Elastyczne fundusze pieniężne

Daj pieniądzom trochę popracować

Cierpliwość bywa przereklamowana. Zgarniaj zysk każdego dnia w ramach funduszy z niezwykle korzystną stopą zwrotu i nieograniczonym dostępem do środków. Istnieje ryzyko utraty kapitału. Wartość inwestycji może zarówno gwałtownie spaść, jak i wzrosnąć. Obowiązuje Regulamin.

Do 3,97%* rocznej stopy zwrotu, zysk wypłacany codziennie

Zainwestuj w Elastyczne fundusze pieniężne i patrz, jak pomnażają się Twoje pieniądze — a potem pomnożone mnożą się jeszcze szybciej. Stopa zwrotu zależy od planu Revolut.

Pomnażaj pieniądze w trzech walutach

 • Do

  5,4%¹

  APY dla USD

 • Do

  5,26%¹

  APY dla GBP

 • Do

  3,97%¹

  APY dla EUR

¹ Roczna stopa zwrotu (APY) według stanu na dzień 26.04.2024, obliczona na podstawie informacji dostarczonych przez podmiot zarządzający funduszem. Jest to najwyższa stopa zwrotu oferowana klientom Ultra, która uwzględnia wszystkie obowiązujące opłaty. Twoje zyski mogą okazać się niższe — wszystko zależy od planu subskrypcyjnego i obowiązujących opłat. Więcej informacji na temat stawek APY i opłat w poszczególnych planach znajdziesz na stronie z porównaniem planów oraz w dokumencie Informacje o kosztach i opłatach ex-ante (Ex-Ante Costs & Charges Disclosure).

Inwestuj w fundusze rynku pieniężnego z usługą Elastyczne fundusze pieniężne

Choć wszystkie inwestycje wiążą się z niepewnością, ryzyko inwestycyjne związane z dostępnymi w usłudze Elastyczne fundusze pieniężne funduszami rynku pieniężnego ocenia się na 1 w 7-punktowej skali, co stanowi najniższy możliwy poziom ryzyka (przy założeniu sześciomiesięcznego okresu inwestycji).
Inwestuj w fundusze rynku pieniężnego z usługą Elastyczne fundusze pieniężne

Jak to działa?

Wpłacaj, kiedy chcesz

Nie trać z oczu swoich celów. Elastyczne fundusze pieniężne możesz zasilić w każdej chwili.

Wypłacaj, kiedy potrzebujesz

Przygotuj się na realizację swoich największych planów! Środki z konta możesz wypłacić, kiedy chcesz — bez kar umownych, opłat ani uciążliwych formalności. Obowiązuje Regulamin.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pytania o Elastyczne fundusze pieniężne

