Warunki promocji

Black Friday Metal Promotion

Promocja Black Friday dla Planu Metal


Regulamin Kampanii Black Friday dla Planu Metal


Czego dotyczy ta promocja?


W ramach Kampanii Black Friday dla Planu Metal Revolut oferuje klientom na rynkach objętych Promocja możliwość rejestracji lub ulepszenia ich planu do planu subskrypcji Metal („Metal”) po zrabatowanej opłacie rocznej na okres jednego roku („Promocja”). Uprawnieni klienci mogą skorzystać z Promocji, jeśli wykonają kroki opisane w informacji marketingowej lub korespondencji (w aplikacji lub mailowej) otrzymanej bezpośrednio od nas lub któregokolwiek z naszych zatwierdzonych partnerów oraz kroki potrzebne do rejestracji lub ulepszenia do planu Metal, zgodnie ze szczegółami opisanymi poniżej.

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.

Promocja obowiązuje od czwartku 15 listopada 2022 r. od godz. 00:00 GMT do poniedziałku 28 listopada 2022 r. do godz. 23:59 GMT dla klientów rejestrujących się w Revolut po raz pierwszy oraz od czwartku 24 listopada 2022 r. od godz. 00:00 GMT do soboty 26 listopada 2022 r. do godz. 23:59 GMT dla istniejących klientów Revolut, którzy ulepszą swój plan do planu Metal (każdy z tych okresów zwany jest dalej „Okresem Promocji”).


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:


 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Republice Cypryjskiej, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Islandii, w Irlandii, Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii lub Szwecji; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące Promocji od nas lub jednego z naszych zatwierdzonych partnerów (np. reklamy wyświetlane w ramach marketingu efektywnościowego, influencerzy, partnerzy, z którymi współpracujemy celem pozyskiwania nowych rejestrujących się klientów, itp.), bądź bezpośrednią korespondencję od nas (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia push w aplikacji Revolut), w której zaprosimy Cię do udziału w Promocji.


Każda osoba, która otrzyma zaproszenie do udziału Promocji w powyższy sposób jest uprawniona do udziału.


Musisz również wykonać następujące kroki:


Jeśli jesteś nowym klientem Revolut


 • Kliknij zaproszenie marketingowe do Promocji. Zostaniesz przekierowany do aplikacji Revolut, gdzie zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut; oraz
 • Po pomyślnym utworzeniu Rachunku Osobistego Revolut, gdy będzie on już aktywny, będziesz mógł skorzystać z Promocji i wykupić roczny plan Metal po zrabatowanej cenie widocznej w aplikacji Revolut.


„Aktywny” Rachunek Osobisty Revolut oznacza, że zostałeś zarejestrowany, ale nie musisz przejść przez proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”), by móc skorzystać z Promocji. Tym niemniej pamiętaj, że dopóki nie przejdziesz przez proces KYC, Twoja subskrypcja Metal nie zostanie oficjalnie rozpoczęta i nie będziesz mógł korzystać z Rachunku Osobistego Revolut.


Jeśli jesteś już klientem Revolut


 • Jeśli jesteś już użytkownikiem Revolut, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w powiadomieniu push w aplikacji lub w wiadomości mailowej, by zostać przekierowanym do panelu planów Revolut, gdzie będziesz mógł skorzystać z Promocji.


„Użytkownik Revolut” oznacza osobę, która ukończyła proces rejestracji, przeszła weryfikację wprowadzającą KYC, a jej rachunek nie został zawieszony, zamknięty i nie nałożono na niego żadnych ograniczeń.

By otrzymać dostęp do Promocji, musisz wykonać wszystkie powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak uruchomić mój plan subskrypcji Metal Revolut?

Możesz wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś wszystkie dotyczące Cię kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”.


Jeśli jesteś nowym klientem Revolut

Musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Rachunku Osobistego Revolut do poziomu subskrypcji Metal w ciągu 72 godzin od pomyślnej aktywacji Twojego Rachunku Osobistego Revolut w sposób opisany powyżej, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji.


Jeśli jesteś już klientem Revolut

Musisz wykonać kroki umożliwiające ulepszenie Rachunku Osobistego Revolut do poziomu planu subskrypcji Metal oferowanego Ci w ramach Promocji przed zakończeniem Okresu Promocji mającego zastosowanie do klientów dokonujących ulepszenia do poziomu metal.


Niniejsza sekcja Regulaminu Promocji dotyczy zarówno nowych, jak i istniejących klientów Revolut

Choć w przypadku uczestnictwa w Promocji z tytułu rocznej subskrypcji planu Metal Revolut obciążony zostaniesz zrabatowaną opłatą, obowiązywać będzie standardowy regulamin subskrypcji Metal (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Informację na temat zrabatowanej opłaty za roczną subskrypcję Metal przedstawimy Ci przed rejestracją lub ulepszeniem. W ramach niniejszej Promocji możesz skorzystać wyłącznie z rabatu na opłatę roczną za subskrypcję Metal - Promocja nie dotyczy opłat miesięcznych. Wraz z zakończeniem Promocji obowiązywać zaczną standardowe zasady wystawiania rachunków i zaczniemy pobierać pełną cenę planu subskrypcji Metal.


W przypadku obniżenia poziomu w terminie 14 dni

Jeśli zakończysz lub obniżysz poziom subskrypcji Metal w terminie 14 dni, dokonamy pełnego zwrotu zapłaconej przez Ciebie zrabatowanej opłaty. Jeśli jednak zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za jej dostarczenie. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart odpowiednich dla Twojego planu subskrypcji znajdziesz na stronie Opłat za plany subskrypcji.


W przypadku obniżenia poziomu po upływie 14 dni

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 • Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 • Możemy anulować Promocję i/lub zawiesić, wycofać lub zmienić Regulamin Promocji wedle naszego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości rabatu dla rocznego planu subskrypcji planu Metal, jaki możesz otrzymać w ramach niniejszej Promocji w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Do udziału w niniejszej Promocji uprawnieni są wyłącznie użytkownicy, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w niej bezpośrednio od nas lub od naszych zatwierdzonych partnerów (np. reklamy wyświetlane w ramach marketingu efektywnościowego, influencerzy, partnerzy, z którymi współpracujemy celem pozyskiwania nowych rejestrujących się klientów, itp.).
 • Nie możesz prosić nas o zaproszenie do Promocji, jeśli nie zostałeś wybrany, ani prosić na o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz.
 • Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią skorzystanie z niniejszej Promocji. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 • Niniejszy Regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody. Oznacza to, że nie możesz dochodzić jakichkolwiek praw w oparciu o przetłumaczoną wersję i jedynie wersja angielska może być wykorzystywana w jakimkolwiek postępowaniu prawnym.
 • Nasi zatwierdzeni partnerzy będą przesyłać materiały marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od któregokolwiek z zatwierdzonych partnerów, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u nich, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 • W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega przepisom prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej lub kraju EOG, w którym mieszkasz).
 • By być osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji.