek platby v programe Revolut <18. Každá platba v programe Revolut <18 iniciovaná používateľom programu Revolut <18 sa považuje za platobnú inštrukciu od vás.


Hoci vám ako hlavnému rodičovi ponúkame nástroje, pomocou ktorých môžete kontrolovať to, ako používateľ programu Revolut <18 používa účet a kartu Revolut <18 (napríklad zablokovaním výberov z bankomatu alebo online nákupov či pridávaním alebo vyberaním peňazí), aj naďalej nesiete zodpovednosť za toto používanie.


Z týchto podmienok programu Revolut <18 vyplývajú práva len vám ako hlavnému rodičovi a nám (spoločnosti Revolut Bank UAB). Používateľom programu Revolut <18 z nich práva nevyplývajú. Táto zmluva je vašou osobnou zmluvou, žiadne práva ani povinnosti z nej vyplývajúce nemôžete previesť na nikoho iného.


5. Aké mám povinnosti?

Táto časť sa vzťahuje len na hlavných rodičov.


Ako hlavný rodič a zároveň zákonný vlastník účtu Revolut <18 nesiete za účet zodpovednosť a rovnako aj za všetky akcie, ktoré v ňom používateľ programu Revolut <18 vykoná. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ako a kde používateľ programu Revolut <18 používa kartu Revolut <18, ani za to, ako a kde sa používa na akékoľvek platby v programe Revolut <18. Nesiete zodpovednosť aj za nasledujúce body:

 • Musíte používateľovi programu Revolut <18 vysvetliť, ako používať váš účet a kartu Revolut <18 v súlade s týmito podmienkami programu Revolut <18 (a to skôr, ako začne účet a kartu používať).
 • Musíte zabezpečiť, aby používateľ programu Revolut <18 používal váš účet Revolut <18 (napríklad na nákupy) takým spôsobom, aby to bolo pre vás prijateľné.
 • Musíte zabezpečiť svoj súhlas s používaním funkcie platieb v programe Revolut <18 (ak je to relevantné) svojím používateľom programu Revolut <18 tým, že schválite prvý prevod a všetky následné prevody inému používateľovi programu Revolut <18.
 • Musíte zabezpečiť, že prostriedky na účte Revolut <18 sú pre vášho používateľa programu Revolut <18 dostatočné (no nie nadmerné) a v súlade s limitmi na vašom účte Revolut <18.
 • Musíte sa postarať o to, aby boli karty Revolut <18 a ich PIN kódy a detaily v bezpečí, a v prípade straty alebo odcudzenia to nahlásiť a karty dočasne zablokovať.
 • Musíte nás kontaktovať, ak chcete vyriešiť nejaké problémy s účtom alebo získať odpovede na otázky týkajúce sa účtu (v aplikácii Revolut <18 nie je k dispozícii zákaznícka podpora).


Ako hlavný rodič nezabudnite, že pravidlá týkajúce sa používania účtu a karty a odosielania a prijímania peňazí, ktoré sú uvedené v osobných podmienkach, sa vzťahujú aj na váš účet Revolut <18, pretože ide o podúčet vášho osobného účtu Revolut. To znamená, že musíte zabezpečiť, aby ste vy aj váš používateľ programu Revolut <18 používali svoj účet Revolut <18 v súlade s týmito osobnými podmienkami. Ak ste určili druhého rodiča, musíte zabezpečiť, aby aj druhý rodič používal účet Revolut <18 v súlade s osobnými podmienkami.


6. Kto môže používať kartu Revolut <18 a na aké účely?

Pre každý účet Revolut <18 môžete objednať jednu kartu Revolut <18. Túto kartu musí používať výhradne ten používateľ programu Revolut <18, ktorému ste udelili prístup k danému účtu. Druhý rodič nemôže objednať akékoľvek karty Revolut <18.


Kartu Revolut <18 je možné používať rovnako ako akúkoľvek inú kartu (na vašom osobnom účte Revolut) na uskutočňovanie online alebo fyzických nákupov a výberov z bankomatu. Tieto funkcie môžete zapnúť a vypnúť z aplikácie Revolut bez ohľadu na to, či ste hlavný alebo druhý rodič.


Karta Revolut <18 sa tiež môže dať používať so službami Apple Pay alebo Google Pay (podľa podmienok a požiadaviek na oprávnenosť na používanie služieb Apple Pay a Google Pay). To znamená, že okrem výlučného používania fyzickej karty môže používateľ programu Revolut <18 používať kartu pomocou svojho zariadenia so systémom iOS alebo Android. Pamätajte na to, ak budete chcieť používateľovi programu Revolut <18 z akýchkoľvek dôvodov kartu vziať. Ak chcete, aby používateľ programu Revolut <18 prestal kartu používať, odporúčame vám ju dočasne zablokovať v aplikácii Revolut.


