Προϊόντα Business

Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut

1. Γιατί οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές;


Η Συμφωνία Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Πληρωμών της Revolut Bank UAB αναφέρει ότι οι Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Πληρωμών της ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο τύπο ή μέθοδο πληρωμής. Η συμφωνία αυτή ορίζει τους εν λόγω πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τη μέθοδο πληρωμής «Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut». Τους ονομάζουμε «Όροι ολοκλήρωσης συναλλαγής» (ή απλώς «Όροι»).


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut για να λαμβάνετε πληρωμές, εκτός εάν συνάψετε πρώτα Συμφωνία Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Πληρωμών με τη Revolut Bank UAB.


Οι Όροι αυτοί ισχύουν για εμπόρους που χρησιμοποιούν την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut για να λαμβάνουν πληρωμές («Έμποροι» ή «εσείς»). Δεν ισχύουν για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut για να πραγματοποιήσει μια πληρωμή (τους αποκαλούμε «Πελάτες»).


2. Τι είναι η Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut;


Η Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut αποτελεί υπηρεσία «γρήγορης ολοκλήρωσης συναλλαγής» η οποία επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν αποθήκευση των στοιχείων που χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές αγορές τους. Αυτό επιτρέπει στους Πελάτες να πραγματοποιούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα ολοκλήρωση συναλλαγής με Εμπόρους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.


Τα στοιχεία που μπορούν να αποθηκεύσουν οι Πελάτες είναι:

● Όνομα.

● Ημερομηνία γέννησης

● Διεύθυνση και τρόπος αποστολής

● Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email)

● Τα στοιχεία της κάρτας, του τραπεζικού λογαριασμού ή του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης

(Συλλογικά, οι «Πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγής».)


Η υπηρεσία Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut δεν αποτελεί μέθοδο πληρωμών ή υπηρεσία πληρωμών. Η επεξεργασία οποιασδήποτε πληρωμής που πραγματοποιείται από έναν Πελάτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αποθηκεύει στην Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut θα διέπεται από τους όρους που έχετε συμφωνήσει μαζί μας σε σχέση με την απόκτηση του εν λόγω τύπου πληρωμής.


3. Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut;


Οποιοσδήποτε έχει συνάψει Συμφωνία Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Πληρωμών με τη Revolut Bank UAB πληροί τις προϋποθέσεις για την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut και μπορεί να τη χρησιμοποιεί ως τρόπο πληρωμής για συναλλαγές πληρωμής που λαμβάνει.


4. Χρήση των Πληροφοριών ολοκλήρωσης συναλλαγής


Όταν παρέχουμε στους πελάτες μας την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut, εσείς κι εμείς θα ενεργούμε ως ανεξάρτητοι ελεγκτές των Πληροφοριών ολοκλήρωσης συναλλαγής τους. Ωστόσο, θα εξακολουθούμε να ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό σας στις περιπτώσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Πληρωμών.


Εάν έχετε ενοποιήσει την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut στον ιστότοπό σας με τρόπο που υποδηλώνει ότι μας παρέχετε ορισμένες από τις Πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγής (όπως το όνομα και τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη), επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να μας παρέχετε τις πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων.


Θα σας παρέχουμε τις Πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγής προκειμένου να επεξεργαστείτε τη συναλλαγή ενός Πελάτη. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγής μόνο σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου σας και τις ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων.


5. Όρια παρακολούθησης αμφισβητήσεων πελατών


Θα παρακολουθούμε, εξετάζουμε και θα ελέγχουμε τακτικά Εμπόρους που δημιουργούν υπερβολικό επίπεδο καταγγελιών από Πελάτες ή άλλες ενδείξεις ζημίωσης των Πελατών σε σχέση με την υπηρεσία Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut (συλλογικά, «Αμφισβητήσεις πελατών»).


Εάν η αναλογία Αμφισβητήσεων πελατών προς το σύνολο των συναλλαγών δεν είναι αποδεκτή από μέρους μας, ενδέχεται να σας θέσουμε υπό παρακολούθηση. Εάν τεθείτε υπό παρακολούθηση, θα σας παράσχουμε σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε Πληροφορίες ολοκλήρωσης συναλλαγής χρησιμοποιώντας την Πληρωμή με Ολοκλήρωση συναλλαγής Revolut.


6. Πότε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στους Όρους αυτούς;


Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στους Όρους αυτούς για τους ακόλουθους λόγους:

● Εάν θεωρήσουμε ότι θα καταστούν πιο ευκολονόητοι ή πιο χρήσιμοι σε εσάς,

● Για να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας, ιδιαίτερα εάν η τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω αλλαγής του τρόπου παροχής οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού συστήματος ή τεχνολογίας,

● Για να αντικατοπτρίζουν τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για εμάς,

● Για να αντικατοπτρίζουν τυχόν μεταβολές στο κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας,

● Επειδή αλλάζουμε το προϊόν Πληρωμή με Revolut


Γενικά, θα σας ενημερώνουμε 30 μέρες νωρίτερα μέσω της εφαρμογής Revolut ή email προτού προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν η αλλαγή είναι επωφελής, ενδέχεται να προβούμε άμεσα στην αλλαγή και να σας ενημερώσουμε εκ των υστέρων.