Hoe kunnen we helpen?

Wat houdt de financiering van terrorisme in?

Bij de financiering van terrorisme gaat het om het vragen, verzamelen of ter beschikking stellen van middelen met het doel om deze te gebruiken om terroristische daden of organisaties te ondersteunen. De middelen kunnen zowel uit legale als illegale bronnen afkomstig zijn. Volgens het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme gaat het om een persoon die het misdrijf pleegt om terrorisme te financieren 'indien die persoon op enigerlei wijze, direct of indirect, onrechtmatig en opzettelijk, middelen verstrekt of verzamelt met de bedoeling dat deze worden gebruikt of in de wetenschap dat zij geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt voor het plegen van' een misdrijf dat onder het toepassingsgebied van het Verdrag valt.

Het voornaamste doel van personen of entiteiten die betrokken zijn bij de financiering van het terrorisme gaat dus niet noodzakelijkerwijs om het verbergen van de bronnen van de middelen, maar om zowel de financiering als de aard van de gefinancierde activiteit te verbergen.

Wat houdt financiering van terrorismebestrijding (CTF) in?

De term 'financiering van terrorismebestrijding' verwijst specifiek naar al het beleid en de wetgeving die financiële instellingen dwingen om een proactieve manier toezicht te houden op hun klanten om de financiering van terrorismebestrijding te voorkomen.

De mondiale strategie voor terrorismebestrijding van de VN als voorbeeld van een CTF-actie:

De mondiale terrorismebestrijdingsstrategie van de VN (A/RES/60/288) is een uniek mondiaal instrument om de nationale, regionale en internationale inspanningen ter bestrijding van het terrorisme te versterken. Door de goedkeuring van de strategie bij consensus in 2006 hebben alle lidstaten van de VN voor het eerst ingestemd met een gemeenschappelijke strategische en operationele aanpak van de terrorismebestrijding.

De strategie geeft een duidelijk signaal af dat alle vormen en uitingen van terrorisme onaanvaardbaar zijn. Met de strategie worden ook concrete stappen ondernomen, zowel individueel als collectief, om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Deze praktische stappen omvatten een groot aantal maatregelen: van het versterken van de capaciteit van de staat om terroristische dreigingen tegen te gaan tot een betere coördinatie van de activiteiten van het VN-systeem ter bestrijding van terrorisme.

De mondiale terrorismebestrijdingsstrategie van de VN in de vorm van een resolutie en een bijgevoegd actieplan (A/RES/60/288) bestaat uit vier pijlers, namelijk:

  1. Het aanpakken van de omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de verspreiding van het terrorisme;
  2. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme;
  3. Maatregelen om de capaciteit van staten te verhogen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden, en om de rol van het systeem van de Verenigde Naties in dat opzicht te versterken;
  4. Maatregelen om de eerbiediging van de mensenrechten voor iedereen en de rechtsstaat als fundamentele basis voor de strijd tegen het terrorisme te waarborgen.

Gerelateerde artikelen