Produkty

Dokument informacyjny dotyczący ubezpieczenia depozytów

INFORMACJE DLA DEPONENTÓW

Główne informacje na temat ubezpieczenia depozytów


Depozyty przechowywane w Revolut Bank UAB są ubezpieczone przez

litewską instytucję publiczną Ubezpieczenie depozytów i inwestycji.

Limit ochrony ubezpieczeniowej:

maksymalnie 100 000 EUR na jednego deponenta w odniesieniu do wszystkich jego depozytów zgromadzonych w Revolut Bank UAB*.

Jeśli masz kilka depozytów w Revolut Bank UAB,

wszystkie Twoje depozyty w Revolut Bank UAB są sumowane, a limit ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 100 000 EUR odnosi się do łącznej kwoty Twoich depozytów*.

Jeśli posiadasz wspólne konto z jedną lub kilkoma osobami,

limit w wysokości 100 000 EUR obowiązuje indywidualnie w odniesieniu do każdego deponenta**.

Maksymalny termin wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów, w przypadku gdy Revolut Bank UAB nie wywiąże się ze swoich zobowiązań,

wynosi 7 dni roboczych***.

Waluta wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów:

euro.

Informacje kontaktowe:

(Instytucja publiczna Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji, Adres: Savanorių av. 5, LT-03116, Wilno, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-mail: [email protected])

Szczegółowe informacje:

www.iidraudimas.lt.


Uwagi:

* Jeśli depozyt nie zostanie zwrócony w wyniku niezdolności Revolut Bank UAB do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych, firma ubezpieczeniowa wypłaci deponentom odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytów. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów w Revolut Bank UAB w odniesieniu do jednego deponenta wynosi 100 000 EUR. Kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów jest ustalana poprzez zsumowanie wszystkich depozytów zgromadzonych w Revolut Bank UAB. Jeśli np. deponent ma rachunek oszczędnościowy z saldem wynoszącym 90 000 EUR i rachunek bieżący z saldem wynoszącym 20 000 EUR, kwota, która zostanie wypłacona takiej osobie jako odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytów, wyniesie tylko 100 000 EUR.

W niektórych szczególnych przypadkach (gdy środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, która jest własnością deponenta, przekazane zostały na konto takiej osoby nie później niż 6 miesięcy przed wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem depozytów; środki odziedziczone przez deponenta jako beneficjenta lub następcę prawnego; środki otrzymane przez deponenta jako beneficjenta w ramach umowy ubezpieczenia na życie lub innej podobnej umowy w przypadku śmierci; środki otrzymane przez deponenta w charakterze odszkodowania lub świadczenia w przypadkach i na warunkach przewidzianych prawem z powodu śmierci innej osoby podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub urzędowych; świadczenia lub odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa z użyciem przemocy), ochrona depozytu będzie większa niż 100 000 EUR. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.iidraudimas.lt.

** Jeśli masz konto wspólne z inną osobą lub innymi osobami, limit ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 100 000 EUR dotyczy każdego współwłaściciela depozytu.

*** Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów.

Instytucją odpowiedzialną za system ubezpieczeń depozytów jest firma ubezpieczeniowa (instytucja publiczna Ubezpieczenie depozytów i inwestycji, adres: Savanorių av. 5, LT-03116, Wilno, tel.: +370 5 213 5657, faks: +370 5 213 5546, e-mail: [email protected]), witryna internetowa: www.iidraudimas.lt. Instytucja ta wypłaci Ci rekompensatę w wysokości Twoich depozytów (maksymalnie 100 000 EUR) nie później niż w ciągu:

  • 10 dni roboczych od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.;
  • 7 dni roboczych od 1 stycznia 2024 r.

Jeśli do 31 grudnia 2023 r. rekompensaty z tytułu ubezpieczenia depozytów nie zostaną wypłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem depozytów, począwszy od dnia 16 maja 2016 r. na wniosek deponenta zostanie jej wypłacona, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego wniosku, część rekompensaty z tytułu ubezpieczenia depozytów w wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, nieprzekraczająca jednak sumy depozytów takiej osoby, które kwalifikują się do ubezpieczenia (zaliczkowa rekompensata z tytułu ubezpieczenia depozytów).

Jeżeli w tych terminach nie wypłacono Ci odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje możesz znaleźć pod adresem: www.iidraudimas.lt.

Inne istotne informacje

Co do zasady prawie wszystkie depozyty, zarówno deponentów detalicznych, jak i korporacyjnych, są ubezpieczone przez firmę ubezpieczeniową.

Wyjątki stosowane do niektórych depozytów są podane w witrynie internetowej firmy ubezpieczeniowej: www.iidraudimas.lt. Znajdziesz je również poniżej. Revolut Bank UAB, na Twoje życzenie, poinformuje Cię również, czy dany produkt jest objęty ubezpieczeniem, czy nie. Jeśli depozyty są ubezpieczone, Revolut Bank UAB potwierdzi to na wyciągu z Twojego konta, jednocześnie odsyłając Cię do niniejszej informacji dla deponentów.


INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DEPOZYTÓW

GŁÓWNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH DEPOZYTY NIE SĄ UBEZPIECZONE I W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DEPOZYTÓW


Depozyty przechowywane w Revolut Bank UAB są ubezpieczone przez

litewską instytucję publiczną Ubezpieczenie depozytów i inwestycji.