 • Elastyczne fundusze pieniężne to strategiczne podejście do maksymalizacji oszczędności w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Dostępne zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów, oferują pełną elastyczność, umożliwiając wpłacenie środków do produktu lub ich wypłatę w dowolnym momencie (obowiązuje Regulamin). Zyski są naliczane i wypłacane codziennie, choć wzrost wartości inwestycji nie jest gwarantowany. W ramach Elastycznych funduszy pieniężnych inwestuje się w krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego o niskiej zmienności. Tego typu fundusze lokują środki w zróżnicowany zakres wysokiej jakości i płynnych instrumentów rynku pieniężnego, takich jak skarbowe papiery wartościowe, obligacje bankowe, papiery komercyjne i depozyty w instytucjach kredytowych. To opcja inwestycyjna dla klientów poszukujących zwrotów na poziomie stóp procentowych rynku pieniężnego, chcących zabezpieczyć swoje pieniądze przed inflacją przy niższym oczekiwanym ryzyku w porównaniu z innymi inwestycjami. Dawniej dostęp do tych funduszy mieli głównie inwestorzy instytucjonalni, a korporacje i banki zwykle wykorzystywały je do ochrony wartości swoich środków.
 • Aby wpłacić środki do funkcji Elastycznych funduszy pieniężnych, przejdź do ekranu głównego właściwej pozycji w ramach tego produktu. Stuknij Wpłać → wprowadź kwotę → kliknij przycisk Kontynuuj/Wpłać. Voilà! Środki są już w usłudze Elastycznych funduszy pieniężnych. Wpłacając tam środki, składasz zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego o równowartości wpłaconej kwoty. W usłudze Elastyczne fundusze pieniężne nie pobieramy opłat za otwarcie lub zamknięcie pozycji. Pobieramy jednak niewielką roczną opłatę serwisową, która pokrywa nasze koszty obsługi. Opłata ta jest naliczana za usługę inwestycyjną związaną z funduszami rynku pieniężnego, którą świadczymy, i jest to opłata bieżąca, obliczana jako procent wartości posiadanych przez Ciebie jednostek uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego. Opłata serwisowa jest naliczana codziennie i automatycznie potrącana z codziennych zysków, które otrzymujesz, dlatego widoczna w aplikacji Revolut roczna stopa zwrotu (APY) przedstawia wartość już po odliczeniu opłat.
 • Każda z oferowanych w ramach Elastycznych funduszy pieniężnych walut (EUR, USD i GBP) reprezentuje inny fundusz rynku pieniężnego (MMF), w który inwestujesz, wpłacając środki do tego produktu. W Elastycznych funduszach pieniężnych oferowane są różne stopy zwrotu, które zależą od wyników danego MMF. Każdy fundusz ma inne wyniki, które zmieniają się każdego dnia, co prowadzi do codziennych zmian w stopach zwrotu (które mogą być też niekorzystne). Stopa zwrotu jest wyrażona w formie rocznej stopy zwrotu (APY). APY wskazuje, o ile mogą zwiększyć się Twoje środki w przypadku utrzymania inwestycji przez cały rok przy stałej stopie zwrotu (co w praktyce nie ma miejsca). APY jest codziennie aktualizowana w aplikacji na podstawie wyników funduszu z poprzedniego dnia, które są dostarczane przez zarządcę funduszu. APY jest wartością netto, co oznacza, że od stopy zwrotu funduszu odliczane są odpowiednie opłaty. Opłaty różnią się w zależności od MMF, Twojego planu subskrypcyjnego i regionu. Generowane zyski oraz ponoszone opłaty są obliczane codziennie poprzez zastosowanie APY do kwoty zainwestowanej w MMF. Zysk z inwestycji zobaczysz, gdy kwota netto przekroczy 0,01 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Gdy wpłacasz środki do Elastycznych funduszy pieniężnych, składasz zlecenie kupna jednostek uczestnictwa odpowiedniego MMF — zwroty z inwestycji zaczniesz otrzymywać następnego dnia po tym, jak środki dotrą do zarządcy funduszu. Jeśli złożysz zlecenie przed godziną 10:00 EET w dni robocze, Twoje środki dotrą do zarządcy funduszu tego samego dnia. W przeciwnym razie dotrą do niego następnego dnia roboczego.
 • To na Tobie ciąży odpowiedzialność, aby dowiedzieć się, czy należy płacić podatek od zysku w funkcji Elastyczne fundusze pieniężne. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku otrzymanego zysku zależy od kilku czynników, w tym od tego, ile zarabiasz i gdzie mieszkasz. Nie pobieramy opłat podatkowych proaktywnie i nie przekazujemy ich odpowiednim organom skarbowym. Pobieramy lub naliczamy podatek u źródła tylko wtedy, gdy zobowiązują nas do tego stosowne przepisy prawne. Zalecamy zasięgnąć niezależnej porady podatkowej w celu zrozumienia swoich powinności wobec organów podatkowych. Nie udzielamy porad podatkowych, a żadnego fragmentu tej odpowiedzi nie należy uznawać za tego rodzaju poradę.
 • Środki wpłacane do usługi Elastyczne fundusze pieniężne są inwestowane w ramach krótkoterminowych funduszy rynku pieniężnego (MMF) o niskiej zmienności wartości aktywów netto (LVNAV). Te aktywnie zarządzane fundusze inwestują w wysokiej jakości instrumenty finansowe o dużej płynności (np. skarbowe papiery wartościowe, obligacje bankowe, papiery komercyjne), wysokiej jakości papiery komercyjne zabezpieczone aktywami sekurytyzacyjnymi, depozyty w instytucjach kredytowych, umowy odkupu gwarantowanego i umowy sprzedaży gwarantowanej. Technicznie rzecz biorąc, fundusze MMF dostępne w funkcji Elastyczne fundusze pieniężne to subfundusze Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, otwartego funduszu parasolowego działającego na podstawie licencji Centralnego Banku Irlandii (numer wpisu do rejestru: 235175). W ramach Elastycznych funduszy pieniężnych inwestuje się konkretnie w jednostki uczestnictwa Class R Flex Distributing jednego z poniższych funduszy rynku pieniężnego (zgodnie z wybraną walutą): Fundusz w EUR (ISIN IE000AZVL3K0); Fundusz w USD (ISIN IE000H9J0QX4); Fundusz w GBP (ISIN IE0002RUHW32). Podmiotem zarządzającym funduszami jest FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., oddział w Irlandii, który posiada autoryzację Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) (numer wpisu do rejestru CCSF: S00000593; CBI: C137514). Oba podmioty należą do grupy Fidelity, jednej z największych firm zarządzających aktywami inwestycyjnymi. Więcej informacji na temat funduszy oferowanych w ramach usługi Elastyczne fundusze pieniężne można uzyskać w prospektach funduszy oraz dokumencie z kluczowymi informacjami dostępnym na stronie Fidelity oraz w aplikacji Revolut.

Usługi inwestycyjne świadczy Revolut Securities Europe UAB. Przedstawione tu informacje nie stanowią osobistej rekomendacji, porady inwestycyjnej ani zachęty do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, dlatego przed zawarciem transakcji finansowej lub skorzystaniem z nowych usług inwestycyjnych dokładnie przemyśl swoją sytuację finansową, zapoznaj się z odpowiednimi dokumentami i informacjami lub skorzystaj z porady niezależnego doradcy. Revolut Securities Europe UAB (kod spółki: 305799582; adres siedziby: Konstitucijos ave. 21B, Wilno, Litwa, LT-08130) jest litewską firmą inwestycyjną posiadającą autoryzację Banku Litwy i podlegającą jego regulacjom.