Produkty

Dokument informacyjny dotyczący ubezpieczenia depozytów

1. Główne informacje na temat ubezpieczenia depozytów


Depozyty złożone w Revolut Bank UAB

są ubezpieczane przez litewski Instytucja publiczna Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji.

Limit ochrony ubezpieczeniowej:

maksymalnie 100 000 EUR na jednego deponenta w odniesieniu do wszystkich jego depozytów zgromadzonych w Revolut Bank UAB*.

Jeśli masz kilka depozytów w Revolut Bank UAB,

wszystkie Twoje depozyty w Revolut Bank UAB są sumowane, a limit ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 100 000 EUR odnosi się do łącznej kwoty Twoich depozytów*.

Jeśli posiadasz wspólne konto z jedną lub kilkoma osobami,

limit w wysokości 100 000 EUR obowiązuje indywidualnie w odniesieniu do każdego deponenta**.

Maksymalny termin wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów, w przypadku gdy Revolut Bank UAB nie wywiąże się ze swoich zobowiązań,

wynosi 7 dni roboczych***.

Waluta wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów:

euro.

Informacje kontaktowe:

(Instytucja publiczna Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji, Adres: Ul. Algirdo 31, LT-03219 Wilno, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-mail: idf@idf.lt)

Szczegółowe informacje:

www.iidraudimas.lt.Uwagi:

* Jeśli depozyt nie zostanie zwrócony w wyniku niezdolności Revolut Bank UAB do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych, Firma ubezpieczeniowa wypłaci deponentom odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytów. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów w Revolut Bank UAB w odniesieniu do jednego deponenta wynosi 100 000 EUR. Kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów jest ustalana poprzez zsumowanie wszystkich depozytów zgromadzonych w Revolut Bank UAB. Jeśli np. deponent ma rachunek oszczędnościowy z saldem wynoszącym 90 000 EUR i rachunek bieżący z saldem wynoszącym 20 000 EUR, kwota, która zostanie wypłacona takiej osobie jako odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytów, wyniesie tylko 100 000 EUR.


W niektórych szczególnych przypadkach (gdy środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, która jest własnością deponenta, przekazane zostały na konto takiej osoby nie później niż 6 miesięcy przed wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem depozytów; środki odziedziczone przez deponenta jako beneficjenta lub następcę prawnego; środki otrzymane przez deponenta jako beneficjenta w ramach umowy ubezpieczenia na życie lub innej podobnej umowy w przypadku śmierci; środki otrzymane przez deponenta w charakterze odszkodowania lub świadczenia w przypadkach i na warunkach przewidzianych prawem z powodu śmierci innej osoby podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub urzędowych; świadczenia lub odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa z użyciem przemocy), ochrona depozytu będzie większa niż 100 000 EUR. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.iidraudimas.lt.


** Jeśli masz konto wspólne z inną osobą lub innymi osobami, limit ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 100 000 EUR dotyczy każdego współwłaściciela depozytu.


*** Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów. Instytucją odpowiedzialną za system ubezpieczeń depozytów jest Firma ubezpieczeniowa (Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji, adres: Ul. Algirdo 31, LT-03219 Wilno, tel.: +370 5 213 5657, faks: +370 5 213 5546, e-mail: idf@idf.lt), witryna internetowa: www.iidraudimas.lt. Instytucja ta wypłaci Ci rekompensatę w wysokości Twoich depozytów (maksymalnie 100 000 EUR) nie później niż w ciągu:

 • 10 dni roboczych od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.;
 • 7 dni roboczych od 1 stycznia 2024 r.


Jeśli do 31 grudnia 2023 r. rekompensaty z tytułu ubezpieczenia depozytów nie zostaną wypłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem depozytów, począwszy od dnia 16 maja 2016 r. na wniosek deponenta zostanie jej wypłacona, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego wniosku, część rekompensaty z tytułu ubezpieczenia depozytów w wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, nieprzekraczająca jednak sumy depozytów takiej osoby, które kwalifikują się do ubezpieczenia (zaliczkowa rekompensata z tytułu ubezpieczenia depozytów).


