Podmienky promo ponuky

Sziget VIP promo ponuka

Stiahnuť PDF

Revolut x Revolut Stage na Sziget Festivale 2024 – VIP promo ponuka

Čo je podstatou tejto promo ponuky?

Revolut ponúka potenciálnym novým zákazníkom účtu Revolut Personal, ktorí majú trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, Španielsku, Francúzsku, Litve, Fínsku, na Slovensku, v Bulharsku, Rakúsku, Belgicku, Maďarsku, Taliansku a Nemecku (spolu „trhy spĺňajúce podmienky“) možnosť využiť VIP promo ponuku Revolut x Revolut Stage na Sziget Festivale 2024 (ďalej len „promo ponuka“).

Promo ponuka umožňuje potenciálnym zákazníkom, ktorí sa prvýkrát zaregistrujú v Revolute, zapojiť sa do losovania o ceny (ďalej len „losovanie o ceny“) a vyhrať jednu z 5 cien, z ktorých každá obsahuje dve VIP vstupenky na Revolut Stage na Sziget Festivale 2024 a hotovosť 20 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) (ďalej len „cena“).

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky promo ponuky“) stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na túto promo ponuku. Pri účasti na tejto promo ponuke ste povinní vždy dodržiavať tieto podmienky promo ponuky a podmienky, ktoré sa vzťahujú na váš účet Revolut Personal.

Ak chcete využiť túto promo ponuku, musíte spĺňať príslušné požiadavky a uskutočniť požadované kroky uvedené v týchto podmienkach promo ponuky medzi 8. májom 2024 (00:00 SEČ) a 10. júnom 2024 (23:59 SEČ). Dané obdobie nazývame obdobím trvania promo ponuky.


Kto má nárok na využitie promo ponuky?

Na to, aby ste boli považovaní za oprávneného účastníka tejto promo ponuky, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • máte trvalý pobyt v jednej z vyššie uvedených krajín spĺňajúcich podmienky;
 • nemáte ani ste v minulosti nemali účet Revolut Personal u žiadnej entity skupiny Revolut
 • a máte aspoň 18 rokov.

Do konca obdobia trvania promo ponuky musíte vykonať aj nasledujúce požadované kroky:

 • kliknúť na jedinečný odkaz na promo ponuku – nájdete ho na webovej stránke, v aplikácii, v priamej komunikácii alebo na sociálnych médiách Sziget Festivalu;
 • úspešne si otvoriť účet Revolut Personal (po prvýkrát) prostredníctvom jedinečného odkazu na promo ponuku a
 • uskutočniť prvú skutočnú transakciu kartou v hodnote aspoň 1 EUR (alebo ekvivalent v inej mene).

Pri otváraní účtu Revolut Personal musíte použiť jedinečný odkaz poskytnutý v rámci tejto promo ponuky. Ak si účet otvoríte pomocou bežného procesu otvárania účtu v našej aplikácii, túto promo ponuku nebudete môcť využiť.

Prvú platbu kartou môžete vykonať pomocou fyzickej alebo virtuálnej Revolut karty prepojenej s vaším účtom Revolut Personal. Musí ísť o skutočný nákup (napríklad transakcie na účty poskytovateľov platobných služieb, iné bankové účty a elektronické peňaženky sa nepovažujú za skutočné).

Ako môžem získať ponuku pre nových zákazníkov?

Ak ste oprávneným účastníkom, entita skupiny Revolut, ktorá vám poskytuje váš osobný účet, pripíše sumu z ponuky pre nových zákazníkov na hlavný zostatok vášho účtu Revolut Personal do 10 pracovných dní od splnenia požadovaných krokov.


Ako sa môžem zapojiť do losovania o ceny?

Do troch pracovných dní po uplynutí obdobia trvania promo ponuky zaradíme do losovania mená používateľov Revolutu (všetkých oprávnených účastníkov) a náhodne vylosujeme päť oprávnených účastníkov ako výhercov.

Ak sa stanete výhercom, oznámime vám to e-mailom (na e-mailovú adresu registrovanú vo vašom osobnom účte). Od momentu oslovenia vám poskytneme 48 hodín na potvrdenie vašej dostupnosti. Ak v tejto lehote neodpoviete, náhodne vyberieme iného oprávneného účastníka z losovania cien, ktorý sa následne stane výhercom. 48-hodinová lehota sa bude vzťahovať na ďalšieho vylosovaného oprávneného účastníka, až kým neurčíme výhercu.

Ak vás budeme kontaktovať a oznámime vám, že ste vyhrali, ale do 48 hodín od momentu, kedy sme vás skontaktovali, zistíme, že nespĺňate podmienky alebo ste nesplnili požadované kroky, nebudeme vám môcť udeliť cenu a náhodne vylosujeme iného oprávneného účastníka, ktorý sa stane výhercom.

Každý oprávnený účastník, ktorý bude vylosovaný ako výherca, bude mať na prevzatie ceny rovnaký čas.