Przypadki, w których depozyty nie są objęte ubezpieczeniem

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów Republiki Litewskiej ubezpieczenie depozytów nie obejmuje (depozyty określonych podmiotów nie są przedmiotem ubezpieczenia depozytów niezależnie od ustawodawstwa kraju, w którym te podmioty są zarejestrowane):

1.1. depozyty złożone przez inne instytucje kredytowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek;

1.2. środki własne Revolut Bank UAB;

1.3. depozyty, w odniesieniu do których wydano wyrok skazujący w związku z praniem brudnych pieniędzy;

1.4. depozyty instytucji finansowych;

1.5. depozyty spółek zarządzających;

1.6. depozyty finansowych firm maklerskich;

1.7. depozyty, w przypadku których tożsamość właścicieli nie została ustalona (depozyty zgromadzone na rachunkach anonimowych i kodowanych);

1.8. depozyty firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z siedzibą w innych państwach członkowskich i państwach trzecich;

1.9. depozyty przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania;

1.10. depozyty funduszy emerytalnych;

1.11. depozyty instytucji państwowych i samorządowych w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej Republiki Litewskiej, z wyjątkiem środków należących do innych osób i przechowywanych na rachunkach depozytowych takich instytucji i podmiotów;

1.12. depozyty Banku Litwy;

1.13. dłużne papiery wartościowe emitowane przez samego uczestnika systemu depozytów ubezpieczeniowych oraz jego zobowiązania z tytułu własnych akceptów i weksli;

1.14. pieniądz elektroniczny oraz środki pieniężne otrzymane od posiadaczy pieniądza elektronicznego w zamian za pieniądz elektroniczny.

Przypadki, w których rekompensaty z tytułu ubezpieczenia depozytów podlegają ograniczeniom płatności

Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia depozytów nie będą dokonywane:

2.1. w przypadku depozytów, środków pieniężnych, papierów wartościowych i zobowiązań, które nie są przedmiotem ubezpieczenia depozytów zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów;

2.2. deponentom z tytułu ich depozytów na koncie, na którym w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie były dokonywane żadne operacje związane z depozytem, a kwota zgromadzonego na nim depozytu jest niższa niż 10 EUR;

2.3. deponentom lub innym osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów, które zostały skazane za pranie pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu w związku z bezprawnością pozyskania środków pieniężnych przechowywanych jako depozyty.

Przypadki, w których wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytu jest odroczona

Informujemy, że zgodnie z art. 7(4) ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów zostanie odroczona, gdy:

3.1. brak jest danych uzasadniających prawo wnioskodawcy do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów lub depozyt jest przedmiotem sporu sądowego; do czasu dostarczenia danych uzasadniających prawo do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów lub do czasu wykonania prawomocnego orzeczenia sądu rozstrzygającego spór dotyczący depozytu;

3.2. prawo deponenta do dostępu do depozytu jest ograniczone w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa; do czasu zniesienia tych ograniczeń;

3.3. żadne transakcje związane z depozytami nie miały miejsca w ciągu 24 miesięcy poprzedzających datę zdarzenia dotyczącego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów; do 3 miesięcy po dacie zdarzenia dotyczącego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów;

3.4. firma ubezpieczeniowa otrzyma informacje od uczestnika systemu gwarantowania depozytów w zakresie wysokości rekompensaty ubezpieczeniowej dla depozytów, która przekroczy 100 000 euro z przyczyn wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów, oraz dla kwoty przekraczającej 100 000 euro; do czasu wyjaśnienia wysokości kwot wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego;

3.5. kwalifikujący się depozyt jest przechowywany na rachunku wspólnym lub depozytowym; do czasu wyjaśnienia kwot należących do określonej osoby na rachunku wspólnym lub depozytowym, ale nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia dotyczącego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów;

3.6. wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów jest dokonywana na rzecz deponentów oddziału z siedzibą w przyjmującym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z siedzibą w Republice Litewskiej zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów; do czasu, gdy administrator systemu gwarantowania depozytów przyjmującego państwa członkowskiego potwierdzi, że jest gotowy wypłacić odszkodowanie za depozyty;

3.7. wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów jest dokonywana na rzecz deponentów oddziału mającego siedzibę w Republice Litewskiej przez instytucję kredytową mającą siedzibę statutową w innym państwie członkowskim na mocy

Artykułu 7 ust. 8 ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów; do czasu, gdy administrator systemu ubezpieczenia depozytów państwa członkowskiego siedziby, w którym instytucja kredytowa, która założyła oddział w Republice Litewskiej, jest uczestnikiem tego systemu, przekaże firmie ubezpieczeniowej informacje wymagane do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów i przekaże kwotę środków wymaganych do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów;

3.8. wpłacający lub inna osoba, która ma prawo do roszczenia o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytu, jest oskarżona o pranie pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu w związku z legalnością nabycia środków pieniężnych przechowywanych jako depozyt; do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Informacje kontaktowe:

(Instytucja publiczna Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji, Adres: Savanorių av. 5, LT-03116, Wilno, Telefon: +370 5 213 5657, Faks: +370 5 213 5546, E-mail: [email protected])

Szczegółowe informacje:

www.iidraudimas.lt.