Hoe kunnen we helpen?

Prominente persoon controle - Meer informatie

Hier behandeld:

1. Wat zijn prominente openbare functies?

2. Wat wordt beschouwd als een familielid?

3. Wat is een naaste medewerker?

1. Wat zijn prominente openbare functies?

 • Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en plaatsvervangende of assistent-ministers
 • Parlementsleden of leden van vergelijkbare wetgevende instanties
 • Leden van de bestuursorganen van politieke partijen
 • Leden van de hoogste rechtbanken, constitutionele rechtbanken of gerechtelijke instanties waar de genomen beslissingen niet onderhevig zijn aan verder beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden
 • Bestuursleden van de nationale auditbureaus of centrale banken of gelijkwaardige functies
 • Ambassadeurs, zaakgelastigden en hooggeplaatste officieren in het leger
 • Leden van de administratieve, bestuurs- of toezichthoudende organen van staatsbedrijven
 • Directeuren, plaatsvervangende directeuren en leden van de raad van bestuur of gelijkwaardige functie van een internationale organisatie (zoals NAVO of WTO)
 • Gekozen grootstedelijke burgemeester

2. Wat wordt beschouwd als een familielid?

 • Echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner
 • Ouder(s) en schoonouder(s) inclusief stiefouders
 • Broer of zus en schoonbroer/zus inclusief stiefbroer of -zus
 • Zoon en partner, inclusief schoonzoon, stiefzoon en geadopteerde zoon
 • Dochter en partner, inclusief schoondochter, stiefdochter en geadopteerde dochter

3. Wat is een naaste medewerker?

 • Een persoon waarvan bekend is dat hij/zij een gezamenlijk economisch eigendom bezit van een juridische entiteit of een juridische overeenkomst of een andere nauwe zakelijke relatie met een politiek prominente persoon
 • Een persoon die als enige een economisch eigendom heeft van een juridische entiteit of een juridische overeenkomst waarvan bekend is dat deze is opgesteld ten behoeve van een politiek prominente persoon

Gerelateerde artikelen