Chceme, aby bola karta Revolut <18 čo najbezpečnejšia, a preto pre ňu blokujeme také typy obchodníkov, ktoré podľa nás nie sú vekovo vhodné pre používateľov Revolut <18. Týka sa to napríklad obchodníkov, ktorí predávajú výhradne alkohol, cigarety a produkty v oblasti hazardných hier. Robíme to na základe zaregistrovaného druhu podnikania obchodníka (známe aj ako MCC kód), a nie na základe skutočných detailov nákupu uskutočneného kartou Revolut <18. To znamená, že karty Revolut <18 nie je zakázané používať napríklad na nákup alkoholu v supermarkete (pretože kategória supermarket nie je obmedzená) ani u obchodníka s nesprávne zaregistrovaným druhom podnikania. Kód obchodnej kategórie (MCC) na blokovanie určitých typov obchodníkov kontrolujeme iba počas spracovania konkrétnej transakcie. Ak obchodníka zablokujeme, nemôžete ho odblokovať.


7. Je možné Revolut <18 používať vo viacerých menách?

Hlavný rodič si môže účty Revolut <18 otvoriť iba v základnej mene osobného účtu Revolut hlavného rodiča. Zvyčajne ide o menu krajiny, ktorá je uvedená v adrese osobného účtu Revolut hlavného rodiča. Hlavný rodič môže odosielať peniaze na účty Revolut <18 iba v tejto mene. Druhý rodič môže tiež odosielať peniaze na účet Revolut <18 iba v mene, v ktorej je vedený osobný účet hlavného rodiča.


Platby v programe Revolut <18 môže váš používateľ programu Revolut <18 uskutočňovať a prijímať len v mene osobného účtu hlavného rodiča a iba vtedy, ak je mena osobného účtu hlavného rodiča pre oboch používateľov programu Revolut <18 rovnaká.


Ak vy alebo váš používateľ programu Revolut <18 zaplatíte kartou Revolut <18 v inej mene, než je vaša základná mena (ako hlavného rodiča), vykonáme konverziu meny rovnako, ako by sme to urobili pri transakcii z vášho osobného účtu Revolut.


8. Vzťahujú sa na účet Revolut <18 nejaké poplatky alebo obmedzenia?

Vytvorenie účtu Revolut <18 je bezplatné.


Na používanie vášho účtu Revolut <18 sa vzťahujú rovnaké poplatky ako na váš osobný účet Revolut okrem nasledujúcich výnimiek:

 • Ak si hlavný rodič objedná kartu Revolut <18, uplatňujú sa poplatky za doručenie platné pre osobný účet Revolut Standard (pozri Poplatok za doručenie kariet Revolut).
 • Ak si chce hlavný rodič navrhnúť a objednať kartu na mieru („vlastná karta Revolut <18“), povieme vám, aký poplatok sa na ňu vzťahuje, ešte predtým, než si kartu objednáte v aplikácii Revolut. Poplatok za prispôsobenie karty sa na vás vzťahuje, ak máte program Standard, a tento poplatok vám ukážeme predtým, než si kartu objednáte v aplikácii Revolut. Môžu sa na vás vzťahovať aj poplatky za doručenie, pričom budú závisieť od toho, aký máte program:

-Ak máte program Standard, vzťahuje sa na vás poplatok za doručenie a tento poplatok vám ukážeme predtým, než si vlastnú kartu Revolut <18 objednáte v aplikácii Revolut.

-Ak máte program Plus, štandardné doručenie vlastnej karty Revolut <18 je bezplatné, ale za odoslanie vlastnej karty Revolut <18 expresným doručením sa účtuje poplatok (o poplatku vás informujeme v aplikácii Revolut).

-Ak máte program Ultra, Metal alebo Premium, štandardné doručenie a expresné doručenie vlastnej karty Revolut <18 je zadarmo.


V prípade výmeny vlastnej karty Revolut <18 sa budú účtovať rovnaké poplatky. Vlastná karta Revolut <18 je dostupná vo všetkých programoch, ale závisí od dostupnosti kariet.


 • Limit na bezplatné výbery z bankomatu, po prekročení ktorého sa začne účtovať poplatok, je nižší. Výbery z bankomatu sú pre každú kartu Revolut <18 bezplatné až do výšky 40 EUR počas jedného mesiaca. Po prekročení limitu sa začne účtovať poplatok vo výške 2 %.
 • Limit na výmeny cudzej meny, po prekročení ktorého sa začne účtovať poplatok za časté výmeny, je nižší. Poplatok za časté výmeny sa bude vzťahovať na každú výmenu cudzej meny, ktorá presahuje limit 250 EUR, uskutočnenú každým účtom Revolut <18 zvlášť počas jedného mesiaca.


