Hoe kunnen we helpen?

Wat houdt de financiering van terrorisme in?

Wat houdt financiering van terrorisme in?

Terrorismefinanciering omvat het verzoeken om, het verzamelen of verstrekken van bedragen met de bedoeling dat ze kunnen worden gebruikt om terroristische daden of organisaties te ondersteunen. Bedragen kunnen afkomstig zijn uit zowel legale als illegale bronnen. Volgens het Internationaal Verdrag tot Bestrijding van Terrorisme pleegt een persoon de misdaad van financiering van terrorisme 'als die persoon op enigerlei wijze, direct of indirect, onwettig en moedwillig, bedragen verstrekt of inzamelt met de bedoeling dat ze worden gebruikt of in de wetenschap dat ze geheel of gedeeltelijk worden gebruikt om een strafbaar feit binnen het toepassingsgebied van het Verdrag uit te voeren'.

Het voornaamste doel van personen of entiteiten die betrokken zijn bij de financiering van het terrorisme gaat dus niet noodzakelijkerwijs om het verbergen van de bronnen van de middelen, maar om zowel de financiering als de aard van de gefinancierde activiteit te verbergen.

Wat houdt financiering van terrorismebestrijding (CTF) in?

De term 'financiering van terrorismebestrijding' verwijst specifiek naar al het beleid en de wetgeving die financiële instellingen dwingen om een proactieve manier toezicht te houden op hun klanten om de financiering van terrorismebestrijding te voorkomen.

De mondiale strategie voor terrorismebestrijding van de VN als voorbeeld van een CTF-actie:

De Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/60/288) van de VN is een uniek wereldwijd instrument ter verbetering van nationale, regionale en internationale inspanningen om terrorisme tegen te gaan. Door de goedkeuring in 2006 bij consensus zijn alle VN-lidstaten het voor de eerste keer eens geworden over een gemeenschappelijke strategische en operationele aanpak voor de bestrijding van terrorisme.

De strategie geeft een duidelijke boodschap dat terrorisme onaanvaardbaar is in al zijn vormen en manifestaties. Het besluit ook om, individueel en collectief, praktische stappen te ondernemen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Deze praktische stappen omvatten een breed scala aan maatregelen, variërend van het versterken van de staatscapaciteit tot het bestrijden van terroristische bedreigingen tot het beter coördineren van de activiteiten van het VN-systeem tegen terrorisme.

De mondiale terrorismebestrijdingsstrategie van de VN in de vorm van een resolutie en een bijgevoegd actieplan (A/RES/60/288) bestaat uit vier pijlers, namelijk:

1. Aanpakken van de omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de verspreiding van terrorisme

2. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme

3. Maatregelen om de capaciteit van staten te verhogen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden, en om de rol van het systeem van de Verenigde Naties in dat opzicht te versterken

4. Maatregelen om de eerbiediging van de mensenrechten voor iedereen en de rechtsstaat als fundamentele basis voor de strijd tegen het terrorisme te waarborgen

Gerelateerde artikelen