Warunki promocji

Promocja Uzyskaj €5 nagrody

Pobierz plik PDF

Promocja Uzyskaj €5 nagrody


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach Promocja Uzyskaj €5 nagrody („Promocja”), Revolut oferuje uprawnionym Klientom Indywidualnym Revolut jednorazową nagrodę w wysokości 5 € („Nagroda”) za dokonanie międzynarodowego przelewu bankowego na kwotę powyżej 250 €. Kryteria uprawnienia przedstawiono poniżej.


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Posiadać aktywny rachunek na rynku objętym Promocją; oraz
 • Otrzymać osobiście wiadomość mailową lub wiadomość w aplikacji od Revolut zapraszającą Cię do udziału w promocji.

Osoba posiadająca „aktywny rachunek” oznacza osobę, która ukończyła proces rejestracji, przeszła weryfikację wprowadzającą, a jej rachunek nie został zawieszony, zamknięty i nie nałożono na niego żadnych ograniczeń.

Niniejszy regulamin promocji określa zasady Promocji i w trakcie udziału w Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.

Promocja obowiązuje od 14 marca 2022 r. od godz. 00:00 UTC do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 00:00 UTC. Czas ten nazywamy „OkresemPromocji”.


Co muszę zrobić, by otrzymać nagrodę w kwocie 5€?

Jeśli jesteś uprawniony do udziału w Promocji, by otrzymać nagrodę w kwocie 5 € musisz dokonać przynajmniej jednego międzynarodowego przelewu bankowego na kwotę 250 € lub wyższą na swym Rachunku Osobistym Revolut w Okresie Promocji. „Międzynarodowy przelew bankowy” oznacza płatność na Jednolitym Obszarze Płatności w Euro lub wszelkie inne płatności międzynarodowe - więcej informacji znajdziesz na stronie Opłat. Po jego dokonaniu przysługiwać Ci będzie jednorazowa nagroda w wysokości 5 €, która to kwota zostanie uznana na Twoim rachunku Revolut w terminie 10 dni roboczych od dokonania międzynarodowego przelewu bankowego.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

Dodatkowo do niniejszej promocji zastosowanie mają następujące warunki:

 1. W przypadku użytkowników mieszkających w krajach EOG, promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 2. Użytkownicy Revolut Payments UAB mogą wziąć udział w Promocji, jeśli mieszkają na „rynku objętym Promocją”. Rynek objęty Promocją dla Revolut Payments UAB to każdy rynek kraju EOG, na którym świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem: Cypru, Włoch, Malty, Liechtensteinu, Luksemburga, Portugalii i Słowacji.
 3. Niniejsza promocja jest ograniczona do jednej nagrody w wysokości 5 € na klienta.
 4. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 5. Możemy anulować promocję lub zmienić regulamin w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. W razie zmiany lub anulowania Promocji przed upływem Okresu Promocji, poinformujemy Cię o naszym zamiarze za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub drogą mailową. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 6. Okres Promocji określiliśmy w niniejszym regulaminie. Możemy jednak przedłużyć lub skrócić ten okres w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku w okresie pomiędzy kwalifikacją do nagrody 5 € i jej otrzymaniem, nagroda przepada.
 8. Jeśli dokonana przez Ciebie płatność międzynarodowa zostanie zwrócone lub anulowana, nie będzie przysługiwać Ci nagroda w kwocie 5 €.
 9. Obowiązują opłaty Revolut za międzynarodowe przelewy bankowe i kursy walutowe określone w regulaminie mającym zastosowanie do Twojego rachunku Revolut. Opłaty mogą zostać również naliczone przez banki pośredniczące lub bank beneficjenta celem przyjęcia Twojego przelewu.
 10. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 11. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).
 12. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej promocji (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 13. Pracownicy, funkcjonariusze, członkowie zarządu, wspólnicy, pełnomocnicy i przedstawiciele Revolut, jego partnerów korporacyjnych, spółek dominujących, oddziałów, spółek zależnych, jednostek stowarzyszonych, a także członkowie rodzin takich osób (lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym, niezależnie od pokrewieństwa lub jego braku) nie mogą uczestniczyć w niniejszej promocji.
 14. Przetwarzanie i administracja wszelkich danych osobowych w trakcie promocji będzie zgodne z Polityką Prywatności Revolut mającą zastosowanie do danego rachunku.