Rozhodnutia týkajúce sa správy a priebehu promo ponuky vrátane výberu výhercu sú konečné a záväzné.


Ako získam cenu, ak sa stanem výhercom?

Akonáhle výherca potvrdí svoju dostupnosť, Revolut odovzdá e-mailovú adresu a meno výhercu Sziget Festivalu na odsúhlasenie a zaslanie ceny. Cenu výhercovi poskytne priamo Sziget prostredníctvom e-mailovej adresy.

Výherca ceny bude môcť pozvať ďalšiu osobu, ktorá musí mať v čase vyhlásenia výhercu ceny minimálne 18 rokov.

V prípade, že vyhráte, vy ani pozvaná osoba nebudete môcť vyjednávať, ďalej predávať (ani sa snažiť ďalej predať alebo previesť) svoju cenu žiadnej inej osobe, ani za žiadnu trhovú hodnotu alebo hotovostnú alternatívu. Zaväzujeme sa, že každému z 5 výhercov udelíme dve VIP vstupenky a 20 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) v súlade s týmito podmienkami promo ponuky.

Táto promo ponuka nepokrýva žiadne iné náklady. Vy a pozvaná osoba budete zodpovední za úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku vašej cesty na Sziget Festival a účasti na ňom. Spoločnosti Revolut ani Sziget nenesú zodpovednosť za kontrolu a/alebo žiadosť o turistické víza, ktoré môžete vy a/alebo pozvaná osoba potrebovať na cestu, ani za príslušné dane, ktoré môžu vzniknúť.


Ako budete spracovávať moje údaje?

Ak sa rozhodnete využiť túto promo ponuku splnením vyššie uvedených krokov, zaradíme vás do okruhu účastníkov.

Ak sa stanete výhercom tejto promo ponuky, beriete na vedomie, že:

 • potrebujeme údaje o vás a pozvanej osobe (vrátane niektorých alebo všetkých nasledujúcich údajov – meno, e-mailová adresa)
 • a údaje o vás a pozvanej osobe poskytneme Sziget Festivalu, aby vám mohol odovzdať cenu.

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov zákazníkov. Všetky údaje, ktoré môžu byť v rámci tejto promo ponuky odovzdané Sziget Festivalu, budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Sziget Festivalu.

Skontrolujte, či ste sa oboznámili so všeobecnými zmluvnými podmienkami a pravidlami účasti Sziget Festivalu, ktoré nájdete tu. Revolut nenesie zodpovednosť za žiadne prípadné problémy, otázky alebo sťažnosti, ktoré by ste mohli mať v súvislosti so Sziget Festivalom a jeho podujatím.


S akými ďalšími právnymi informáciami sa mám oboznámiť?

1. Sziget v týchto podmienkach promo ponuky označuje SZIGET Cultural Management, spoločnosť s ručením obmedzeným („Sziget Festival“ alebo „Sziget“).

2. Promo ponuku môžeme zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť pred vyššie uvedeným dátumom jej ukončenia, ak podľa nášho odôvodneného názoru dochádza k jej zneužívaniu alebo ak môže mať negatívny vplyv na dobré meno alebo povesť spoločnosti Revolut, alebo v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré nám môžu znemožniť poskytovať ponuku pre nových zákazníkov a/alebo výhru v rámci Sziget Festivalu alebo ich pridružených spoločností. Promo ponuku môžeme pozastaviť alebo ukončiť na individuálnej úrovni alebo na úrovni celej promo ponuky.

3. Ak budeme musieť túto promo ponuku zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť pred uplynutím obdobia trvania promo ponuky, pokúsime sa vás o tom informovať prostredníctvom aplikácie a/alebo e-mailu.

4. Spoločnosť Revolut nebude niesť žiadnu zodpovednosť za priamu ani nepriamu stratu, ktorá vznikne v dôsledku udalosti mimo jej kontroly a ktorá neumožňuje pokračovať v realizácii promo ponuky podľa plánu. Ak si myslíte, že máte v súvislosti s touto promo ponukou nárok na určitú výhodu, ktorá vám nebola udelená v dôsledku pozastavenia alebo ukončenia promo ponuky, kontaktujte podporu.

5. Pred udelením ceny sa môžeme rozhodnúť, že vám ju neudelíme, ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov:

 • váš účet Revolut Personal bude pozastavený alebo obmedzený;
 • dopustíte sa podvodu alebo materiálneho zneužitia tejto promo ponuky (napríklad sa pokúsite podvodným spôsobom získať neoprávnenú výhodu) a/alebo
 • porušíte tieto podmienky promo ponuky alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na váš účet Revolut Personal.