Na používanie účtu Revolut <18 sa navyše vzťahujú nasledujúce limity, ktoré sa na váš osobný účet Revolut nevzťahujú. Tieto limity sa vzťahujú na každý účet Revolut <18 zvlášť, ak ich máte viacero, a nie spoločne na všetky vaše účty Revolut <18:

 • Na účet Revolut <18 je možné počas jedného roka poslať maximálne 7,200 EUR a naraz je na ňom možné držať maximálne 6,000 EUR.
 • Denne je možné vybrať z bankomatu maximálne 120 EUR. Počas jedného dňa je možné vykonať maximálne 3 výbery z bankomatu a týždenne ich môže byť spolu maximálne 6.
 • Kartou Revolut <18 je možné denne minúť maximálne 1,200 EUR a za deň uskutočniť najviac 15 transakcií.


Všetky ďalšie uplatňované limity sa zobrazujú v aplikácii Revolut.


9. Čo sa stane, ak bude zostatok na účte Revolut <18 záporný?

Rovnako ako osobné účty Revolut, ani účty Revolut <18 nepodporujú záporný zostatok. Môže však k tomu dôjsť (napríklad keď nebudete mať na účte dostatok peňazí na pokrytie našich poplatkov alebo keď uskutočníte offline transakciu).


Keď sa to stane, požiadame vás (ak ste hlavný rodič) o vynulovanie záporného zostatku. Ak ho ako hlavný rodič nevynulujete, sumu záporného zostatku presunieme z vášho osobného účtu Revolut na účet Revolut <18. Ak tým vznikne záporný zostatok na vašom osobnom účte Revolut, budú sa naň bežným spôsobom vzťahovať naše osobné podmienky.


10. Ako môžem zatvoriť účet Revolut <18 alebo zrušiť kartu Revolut <18?

Hlavný rodič môže používanie účtu Revolut <18 zastaviť kedykoľvek v aplikácii Revolut, takto:

 • Dočasne zablokuje alebo zruší kartu Revolut <18v aplikácii Revolut.
 • Vyberie časť peňazí alebo celú sumu z účtu a vrátiť ju na svoj osobný účet Revolut hlavného rodiča.


Hlavný rodič môže tiež natrvalo zatvoriť účet Revolut <18. Môže tak urobiť prostredníctvom nastavení programu Revolut <18 v aplikácii Revolut alebo tým, že kontaktuje zákaznícku podporu. Po zatvorení účtu vrátime zvyšné peniaze z účtu Revolut <18 na osobný účet hlavného rodiča a príslušná karta Revolut <18 sa zruší. Nezabudnite, že pravidlá zatvorenia účtu uvedené v našich osobných podmienkach sa vzťahujú aj na účet Revolut <18.


Čo sa stane, ak používateľ programu Revolut <18 dosiahne vek 18 rokov?

Keď používateľ programu Revolut <18 dovŕši 18 rokov, môže účet Revolut <18 používať, až kým nebude mať 19 rokov alebo kým neuplynie platnosť jeho karty, podľa toho, čo nastane skôr. Používateľovi programu Revolut <18 staršiemu ako 18 rokov novú kartu nevydáme.


Keď používateľ služby Revolut <18 dovŕši 18 rokov, bude si môcť zaregistrovať osobný účet Revolut. Do Revolutu sa môže zaregistrovať tak, že si stiahne aplikáciu Revolut alebo bude postupovať podľa pokynov na migráciu účtu uvedených v aplikácii Revolut <18. Ak si vyberie proces migrácie účtu, bude si môcť previesť zostávajúci zostatok a ciele z účtu Revolut <18 na svoj nový Revolut účet.


Ak si z nejakého dôvodu neprajete, aby používateľ služby Revolut <18 migroval z účtu Revolut <18 na Revolut účet, hlavný rodič môže pred spustením procesu migrácie účet Revolut <18 zatvoriť. Zostávajúci zostatok na účte Revolut <18 sa po jeho zatvorení prevedie na váš osobný účet (ak ste hlavný rodič).


Po spustení procesu migrácie si používateľ služby Revolut <18 môže previesť zostávajúce prostriedky z účtu Revolut <18 na svoj nový Revolut účet. Ak si neprajete, aby si používateľ previedol zostatok na účte Revolut <18 na svoj nový Revolut účet, hlavný rodič môže vybrať zostávajúce prostriedky z účtu Revolut <18 na svoj osobný Revolut účet ešte predtým, ako používateľ služby Revolut <18 spustí proces migrácie účtu.


