Hoe kunnen we helpen?

Wat houdt bestrijding van terrorismefinanciering (CTF) in?

Terrorismefinanciering omvat het verzoeken, verzamelen of verstrekken van bedragen met de bedoeling ze te gebruiken om terroristische daden of organisaties te ondersteunen. Bedragen kunnen afkomstig zijn uit zowel legale als illegale bronnen. Volgens het Internationaal Verdrag voor Bestrijding van Terrorisme pleegt een persoon de misdaad van financiering van terrorisme ‘als die persoon op enigerlei wijze, direct of indirect, onwettig en moedwillig, bedragen verstrekt of inzamelt met de bedoeling ze te gebruiken of in de wetenschap dat ze geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor de uitvoering’ van een strafbaar feit binnen het toepassingsgebied van het Verdrag.

Het voornaamste doel van personen of entiteiten die betrokken zijn bij de financiering van terrorisme gaat dus niet noodzakelijkerwijs om het verbergen van de bronnen van de middelen, maar om zowel de financiering als de aard van de gefinancierde activiteit te verbergen.

Wat houdt bestrijding van terrorismefinanciering (CTF) in?

De term 'bestrijding van terrorismefinanciering' verwijst specifiek naar al het beleid en de wetgeving die financiële instellingen dwingen om op een proactieve manier toezicht op hun klanten te houden om de financiering van terrorisme te voorkomen.

Een goed voorbeeld van CTF is de Wereldwijde terrorismebestrijdingsstrategie van de VN: de Global Counter-Terrorism Strategy van de VN (A/RES/60/288) is een uniek mondiaal instrument om de nationale, regionale en internationale inspanningen om terrorisme tegen te gaan, uit te breiden. Door de goedkeuring in 2006 bij consensus zijn alle VN-lidstaten het voor de eerste keer eens geworden over een gemeenschappelijke strategische en operationele aanpak voor de bestrijding van terrorisme.

De strategie geeft een duidelijke boodschap dat terrorisme onaanvaardbaar is in al zijn vormen en manifestaties. Het besluit ook om, individueel en collectief, praktische stappen te ondernemen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Deze praktische stappen omvatten een breed scala aan maatregelen, variërend van het versterken van de staatscapaciteit tot het bestrijden van terroristische bedreigingen tot het beter coördineren van de activiteiten van het VN-systeem tegen terrorisme.

De wereldwijde strategie van de VN inzake terrorismebestrijding bestaat uit 4 pijlers, namelijk:

  • Aanpakken van de omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de verspreiding van terrorisme;
  • Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme;
  • Maatregelen om de capaciteit van staten te verhogen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden, en om de rol van het systeem van de Verenigde Naties in dat opzicht te versterken;
  • Maatregelen om de eerbiediging van de mensenrechten voor iedereen en de rechtsstaat als fundamentele basis voor de strijd tegen het terrorisme te waarborgen.

Gerelateerde artikelen