6. Ak si v rámci tejto promo ponuky otvoríte účet Revolut Personal, využitie ponuky pre nových zákazníkov vám nemusíme uznať alebo ho môžeme zrušiť (zrušenie ponuky budeme považovať za vykonané s vaším súhlasom, pričom sa bude vzťahovať aj na vami autorizovanú platbu). Môžeme tak urobiť, ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov:

 • príslušná platba kartou bola neúspešná a/alebo bola zrušená alebo vrátená;
 • váš účet Revolut Personal bude pozastavený alebo obmedzený;
 • dopustíte sa podvodu alebo materiálneho zneužitia tejto promo ponuky (napríklad sa pokúsite podvodným spôsobom získať neoprávnenú výhodu) a/alebo
 • porušíte tieto podmienky promo ponuky alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na váš účet Revolut Personal.

7. Zamestnanci Sziget Festivalu a spoločnosti Revolut vrátane partnerov, zástupcov a najbližších rodinných príslušníkov a/alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s takýmito zamestnancami nemôžu využiť túto promo ponuku.

8. Entity Sziget Festivalu a každá z ich príslušných materských spoločností, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, predstaviteľov, vlastníkov, distribútorov, maloobchodníkov, sprostredkovateľov, právnych nástupcov, reklamných/propagačných agentúr, zástupcov a agentov nenesú žiadnu zodpovednosť alebo budú zbavení zodpovednosti za akékoľvek nároky, žaloby, záväzky, straty alebo škody spôsobené oprávnenému účastníkovi, ktorý vyhrá cenu, alebo akejkoľvek tretej strane, priamo alebo nepriamo, z akéhokoľvek dôvodu vrátane využitia tejto promo ponuky.

9. Využitím tejto promo ponuky potvrdzujete, že si uvedomujete, že akákoľvek výhoda, ktorú získate v rámci tejto promo ponuky, môže podliehať miestnej dani z príjmu v krajine vášho bydliska a/alebo na miestnom území, kde ste daňovým rezidentom. Je len vašou povinnosťou zaplatiť akúkoľvek daň, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s prijatím akejkoľvek výhody. Spoločnosť Revolut nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne daňové povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku získania akejkoľvek výhody v rámci tejto promo ponuky.

10. Tieto podmienky promo ponuky sú uverejnené v angličtine. Preklad týchto podmienok do iného jazyka sa poskytuje len na referenčné účely, pričom prednosť má anglická verzia podmienok promo ponuky. V každom súdnom konaní sa musí použiť anglická verzia týchto podmienok promo ponuky. Ak sa však podľa zákona má použiť miestny jazyk, má prednosť miestny jazyk.


Túto promo ponuku organizujú a ponúkajú entity skupiny Revolut, ktoré vám v krajinách, ktoré spĺňajú podmienky, poskytujú váš osobný účet. Pokiaľ máte sťažnosť týkajúcu sa tejto ponuky, môžete sa s ňou obrátiť priamo na nich. Nižšie sú uvedené registrované adresy jednotlivých entít alebo pobočiek skupiny Revolut a príslušné zákony a súdy, ktoré sú príslušné na posúdenie akéhokoľvek sporu, ktorý môžete mať v súvislosti s touto promo ponukou. Môžete sa odvolať na povinné pravidlá na ochranu spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej žijete.Entita/pobočka skupiny Revolut

Sídlo spoločnosti

Právo, ktoré sa vzťahuje na tieto podmienky promo ponuky

Ktoré súdy sú príslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Anglické právo

Súdy v Anglicku a vo Walese.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litovská republika

Litovské právo

Súdy v Litve (alebo súdy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, v ktorom máte trvalý pobyt).

Revolut Bank UAB pôsobiaca v Írsku prostredníctvom svojej pobočky

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Írsko

Írske právo

Príslušné súdy v Írsku.

Revolut Bank UAB pôsobiaca vo Francúzsku prostredníctvom svojej pobočky

10 avenue Kléber, 75116 Paríž, Francúzsko (SIREN 917 420 077)

Francúzske právo

Príslušné súdy vo Francúzsku. Ak nie ste spokojní s tým, ako sme spracovali vašu sťažnosť, môžete ju bezplatne postúpiť na združenie Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF).


Od tejto promo ponuky môžete bezplatne a bez uvedenia dôvodu odstúpiť počas prvých 14 dní od jej využitia, a to tak, že nám to oznámite prostredníctvom aplikácie Revolut alebo e-mailom na adrese [email protected], za predpokladu, že promo ponuka ešte nie je úplne zrealizovaná alebo sa neskončila.


Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Spoločnosť s DIČ W0250845E, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri v Madride pod číslom 44863, list 1, oddiel 8, strana M-789831 a v Španielskej národnej banke pod číslom 1583. Jej adresa je Príncipe de Vergara 132, 4. poschodie, 28002, Madrid (Španielsko).

Španielske právo

Príslušné súdy v Španielsku.

Revolut Bank UAB pôsobiaca v Belgicku prostredníctvom svojej pobočky

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Brusel, Belgicko

Belgické pravo

Príslušné súdy v Belgicku.