Ak ako hlavný rodič účet Revolut <18 nezatvoríte ani z neho nevyberiete zostávajúce prostriedky predtým, ako používateľ služby Revolut <18 spustí proces migrácie, bude sa mať za to, že ste migráciu účtu alebo akýkoľvek prevod, ktorý sa používateľ rozhodne vykonať, schválili.


Po dokončení migrácie účtu automaticky zatvoríme účet Revolut <18 a zrušíme pridruženú kartu Revolut <18.


Ak sa používateľ služby Revolut <18 rozhodne, že migráciu účtu Revolut <18 na Revolut účet nevykoná, účet Revolut <18 sa automaticky zruší v deň 19. narodenín používateľa služby Revolut <18.


Čo sa stane, ak rodič zatvorí svoj osobný účet Revolut?

Keďže účet Revolut <18 je podúčtom osobného účtu Revolut hlavného rodiča, zatvorením osobného účtu Revolut hlavného rodiča sa zatvorí aj účet Revolut <18. Ak svoj osobný účet Revolut zatvorí druhý rodič, účet Revolut <18 sa nezatvorí.


11. Čo sa stane, ak sa presťahujem do inej krajiny?

Ak sa ako hlavný rodič plánujete natrvalo presťahovať do inej krajiny, dajte nám vedieť. Možno nám budete musieť poskytnúť informácie, na základe ktorých zhodnotíme, či vám naďalej môžeme program Revolut <18 poskytovať aj v danej krajine. Ak tak nebudeme môcť urobiť, účet Revolut <18 vám možno budeme musieť zavrieť. Upozorňujeme tiež, že vo vašej novej krajine môžu pre účet Revolut <18 platiť odlišné poplatky.


12. Osobné údaje


Aby sme vám mohli poskytovať služby v rámci tejto zmluvy, musíme o používateľoch služby Revolut <18 zhromažďovať údaje. Podľa právnych predpisov o ochrane údajov sme takzvaným prevádzkovateľom osobných údajov používateľov služby Revolut <18. Ďalšie informácie o tom, ako používame osobné údaje v aplikácii Revolut, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.


Tiež sme pripravili špeciálne zásady ochrany osobných údajov pre používateľov služby Revolut <18, ktoré by ste ako hlavný rodič mali dať prečítať svojmu používateľovi služby Revolut <18 a prípadne mu tieto informácie vysvetliť. Tieto zásady ochrany osobných údajov si môžu hlavní rodičia aj používatelia služby Revolut <18 prečítať pri otváraní účtu Revolut <18. Používatelia služby Revolut <18 ich navyše nájdu aj v aplikácii Revolut <18 a na webovej stránke Revolutu (www.revolut.com).


Ak to umožňujú právne predpisy o ochrane údajov, starších používateľov služby Revolut <18 požiadame, aby spoločnosti Revolut poskytli niektoré osobné údaje v obmedzenom rozsahu. Tieto osobné údaje však bude musieť potvrdiť aj hlavný rodič. Pokiaľ ide o ostatných používateľov služby Revolut <18, hlavný rodič bude musieť poskytnúť požadované osobné údaje, aby bolo možné účet Revolut <18 nastaviť a prevádzkovať.


Prijatím týchto podmienok služby Revolut <18 beriete ako hlavný rodič na vedomie, že spoločnosť Revolut bude zhromažďovať, spracúvať a uchovávať osobné údaje vášho používateľa služby Revolut <18, aby vám aj jemu mohla poskytovať požadované služby. To neovplyvňuje práva ani povinnosti, ktoré sa na vás, vášho používateľa služby Revolut <18 alebo na nás vzťahujú na základe právnych predpisov o ochrane údajov.


Ak v prípade účtu Revolut <18 figurujete ako hlavný rodič, môžete požiadať Revolut o jeho zatvorenie. Nebude to mať žiadny vplyv na podmienky pre osobné účty, ktoré sa vzťahujú na váš osobný Revolut účet a ktoré budú platiť aj naďalej. Keď zatvoríte účet Revolut <18, prestaneme používať osobné údaje vášho používateľa služby Revolut <18 na poskytovanie účtu Revolut <18. Niektoré právne predpisy a nariadenia však od nás môžu vyžadovať, aby sme osobné údaje používateľa uchovávali aj po zatvorení účtu Revolut <18. Viac informácií o tom, ako môžete zatvoriť účet Revolut <18, nájdete v časti 10.


13. Zvyšné informácie

Nezabudnite, že ak sa v týchto podmienkach programu služby Revolut <18 vyslovene neuvádza inak, naše osobné podmienky sa vzťahujú aj na používanie účtu a karty Revolut <18. To znamená, že všetky vaše aj naše práva uvedené v osobných podmienkach platia aj pri používaní účtu a karty Revolut <18. Z tohto dôvodu by ste si mali tieto podmienky programu Revolut <18 prečítať spolu s osobnými podmienkami.