Jeżeli w tych terminach nie wypłacono Ci odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, skontaktuj się z Firma ubezpieczeniowa. Szczegółowe informacje możesz znaleźć pod adresem: www.iidraudimas.lt.

2. Inne istotne informacje

Kiedy depozyty są objęte ubezpieczeniem?

Co do zasady prawie wszystkie depozyty deponentów, zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych, są ubezpieczone przez Firma ubezpieczeniowa.


Wyjątki stosowane do niektórych depozytów są podane w witrynie internetowej Firma ubezpieczeniowa: www.iidraudimas.lt. Znajdziesz je również poniżej. Revolut Bank UAB, na Twoje życzenie, poinformuje Cię również, czy dany produkt jest objęty ubezpieczeniem, czy nie. Jeśli depozyty są ubezpieczone, Revolut Bank UAB potwierdzi to na wyciągu z Twojego konta, jednocześnie odsyłając Cię do niniejszej informacji dla deponentów.


3. Przypadki, w których depozyty nie są ubezpieczone i w których obowiązują ograniczenia dotyczące ubezpieczania depozytów.

Depozyty nieobjęte ubezpieczeniem:

 1. depozyty złożone przez inne instytucje kredytowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek;
 2. środki własne Revolut Bank UAB;
 3. depozyty, w odniesieniu do których wydano wyrok skazujący w związku z praniem brudnych pieniędzy;
 4. depozyty instytucji finansowych;
 5. depozyty spółek zarządzających;
 6. depozyty finansowych firm maklerskich;
 7. depozyty, w przypadku których tożsamość właścicieli nie została ustalona (depozyty zgromadzone na rachunkach anonimowych i kodowanych);
 8. depozyty firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z siedzibą w innych państwach członkowskich i państwach trzecich;
 9. depozyty przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania;
 10. depozyty funduszy emerytalnych;
 11. depozyty instytucji państwowych i samorządowych w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej Republiki Litewskiej, z wyjątkiem środków należących do innych osób i przechowywanych na rachunkach depozytowych takich instytucji i podmiotów;
 12. depozyty Banku Litwy;
 13. dłużne papiery wartościowe emitowane przez samego uczestnika systemu depozytów ubezpieczeniowych oraz jego zobowiązania z tytułu własnych akceptów i weksli;
 14. pieniądz elektroniczny oraz środki pieniężne otrzymane od posiadaczy pieniądza elektronicznego w zamian za pieniądz elektroniczny.

Depozyty powyższych podmiotów nie podlegają ubezpieczeniu, niezależnie od prawa kraju, w którym podmioty te mają siedzibę.


Jakie są ograniczenia w wypłacie odszkodowań z tytułu ubezpieczenia depozytów?

Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów nie są wypłacane:

 1. w przypadku depozytów, funduszy, środków pieniężnych, papierów wartościowych i zobowiązań, które nie są objęte ubezpieczeniem (jak wskazano powyżej);
 2. deponentom z tytułu ich depozytów na koncie, na którym w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie były dokonywane żadne operacje związane z depozytem, a kwota zgromadzonego na nim depozytu jest niższa niż 10 EUR;
 3. deponentom lub innym osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów, które zostały skazane za pranie pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu w związku z bezprawnością pozyskania środków pieniężnych przechowywanych jako depozyty.


Kiedy wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia może zostać odroczona?

W przypadkach określonych w ustawie o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów Republiki Litewskiej (szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.iidraudimas.lt) wypłaty odszkodowań ubezpieczeniowych mogą zostać odroczone, na przykład w przypadku braku danych uzasadniających prawo do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytu, sporu sądowego dotyczącego depozytu lub ograniczenia prawa deponentów do dysponowania depozytem.

Informacje kontaktowe:

(Instytucja publiczna Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji, Adres: Ul. Algirdo 31, LT-03219 Wilno, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-mail: idf@idf.lt)

Szczegółowe informacje:

www.iidraudimas.lt.